Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 37 41 20 16 9
PUBMED 19 29 13 16 7
ISI 23 24 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 41 49 23 22 13
จำนวนนักวิจัย 95 95 98 98 98
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 37 41 20 16 9
PUBMED 19 29 13 16 7
ISI 23 24 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 41 49 23 22 13
จำนวนนักวิจัย 95 95 98 98 98
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 37 41 20 16 9
ISI 23 24 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 41 46 20 16 9
จำนวนนักวิจัย 95 95 98 98 98
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 1,550 0 0 0 0 0 1,550
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,582 0 0 0 0 0 2,582
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3,616 0 0 0 0 0 3,616
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 4,410 0 0 0 0 0 4,410
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,947 0 0 0 0 0 7,947
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 95 95 98 98 98
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.400 0.453 0.204 0.163 0.092
ISI 0.253 0.263 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 95 95 98 98 98
36.495845317840576