Loading
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์

รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์

สายวิชาพยาบาลศาสตร์,
คณะพยาบาลศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18536361300: H-INDEX 2

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A study of the salt-Care Behaviors of Paralyzed Patients with Fractured Cervical Spine Kingpet Wongpichet
Sithiporn Chantopas
Bovngornsri Sridapan
Sajemars Visedkala
Marisa Krairiksh
1998
2. A polarization diversity PIFA on portable telephone and the human body effects on its performance K Meksamoot
M Krairiksh
J Takada
2001
3. A simple and cost-effective bidirectional antenna using a probe excited circular ring S Kosulvit
M Krairiksh
C Phongcharoenpanich
T Wakabayashi
2001
4. Benefits and outcomes of staff nurses' participation in decision making Krairiksh, M.
Anthony, M.K.
2001
5. A flat four-beam compact phased array antenna M Krairiksh
P Ngamjanyaporn
C Kessuwan
2002
6. Analysis and design of injection-locking steerable active array applicator C Thongsopa
M Krairiksh
A Mearnchu
DA Srimoon
2002
7. Comment Krairiksh, M. 2002
8. Microwaves in the Asia-Pacific region E Yamashita
TS Bird
ZH Feng
B Bhat
M Akaike
JW Ra
MS Leong
M Krairiksh
ST Peng
2002
9. Nursing research in Japan in the context of recent developments. Davis, AJ
Mitoh, T
Konishi, E
Krairiksh, M
2002
10. Spherical array self-mixing oscillator antenna M Krairiksh
W Buasomboon
P Ngamjanyaporn
C Phongcharoenpanich
2002
11. Switched-beam single patch antenna P Ngamjanyaporn
M Krairiksh
2002
12. Enhancement of enzymatic hydrolysis of lignocellulosic wastes by microwave pretreatment under atmospheric-pressure P Kitchaiya
P Intanakul
M Krairiksh
2003
13. Impedance characteristic analysis of an axial slot antenna on a sectoral cylindrical cavity excited by a probe using method of moments R Wongsan
C Phongcharoenpanich
M Krairiksh
J Takada
2003
14. A couple microstrip antenna employing serrated coupling W Saksiri
M Krairiksh
2005
15. Combating interference in an indoor wireless-communication system using a phased-array antenna with switched-beam elements P Ngamjanyaporn
M Krairiksh
M Bialkowski
2005
16. Signal-to-interference ratio improvement by using a phased array antenna of switched-beam elements P Ngamjanyaporn
C Phongcharoenpanich
P Akkaraekthalin
M Krairiksh
2005
17. An applicator for uniform heating using perpendicular slots on a concentric cylindrical cavity excited by perpendicular waveguides C Sangdao
A Roeksabutr
M Krairiksh
2006
18. A study of terminated Hermite lossless nonuniform transmission lines using mathematica D Torrungrueng
PY Chou
M Krairiksh
2006
19. Probe-fed rectangular ring antenna with a cross-strip for low cross-polarization DA Srimoon
C Phongcharoenpanich
M Krairiksh
2006
20. Tranformational Leadership, Work Experiences, and Organizational Commitment of Professional Nurses in Surgery and Orthopedic Department, Srinagarin Hospital Suteera Pradubwong
Marisa Krairiksh
Wanapa Nivasavat
2006
21. A graphical tool for analysis and design of Bi-characteristic-impedance transmission lines D. Torrungrueng
P. Y. Chou
M. Krairiksh
2007
22. An extended ZY T-chart for conjugately characteristic-impedance transmission lines with active characteristic impedances D. Torrungrueng
P. Y. Chou
M. Krairiksh
2007
23. Characteristics of an elliptical ring antenna excited by a linear electric K. Chawanonphithak
C. Phongcharoenpanich
S. Kosulvit
M. Krairiksh
2007
24. Magnitude of the voltage reflection coefficient of terminated reciprocal uniform lossy transmission lines D. Torrungrueng
A. Wongwattanarat
M. Krairiksh
2007
25. Microstrip ring resonator filter with inductively-compensated parallel-coupled feed and stepped-impedance design A. Chongcheawchaninan
R. Phromloungsri
M. Krairiksh
I. D. Robertson
2007
26. A TWO-SLOT ARRAY ANTENNA ON A CONCENTRIC SECTORAL CYLINDRICAL CAVITY EXCITED BY A COUPLING SLOT P. Wounchoum
D. Worasawate
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2008
27. Dual-band microstrip-to-coplanar strip balun transition and loop antenna application K. Meelarpkit
M. Chongcheawchamnan
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
L. B. Lok
I. D. Robertson
2008
28. Electromagnetic resonances and field distributions of a chiral filled spherical perfectly conducting cavity D. Worasawate
M. A. Shahzad
M. Krairiksh
2008
29. Hardware-assisted initialisation for constant modulus algorithm adaptive antenna A. Boonpoonga
P. Sirisuk
M. Chongcheawchamnan
S. Patisang
M. Krairiksh
2008
30. Theory of Small Reflections for Conjugately Characteristic-Impedance Transmission Lines Danai Torrungrueng
C. Thimaporn
S. Lamultree
M. Krairiksh
2008
31. A BIDIRECTIONAL MULTIBAND ANTENNA WITH MODIFIED FRACTAL SLOT FED BY CPW C. Mahatthanajatuphat
P. Akkaraekthalin
S. Saleekaw
M. Krairiksh
2009
32. A GRAPHICAL TOOL FOR ANALYSIS AND DESIGN OF BI-CHARACTERISTIC-IMPEDANCE TRANSMISSION LINES (vol 49, pg 2368, 2007) D. Torrungrueng
P. Y. Chou
M. Krairiksh
2009
