Loading
ศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค

ศ.ดร. สุมนทิพย์ บุนนาค

ภาควิชาชีววิทยา,
คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23007668500: H-INDEX 7

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Hypoglycemia resulting from insecticide poisoning. Report of a case. HRUBAN, Z
SCHULMAN, S
WARNER, NE
DU BOIS, KP
BUNNAG, S
BUNNAG, SC
1963
2. Microcirculation in the islets of Langerhans of the mouse. BUNNAG, SC
BUNNAG, S
WARNER, NE
1963
3. VASCULAR REACTIONS OF THE ISLETS OF LANGERHANS IN ESCHERICHIA COLI ENDOTOXEMIA IN MICE. WARNER, NE
BUNNAG, S
BUNNAG, SC
BENNINGTON, JL
1964
4. Microcirculation of the islets of Langerhans in experimental endotoxemia in mice. Warner, NE
Bunnag, S
Bunnag, SC
Bennington, JL
1965
5. Effect of tolbutamide on postnatal neogenesis of the islet of Langerhans in mouse. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1966
6. Effect of alloxan on the mouse pancreas during and after recovery from diabetes. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1967
7. Microcirculation of islets of Langerhans in alloxan diabetes of mice. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1967
8. Tolbutamide, postnatal neogenesis of the islets of Langerhans and myocardial insufficiency: a case report. Bunnag, SC
Bunnag, S
1976
9. Hyperosmolar nonketotic coma associated with acidophilic cell hyperplasia of the pitutary gland. Bunnag, S
Shunagshoti, S
1977
10. Treatment of acute gonorrhoea with ampicillin and probenecid in Bangkok. Bunnag, S
Sucharit, S
1977
11. Vasomotor reactions in the islets affecting the blood glucose levels. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1977
12. Adrenal insufficiency in newborn infant born of a mother who received corticosteroid throughout pregnancy. Isarangkura, M
Bhongvej, S
Bunnag, S
1978
13. Average weights by height of Thai adults. Bunnag, S
Piampiti, S
1979
14. Blood lactate and pyruvate levels in diabetic patient treated with sulphonylureas with and without biguanides. Sitprija, S
Vajanamarhutue, C
Bunnag, S
1982
15. Assessment of portable reflectance photometers and reagent strips in estimating plasma glucose level. Wanishsawad, C
Sridama, V
Potjalongsile, S
Jirajan, B
Hiransuthikul, N
Pasatrat, S
Chaivong, P
Chumnanprai, S
Matrakool, B
Bunnag, S
1988
16. Evaluation of diabetic control by using hemoglobin A1 and fructosamine. Sridama, V
Hansasuta, P
Pasatrat, S
Bunnag, S
1990
17. The relationship between glucose and uric acid metabolism: influence of short term allopurinol on glucose metabolism. Jitapunkul, S
Chalaprawat, M
Bunnag, S
Bhuvapanich, S
Kangkaya, V
Pasatrat, S
Vajanamarhutue, C
1991
18. Elderly bed-blockers in a Thai teaching hospital: is it a problem? Thamprechavai, S
Somerville, K
Jitapunkul, S
Bunnag, S
Ebrahim, S
1992
19. Health care for elderly people in developing countries: a case study of Thailand. Jitapunkul, S
Bunnag, S
Ebrahim, S
1993
20. Disability among Thai elderly living in Klong Toey slum. Jitapunkul, S
Kamolratanakul, P
Chandraprasert, S
Bunnag, S
1994
21. Responses of two somaclonal variants of quince (Cydonia oblonga) to iron deficiency in the greenhouse and field Bunnag, S.
Bunnag, S.
1996
22. Effectiveness and cost analysis of community-based rehabilitation service in Bangkok. Jitapunkul, S
Bunnag, S
Ebrahim, S
1998
23. A new look at the benefits of diversification: lessons from Central America DL Stanley
S Bunnag
2001
24. A hemodynamically mediated mechanism of renal disease progression in severe glomerulonephritides or nephrosis P Futrakul
P Siriviriyakul
S Patumraj
S Bunnag
O Kulaputana
N Futrakul
2003
25. Agrobacterium-mediated transformation of Dendrobium secundum (Bl.) Lindl with antisense ACC oxidase Atichart, P.
Bunnag, S.
Theerakulpisut, P.
2007
26. Changes in gene expression predict functional change in human renal transplant biopsies. S. Bunnag
F. Mueller
G. S. Jhangri
G. Einecke
K. Famulski
L. G. Hidalgo
J. Reeve
B. Sis
P. F. Halloran
2007
27. In vitro conservation of Cleisostoma areitinum (Rchb.f.) Garay, rare Thai orchid species by an encapsulation-dehydration method Maneerattanarungroj, P.
