Loading
Asst.Prof. Burin Plengdeesakul

Asst.Prof. Burin Plengdeesakul

สาขาวิชาทัศนศิลป์,
Faculty of Fine and Applied Arts,
Khon Kaen University

Documents

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. พัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด บุรินทร์ เปล่งดีสกุล 2011
2. พลวัตของจิตรกรรมร่วมสมัยลาวจากยุคอาณานิคมถึงปัจจุบัน บุรินทร์ เปล่งดีสกุล 2012
Count 0 0 0 2

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Title Authors Year Journal title
1. พัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด บุรินทร์ เปล่งดีสกุล 2011 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3 No 1), pp. 84-113
2. พลวัตของจิตรกรรมร่วมสมัยลาวจากยุคอาณานิคมถึงปัจจุบัน บุรินทร์ เปล่งดีสกุล 2012 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4 No 1), pp. 30-57

Title Authors NRIIS type Year NRIIS Scholarship
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนจุฬาภรณ์ ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
อ.ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
2. อัตลักษณ์และภูมิปัญญาในงานศิลปกรรมพม่า เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐสหภาพพม่า. รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ
ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
อ. ภัทร์ คชภักดี
นายกิตติสันต์ ศรีรักษา
อาจารย์สิปป์ สุขสำราญ
ชุติมา เมฆวัน
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.012632131576538086