Loading
Assoc. Prof. Dr  Maniemai Thongyou

Assoc. Prof. Dr Maniemai Thongyou

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
Khon Kaen University
55308074200: H-INDEX 2

Documents

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Beauty Salon: A Space for Self Construction of Thai Transgender (ร้านเสริมสวย : พื้นที่การสร้างตัวตนของคนข้ามเพศ) Piyaluk Potiwan
Maniemai Thongyou
Yaowalak Apichatvullop
0
2. Cantonese Songs and Chinese Vietnamese Women’s Consciousness of Being Chinese in Cho Lon Community of Ho Chi Minh City, Socialist Repubic of Vietnam (เพลงจีนกวางตุ้งกับสำนึกความเป็นจีนของสตรีชาวเวียดนามเชื้อสายจีนในชุมชนเจอะเลิ้น นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) Ton Van Trang
Maniemai Thongyou
Thananan Boonwanna
0
3. Generic Immigrant or Diaspora?: Negotiation on Self-defining of Thai Diaspora in Thai Society (คนเข้าเมืองทั่วไปหรือคนพลัดถิ่น?: การต่อรองนิยามตัวตนของไทยพลัดถิ่นในสังคมไทย) Monchai Phongsiri
Maniemai Thongyou
0
4. Nur-Al-Iman Islamic Mosque community and The Construction of Muslim Community in the Pluralistic Society of Isan. (นูรุ้ลอีมานและกระบวนการสร้างชุมชนมุสลิมในพหุสังคมอีสาน) Jeerasak Sohsan
Yaowalak Apichatvullop
Maniemai Thongyou
0
5. Social Network of Lao Transnational Migrant Workers in Thailand (เครือข่ายทางสังคมของแรงงานข้ามชาติลาวในประเทศไทย) Maniemai Thongyou
Dusadee Ayuwat
0
6. Thai Diaspora in Tenasserim: Livelihoods of “Who Chose to Remain” in the Diaspora (ไทยพลัดถิ่นในตะนาวศรี : การดำรงชีพของ “ผู้เลือกที่จะอยู่” อย่างคนพลัดถิ่น) Monchai Phongsiri
Maniemai Thongyou
Yaowalak Apichatvullop
0
7. The Framing Process of Social Movement Against Gold Mining (กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ) Supee Samorna
Maniemai Thongyou
Somsak Srisantisuk
0
8. The Political Contestation between the State and the Local: A Study of a Thai Nation Development Cooperators Village in Northeast Thailand (การช่วงชิงพื้นที่การเมืองระหว่างรัฐและท้องถิ่น กรณีศึกษาหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในภาคอีสาน) Ninlawadee Promphakping
Maniemai Thongyou
Viyouth Chamruspanth
0
9. Sub-contracting in rural Thailand M Thongyou 2003
10. Lao migrant workers in Thailand Thongyou, M.
Ayuwat, D.
2005
11. การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนในการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น เย็นจิตร ถิ่นขาม
มณีมัย ทองอยู่
2009
12. กระบวนการกลายเป็นชายขอบของคนข้ามเพศ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
มณีมัย ทองอยู่
2010
13. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคัดค้านเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ฐากูร สรวงศ์สิริ
มณีมัย ทองอยู่
2010
14. Constructing community across borders Lao immigrant workers in Thailand Thongyou, M. 2012
15. กระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย : ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง (Transnational Human Trafficking Processes in Thailand: Thailand is the Original Country) พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์
ดุษฎี อายุวัฒน์
มณีมัย ทองอยู่
2012
16. การเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ (The Participation in Social Moment of Disable People) วิชัย จันทร์บุญ
มณีมัย ทองอยู่
ดุษฎี อายุวัฒน์
2012
17. Impact of the urbanization of a small town on its hinterlands: Perceptions of households in the hinterlands of Vang Vieng, Lao PDR Thongyou, M.
