Loading
ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง

ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง

สายวิชาเทคนิคการแพทย์,
คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16067198100: H-INDEX 12
57220041000: H-INDEX 2

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Allellic MICA mutant production by site directed mutagenesis S Barusrux
S Raroengjai
A Jumnainsong
K Klumkrathok
C Leelayuwat
2005
2. Functional MICB motifs involved in NK cell activation via NKG2D A Jumnainsong
M Vales-Gomez
H Reyburn
C Leelayuwat
2005
3. Soluble MICA in cervical cancer of north-eastern Thais: High level with no association with disease stages C. Leelayuwat
B. Paspimarnboon
R. Siriwern
A. Jumnainsong
P. Jearanaikoon
2006
4. Association of polymorphic extracellular domains of MICA with cervical cancer in northeastern Thai population Jumnainsong, A
Romphruk, AV
Jearanaikoon, P
Klumkrathok, K
Romphruk, A
Luanrattanakorn, S
Leelayuwat, C
2007
5. Functional polymorphisms of MICA and MICB in NK cell activation Amonrat Jumnainsong
Khon Kaen
Hugh Reyburn
Mar Vales-Gomez
Chanvit Leelayuwat
2007
6. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation Jumnainsong, A
Jearanaikoon, P
Khahmahpahte, S
Wongsena, W
Romphruk, AV
Chumworathayi, B
Vaeteewoottacharn, K
Ponglikitmongkol, M
Romphruk, A
Leelayuwat, C
2008
7. Cross-reacting antibodies enhance dengue virus infection in humans Dejnirattisai, W
Jumnainsong, A
Onsirisakul, N
Fitton, P
Vasanawathana, S
Limpitikul, W
Puttikhunt, C
Edwards, C
Duangchinda, T
Supasa, S
Chawansuntati, K
Malasit, P
Mongkolsapaya, J
Screaton, G
2010
8. Lectin switching during dengue virus infection. Jumnainsong, A. 2011
9. Improved binding activity of antibodies against major histocompatibility complex class i chain-related gene A by phage display technology for cancer-targeted therapy Achara Phumyen
Amonrat Jumnainsong
Chanvit Leelayuwat
2012
10. Structural Analysis of a Dengue Cross-Reactive Antibody Complexed with Envelope Domain III Reveals the Molecular Basis of Cross-Reactivity Midgley, CM
Flanagan, A
Tran, HB
Dejnirattisai, W
Chawansuntati, K
Jumnainsong, A
Wongwiwat, W
Duangchinda, T
Mongkolsapaya, J
Grimes, JM
Screaton, GR
2012
11. Allelic MHC class I chain related B (MICB) molecules affect the binding to the human cytomegalovirus (HCMV) unique long 16 (UL16) protein: Implications for immune surveillance Klumkrathok, K
Jumnainsong, A
Leelayuwat, C
2013
12. Development of a multiplex polymerase chain reaction-sequence-specific primer method for NKG2D and NKG2F single-nucleotide polymorphism typing using isothermal multiple displacement amplification products M. Kaewmanee
W. Phoksawat
A. Romphruk
A. V. Romphruk
A. Jumnainsong
C. Leelayuwat
2013
13. High-avidity and potently neutralizing cross-reactive human monoclonal antibodies derived from secondary dengue virus infection Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Yi-Chieh Wu
Hong-En Lin
Carolyn Edwards
Amonrat Jumnainsong
Srisakul Kliks
Scott Halstead
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
Wei-Kung Wang
2013
14. CONJUGATION OF ANTI-CANCER DRUG TO PHAGE CARRYING ANTI-MICA FOR TARGETING CHEMOTHERAPY A. Phumyen
S. Jantasorn
A. Jumnainsong
C. Leelayuwat
2014
15. Doxorubicin-conjugated bacteriophages carrying anti-MHC class I chain-related A for targeted cancer therapy in vitro Phumyen, A
Jantasorn, S
Jumnainsong, A
Leelayuwat, C
2014
16. Erratum: A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (Nat. Immunol. (2015) 16 (171-177)) Wongwiwat, W.
Supasa, S.
Zhang, X.
Dai, X.
Rouvinsky, A.
Jumnainsong, A.
Grimes, J.M.
Tsai, W.
Lai, C.
Wang, W.
Wang, W.
Zhou, Z.H.