Bunnag, S.
Monthatong, M.
2007
28. Microarray analysis of rejection in human kidney transplants using pathogenesis-based transcript sets. Mueller, TF
Einecke, G
Reeve, J
Sis, B
Mengel, M
Jhangri, GS
Bunnag, S
Cruz, J
Wishart, D
Meng, C
Broderick, G
Kaplan, B
Halloran, PF
2007
29. The epithelial response to injury in human kidney allografts: Loss of functional transcripts is associated with re-expression of development pathways and embryonic genes. G. Einecke
K. S. Famulski
K. Hay
S. Bunnag
T. F. Mueller
P. F. Halloran
2007
30. Development of species-specific SCAR markers for identification of three medicinal species of Phyllanthus Piyada Theerakulpisut
Nantawan Kanawapee
Duangkamol Maensiri
Sumontip Bunnag
Pranom Chantafanothai
2008
31. Expression of B cell and immunoglobulin transcripts is a feature of inflammation in late allografts. Einecke, G
Reeve, J
Mengel, M
Sis, B
Bunnag, S
Mueller, TF
Halloran, PF
2008
32. FOXP3 expression in human kidney transplant biopsies is associated with rejection and time post transplant but not with favorable outcomes. Bunnag, S
Allanach, K
Jhangri, GS
Sis, B
Einecke, G
Mengel, M
Mueller, TF
Halloran, PF
2008
33. A New Type of Antibody-Mediated Rejection of Kidney Transplants Defined by Endothelial Changes B. Sis
G. S. Jhangri
S. Bunnag
B. Kaplan
P. F. Halloran
2009
34. Chromosome number, anatomy and gene expression of antisense ACC oxidase in transgenic Dendrobium draconis Rchb.f Sumontip Bunnag
Thamolwan Seepor
2009
35. Effect of sucrose and aba on survival rate of cryopreserved protocorms of dendrobium gratiosissimum Rchb.f. Bunnag, S.
Maneerattanarungroj, P.
Suwanagul, A.
2009
36. Molecular correlates of scarring in kidney transplants: the emergence of mast cell transcripts. Mengel, M
Reeve, J
Bunnag, S
Einecke, G
Sis, B
Mueller, T
Kaplan, B
Halloran, PF
2009
37. New Type of Antibody-Mediated Rejection of Kidney Transplants Defined by Endothelial Changes B. Sis
G. S. Jhangri
S. Bunnag
B. Kaplan
P. F. Halloran
2009
38. Scoring total inflammation is superior to the current Banff inflammation score in predicting outcome and the degree of molecular disturbance in renal allografts. Mengel, M
Reeve, J
Bunnag, S
Einecke, G
Jhangri, GS
Sis, B
Famulski, K
Guembes-Hidalgo, L
Halloran, PF
2009
39. The Major Molecular Predictor of Graft Loss in Kidney Transplant Biopsies Is the Injury Response, Not Inflammation. G. Einecke
J. Reeve
S. Bunnag
B. Sis
K. S. Famulski
M. Mengel
Philip Halloran
2009
40. The Transcriptome in Renal Allograft Biopsies Predicts the Risk for Graft Loss Independent of Clinical Variables and Histology. G. Einecke
J. Reeve
S. Bunnag
B. Sis
Philip Halloran
2009
41. What Molecular Changes Correlate with Dysfunction in Kidney Transplants? G. Einecke
S. Bunnag
J. Reeve
G. S. Jhangri
B. Sis
K. S. Famulski
Philip Halloran
2009
42. Transformation of Dendrobium primulinum Lindl. with antisense ACC oxidase Bunnag, S.
Duangsee, K.
2010
43. Effect of seed priming on physiological changes in tomato grown under salt stress Theerakulpisut, P.
Lontom, W.
Kulya, J.
Bunnag, S.
Techawongstien, S.
2011
44. Agrobacterium-mediated transformation of Dendrobium chrysotoxum Lindl Bunnag, S.
Pilahome, W.
2012
45. Biodegradation of used motor oil by Nostoc piscinale TISTR 8401 Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2012
46. Polyploidy induction of the Dendrobium hybrid 'Miss Singapore' through tissue culture Bunnag, S.
Hongthongkham, J.
2012
47. Proline, hydrogen peroxide, membrane stability and antioxidant enzyme activity as potential indicators for salt tolerance in rice (Oryza sativa L.) Kong-Ngern, K.
Bunnag, S.
Theerakulpisut, P.
2012
48. The effect of plant growth regulators and organic supplements on callus induction and plant regeneration in rice (Oryza Sativa L.) Rattana, K.
Theerakulpisut, P.
Bunnag, S.