Chamaratana, T.
Phongsiri, M.
2014
18. Perceptions on urbanization impact on the hinterlands: A study of Khon Kaen city, Thailand Thongyou, M.
Chamaratana, T.
Phongsiri, M.
2014
19. Rubber cash crop and changes in livelihoods strategies in a village in Northeastern Thailand Thongyou, M. 2014
20. Informal sector: Survival strategies of the returning thai diaspora in Thai society Phongsiri, M.
Thongyou, M.
Apichatvullop, Y.
2016
21. กระบวนการต่อสู้ต่อความเชื่อทางสังคมของคนพิการ วิชัย จันทร์บุญ
มณีมัย ทองอยู่
2016
22. The Extension of State Power and Negotiations of the Villagers in Northeast Thailand Thongyou, M. 2017
23. บทบรรณาธิการ - -
ระเบียบ สุภวิรี
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
รสสุคนธ์ ขันธ์นะภา
บรรณาธิการ -
บรรณาธิการบริหาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
บทบรรณาธิการ Editor
ชลลดา มงคลวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา มงคลวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
No.3 Vol.6
Pinai Sirikiatikul
สุพร ชัยเดชสุริยะ
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (Laddawan Kasemnet)
พรรณี บุญประกอบ (Pannee Boonprakob)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา มงคลวนิช
รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์
ฉันทนา ภาคบงกช (Chantana Pakbongkoch)
บัณฑิตวิทยาลัย วารสารบัณฑิตศึกษา
Somchai Bovornkitti
กัมมาล กุมาร ปาวา
Pranee Vichansvakul
รศ.ระเบียบ สุภวิรี
อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ
สุรีย์ เข็มทอง
ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
วัลนิกา ฉลากบาง
เชิดชัย โพธิ์ศรี
ดร.มลนิภา อาจารย์ ศิลาอาสน์
ชุมพล เสมาขันธ์
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
บุญเรือง ชื่นสุวิมล
วรินทร วูวงศ์
สุกัญญา บำรุงสุข
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
สุปาณี พัดทอง
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ประคอง เจริญจิตรกรรม
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
จันทิมา อังคพณิชกิจ
กองบรรณาธิการ -
ยุพิน เตชะมณี
กุลธิดา ท้วมสุข
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
Kulthida Tuamsuk
ดร.ประภาส พาวินันท์
ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
ธิติยา บงกชเพชร
อมรรัตน์ วัฒนาธร
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
ดร.ชลลดา มงคลวนิช
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช
ดร. เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
วสันต์ พรพุทธพงศ์
ดร.วรรณี ตปนียากร
รศ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
บรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บรรณาธิการ วารสาร
บทบรรณาธิการ วารสาร
ชาตรี ประกิตนนทการ
โชติมา จตุรวงค์
บรรณาธิการ บรรณธิการ
บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
doungnetre thamakul
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ บรรณาธิการ
บรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
จรูญศรี มาดิลกโกวิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
์นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
Prannapha Moodehiran
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
จุฑารัตน์ วิบูลผล
อาชัญญา รัตนอุบล
ศิริเดช สุขชีวะ
เรวดี หิรัญ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (Wiladlak Chuawanlee)
Kongkiat Kulkantrakorn
Faculty of Architecture Department of Architecture and Related Arts
2018
24. Practices of everyday life of teen mothers: Their use of habitus and symbolic power in the community Thongyou, M.
Lapanun, P.
2019
Count 8 0 2 15

