Loading
ศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ

ศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15074289000: H-INDEX 3
18134146200: H-INDEX 5
ระดับการศึกษา
  • ปริญญาเอก (2544)
  • ปริญญาโท (2541)
  • ปริญญาตรี (2538)
ความเชี่ยวชาญ
  • Computational Intelligence
  • High Performance Computing
  • Artificial Intelligence
  • Machine Learning
  • Big Data Analytic

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Optimising a neural tree classifier using a genetic algorithm Pensuwon, W. 2000
2. Stochasticity applied to a neural tree classifier Pensuwon, W. 2000
3. The analysis of the addition of stochasticity to a neural tree classifier Pensuwon, W. 2001
4. Optimising a stochastic dynamic neural tree Pensuwon, W. 2002
5. An adaptive RBF network optimised using a genetic algorithm applied to rainfall forecasting Pensuwon, W. 2004
6. Optimising a hierarchical neural clusterer applied to large gene sequence data sets Pensuwon, W. 2004
7. Optimizing a neural tree using subtree retraining Pensuwon, W. 2004
8. Gene sequence data sets analysed using a hierarchical neural clusterer R Adams
N Davey
P Kaye
W Pensuwon
2005
9. Hierarchical topological clustering learns stock market sectors Doherty, K.A.J.
Pensuwon, W.
2005
10. Development of a spatial Decision Support System (DSS) for the point-source pollution Taweepworadej, W.
Kanarkard, W.
Hormdee, D.
2006
11. Human face recognition using soft computing RBF Pensuwon, W. 2006
12. Improving radial basis function networks for human face recognition using a soft computing approach Pensuwon, W.
Taweepworadej, W.
2006
13. Risk management for chemical emergency system based on GIS and Decision Support System (DSS) Hormdee, D.
Kanarkard, W.
Taweepworadej, W.
2006
14. การเรียนรู้รูปแบบรหัสพันธุกรรมเพื่อจำแนกชนิดของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยอัลกอริทึม C5.0 อุบลวรรณ กิจคณะ
วนิดา แก่นอากาศ
วิโรจน์ ทวีปวรเดช
2010
15. การใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับในการตรวจสอบความเสียหายของหัวบันทึกชนิดทีเอ็มอาร์ที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต โดยอาศัยแบบจำลองเครื่องจักรกล (Using Back-Propagation Neural Network for Damage Detection of TMR Heads Due to Electrostatic Discharge Based สิทธิศักดิ์ จามน้อยพรหม
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
วนิดา แก่นอากาศ
2011
16. การพัฒนาระบบติดตามผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์
วนิดา แก่นอากาศ
2011
17. ระบบจัดการสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยตามกระบวนการเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์โดยใช้เทคนิคเว็บอัจฉริยะ รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
วนิดา แก่นอากาศ
กุลธิดา ท้วมสุข
โยธี ทองเป็นใหญ่
2011
18. An Ensemble Method of Multiple Machines Learning System (แนววิธีแบบชุดของการทำงานระบบการเรียนรู้หลายระบบ) สุกสหวัน จุนดาลี
วนิดา แก่นอากาศ
2013
19. Knowledge organization of integrated water resources management: A case of Chi river basin, Thailand Kaewboonma, N.
Tuamsuk, K.
Kanarkard, W.
2013
20. Ontology development for drought management Information Kaewboonma, N.
Tuamsuk, K.
Kanarkard, W.
2014
21. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand Prasongdee, T.K.
Kanarkard, W.
Laummaunwai, P.
Sanpool, O.
Intapan, P.M.
Maleewong, W.
