Loading
Asst. Prof. Pornpan Kaenampornpan

Asst. Prof. Pornpan Kaenampornpan

Faculty of Fine and Applied Arts,
Khon Kaen University

Documents

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
Count 0 0 0 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Title Authors Year Journal title

Title Authors NRIIS type Year NRIIS Scholarship
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และครอบครัว ในจังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.0184018611907959