2014
17. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus. Wanwisa Dejnirattisai
Wiyada Wongwiwat
Sunpetchuda Supasa
Xiaokang Zhang
Xinghong Dai
Alexander Rouvinsky
Amonrat Jumnainsong
Carolyn Edwards
Nguyen Than Ha Quyen
Thaneeya Duangchinda
Jonathan M. Grimes
Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Wei-Kung Wang
Prida Malasit
Jeremy Farrar
Cameron P. Simmons
Z. Hong Zhou
Felix A. Rey
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
2015
18. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (vol 16, pg 170, 2015) Wanwisa Dejnirattisai
Wiyada Wongwiwat
Sunpetchuda Supasa
Xiaokang Zhang
Xinghong Dai
Alexander Rouvinski
Amonrat Jumnainsong
Carolyn Edwards
Nguyen Than Ha Quyen
Thaneeya Duangchinda
Jonathan M. Grimes
Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Wei-Kung Wang
Prida Malasit
Jeremy Farrar
Cameron P. Simmons
Z. Hong Zhou
Felix A. Rey
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
2015
19. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (vol 16, pg 171, 2015) Wanwisa Dejnirattisai
Wiyada Wongwiwat
Sunpetchuda Supasa
Xiaokang Zhang
Xinghong Dai
Alexander Rouvinsky
Amonrat Jumnainsong
Carolyn Edwards
Nguyen Than Ha Quyen
Thaneeya Duangchinda
Jonathan M. Grimes
Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Wei-Kung Wang
Prida Malasit
Jeremy Farrar
Cameron P. Simmons
Z. Hong Zhou
Felix A. Rey
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
2015
20. Corrigendum: A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus. Dejnirattisai, W
Wongwiwat, W
Supasa, S
Zhang, X
Dai, X
Rouvinsky, A
Jumnainsong, A
Edwards, C
Quyen, NT
Duangchinda, T
Grimes, JM
Tsai, WY
Lai, CY
Wang, WK
Malasit, P
Farrar, J
Simmons, CP
Zhou, ZH
Rey, FA
Mongkolsapaya, J
Screaton, GR
2015
21. Erratum: A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (Nature Immunology (2015) 16 (170-177)) Wongwiwat, W.
Supasa, S.
Zhang, X.
Dai, X.
Rouvinsky, A.
Jumnainsong, A.
Grimes, J.M.
Tsai, W.
Lai, C.
Wang, W.
Wang, W.
Zhou, Z.H.
2015
22. Sushi and sashimi: the contaminated bacteria and helminthes, the guidelines Prasert Saichua
Amonrat Jumnainsong
2015
23. Production of anti-MICA antibodies for targeting cancer therapy A. Phumyen
N. Chuangchot
S. Jantasorn
A. Jumnainsong
C. Leelayuwat
2016
24. 5'-UTR and 3'-UTR Regulation of MICB Expression in Human Cancer Cells by Novel microRNAs Wongfieng, W.
Jumnainsong, A.
Chamgramol, Y.
Sripa, B.
Leelayuwat, C.
2017
25. Aberrant NKG2D expression with IL-17 production of CD4+ T subsets in patients with type 2 diabetes. Wisitsak Phoksawat
Amonrat Jumnainsong
Naruemon Leelayuwat
Chanvit Leelayuwat
2017
26. Effect of acupuncture on heart rate variability during prolonged high-intensity training in soccer players Eungpinithpong, W.
Jumnainsong, A.
2017
27. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in free range chickens (Gallus domesticus) in Khon Kaen province, Thailand P. Saichua
A. Jumnainsong
C. Tantrawatpan
N. Kiatsopit
K. Kopolrat
A. Suwannatrai
P. Sithithaworn
2017
28. Evaluation of a short term effect of praziquantel treatment in opisthorchiasis-induced hepatobiliary inflammation by urinary 8-oxodG. Wangboon, C
Worasith, C
Thanan, R
Eamudomkarn, C
Techasen, A
Sithithaworn, J
Loilome, W
Chamadol, N
Pinlaor, S
Jumnainsong, A
Yongvanit, P
Khuntikeo, N
Bethony, JM
Sithithaworn, P
2018
29. IL-17 production by NKG2D-expressing CD56+ T cells in type 2 diabetes. Phoksawat, W
Jumnainsong, A
Leelayuwat, N
Leelayuwat, C
2018
30. Immune Response to Opisthorchis viverrini Infection and Its Role in Pathology Sripa, B.
Jumnainsong, A.
Tangkawattana, S.
Haswell, M.R.
2018
31. Potent neutralizing human monoclonal antibodies preferentially target mature dengue virus particles: Implication for novel strategy for dengue vaccine Wen-Yang Tsai
Hui-Ling Chen
Jih-Jin Tsai
Wanwisa Dejnirattisai
Amonrat Jumnainsong
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin Screaton
James E. Crowe
Wei-Kung Wang
2018
32. Evaluation of a short term effect of praziquantel treatment in opisthorchiasis-induced hepatobiliary inflammation by urinary 8-oxodG Thanan, R.
Eamudomkarn, C.
Techasen, A.
Sithithaworn, J.
Loilome,
Chamadol, N.
Pinlaor, S.
Jumnainsong, A.
Yongvanit, P.
Khuntikeo, N.
Sithithaworn, P.