2012
49. Influence of nutrient composition and plant growth regulators on callus induction and plant regeneration in glutinous rice (Oryza sativa L.) Duangsee, K.
Bunnag, S.
2013
50. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องสายล่องแล่ง (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fischer) ในสภาพปลอดเชื้อ (Effects of plant growth regulator on in vitro culture of Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fischer) สุภาพ สุนทรนนท์
สุมนทิพย์ บุนนาค
2013
51. Comprehensive HealthCare Collaboration (CCC) Leads to a Significant Increase in Organ Donation and Kidney Transplant Expansion. V. Sumethkul
A. Lumpaopong
S. Bunnag
A. Ingsathit
Y. Avihingsanon
A. Vongwiwatana
K. Vareesangthip
S. Nivatvong
K. Noppakun
S. Tassanasunthornwong
D. Onsuwan
2014
52. Cryopreservation by encapsulation-dehydration for long-term storage of aerides falcata lindl Bunnag, S.
Hongthongkham, J.
2014
53. Development of a plant regeneration system from seed-derived shoot segments of rice (Oryza sativa L.) Pilahome, W.
Bunnag, S.
Suwanagul, A.
2014
54. High Prevalence of Obesity in A Multicenter Study P. Ruangkanchanasetr
Bancha Satirapoj
S. Bunnag
A. Vongwiwatana
N. Premasathian
Y. Avihingsanon
2014
55. High prevalence of obesity in Thai renal transplant recipients: a multicenter study. Ruangkanchanasetr, P
Satirapoj, B
Bunnag, S
Vongwiwatana, A
Premasathian, N
Avihingsanon, Y
2014
56. Influence of nutrient composition and plant growth regulators on callus induction and plant regeneration in glutinous rice (Oryza sativa L.). Duangsee, K
Bunnag, S
2014
57. In vitro propagation and cryopreservation of Aerides odorata Lour. (Orchidaceae). Hongthongkham, J.
Bunnag, S.
2014
58. Metabolic Complications Following Kidney Transplantation in Asian Population: A Multi-Center Study. P. Ruangkanchanasetr
B. Satirapoj
S. Bunnag
A. Vongwiwatana
N. Premasathian
Y. Avihingsanon
P. Gojaseni
T. Supaporn
2014
59. The Barriers of Organ Donation From Brain Death Patients in the Public Donor Centers of Thailand: The Result of National Wide Survey. D. Onsuwan
S. Bunnag
V. Dhitavat
S. Tassanasunthornwong
S. Sritangsirikul
P. Khananuraksa
A. Lumpaopong
2014
60. Biodegradation of waste motor oil by Nostoc hatei strain TISTR 8405 in water containing heavy metals and nutrients as co-contaminants Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2015
61. Differential salinity tolerance in calli and shoots of four rice cultivars Rattana, K.
Bunnag, S.
2015
62. Growth performance and biodegradation of waste motor oil by Nostoc piscinale strain TISTR 8401 in the presence of heavy metals and nutrients as co-contaminants Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2015
63. Polyploid induction of dendrobium draconis rchb.f S. Bunnag
J. Hongthongkham
2015
64. DOAP1 Promotes Flowering in the Orchid Dendrobium Chao Praya Smile Nunchanoke Sawettalake
Sumontip Bunnag
Yanwen Wang
Lisha Shen
Hao Yu
2016
65. Regeneration and transformation of purple passion fruit (Passiflora edulis S.) via Agrobacterium tumefaciens S. Bunnag
N. Chamnanpon
2016
66. Biochemical Changes of the Thai Glutinous Rice Cultivar MK1 in Response to Salinity Stress Duangsee, K.
Bunnag, S.
2017
67. DOAP1 Promotes Flowering in the Orchid Dendrobium Chao Praya Smile. Bunnag, S. 2017
68. Effect of Heavy Metals and Inorganic Nutrients Existing as Co-contaminants on Bioremoval of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) by Nostoc hatei TISTR 8405 Pimda, W.
Bunnag, S.
2017
69. Impact of Inorganic Nutrients and Heavy Metals Present as Co-contaminants on Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons by Phormidium ambiguum Strain TISTR 8296 Pimda, W.
Bunnag, S.
2017
70. Improvement of drought tolerance in Thai rice cultivar RD6 through somaclonal variation Bunnag, S.
Suwanagul, A.
2017
71. Two-Step Salt Stress Acclimatization Confers Marked Salt Tolerance Improvement in Four Rice Genotypes Differing in Salt Tolerance Pilahome, W.
Bunnag, S.
Suwanagul, A.
2017
72. A simple and reproducible protocol for plant regeneration and cryopreservation of Grammatophyllum specinocum BL Bunnag, S. 2018
73. Cryopreservation of cymbidium finlaysonianum lindl. by encapsulation-dehydration method Bunnag, S. 2018
74. Callus induction, plant regeneration, and cryopreservation of Dendrobium findlayanum based on an encapsulation-dehydration technique Bunnag, S.
