Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 2 5 6 4 1
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 5 6 4 1
จำนวนนักวิจัย 26 26 26 26 26
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 2 5 6 4 1
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 5 6 4 1
จำนวนนักวิจัย 26 26 26 26 26
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 2 5 6 4 1
ISI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 5 6 4 1
จำนวนนักวิจัย 26 26 26 26 26
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 124 0 0 0 0 0 124
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 34 0 0 0 0 0 34
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 157 0 0 0 0 0 157
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 214 0 0 0 0 0 214
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 60 0 0 0 0 0 60
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 26 26 26 26 26
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.077 0.192 0.231 0.154 0.038
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 26 26 26 26 26
0.018047809600830078