Loading
 San San  Myint Aung

San San Myint Aung

คณะสาธารณสุขศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
Count 0 0 0 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.025904417037963867