Pimda, W.
2019
Count 29 30 25 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Responses of two somaclonal variants of quince (Cydonia oblonga) to iron deficiency in the greenhouse and field Bunnag, S.
Bunnag, S.
1996 Journal of the American Society for Horticultural Science
6 (121), pp. 1054-1058
2. Agrobacterium-mediated transformation of Dendrobium secundum (Bl.) Lindl with antisense ACC oxidase Atichart, P.
Bunnag, S.
Theerakulpisut, P.
2007 Asian Journal of Plant Sciences
7 (6), pp. 1065-1071
3. In vitro conservation of Cleisostoma areitinum (Rchb.f.) Garay, rare Thai orchid species by an encapsulation-dehydration method Maneerattanarungroj, P.
Bunnag, S.
Monthatong, M.
2007 Asian Journal of Plant Sciences
8 (6), pp. 1235-1240
4. Development of species-specific SCAR markers for identification of three medicinal species of Phyllanthus Theerakulpisut, P.
Kanawapee, N.
Maensiri, D.
Bunnag, S.
Chantaranothai, P.
2008 Journal of Systematics and Evolution
4 (46), pp. 614-621
5. Effect of sucrose and aba on survival rate of cryopreserved protocorms of dendrobium gratiosissimum Rchb.f. Bunnag, S.
Maneerattanarungroj, P.
Suwanagul, A.
2009 Kasetsart Journal - Natural Science
2 (43), pp. 245-253
6. Transformation of Dendrobium primulinum Lindl. with antisense ACC oxidase Bunnag, S.
Duangsee, K.
2010 Acta Horticulturae
(829), pp. 283-288
7. Effect of seed priming on physiological changes in tomato grown under salt stress Theerakulpisut, P.
Lontom, W.
Kulya, J.
Bunnag, S.
Techawongstien, S.
2011 Acta Horticulturae
(914), pp. 295-300
8. Agrobacterium-mediated transformation of Dendrobium chrysotoxum Lindl Bunnag, S.
Pilahome, W.
2012 African Journal of Biotechnology
10 (11), pp. 2472-2476
9. Polyploidy induction of the Dendrobium hybrid 'Miss Singapore' through tissue culture Bunnag, S.
Hongthongkham, J.
2012 Acta Horticulturae
(953), pp. 181-186
10. Proline, hydrogen peroxide, membrane stability and antioxidant enzyme activity as potential indicators for salt tolerance in rice (Oryza sativa L.) Kong-Ngern, K.
Bunnag, S.
Theerakulpisut, P.
2012 International Journal of Botany
2 (8), pp. 54-65
11. The effect of plant growth regulators and organic supplements on callus induction and plant regeneration in rice (Oryza Sativa L.) Rattana, K.
Theerakulpisut, P.
Bunnag, S.
2012 Asian Journal of Plant Sciences
4 (11), pp. 182-189
12. Influence of nutrient composition and plant growth regulators on callus induction and plant regeneration in glutinous rice (Oryza sativa L.) Duangsee, K.
Bunnag, S.
2013 Pakistan Journal of Biological Sciences
1 (17), pp. 98-103
13. Cryopreservation by encapsulation-dehydration for long-term storage of aerides falcata lindl Bunnag, S.
Hongthongkham, J.
2014 Acta Horticulturae
(1039), pp. 155-160
14. Development of a plant regeneration system from seed-derived shoot segments of rice (Oryza sativa L.) Pilahome, W.
Bunnag, S.
Suwanagul, A.
2014 Asian Journal of Crop Science
4 (6), pp. 305-319
15. In vitro propagation and cry op reservation of Aerides odorata lour. (Orchidaceae) Hongthongkham, J.
Bunnag, S.
2014 Pakistan Journal of Biological Sciences
5 (17), pp. 608-618
16. Biodegradation of waste motor oil by Nostoc hatei strain TISTR 8405 in water containing heavy metals and nutrients as co-contaminants Pimda, W.
Bunnag, S.
2015 Journal of Industrial and Engineering Chemistry
(28), pp. 117-123
17. Differential salinity tolerance in calli and shoots of four rice cultivars Rattana, K.
Bunnag, S.
2015 Asian Journal of Crop Science
1 (7), pp. 48-60
18. Growth performance and biodegradation of waste motor oil by Nostoc piscinale strain TISTR 8401 in the presence of heavy metals and nutrients as co-contaminants Pimda, W.
Bunnag, S.
2015 Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
(53), pp. 74-79
19. Polyploid induction of dendrobium draconis rchb.f Bunnag, S.
Hongthongkham, J.
