Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 13 10 12 24 17
PUBMED 5 8 6 11 8
ISI 11 17 9 14 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 15 28 15 30 21
จำนวนนักวิจัย 68 97 96 96 96
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 13 10 12 24 17
PUBMED 5 8 6 11 8
ISI 11 17 9 14 0
ไม่นับซ้ำ 15 28 15 30 21
จำนวนนักวิจัย 68 97 96 96 96
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 13 10 12 24 17
ISI 11 17 9 14 0
ไม่นับซ้ำ 15 23 15 27 17
จำนวนนักวิจัย 68 97 96 96 96
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 227 0 0 0 0 0 227
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,364 0 0 0 0 0 1,364
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,520 0 0 0 0 0 1,520
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 577 0 0 0 0 0 577
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 8,337 0 0 0 0 0 8,337
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 68 97 96 96 96
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.250 0.103 0.125 0.250 0.177
ISI 0.235 0.175 0.104 0.156 0.000
จำนวนนักวิจัย 68 97 96 96 96
0.19156908988952637