2019
33. IL-17 production by NKG2D-expressing CD56+ T cells in type 2 diabetes Wisitsak Phoksawat
Amonrat Jumnainsong
Naruemon Leelayuwat
Chanvit Leelayuwat
2019
34. PREVALENCE OF PERIPHERAL EOSINOPHILIA AND CLINICAL ASSOCIATIONS IN THAI SYSTEMIC SCLEROSIS PATIENTS Chingching Foocharoen
Patnarin Kongkulkiat
Ajanee Mahakkanukrauh
Pewpan Maleewong Intapan
Wanchai Maleewong
Amonrat Jumnainsong
Nattiya Teawtrakul
Siraphop Suwannaroj
Ratanavadee Nanagara
2019
35. Regulation of KIR3DL3 expression via mirna Rungtiwa Nutalai
Silvana Gaudieri
Amonrat Jumnainsong
Chanvit Leelayuwat
2019
36. IL-17 and IFN-γ Productions by CD4+ T cells and T cell Subsets Expressing NKG2D Associated with the Number of Risk Factors for Cardiovascular Diseases Phoksawat, W
Jumnainsong, A
Sornkayasit, K
Srisak, K
Komanasin, N
Leelayuwat, C
2020
Count 23 17 28 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Association of polymorphic extracellular domains of MICA with cervical cancer in northeastern Thai population Jumnainsong, A.
Romphruk, A.V.
Jearanaikoon, P.
Klumkrathok, K.
Romphruk, A.V.
Leelayuwat, C.
2007 Tissue Antigens
4 (69), pp. 326-333
2. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: Identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation Jumnainsong, A.
Jearanaikoon, P.
Khahmahpahte, S.
Wongsena, W.
Romphruk, A.V.
Chumworathayi, B.
Vaeteewoottacharn, K.
Romphruk, A.V.
Leelayuwat, C.
2008 Clinical and Experimental Immunology
2 (153), pp. 205-213
3. Cross-reacting antibodies enhance dengue virus infection in humans Jumnainsong, A.
Vasanawathana, S.
Supasa, S.
2010 Science
5979 (328), pp. 745-748
4. Lectin switching during dengue virus infection Jumnainsong, A. 2011 Journal of Infectious Diseases
12 (203), pp. 1775-1783
5. Improved binding activity of antibodies against major histocompatibility complex class i chain-related gene A by phage display technology for cancer-targeted therapy Phumyen, A.
Jumnainsong, A.
Leelayuwat, C.
2012 Journal of Biomedicine and Biotechnology
(2012), pp.
6. Structural analysis of a dengue cross-reactive antibody complexed with envelope domain III reveals the molecular basis of cross-reactivity Jumnainsong, A.
Wongwiwat, W.
2012 Journal of Immunology
10 (188), pp. 4971-4979
7. Allelic MHC class I chain related B (MICB) molecules affect the binding to the human cytomegalovirus (HCMV) unique long 16 (UL16) protein: Implications for immune surveillance Klumkrathok, K.
Jumnainsong, A.
Leelayuwat, C.
2013 Journal of Microbiology
2 (51), pp. 241-246
8. Development of a multiplex polymerase chain reaction-sequence-specific primer method for NKG2D and NKG2F single-nucleotide polymorphism typing using isothermal multiple displacement amplification products Kaewmanee, M.
Phoksawat, W.
Romphruk, A.V.
Romphruk, A.V.
Jumnainsong, A.
Leelayuwat, C.
2013 Tissue Antigens
6 (81), pp. 419-427
9. High-avidity and potently neutralizing cross-reactive human monoclonal antibodies derived from secondary dengue virus infection Tsai, W.
Wu, Y.
Lin, H.
Jumnainsong, A.
Wang, W.
2013 Journal of Virology
23 (87), pp. 12562-12575
10. Doxorubicin-conjugated bacteriophages carrying anti-MHC class I chain-related A for targeted cancer therapy in vitro Phumyen, A.
Jantasorn, S.
Jumnainsong, A.
Leelayuwat, C.
2014 OncoTargets and Therapy
(7), pp. 2183-2195
11. Erratum: A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (Nat. Immunol. (2015) 16 (171-177)) Wongwiwat, W.
Supasa, S.
Zhang, X.
Dai, X.
Rouvinsky, A.
Jumnainsong, A.
Grimes, J.M.
Tsai, W.
Lai, C.
Wang, W.
Wang, W.
Zhou, Z.H.
2014 Nature Immunology
7 (16), pp. 785
12. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus Wongwiwat, W.
Supasa, S.
Zhang, X.
Dai, X.
Rouvinsky, A.
Jumnainsong, A.
Grimes, J.M.
Tsai, W.
Lai, C.
Wang, W.
Wang, W.
Zhou, Z.H.
2015 Nature Immunology
2 (16), pp. 170-177
13. Erratum: A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (Nature Immunology (2015) 16 (170-177)) Wongwiwat, W.
Supasa, S.
Zhang, X.
Dai, X.
Rouvinsky, A.