2015 Acta Horticulturae
(1087), pp. 445-451
20. Regeneration and transformation of purple passion fruit (Passiflora edulis S.) via Agrobacterium tumefaciens Bunnag, S. 2016 Acta Horticulturae
(1110), pp. 215-222
21. Biochemical changes of the Thai glutinous rice cultivar MK1 in response to salinity stress Duangsee, K.
Bunnag, S.
2017 Chiang Mai Journal of Science
2 (44), pp. 462-468
22. DOAP1 promotes flowering in the orchid Dendrobium chao praya smile Bunnag, S. 2017 Frontiers in Plant Science
(8), pp.
23. Effect of Heavy Metals and Inorganic Nutrients Existing as Co-contaminants on Bioremoval of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) by Nostoc hatei TISTR 8405 Pimda, W.
Bunnag, S.
2017 Arabian Journal for Science and Engineering
6 (42), pp. 2291-2301
24. Impact of Inorganic Nutrients and Heavy Metals Present as Co-contaminants on Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons by Phormidium ambiguum Strain TISTR 8296 Pimda, W.
Bunnag, S.
2017 Water, Air, and Soil Pollution
2 (228), pp.
25. Improvement of drought tolerance in Thai rice cultivar RD6 through somaclonal variation Bunnag, S.
Suwanagul, A.
2017 Songklanakarin Journal of Science and Technology
6 (39), pp. 723-729
26. Two-Step Salt Stress Acclimatization Confers Marked Salt Tolerance Improvement in Four Rice Genotypes Differing in Salt Tolerance Pilahome, W.
Bunnag, S.
Suwanagul, A.
2017 Arabian Journal for Science and Engineering
6 (42), pp. 2191-2200
27. A simple and reproducible protocol for plant regeneration and cryopreservation of Grammatophyllum specinocum BL Bunnag, S. 2018 Songklanakarin Journal of Science and Technology
1 (40), pp. 251-257
28. Cryopreservation of cymbidium finlaysonianum lindl. by encapsulation-dehydration method Bunnag, S. 2018 Songklanakarin Journal of Science and Technology
3 (40), pp. 682-691
29. Callus induction, plant regeneration, and cryopreservation of Dendrobium findlayanum based on an encapsulation-dehydration technique Bunnag, S.
Pimda, W.
2019 Acta Horticulturae
(1262), pp. 149-159

Title Authors Year Journal title
1. Microcirculation in the islets of Langerhans of the mouse. BUNNAG, SC
BUNNAG, S
WARNER, NE
1963 The Anatomical record
(146), pp. 117-23
2. Hypoglycemia resulting from insecticide poisoning. Report of a case. HRUBAN, Z
SCHULMAN, S
WARNER, NE
DU BOIS, KP
BUNNAG, S
BUNNAG, SC
1963 JAMA
(184), pp. 590-3
3. VASCULAR REACTIONS OF THE ISLETS OF LANGERHANS IN ESCHERICHIA COLI ENDOTOXEMIA IN MICE. WARNER, NE
BUNNAG, S
BUNNAG, SC
BENNINGTON, JL
1964 Angiology
(15), pp. 440-4
4. Microcirculation of the islets of Langerhans in experimental endotoxemia in mice. Warner, NE
Bunnag, S
Bunnag, SC
Bennington, JL
1965 Bibliotheca anatomica
(7), pp. 449-52
5. Effect of tolbutamide on postnatal neogenesis of the islet of Langerhans in mouse. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1966 Diabetes
8 (15), pp. 597-603
6. Microcirculation of islets of Langerhans in alloxan diabetes of mice. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1967 Bibliotheca anatomica
(9), pp. 169-75
7. Effect of alloxan on the mouse pancreas during and after recovery from diabetes. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1967 Diabetes
2 (16), pp. 83-9
8. Tolbutamide, postnatal neogenesis of the islets of Langerhans and myocardial insufficiency: a case report. Bunnag, SC
Bunnag, S
1976 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (59), pp. 124-31
9. Hyperosmolar nonketotic coma associated with acidophilic cell hyperplasia of the pitutary gland. Bunnag, S
Shunagshoti, S
1977 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (60), pp. 516-21
10. Vasomotor reactions in the islets affecting the blood glucose levels. Bunnag, SC
Warner, NE
Bunnag, S
1977 Bibliotheca anatomica
16 (), pp. 445-9
11. Treatment of acute gonorrhoea with ampicillin and probenecid in Bangkok. Bunnag, S
Sucharit, S
1977 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (60), pp. 125-8
12. Adrenal insufficiency in newborn infant born of a mother who received corticosteroid throughout pregnancy. Isarangkura, M
Bhongvej, S
Bunnag, S
1978 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (61), pp. 647-50
13. Average weights by height of Thai adults. Bunnag, S
Piampiti, S
1979 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (62), pp. 579-88