2017
22. Predictive Analytic of Library Patron Behavior Kanarkard, W. 2017
23. Current high prevalences of Strongyloides stercoralis and Opisthorchis viverrini infections in rural communities in northeast Thailand and associated risk factors Laoraksawong, P
Sanpool, O
Rodpai, R
Thanchomnang, T
Kanarkard, W
Maleewong, W
Kraiklang, R
Intapan, PM
2018
24. Impact of the health education and preventive equipment package (HEPEP) on prevention of Strongyloides stercoralis infection among rural communities in Northeast Thailand: a cluster randomized controlled trial. Pokkamol Laoraksawong
Oranuch Sanpool
Rutchanee Rodpai
Tongjit Thanchomnang
Wanida Kanarkard
Wanchai Maleewong
Ratthaphol Kraiklang
Pewpan M. Intapan
2018
25. Impact of the health education and preventive equipment package (HEPEP) on prevention of Strongyloides stercoralis infection among rural communities in Northeast Thailand: A cluster randomized controlled trial 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services Sanpool, O.
Thanchomnang, T.
Kanarkard, W.
Maleewong, W.
Kraiklang,
Intapan, P.M.
2018
26. Tuning latent dirichlet allocation parameters using ant colony optimization Kanarkard, W. 2018
27. Deep Learning Approach for Ascaris lumbricoides Parasite Egg Classification Butploy, N
Kanarkard, W
Maleewong Intapan, P
2021
28. Smart Glasses: A New Tool for Assessing the Number of Patients in Mass-Casualty Incidents. Apiratwarakul, K. 2022
Count 22 5 8 5

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Optimising a neural tree classifier using a genetic algorithm Pensuwon, W. 2000 4th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems and Allied Technologies, KES 2000 - Proceedings
(2), pp. 848-851
2. Stochasticity applied to a neural tree classifier Pensuwon, W. 2000 IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)
(4), pp. 2690-2695
3. Stochasticity applied to a neural tree classifier Pensuwon, W. 2000 IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)
(1), pp. 2690-2695
4. The analysis of the addition of stochasticity to a neural tree classifier Pensuwon, W. 2001 Applied Soft Computing
3 (1), pp. 189-200
5. Optimising a stochastic dynamic neural tree Pensuwon, W. 2002 ICONIP 2002 - Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information Processing: Computational Intelligence for the E-Age
(4), pp. 1926-1930
6. An adaptive RBF network optimised using a genetic algorithm applied to rainfall forecasting Pensuwon, W. 2004 IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies: ISCIT 2004
(2), pp. 1005-1010
7. Optimising a hierarchical neural clusterer applied to large gene sequence data sets Pensuwon, W. 2004 2004 2nd International IEEE Conference 'Intelligent Systems' - Proceedings
(1), pp. 150-155
8. Optimizing a neural tree using subtree retraining Pensuwon, W. 2004 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
(3215), pp. 263-269
9. Optimiz ing a neural tree using subtree retraining Pensuwon, W. 2004 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
(3215), pp. 256-262
10. Gene sequence data sets analysed using a hierarchical neural clusterer Pensuwon, W. 2005 International Journal of Systems Science
14 (36), pp. 877-885
11. Hierarchical topological clustering learns stock market sectors Doherty, K.A.J.
Pensuwon, W.
2005 2005 ICSC Congress on Computational Intelligence Methods and Applications
(2005), pp.
12. Development of a spatial Decision Support System (DSS) for the point-source pollution Taweepworadej, W.
Kanarkard, W.
Hormdee, D.
2006 IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
(), pp.
13. Human face recognition using soft computing RBF Pensuwon, W. 2006 IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
(), pp.
14. Improving radial basis function networks for human face recognition using a soft computing approach Pensuwon, W.
Taweepworadej, W.
2006 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
(4247 LNCS), pp. 58-63
15. Risk management for chemical emergency system based on GIS and Decision Support System (DSS) Hormdee, D.
Kanarkard, W.
Taweepworadej, W.
2006 IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
(), pp.
16. Knowledge organization of integrated water resources management: A case of Chi river basin, Thailand Kaewboonma, N.
Tuamsuk, K.
Kanarkard, W.