Jumnainsong, A.
Grimes, J.M.
Tsai, W.
Lai, C.
Wang, W.
Wang, W.
Zhou, Z.H.
2015 Nature Immunology
5 (16), pp. 544
14. 5′-UTR and 3′-UTR regulation of MICB expression in human cancer cells by novel microRNAs Wongfieng, W.
Jumnainsong, A.
Chamgramol, Y.
Sripa, B.
Leelayuwat, C.
2017 Genes
9 (8), pp.
15. Aberrant NKG2D expression with IL-17 production of CD4+ T subsets in patients with type 2 diabetes Phoksawat, W.
Jumnainsong, A.
Leelayuwat, N.
Leelayuwat, C.
2017 Immunobiology
10 (222), pp. 944-951
16. Effect of acupuncture on heart rate variability during prolonged high-intensity training in soccer players Eungpinithpong, W.
Jumnainsong, A.
2017 Journal of Traditional Chinese Medicine
5 (37), pp. 636-642
17. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in free range chickens (Gallus domesticus) in Khon Kaen province, Thailand Saichua, P.
Jumnainsong, A.
Tantrawatpan, C.
Kiatsopit, N.
Kopolrat, K.
Suwannatrai, A.
Sithithaworn, P.
2017 Tropical Biomedicine
2 (34), pp. 419-424
18. Immune Response to Opisthorchis viverrini Infection and Its Role in Pathology Sripa, B.
Jumnainsong, A.
Tangkawattana, S.
Haswell, M.R.
2018 Advances in Parasitology
(102), pp. 73-95
19. Potent neutralizing human monoclonal antibodies preferentially target mature dengue virus particles: Implication for novel strategy for dengue vaccine Tsai, W.
Jumnainsong, A.
Crowe Jr., J.E.
Wang, W.
2018 Journal of Virology
23 (92), pp.
20. Evaluation of a short term effect of praziquantel treatment in opisthorchiasis-induced hepatobiliary inflammation by urinary 8-oxodG Thanan, R.
Eamudomkarn, C.
Techasen, A.
Sithithaworn, J.
Loilome,
Chamadol, N.
Pinlaor, S.
Jumnainsong, A.
Yongvanit, P.
Khuntikeo, N.
Sithithaworn, P.
2019 Acta Tropica
(189), pp. 124-128
21. IL-17 production by NKG2D-expressing CD56+ T cells in type 2 diabetes Phoksawat, W.
Jumnainsong, A.
Leelayuwat, N.
Leelayuwat, C.
2019 Molecular Immunology
(106), pp. 22-28
22. Regulation of KIR3DL3 expression via mirna Jumnainsong, A.
Leelayuwat, C.
2019 Genes
8 (10), pp.
23. IL-17 and IFN-γ Productions by CD4+ T cells and T cell Subsets Expressing NKG2D Associated with the Number of Risk Factors for Cardiovascular Diseases Phoksawat, W.
Jumnainsong, A.
Komanasin, N.
Leelayuwat, C.
2020 Molecular Immunology
(122), pp. 193-199

Title Authors Year Journal title
1. Association of polymorphic extracellular domains of MICA with cervical cancer in northeastern Thai population. Jumnainsong, A