14. Blood lactate and pyruvate levels in diabetic patient treated with sulphonylureas with and without biguanides. Sitprija, S
Vajanamarhutue, C
Bunnag, S
1982 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (65), pp. 63-71
15. Assessment of portable reflectance photometers and reagent strips in estimating plasma glucose level. Wanishsawad, C
Sridama, V
Potjalongsile, S
Jirajan, B
Hiransuthikul, N
Pasatrat, S
Chaivong, P
Chumnanprai, S
Matrakool, B
Bunnag, S
1988 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (71), pp. 501-7
16. Evaluation of diabetic control by using hemoglobin A1 and fructosamine. Sridama, V
Hansasuta, P
Pasatrat, S
Bunnag, S
1990 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (73), pp. 130-5
17. The relationship between glucose and uric acid metabolism: influence of short term allopurinol on glucose metabolism. Jitapunkul, S
Chalaprawat, M
Bunnag, S
Bhuvapanich, S
Kangkaya, V
Pasatrat, S
Vajanamarhutue, C
1991 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (74), pp. 80-6
18. Elderly bed-blockers in a Thai teaching hospital: is it a problem? Thamprechavai, S
Somerville, K
Jitapunkul, S
Bunnag, S
Ebrahim, S
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (75), pp. 418-22
19. Health care for elderly people in developing countries: a case study of Thailand. Jitapunkul, S
Bunnag, S
Ebrahim, S
1993 Age and ageing
5 (22), pp. 377-81
20. Disability among Thai elderly living in Klong Toey slum. Jitapunkul, S
Kamolratanakul, P
Chandraprasert, S
Bunnag, S
1994 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
5 (77), pp. 231-8
21. Effectiveness and cost analysis of community-based rehabilitation service in Bangkok. Jitapunkul, S
Bunnag, S
Ebrahim, S
1998 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (81), pp. 572-8
22. Microarray analysis of rejection in human kidney transplants using pathogenesis-based transcript sets. Mueller, TF
Einecke, G
Reeve, J
Sis, B
Mengel, M
Jhangri, GS
Bunnag, S
Cruz, J
Wishart, D
Meng, C
Broderick, G
Kaplan, B
Halloran, PF
2007 American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons
12 (7), pp. 2712-22
23. FOXP3 expression in human kidney transplant biopsies is associated with rejection and time post transplant but not with favorable outcomes. Bunnag, S
Allanach, K
Jhangri, GS
Sis, B
Einecke, G
Mengel, M
Mueller, TF
Halloran, PF
2008 American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons
7 (8), pp. 1423-33
24. Expression of B cell and immunoglobulin transcripts is a feature of inflammation in late allografts. Einecke, G
Reeve, J
Mengel, M
Sis, B
Bunnag, S
Mueller, TF
Halloran, PF
2008 American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons
7 (8), pp. 1434-43
25. Molecular correlates of scarring in kidney transplants: the emergence of mast cell transcripts. Mengel, M
Reeve, J
Bunnag, S
Einecke, G
Sis, B
Mueller, T
Kaplan, B
Halloran, PF
2009 American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons
1 (9), pp. 169-78
26. Scoring total inflammation is superior to the current Banff inflammation score in predicting outcome and the degree of molecular disturbance in renal allografts. Mengel, M
Reeve, J
Bunnag, S
Einecke, G
Jhangri, GS
Sis, B
Famulski, K
Guembes-Hidalgo, L
Halloran, PF
2009 American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons
8 (9), pp. 1859-67
27. In vitro propagation and cryopreservation of Aerides odorata Lour. (Orchidaceae). Hongthongkham, J
Bunnag, S
2014 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
5 (17), pp. 608-18
28. Influence of nutrient composition and plant growth regulators on callus induction and plant regeneration in glutinous rice (Oryza sativa L.). Duangsee, K
Bunnag, S
2014 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
1 (17), pp. 98-103
29. High prevalence of obesity in Thai renal transplant recipients: a multicenter study. Ruangkanchanasetr, P
Satirapoj, B
Bunnag, S
Vongwiwatana, A
Premasathian, N
Avihingsanon, Y
2014 Transplantation proceedings
2 (46), pp. 546-51
30. DOAP1 Promotes Flowering in the Orchid Dendrobium Chao Praya Smile. Sawettalake, N
Bunnag, S
Wang, Y
Shen, L
Yu, H
2017 Frontiers in plant science
(8), pp. 400

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A new look at the benefits of diversification: lessons from Central America DL Stanley