2013 Journal of Information and Organizational Sciences
2 (37), pp. 103-116
17. Ontology development for drought management Information Kaewboonma, N.
Tuamsuk, K.
Kanarkard, W.
2014 International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies
4 (9), pp. 324-332
18. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand Prasongdee, T.K.
Kanarkard, W.
Laummaunwai, P.
Sanpool, O.
Intapan, P.M.
Maleewong, W.
2017 BMC Infectious Diseases
1 (17), pp.
19. Predictive analytic of library patron behavior Kanarkard, W. 2017 ACM International Conference Proceeding Series
(), pp. 1-5
20. Current high prevalences of Strongyloides stercoralis and Opisthorchis viverrini infections in rural communities in northeast Thailand and associated risk factors Sanpool, O.
Thanchomnang, T.
Kanarkard, W.
Maleewong, W.
Kraiklang,
Intapan, P.M.
2018 BMC Public Health
1 (18), pp.
21. Impact of the health education and preventive equipment package (HEPEP) on prevention of Strongyloides stercoralis infection among rural communities in Northeast Thailand: A cluster randomized controlled trial 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services Sanpool, O.
Thanchomnang, T.
Kanarkard, W.
Maleewong, W.
Kraiklang,
Intapan, P.M.
2018 BMC Public Health
1 (18), pp.
22. Tuning latent dirichlet allocation parameters using ant colony optimization Kanarkard, W. 2018 Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering
1-9 (10), pp. 21-24
23. Deep Learning Approach for Ascaris lumbricoides Parasite Egg Classification Kanarkard, W. 2021 Journal of Parasitology Research
(2021), pp.
24. Smart Glasses: A New Tool for Assessing the Number of Patients in Mass-Casualty Incidents Apiratwarakul, K. 2022 Prehospital and Disaster Medicine
4 (37), pp. 480-484

Title Authors Year Journal title
1. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand. Prasongdee, TK
Laoraksawong, P
Kanarkard, W
Kraiklang, R
Sathapornworachai, K
Naonongwai, S
Laummaunwai, P
Sanpool, O
Intapan, PM
Maleewong, W
2017 BMC infectious diseases
1 (17), pp. 627
2. Current high prevalences of Strongyloides stercoralis and Opisthorchis viverrini infections in rural communities in northeast Thailand and associated risk factors. Laoraksawong, P
Sanpool, O
Rodpai, R
Thanchomnang, T
Kanarkard, W
Maleewong, W
Kraiklang, R
Intapan, PM
2018 BMC public health
1 (18), pp. 940
3. Impact of the health education and preventive equipment package (HEPEP) on prevention of Strongyloides stercoralis infection among rural communities in Northeast Thailand: a cluster randomized controlled trial. Laoraksawong, P
Sanpool, O
Rodpai, R
Thanchomnang, T
Kanarkard, W
Maleewong, W
Kraiklang, R
Intapan, PM
2018 BMC public health
1 (18), pp. 1184
4. Deep Learning Approach for Ascaris lumbricoides Parasite Egg Classification. Butploy, N
Kanarkard, W
Maleewong Intapan, P
2021 Journal of parasitology research
(2021), pp. 6648038
5. Smart Glasses: A New Tool for Assessing the Number of Patients in Mass-Casualty Incidents. Apiratwarakul, K
Cheung, LW
Tiamkao, S
Phungoen, P
Tientanopajai, K
Taweepworadej, W
Kanarkard, W
Ienghong, K
2022 Prehospital and disaster medicine
(), pp. 1-5

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Optimizing a neural tree using subtree retraining W Pensuwon
R Adams
N Davey
2004 KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 3, PROCEEDINGS
(3215.0), pp. 256.0-262.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Gene sequence data sets analysed using a hierarchical neural clusterer R Adams
N Davey
P Kaye
W Pensuwon
2005 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE
14.0 (36.0), pp. 877.0-885.0
3 0 0 0 0 0 3
3. Improving radial basis function networks for human face recognition using a soft computing approach Wanida Pensuwon
