Loading
ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์

ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์

กลุ่มวิชาภาษาไทย,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. อุปลักษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำของคนขอนแก่น รัตนา จันทร์เทาว์ 0
Count 0 0 0 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title
1. อุปลักษณ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำของคนขอนแก่น รัตนา จันทร์เทาว์ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
(27 No 3), pp. 71-85

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. วัฒนธรรมลูกผสมในประเพณีการแข่งเรือยาวของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
2. สถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมร่วมลุ่มน้ำโขงสู่การเป็นวัฒนธรรมลูกผสม ผศ.ดร. ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์
นางสาวเบญจวรรณ นาราสัจจ์
นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.014966726303100586