S Bunnag
2001 APPLIED ECONOMICS
11.0 (33.0), pp. 1369.0-1383.0
12 0 0 0 0 0 12
2. A hemodynamically mediated mechanism of renal disease progression in severe glomerulonephritides or nephrosis P Futrakul
P Siriviriyakul
S Patumraj
S Bunnag
O Kulaputana
N Futrakul
2003 CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION
3-4 (29.0), pp. 183.0-187.0
8 0 0 0 0 0 8
3. Changes in gene expression predict functional change in human renal transplant biopsies. S. Bunnag
F. Mueller
G. S. Jhangri
G. Einecke
K. Famulski
L. G. Hidalgo
J. Reeve
B. Sis
P. F. Halloran
2007 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(7.0), pp. 226.0-226.0
0 0 0 0 0 0 0
4. The epithelial response to injury in human kidney allografts: Loss of functional transcripts is associated with re-expression of development pathways and embryonic genes. G. Einecke
K. S. Famulski
K. Hay
S. Bunnag
T. F. Mueller
P. F. Halloran
2007 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(7.0), pp. 279.0-279.0
3 0 0 0 0 0 3
5. Development of species-specific SCAR markers for identification of three medicinal species of Phyllanthus Piyada Theerakulpisut
Nantawan Kanawapee
Duangkamol Maensiri
Sumontip Bunnag
Pranom Chantafanothai
2008 JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION
4.0 (46.0), pp. 614.0-621.0
33 0 0 0 0 0 33
6. A New Type of Antibody-Mediated Rejection of Kidney Transplants Defined by Endothelial Changes B. Sis
G. S. Jhangri
S. Bunnag
B. Kaplan
P. F. Halloran
2009 MODERN PATHOLOGY
(22.0), pp. 376A-377A
0 0 0 0 0 0 0
7. Chromosome number, anatomy and gene expression of antisense ACC oxidase in transgenic Dendrobium draconis Rchb.f Sumontip Bunnag
Thamolwan Seepor
2009 JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING
(108.0), pp. S10-S10
0 0 0 0 0 0 0
8. New Type of Antibody-Mediated Rejection of Kidney Transplants Defined by Endothelial Changes B. Sis
G. S. Jhangri
S. Bunnag
B. Kaplan
P. F. Halloran
2009 LABORATORY INVESTIGATION
(89.0), pp. 376A-377A
0 0 0 0 0 0 0
9. The Major Molecular Predictor of Graft Loss in Kidney Transplant Biopsies Is the Injury Response, Not Inflammation. G. Einecke
J. Reeve
S. Bunnag
B. Sis
K. S. Famulski
M. Mengel
Philip Halloran
2009 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(9.0), pp. 251.0-251.0
0 0 0 0 0 0 0
10. The Transcriptome in Renal Allograft Biopsies Predicts the Risk for Graft Loss Independent of Clinical Variables and Histology. G. Einecke
J. Reeve
S. Bunnag
B. Sis
Philip Halloran
2009 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(9.0), pp. 251.0-252.0
0 0 0 0 0 0 0
11. What Molecular Changes Correlate with Dysfunction in Kidney Transplants? G. Einecke
S. Bunnag
J. Reeve
G. S. Jhangri
B. Sis
K. S. Famulski
Philip Halloran
2009 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(9.0), pp. 625.0-625.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Biodegradation of used motor oil by Nostoc piscinale TISTR 8401 Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2012 AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH
10.0 (6.0), pp. 2367.0-2372.0
2 0 0 0 0 0 2
13. Comprehensive HealthCare Collaboration (CCC) Leads to a Significant Increase in Organ Donation and Kidney Transplant Expansion. V. Sumethkul
A. Lumpaopong
S. Bunnag
A. Ingsathit
Y. Avihingsanon
A. Vongwiwatana
K. Vareesangthip
S. Nivatvong
K. Noppakun
S. Tassanasunthornwong
D. Onsuwan
2014 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(14.0), pp. 274.0-274.0
0 0 0 0 0 0 0
14. High Prevalence of Obesity in A Multicenter Study P. Ruangkanchanasetr
Bancha Satirapoj
S. Bunnag
A. Vongwiwatana
N. Premasathian
Y. Avihingsanon
2014 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
2.0 (46.0), pp. 546.0-551.0
6 0 0 0 0 0 6
15. Metabolic Complications Following Kidney Transplantation in Asian Population: A Multi-Center Study P. Ruangkanchanasetr
B. Satirapoj
S. Bunnag
A. Vongwiwatana
N. Premasathian
Y. Avihingsanon
P. Gojaseni
T. Supaporn
2014 TRANSPLANTATION
(98.0), pp. 527.0-527.0
0 0 0 0 0 0 0
16. Metabolic Complications Following Kidney Transplantation in Asian Population: A Multi-Center Study. P. Ruangkanchanasetr
B. Satirapoj
S. Bunnag
A. Vongwiwatana
N. Premasathian
Y. Avihingsanon
P. Gojaseni
T. Supaporn