33. Design and application of microstrip parallel-coupled lines employing step-impedance transmission-line compensation S. Kumpang
R. Phromloungsri
M. Chongcheawchamnan
M. Krairiksh
I. D. Robertson
2009
34. In-depth analysis of reciprocal periodic structures of transmission lines D. Torrungrueng
S. Lamultree
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2009
35. MUTUAL INFORMATION OF MIMO SYSTEM IN A CORRIDOR ENVIRONMENT BASED ON DOUBLE DIRECTIONAL CHANNEL MEASUREMENT P. Keowsawat
C. Phongcharoenpanich
S. Kosulvit
J. Takada
M. Krairiksh
2009
36. The process of outcomes management in male paraplegia: an action research at a tertiary hospital สุพัตรา อยู่สุข
มาริสา ไกรฤกษ์
ราศรี ลีนะกุล
2009
37. TWO-PROBE EXCITED CIRCULAR RING ANTENNA FOR MIMO APPLICATION M. Krairiksh
P. Keowsawat
C. Phongcharoenpanich
S. Kosulvit
2009
38. A HANDHELD MOISTURE CONTENT SENSOR USING COUPLED-DIPOLE ANTENNAS J. Mearnchu
T. Limpiti
D. Torrungrueng
P. Akkaraekthalin
M. Krairiksh
2010
39. A SWITCHED-BEAM ANTENNA USING CIRCUMFERENTIAL-SLOTS ON A CONCENTRIC SECTORAL CYLINDRICAL CAVITY EXCITED BY COUPLING SLOTS P. Wounchoum
D. Worasawate
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2011
40. Impact Factors of International Nursing Journals Marisa Krairiksh 2011
41. Preliminary clinical nursing leadership competency model: A qualitative study from Thailand Supamanee, T
Krairiksh, M
Singhakhumfu, L
Turale, S
2011
42. DETERMINATION OF DIELECTRIC PROPERTY OF CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCTS USING A NOVEL RFID SENSOR R. Suwalak
C. Phongcharoenpanich
D. Torrungrueng
M. Krairiksh
2012
43. Extending bandwidth of a CPW-fed monopole antenna using circular arc structure M. Chongcheawchamnan
K. Meelarpkit
S. Juirat
C. Phongchareonpanich
M. Krairiksh
2012
44. PATH-LOSS PREDICTION OF RADIO WAVE PROPAGATION IN AN ORCHARD BY USING MODIFIED UTD METHOD K. Phaebua
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
T. Lertwiriyaprapa
2012
45. A Four-Beam Pattern Reconfigurable Yagi-Uda Antenna C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2013
46. A reflectometer using antenna mixers R. Inrun
R. Vichianchai
P. Leekul
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
P. Yoiyod
2015
47. Dual Beam Yagi Patch Antenna S. Samree
S. Getjulom
S. Teangod
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2015
48. Microwave Sensor for Defected Fruit Classification P. Leekul
S. Chivapreecha
M. Krairiksh
2015
49. MICROWAVE VECTOR REFLECTOMETER USING SELF-MIXING OSCILLATOR ANTENNAS P. Yoiyod
M. Krairiksh
2015
50. Pattern and Frequency Reconfigurable Meander Line Yagi-Uda Antenna M. Utayo
W. Sangthongngam
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2015
51. Analysis of a Sensor for Fruit Classification using Rician k-factor in a Continuous Process P. Leekul
M. Krairiksh
2016
52. A switch-beam circular array antenna using pattern reconfigurable Yagi-Uda antenna for space communications P. Ngamjanyaporn
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2017
53. Detecting granulated fruit by measuring dual-frequency back scattered waves C. Kittiyanpunya
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2017
54. Analysis of a Sensor using Rician k-factor for Identification of a Spherical Conductor Submerged in Soil P. Yoiyod
S. Pathoumvanh
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2018
55. Physicochemical factors related to 'Monthong' durian fruit maturity P. Youryon
J. Rattanaphon
S. Supapvanich
M. Krairiksh
2018
56. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของ อรพิม พุทธวงษ์
มาริสา ไกรฤกษ์
2554
57. ความสัมพันธ์ระหว่างของปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ หัวหน้างานกับการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (The Relationship among Personal Factors of Professional Nurses, Transformational Leadership of Head Nurses and Nursing Qua) สมพรรณ ไกรษร
มาริสา ไกรฤกษ์
2555
58. พฤติกรรมภาวะผู้นำในการดูแลเอาใจใส่ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน เขต 14 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาริสา ไกรฤกษ์
ลำดวน บุญที
2555
59. การพัฒนาแบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี Development of Nursing Implementation and Evaluation Documentation at Nong Wau Saw Hospital, Udon Thani มัลลิกา ลุนจักร์
มาริสา ไกรฤกษ์
2557
60. ความต้องการการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของผู้บริหาร การพยาบาลระดับต้น ในโรงพยาบาลชุมชนเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุขNeeds for Nursing Leadership Development of First-Line Managers in Community Hospitals, Health Service Network Zone 7 Min มาริสา ไกรฤกษ์
อภิญญา จำปามูล
มาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิพงศ์
2558
61. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Transformational Leadership of Head Nurse as Perceived by Staff Nurses in Queen Sirikit Heart Cen ประภัสสร ขจรพิพัฒน์
มาริสา ไกรฤกษ์
2558
62. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการยา: การยึดมั่นในแนวปฏิบัติของพยาบาล Nurses’ Adherence to Medication Administration Practice at Indonesian Public Hospitals Ngatoiatu Rohmani
มาริสา ไกรฤกษ์
2559
Count 3 3 49 11