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
1. Lao migrant workers in Thailand Thongyou, M.
Ayuwat, D.
2005 Transnational Migration and Work in Asia
(), pp. 57-74
2. Constructing community across borders Lao immigrant workers in Thailand Thongyou, M. 2012 European Journal of Social Sciences
4 (30), pp. 637-645
3. Impact of the urbanization of a small town on its hinterlands: Perceptions of households in the hinterlands of Vang Vieng, Lao PDR Thongyou, M.
Chamaratana, T.
Phongsiri, M.
2014 EnvironmentAsia
1 (7), pp. 8-12
4. Perceptions on urbanization impact on the hinterlands: A study of Khon Kaen city, Thailand Thongyou, M.
Chamaratana, T.
Phongsiri, M.
2014 Asian Social Science
11 (10), pp. 33-41
5. Rubber cash crop and changes in livelihoods strategies in a village in Northeastern Thailand Thongyou, M. 2014 Asian Social Science
13 (10), pp. 239-251
6. Informal sector: Survival strategies of the returning thai diaspora in Thai society Phongsiri, M.
Thongyou, M.
Apichatvullop, Y.
2016 International Business Management
4 (10), pp. 391-396
7. The extension of state power and negotiations of the villagers in northeast Thailand Thongyou, M. 2017 Southeast Asian Studies
3 (6), pp. 405-422
8. Practices of everyday life of teen mothers: Their use of habitus and symbolic power in the community Thongyou, M.
Lapanun, P.
2019 Kasetsart Journal of Social Sciences
1 (40), pp. 186-192