Rod Adams
Neil Davey
Wiroj Taweepworadej
2006 SIMULATED EVOLUTION AND LEARNING, PROCEEDINGS
(4247.0), pp. 58.0-63.0
0 0 0 0 0 0 0
4. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand Thidarat K. Prasongdee
Pokkamol Laoraksawong
Wanida Kanarkard
Ratthaphol Kraiklang
Kraisit Sathapornworachai
Sureeporn Naonongwai
Porntip Laummaunwai
Oranuch Sanpool
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
2017 BMC INFECTIOUS DISEASES
(17.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
5. Predictive Analytic of Library Patron Behavior Wanida Kanarkard
Chirapa Seemajaruek
Tipanan Pongsuwan
Tasanee Inlam
2017 PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION AND INFORMATION PROCESSING (ICCIP 2017)
(), pp. 1.0-5.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Current high prevalences of Strongyloides stercoralis and Opisthorchis viverrini infections in rural communities in northeast Thailand and associated risk factors Pokkamol Laoraksawong
Oranuch Sanpool
Rutchanee Rodpai
Tongjit Thanchomnang
Wanida Kanarkard
Wanchai Maleewong
Ratthaphol Kraiklang
Pewpan M. Intapan
2018 BMC PUBLIC HEALTH
(18.0), pp.
28 0 0 0 0 0 28
7. Impact of the health education and preventive equipment package (HEPEP) on prevention of Strongyloides stercoralis infection among rural communities in Northeast Thailand: a cluster randomized controlled trial Pokkamol Laoraksawong
Oranuch Sanpool
Rutchanee Rodpai
Tongjit Thanchomnang
Wanida Kanarkard
Wanchai Maleewong
Ratthaphol Kraiklang
Pewpan M. Intapan
2018 BMC PUBLIC HEALTH
(18.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
8. Deep Learning Approach for Ascaris lumbricoides Parasite Egg Classification Narut Butploy
Wanida Kanarkard
Pewpan Maleewong Intapan
2021 JOURNAL OF PARASITOLOGY RESEARCH
(2021.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. การเรียนรู้รูปแบบรหัสพันธุกรรมเพื่อจำแนกชนิดของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยอัลกอริทึม C5.0 อุบลวรรณ กิจคณะ
วนิดา แก่นอากาศ
วิโรจน์ ทวีปวรเดช
2010 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(10 No 3), pp. 21-28
2. ระบบจัดการสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยตามกระบวนการเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์โดยใช้เทคนิคเว็บอัจฉริยะ รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
วนิดา แก่นอากาศ
กุลธิดา ท้วมสุข
โยธี ทองเป็นใหญ่
2011 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(11 No 2), pp. 103-110
3. การพัฒนาระบบติดตามผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์
วนิดา แก่นอากาศ
2011 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(11 No 1), pp. 51-58
4. การใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับในการตรวจสอบความเสียหายของหัวบันทึกชนิดทีเอ็มอาร์ที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต โดยอาศัยแบบจำลองเครื่องจักรกล (Using Back-Propagation Neural Network for Damage Detection of TMR Heads Due to Electrostatic Discharge Based สิทธิศักดิ์ จามน้อยพรหม
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
วนิดา แก่นอากาศ
2011 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(11 No 4), pp. 35-44
5. An Ensemble Method of Multiple Machines Learning System (แนววิธีแบบชุดของการทำงานระบบการเรียนรู้หลายระบบ) สุกสหวัน จุนดาลี
วนิดา แก่นอากาศ
2013 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(13 No 3), pp. 1-13

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. อาหารอีสานปลอดภัย: ปลาร้าและปลาร้าแปรรูป ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
ศ.ดร.สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ
ศ.ดร. ผิวพรรณ มาลีวงษ์
รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ
นายวีระพงศ์ ลุลิตานนท์
อ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.02024388313293457