Romphruk, AV
Jearanaikoon, P
Klumkrathok, K
Romphruk, A
Luanrattanakorn, S
Leelayuwat, C
2007 Tissue antigens
4 (69), pp. 326-33
2. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation. Jumnainsong, A
Jearanaikoon, P
Khahmahpahte, S
Wongsena, W
Romphruk, AV
Chumworathayi, B
Vaeteewoottacharn, K
Ponglikitmongkol, M
Romphruk, A
Leelayuwat, C
2008 Clinical and experimental immunology
2 (153), pp. 205-13
3. Cross-reacting antibodies enhance dengue virus infection in humans. Dejnirattisai, W
Jumnainsong, A
Onsirisakul, N
Fitton, P
Vasanawathana, S
Limpitikul, W
Puttikhunt, C
Edwards, C
Duangchinda, T
Supasa, S
Chawansuntati, K
Malasit, P
Mongkolsapaya, J
Screaton, G
2010 Science (New York, N.Y.)
5979 (328), pp. 745-8
4. Lectin switching during dengue virus infection. Dejnirattisai, W
Webb, AI
Chan, V
Jumnainsong, A
Davidson, A
Mongkolsapaya, J
Screaton, G
2011 The Journal of infectious diseases
12 (203), pp. 1775-83
5. Structural analysis of a dengue cross-reactive antibody complexed with envelope domain III reveals the molecular basis of cross-reactivity. Midgley, CM
Flanagan, A
Tran, HB
Dejnirattisai, W
Chawansuntati, K
Jumnainsong, A
Wongwiwat, W
Duangchinda, T
Mongkolsapaya, J
Grimes, JM
Screaton, GR
2012 Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)
10 (188), pp. 4971-9
6. Improved binding activity of antibodies against major histocompatibility complex class I chain-related gene A by phage display technology for cancer-targeted therapy. Phumyen, A
Jumnainsong, A
Leelayuwat, C
2012 Journal of biomedicine & biotechnology
(2012), pp. 597647
7. High-avidity and potently neutralizing cross-reactive human monoclonal antibodies derived from secondary dengue virus infection. Tsai, WY
Lai, CY
Wu, YC
Lin, HE
Edwards, C
Jumnainsong, A
Kliks, S
Halstead, S
Mongkolsapaya, J
Screaton, GR
Wang, WK
2013 Journal of virology
23 (87), pp. 12562-75
8. Development of a multiplex polymerase chain reaction-sequence-specific primer method for NKG2D and NKG2F single-nucleotide polymorphism typing using isothermal multiple displacement amplification products. Kaewmanee, M
Phoksawat, W
Romphruk, A
Romphruk, AV
Jumnainsong, A
Leelayuwat, C
2013 Tissue antigens
6 (81), pp. 419-27
9. Allelic MHC class I chain related B (MICB) molecules affect the binding to the human cytomegalovirus (HCMV) unique long 16 (UL16) protein: implications for immune surveillance. Klumkrathok, K
Jumnainsong, A
Leelayuwat, C
2013 Journal of microbiology (Seoul, Korea)
2 (51), pp. 241-6
10. Doxorubicin-conjugated bacteriophages carrying anti-MHC class I chain-related A for targeted cancer therapy in vitro. Phumyen, A
Jantasorn, S
Jumnainsong, A
Leelayuwat, C
2014 OncoTargets and therapy
(7), pp. 2183-95
11. Corrigendum: A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus. Dejnirattisai, W
Wongwiwat, W
Supasa, S
Zhang, X
Dai, X
Rouvinsky, A
Jumnainsong, A
Edwards, C
Quyen, NT
Duangchinda, T
Grimes, JM
Tsai, WY
Lai, CY
Wang, WK
Malasit, P
Farrar, J
Simmons, CP
Zhou, ZH
Rey, FA
Mongkolsapaya, J
Screaton, GR
2015 Nature immunology
7 (16), pp. 785
12. Corrigendum: A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus. Dejnirattisai, W
Wongwiwat, W
Supasa, S
Zhang, X
Dai, X
Rouvinsky, A
Jumnainsong, A
Edwards, C
Quyen, NT
Duangchinda, T
Grimes, JM
Tsai, WY
Lai, CY
Wang, WK
Malasit, P
Farrar, J
Simmons, CP
Zhou, ZH
Rey, FA
Mongkolsapaya, J
Screaton, GR
2015 Nature immunology
5 (16), pp. 544
13. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus. Dejnirattisai, W
Wongwiwat, W
Supasa, S
Zhang, X
Dai, X
Rouvinski, A
Rouvinsky, A
Jumnainsong, A
Edwards, C
Quyen, NT
Duangchinda, T
Grimes, JM
Tsai, WY
Lai, CY
Wang, WK
Malasit, P
Farrar, J
Simmons, CP
Zhou, ZH
Rey, FA
Mongkolsapaya, J
Screaton, GR
2015 Nature immunology
2 (16), pp. 170-7
14. Aberrant NKG2D expression with IL-17 production of CD4+ T subsets in patients with type 2 diabetes. Phoksawat, W
Jumnainsong, A
Leelayuwat, N
Leelayuwat, C
2017 Immunobiology
10 (222), pp. 944-951
15. IL-17 production by NKG2D-expressing CD56+ T cells in type 2 diabetes. Phoksawat, W
Jumnainsong, A
Leelayuwat, N
Leelayuwat, C
2018 Molecular immunology
(106), pp. 22-28
16. Evaluation of a short term effect of praziquantel treatment in opisthorchiasis-induced hepatobiliary inflammation by urinary 8-oxodG. Wangboon, C
