Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 35 32 41 34 49
PUBMED 19 22 47 39 28
ISI 81 60 16 16 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 117 99 85 77 75
จำนวนนักวิจัย 99 103 102 102 109
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 35 32 41 34 49
PUBMED 19 22 47 39 28
ISI 81 60 16 16 0
ไม่นับซ้ำ 117 99 85 77 75
จำนวนนักวิจัย 99 103 102 102 109
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 35 32 41 34 49
ISI 81 60 16 16 0
ไม่นับซ้ำ 101 79 44 40 49
จำนวนนักวิจัย 99 103 102 102 109
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 542 2 0 0 0 0 544
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,031 0 0 0 0 0 2,031
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,446 2 0 0 0 0 2,448
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 1,388 2 0 0 0 0 1,390
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 9,112 0 0 0 0 0 9,112
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 99 103 102 102 109
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.364 0.311 0.431 0.353 0.450
ISI 0.818 0.583 0.157 0.157 0.000
จำนวนนักวิจัย 99 103 102 102 109
39.99509906768799