Loading
 Kriangsak Kiewying

Kriangsak Kiewying

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
Khon Kaen University

Documents

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
Count 0 0 0 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Title Authors Year Journal title

Title Authors NRIIS type Year NRIIS Scholarship

0.03410649299621582