Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 12 24 17 14 6
PUBMED 6 11 8 15 9
ISI 9 14 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 15 30 21 20 11
จำนวนนักวิจัย 96 96 96 96 96
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 12 24 17 14 6
PUBMED 6 11 8 15 9
ISI 9 14 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 15 30 21 20 11
จำนวนนักวิจัย 96 96 96 96 96
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 12 24 17 14 6
ISI 9 14 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 15 27 17 14 6
จำนวนนักวิจัย 96 96 96 96 96
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 227 0 0 0 0 0 227
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,364 0 0 0 0 0 1,364
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,520 0 0 0 0 0 1,520
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 577 0 0 0 0 0 577
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 8,337 0 0 0 0 0 8,337
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 96 96 96 96 96
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.125 0.250 0.177 0.146 0.063
ISI 0.104 0.156 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 96 96 96 96 96
0.9926261901855469