Worasith, C
Thanan, R
Eamudomkarn, C
Techasen, A
Sithithaworn, J
Loilome, W
Chamadol, N
Pinlaor, S
Jumnainsong, A
Yongvanit, P
Khuntikeo, N
Bethony, JM
Sithithaworn, P
2018 Acta tropica
(189), pp. 124-128
17. Immune Response to Opisthorchis viverrini Infection and Its Role in Pathology. Sripa, B
Jumnainsong, A
Tangkawattana, S
Haswell, MR
2018 Advances in parasitology
(102), pp. 73-95
18. IL-17 and IFN-γ Productions by CD4+ T cells and T cell Subsets Expressing NKG2D Associated with the Number of Risk Factors for Cardiovascular Diseases. Phoksawat, W
Jumnainsong, A
Sornkayasit, K
Srisak, K
Komanasin, N
Leelayuwat, C
2020 Molecular immunology
(122), pp. 193-199

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Allellic MICA mutant production by site directed mutagenesis S Barusrux
S Raroengjai
A Jumnainsong
K Klumkrathok
C Leelayuwat
2005 TISSUE ANTIGENS
5.0 (66.0), pp. 355.0-355.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Functional MICB motifs involved in NK cell activation via NKG2D A Jumnainsong
M Vales-Gomez
H Reyburn
C Leelayuwat
2005 TISSUE ANTIGENS
5.0 (66.0), pp. 457.0-458.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Soluble MICA in cervical cancer of north-eastern Thais: High level with no association with disease stages C. Leelayuwat
B. Paspimarnboon
R. Siriwern
A. Jumnainsong
P. Jearanaikoon
2006 TISSUE ANTIGENS
6.0 (67.0), pp. 537.0-537.0
0 0 0 0 0 0 0
4. Association of polymorphic extracellular domains of MICA with cervical cancer in northeastern Thai population A. Jumnainsong
A. V. Romphruk
P. Jearanaikoon
K. Klumkrathok
A. Romphruk
S. Luanrattanakorn
C. Leelayuwat
2007 TISSUE ANTIGENS
4.0 (69.0), pp. 326.0-333.0
24 0 0 0 0 0 24
5. Functional polymorphisms of MICA and MICB in NK cell activation Amonrat Jumnainsong
Khon Kaen
Hugh Reyburn
Mar Vales-Gomez
Chanvit Leelayuwat
2007 CLINICAL IMMUNOLOGY
(123.0), pp. S182-S182
0 0 0 0 0 0 0
6. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation A. Jumnainsong
P. Jearanaikoon
S. Khahmahpahte
W. Wongsena
A. V. Romphruk
B. Chumworathayi
K. Vaeteewoottacharn
M. Ponglikitmongkol
A. Romphruk
C. Leelayuwat
2008 CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY
2.0 (153.0), pp. 205.0-213.0
26 0 0 0 0 0 26
7. Cross-Reacting Antibodies Enhance Dengue Virus Infection in Humans Wanwisa Dejnirattisai
Amonrat Jumnainsong
Naruthai Onsirisakul
Patricia Fitton
Sirijitt Vasanawathana
Wannee Limpitikul
Chunya Puttikhunt
Carolyn Edwards
Thaneeya Duangchinda
Sunpetchuda Supasa
Kriangkrai Chawansuntati
Prida Malasit
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin Screaton
2010 SCIENCE
5979.0 (328.0), pp. 745.0-748.0
380 0 0 0 0 0 380
8. Lectin Switching During Dengue Virus Infection Wanwisa Dejnirattisai
Andrew I. Webb
Vera Chan
Amonrat Jumnainsong
Andrew Davidson
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin Screaton
2011 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
12.0 (203.0), pp. 1775.0-1783.0
35 0 0 0 0 0 35
9. Improved Binding Activity of Antibodies against Major Histocompatibility Complex Class I Chain-Related Gene A by Phage Display Technology for Cancer-Targeted Therapy Achara Phumyen
Amonrat Jumnainsong
Chanvit Leelayuwat
2012 JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY
(), pp.
1 0 0 0 0 0 1
10. Structural Analysis of a Dengue Cross-Reactive Antibody Complexed with Envelope Domain III Reveals the Molecular Basis of Cross-Reactivity Claire M. Midgey
Aleksandra Flanagan
Hai Bac Tran
Wanwisa Dejnirattisai
Kriangkrai Chawansuntati
Amonrat Jumnainsong
Wiyada Wongwiwat
Thaneeya Duangchinda
Juthathip Mongkolsapaya
Jonathan M. Grimes
Gavin R. Screaton
2012 JOURNAL OF IMMUNOLOGY
10.0 (188.0), pp. 4971.0-4979.0
43 0 0 0 0 0 43
11. Allelic MHC Class I Chain Related B (MICB) Molecules Affect the Binding to the Human Cytomegalovirus (HCMV) Unique Long 16 (UL16) Protein: Implications for Immune Surveillance Kanya Klumkrathok
Amonrat Jumnainsong
Chanvit Leelayuwat
2013 JOURNAL OF MICROBIOLOGY
2.0 (51.0), pp. 241.0-246.0
6 0 0 0 0 0 6
12. Development of a multiplex polymerase chain reaction-sequence-specific primer method for NKG2D and NKG2F single-nucleotide polymorphism typing using isothermal multiple displacement amplification products M. Kaewmanee
W. Phoksawat
A. Romphruk
A. V. Romphruk
A. Jumnainsong