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
1. Sub-contracting in rural Thailand M Thongyou 2003 JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA
1.0 (33.0), pp. 3.0-17.0
0 0 0 0 0 0 0
2. The Extension of State Power and Negotiations of the Villagers in Northeast Thailand Ninlawadee Promphakping
Maniemai Thongyou
Viyouth Chamruspanth
2017 SOUTHEAST ASIAN STUDIES
3.0 (6.0), pp. 405.0-422.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนในการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น เย็นจิตร ถิ่นขาม
มณีมัย ทองอยู่
2009 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(9 No 4), pp. 90-101
2. กระบวนการกลายเป็นชายขอบของคนข้ามเพศ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
มณีมัย ทองอยู่
2010 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(10 No 1), pp. 66-77
3. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคัดค้านเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ฐากูร สรวงศ์สิริ
มณีมัย ทองอยู่
2010 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(10 No 4), pp. 135-150
4. กระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย : ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง (Transnational Human Trafficking Processes in Thailand: Thailand is the Original Country) พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์
ดุษฎี อายุวัฒน์
มณีมัย ทองอยู่
2012 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(12 No 1), pp. 102-112
5. การเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนพิการ (The Participation in Social Moment of Disable People) วิชัย จันทร์บุญ
มณีมัย ทองอยู่
ดุษฎี อายุวัฒน์
2012 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(12 No 2), pp. 105-115
6. กระบวนการต่อสู้ต่อความเชื่อทางสังคมของคนพิการ วิชัย จันทร์บุญ
มณีมัย ทองอยู่
2016 VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
(11 No 1), pp. 171-182
7. บทบรรณาธิการ - -
บัณฑิตวิทยาลัย วารสารบัณฑิตศึกษา
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
รสสุคนธ์ ขันธ์นะภา
บรรณาธิการ -
บรรณาธิการบริหาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
บทบรรณาธิการ Editor
ชลลดา มงคลวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา มงคลวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
No.3 Vol.6
Pinai Sirikiatikul
สุพร ชัยเดชสุริยะ
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (Laddawan Kasemnet)
พรรณี บุญประกอบ (Pannee Boonprakob)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา มงคลวนิช
รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์
ฉันทนา ภาคบงกช (Chantana Pakbongkoch)
ระเบียบ สุภวิรี
Somchai Bovornkitti
กัมมาล กุมาร ปาวา
Pranee Vichansvakul
รศ.ระเบียบ สุภวิรี
อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ
สุรีย์ เข็มทอง
ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
วัลนิกา ฉลากบาง
เชิดชัย โพธิ์ศรี
ดร.มลนิภา อาจารย์ ศิลาอาสน์
ชุมพล เสมาขันธ์
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
บุญเรือง ชื่นสุวิมล
วรินทร วูวงศ์
สุกัญญา บำรุงสุข
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
สุปาณี พัดทอง
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ประคอง เจริญจิตรกรรม
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
จันทิมา อังคพณิชกิจ
กองบรรณาธิการ -
ยุพิน เตชะมณี
กุลธิดา ท้วมสุข
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
Kulthida Tuamsuk
ดร.ประภาส พาวินันท์
ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
ธิติยา บงกชเพชร
อมรรัตน์ วัฒนาธร
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
ดร.ชลลดา มงคลวนิช
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช
ดร. เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
วสันต์ พรพุทธพงศ์
ดร.วรรณี ตปนียากร
รศ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
บรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บรรณาธิการ วารสาร
บทบรรณาธิการ วารสาร
ชาตรี ประกิตนนทการ
โชติมา จตุรวงค์
บรรณาธิการ บรรณธิการ
บทบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
doungnetre thamakul
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ บรรณาธิการ
บรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
จรูญศรี มาดิลกโกวิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
์นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
Prannapha Moodehiran
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
จุฑารัตน์ วิบูลผล
อาชัญญา รัตนอุบล
ศิริเดช สุขชีวะ
เรวดี หิรัญ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (Wiladlak Chuawanlee)
Kongkiat Kulkantrakorn
Faculty of Architecture Department of Architecture and Related Arts
2018 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6 No 3), pp.
8. Generic Immigrant or Diaspora?: Negotiation on Self-defining of Thai Diaspora in Thai Society (คนเข้าเมืองทั่วไปหรือคนพลัดถิ่น?: การต่อรองนิยามตัวตนของไทยพลัดถิ่นในสังคมไทย) Monchai Phongsiri
Maniemai Thongyou
Journal of Mekong Societies
(9 No 2), pp. 1-24
9. Thai Diaspora in Tenasserim: Livelihoods of “Who Chose to Remain” in the Diaspora (ไทยพลัดถิ่นในตะนาวศรี : การดำรงชีพของ “ผู้เลือกที่จะอยู่” อย่างคนพลัดถิ่น) Monchai Phongsiri
Maniemai Thongyou
Yaowalak Apichatvullop
Journal of Mekong Societies
(10 No 2), pp. 81-106
10. The Political Contestation between the State and the Local: A Study of a Thai Nation Development Cooperators Village in Northeast Thailand (การช่วงชิงพื้นที่การเมืองระหว่างรัฐและท้องถิ่น กรณีศึกษาหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในภาคอีสาน) Ninlawadee Promphakping
Maniemai Thongyou
Viyouth Chamruspanth
Journal of Mekong Societies
(10 No 2), pp. 131-157
11. Social Network of Lao Transnational Migrant Workers in Thailand (เครือข่ายทางสังคมของแรงงานข้ามชาติลาวในประเทศไทย) Maniemai Thongyou
Dusadee Ayuwat
Journal of Mekong Societies
(1 No 2), pp. 55-86
12. Beauty Salon: A Space for Self Construction of Thai Transgender (ร้านเสริมสวย : พื้นที่การสร้างตัวตนของคนข้ามเพศ) Piyaluk Potiwan
Maniemai Thongyou
Yaowalak Apichatvullop
Journal of Mekong Societies
(7 No 2), pp. 75-88
13. The Framing Process of Social Movement Against Gold Mining (กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ) Supee Samorna
Maniemai Thongyou
Somsak Srisantisuk
Journal of Mekong Societies
(8 No 3), pp. 47-68
14. Nur-Al-Iman Islamic Mosque community and The Construction of Muslim Community in the Pluralistic Society of Isan. (นูรุ้ลอีมานและกระบวนการสร้างชุมชนมุสลิมในพหุสังคมอีสาน) Jeerasak Sohsan
Yaowalak Apichatvullop
Maniemai Thongyou
Journal of Mekong Societies
(4 No 1), pp. 53-92
15. Cantonese Songs and Chinese Vietnamese Women’s Consciousness of Being Chinese in Cho Lon Community of Ho Chi Minh City, Socialist Repubic of Vietnam (เพลงจีนกวางตุ้งกับสำนึกความเป็นจีนของสตรีชาวเวียดนามเชื้อสายจีนในชุมชนเจอะเลิ้น นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) Ton Van Trang
Maniemai Thongyou
Thananan Boonwanna
Journal of Mekong Societies
(9 No 1), pp. 21-52

Title Authors NRIIS type Year NRIIS Scholarship

0.04202771186828613