Loading
อาจารย์ วิรงรอง มงคลธรรม

อาจารย์ วิรงรอง มงคลธรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,
คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
Count 0 0 0 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางที่ 2 อ.ดร. วิรงรอง มงคลธรรม
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
รศ.ดร. โสภณ บุญลือ
ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช
ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์
อ.ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์
อ.ดร. วิรงรอง มงคลธรรม
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว
ผศ.ดร. ยอดชาย ช่วยเงิน
ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน
นางสาวพิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
ผศ.ดร. ชีวาพัฒน์ แซ่จึง
ผศ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ
ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง
นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก
รศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ์
นางชุตินันท์ ชูสาย
ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.029069900512695312