C. Leelayuwat
2013 TISSUE ANTIGENS
6.0 (81.0), pp. 419.0-427.0
6 0 0 0 0 0 6
13. High-Avidity and Potently Neutralizing Cross-Reactive Human Monoclonal Antibodies Derived from Secondary Dengue Virus Infection Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Yi-Chieh Wu
Hong-En Lin
Carolyn Edwards
Amonrat Jumnainsong
Srisakul Kliks
Scott Halstead
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
Wei-Kung Wang
2013 JOURNAL OF VIROLOGY
23.0 (87.0), pp. 12562.0-12575.0
50 0 0 0 0 0 50
14. CONJUGATION OF ANTI-CANCER DRUG TO PHAGE CARRYING ANTI-MICA FOR TARGETING CHEMOTHERAPY A. Phumyen
S. Jantasorn
A. Jumnainsong
C. Leelayuwat
2014 ANTICANCER RESEARCH
10.0 (34.0), pp. 6112.0-6113.0
0 0 0 0 0 0 0
15. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus Wanwisa Dejnirattisai
Wiyada Wongwiwat
Sunpetchuda Supasa
Xiaokang Zhang
Xinghong Dai
Alexander Rouvinsky
Amonrat Jumnainsong
Carolyn Edwards
Nguyen Than Ha Quyen
Thaneeya Duangchinda
Jonathan M. Grimes
Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Wei-Kung Wang
Prida Malasit
Jeremy Farrar
Cameron P. Simmons
Z. Hong Zhou
Felix A. Rey
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
2015 NATURE IMMUNOLOGY
2.0 (16.0), pp. 170.0-+
388 0 0 0 0 0 388
16. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (vol 16, pg 170, 2015) Wanwisa Dejnirattisai
Wiyada Wongwiwat
Sunpetchuda Supasa
Xiaokang Zhang
Xinghong Dai
Alexander Rouvinski
Amonrat Jumnainsong
Carolyn Edwards
Nguyen Than Ha Quyen
Thaneeya Duangchinda
Jonathan M. Grimes
Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Wei-Kung Wang
Prida Malasit
Jeremy Farrar
Cameron P. Simmons
Z. Hong Zhou
Felix A. Rey
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
2015 NATURE IMMUNOLOGY
5.0 (16.0), pp. 544.0-544.0
2 0 0 0 0 0 2
17. A new class of highly potent, broadly neutralizing antibodies isolated from viremic patients infected with dengue virus (vol 16, pg 171, 2015) Wanwisa Dejnirattisai
Wiyada Wongwiwat
Sunpetchuda Supasa
Xiaokang Zhang
Xinghong Dai
Alexander Rouvinsky
Amonrat Jumnainsong
Carolyn Edwards
Nguyen Than Ha Quyen
Thaneeya Duangchinda
Jonathan M. Grimes
Wen-Yang Tsai
Chih-Yun Lai
Wei-Kung Wang
Prida Malasit
Jeremy Farrar
Cameron P. Simmons
Z. Hong Zhou
Felix A. Rey
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin R. Screaton
2015 NATURE IMMUNOLOGY
7.0 (16.0), pp. 785.0-785.0
11 0 0 0 0 0 11
18. Production of anti-MICA antibodies for targeting cancer therapy A. Phumyen
N. Chuangchot
S. Jantasorn
A. Jumnainsong
C. Leelayuwat
2016 EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
(46.0), pp. 1201.0-1201.0
0 0 0 0 0 0 0
19. 5'-UTR and 3'-UTR Regulation of MICB Expression in Human Cancer Cells by Novel microRNAs Wipaporn Wongfieng
Amonrat Jumnainsong
Yaovalux Chamgramol
Banchob Sripa
Chanvit Leelayuwat
2017 GENES
9.0 (8.0), pp.
13 0 0 0 0 0 13
20. Aberrant NKG2D expression with IL-17 production of CD4+T subsets in patients with type 2 diabetes Wisitsak Phoksawat
Amonrat Jumnainsong
Naruemon Leelayuwat
Chanvit Leelayuwat
2017 IMMUNOBIOLOGY
10.0 (222.0), pp. 944.0-951.0
14 0 0 0 0 0 14
21. Effect of acupuncture on heart rate variability during prolonged high-intensity training in soccer players Lin Shihang
Wichai Eungpinithpong
Amonrat Jumnainsong
Somchai Rattanathongkom
2017 JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
5.0 (37.0), pp. 636.0-642.0
0 0 0 0 0 0 0
22. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in free range chickens (Gallus domesticus) in Khon Kaen province, Thailand P. Saichua
A. Jumnainsong
C. Tantrawatpan
N. Kiatsopit
K. Kopolrat
A. Suwannatrai
P. Sithithaworn
2017 TROPICAL BIOMEDICINE
2.0 (34.0), pp. 419.0-424.0
0 0 0 0 0 0 0
23. Immune Response to Opisthorchis viverrini Infection and Its Role in Pathology Banchob Sripa
Amonrat Jumnainsong
Sirikachorn Tangkawattana
Melissa R. Haswell
2018 ASIATIC LIVER FLUKE - FROM BASIC SCIENCE TO PUBLIC HEALTH, PT B
(102.0), pp. 73.0-95.0
5 0 0 0 0 0 5
24. Potent Neutralizing Human Monoclonal Antibodies Preferentially Target Mature Dengue Virus Particles: Implication for Novel Strategy for Dengue Vaccine Wen-Yang Tsai
Hui-Ling Chen
Jih-Jin Tsai
Wanwisa Dejnirattisai
Amonrat Jumnainsong
Juthathip Mongkolsapaya
Gavin Screaton
James E. Crowe
Wei-Kung Wang
2018 JOURNAL OF VIROLOGY
23.0 (92.0), pp.