2014 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(14.0), pp. 527.0-527.0
0 0 0 0 0 0 0
17. The Barriers of Organ Donation From Brain Death Patients in the Public Donor Centers of Thailand: The Result of National Wide Survey. D. Onsuwan
S. Bunnag
V. Dhitavat
S. Tassanasunthornwong
S. Sritangsirikul
P. Khananuraksa
A. Lumpaopong
2014 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
(14.0), pp. 273.0-273.0
0 0 0 0 0 0 0
18. Biodegradation of waste motor oil by Nostoc hatei strain TISTR 8405 in water containing heavy metals and nutrients as co-contaminants Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2015 JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY
(28.0), pp. 117.0-123.0
12 0 0 0 0 0 12
19. Growth performance and biodegradation of waste motor oil by Nostoc piscinale strain TISTR 8401 in the presence of heavy metals and nutrients as co-contaminants Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2015 JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS
(53.0), pp. 74.0-79.0
7 0 0 0 0 0 7
20. Polyploid Induction of Dendrobium draconis Rchb.f S. Bunnag
J. Hongthongkham
2015 XXV INTERNATIONAL EUCARPIA SYMPOSIUM SECTION ORNAMENTALS: CROSSING BORDERS
(1087.0), pp. 445.0-451.0
1 0 0 0 0 0 1
21. DOAP1 Promotes Flowering in the Orchid Dendrobium Chao Praya Smile Nunchanoke Sawettalake
Sumontip Bunnag
Yanwen Wang
Lisha Shen
Hao Yu
2016 FRONTIERS IN PLANT SCIENCE
(8.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
22. Regeneration and transformation of purple passion fruit (Passiflora edulis S.) via Agrobacterium tumefaciens S. Bunnag
N. Chamnanpon
2016 XXIX INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS ON HORTICULTURE: SUSTAINING LIVES, LIVELIHOODS AND LANDSCAPES (IHC2014): INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLECULAR BIOLOGY IN HORTICULTURE
(1110.0), pp. 215.0-222.0
0 0 0 0 0 0 0
23. Biochemical Changes of the Thai Glutinous Rice Cultivar MK1 in Response to Salinity Stress Kuntida Duangsee
Sumontip Bunnag
2017 CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
2.0 (44.0), pp. 462.0-468.0
0 0 0 0 0 0 0
24. Effect of Heavy Metals and Inorganic Nutrients Existing as Co-contaminants on Bioremoval of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) by Nostoc hatei TISTR 8405 Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2017 ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
6.0 (42.0), pp. 2291.0-2301.0
0 0 0 0 0 0 0
25. Impact of Inorganic Nutrients and Heavy Metals Present as Co-contaminants on Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons by Phormidium ambiguum Strain TISTR 8296 Witaya Pimda
Sumontip Bunnag
2017 WATER AIR AND SOIL POLLUTION
2.0 (228.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
26. Two-Step Salt Stress Acclimatization Confers Marked Salt Tolerance Improvement in Four Rice Genotypes Differing in Salt Tolerance Warisa Pilahome
Sumontip Bunnag
Anawat Suwanagul
2017 ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
6.0 (42.0), pp. 2191.0-2200.0
3 0 0 0 0 0 3

Title Authors Year Journal title
1. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องสายล่องแล่ง (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fischer) ในสภาพปลอดเชื้อ (Effects of plant growth regulator on in vitro culture of Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fischer) สุภาพ สุนทรนนท์
สุมนทิพย์ บุนนาค
2013 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(13 No 1), pp. 1-13

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี (Paphiopedilum spp.) ระยะยาวภายใต้สภาพเยือกแข็งด้วย วิธี vitrification สุมนทิพย์ บุนนาค
นายอนวัช สุวรรณกุล
โครงการ 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
2. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ว่านเพชรหึง (Grammatophyllum specinocum BL.) ภายใต้สภาพเยือกแข็ง สุมนทิพย์ บุนนาค
นายอนวัช สุวรรณกุล
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
3. การเก็บรักษาไซนาโยแบคทีเรียระยะยาวภายใต้สภาพเยือกแข็ง สุมนทิพย์ บุนนาค
นายอนวัช สุวรรณกุล
โครงการ 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
4. เปรียบเทียบการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี (Paphiopedilum spp.) ระยะยาวภายใต้สภาพเยือกแข็งด้วย วิธี vitrification และวิธี encapsulation-dehydration สุมนทิพย์ บุนนาค
นายอนวัช สุวรรณกุล
โครงการ 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560

0.10754203796386719