Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 5 2 2 5 6
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 1 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 5 2 2 5 6
จำนวนนักวิจัย 26 27 26 26 26
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 5 2 2 5 6
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 1 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 5 2 2 5 6
จำนวนนักวิจัย 26 27 26 26 26
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 5 2 2 5 6
ISI 1 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 5 2 2 5 6
จำนวนนักวิจัย 26 27 26 26 26
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 123 1 0 0 0 0 124
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 34 0 0 0 0 0 34
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 156 1 0 0 0 0 157
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 213 1 0 0 0 0 214
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 60 0 0 0 0 0 60
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 26 27 26 26 26
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.192 0.074 0.077 0.192 0.231
ISI 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 26 27 26 26 26
12.250343561172485