7 0 0 0 0 0 7
25. Evaluation of a short term effect of praziquantel treatment in opisthorchiasis-induced hepatobiliary inflammation by urinary 8-oxodG Chompunoot Wangboon
Chanika Worasith
Raynoo Thanan
Chatanun Eamudomkarn
Anchalee Techasen
Jiraporn Sithithaworn
Watcharin Loilome
Nittaya Chamadol
Somchai Pinlaor
Amonrat Jumnainsong
Puangrat Yongvanit
Narong Khuntikeo
Jeffrey M. Bethony
Paiboon Sithithaworn
2019 ACTA TROPICA
(189.0), pp. 124.0-128.0
2 0 0 0 0 0 2
26. IL-17 production by NKG2D-expressing CD56+T cells in type 2 diabetes Wisitsak Phoksawat
Amonrat Jumnainsong
Naruemon Leelayuwat
Chanvit Leelayuwat
2019 MOLECULAR IMMUNOLOGY
(106.0), pp. 22.0-28.0
0 0 0 0 0 0 0
27. PREVALENCE OF PERIPHERAL EOSINOPHILIA AND CLINICAL ASSOCIATIONS IN THAI SYSTEMIC SCLEROSIS PATIENTS Chingching Foocharoen
Patnarin Kongkulkiat
Ajanee Mahakkanukrauh
Pewpan Maleewong Intapan
Wanchai Maleewong
Amonrat Jumnainsong
Nattiya Teawtrakul
Siraphop Suwannaroj
Ratanavadee Nanagara
2019 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES
(78.0), pp. 1226.0-1227.0
0 0 0 0 0 0 0
28. Regulation of KIR3DL3 Expression via miRNA Rungtiwa Nutalai
Silvana Gaudieri
Amonrat Jumnainsong
Chanvit Leelayuwat
2019 GENES
8.0 (10.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title
1. Sushi and sashimi: the contaminated bacteria and helminthes, the guidelines Prasert Saichua
Amonrat Jumnainsong
2015 Thammasat Medical Journal
(15 No 1), pp. 114 - 128

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและสภาวะทางภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน
รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร
ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
2. การประเมินลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมที่สัมพันธ์กับ การเกิดไฟโบรซิสเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวใหม่ในการติดตามการดำเนินของโรคมะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
ศ.ดร.สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ
รศ.ดร.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
นางนิชาดา เจียรนัยกูร
อ.ดร. อัญชลี เตชะเสน
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
3. การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ชีวโมเลกุลแบบใหม่ด้วยลายพิมพ์อินฟราเรดสเปคตรัมเพื่อการตรวจวินิจฉัย ติดตามการดำเนินโรค ตรวจการตอบสนองของยาต้านมะเร็ง: ต้นแบบมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
4. บทบาทของลิมโฟซัยต์ชนิดทีที่มีการแสดงออกของซีดีสี่ และเอ็นเคจีทูรีเซปเตอร์ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นซ้ำของผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันชาวไทย ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน
ผศ.ดร.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวส
นพ. บูรพา ปุสธรรม
นายไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
อ.นพ. ดนณ แก้วเกษ
รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
โครงการ 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
5. อนุภาคขนาดเล็กจากเซลล์ที่หลากหลายและบทบาทในผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันชาวไทย รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน
ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
ผศ.ดร.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวส
นพ. บูรพา ปุสธรรม
นายไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
อ.นพ. ดนณ แก้วเกษ
รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
โครงการ 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
6. ความสำคัญของแอนติมิคเอ ๑๐ ในการปฏิเสธการปลูกถ่ายไตจากปฏิกิริยาของแอนติบอดี รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
นายศรวิทย์ พนาบำรุง
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
7. บทบาทของลิมโฟซัยต์ชนิดทีที่มีการแสดงออกของซีดีสี่ และเอ็นเคจีทูรีเซปเตอร์ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเป็นซ้ำของผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันชาวไทย. ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
ผศ.ดร.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวส
นพ. บูรพา ปุสธรรม
อ.นพ. ดนณ แก้วเกษ
นพ. วิชัย เส้นทอง
รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน
รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
8. การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเข้าถึงการตรวจสุขภาพ ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์
ผศ.ดร. รวยริน ชนาวิรัตน์
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.015936851501464844