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Benefits and outcomes of staff nurses' participation in decision making Krairiksh, M.
Anthony, M.K.
2001 Journal of Nursing Administration
1 (31), pp. 16-23
2. Comment Krairiksh, M. 2002 Applied Nursing Research
4 (15), pp. 260
3. Preliminary clinical nursing leadership competency model: A qualitative study from Thailand Supamanee, T.
Krairiksh, M.
Singhakhumfu, L.
2011 Nursing and Health Sciences
4 (13), pp. 433-439

Title Authors Year Journal title
1. Benefits and outcomes of staff nurses' participation in decision making. Krairiksh, M
Anthony, MK
2001 The Journal of nursing administration
1 (31), pp. 16-23
2. Nursing research in Japan in the context of recent developments. Davis, AJ
Mitoh, T
Konishi, E
Krairiksh, M
2002 Applied nursing research : ANR
4 (15), pp. 259-60
3. Preliminary clinical nursing leadership competency model: a qualitative study from Thailand. Supamanee, T
Krairiksh, M
Singhakhumfu, L
Turale, S
2011 Nursing & health sciences
4 (13), pp. 433-9

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A polarization diversity PIFA on portable telephone and the human body effects on its performance K Meksamoot
M Krairiksh
J Takada
2001 IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
9.0 (E84B), pp. 2460.0-2467.0
5 0 0 0 0 0 5
2. A simple and cost-effective bidirectional antenna using a probe excited circular ring S Kosulvit
M Krairiksh
C Phongcharoenpanich
T Wakabayashi
2001 IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS
4.0 (E84C), pp. 443.0-450.0
10 0 0 0 0 0 10
3. Benefits and outcomes of staff nurses' participation in decision making M Krairiksh
MK Anthony
2001 JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION
1.0 (31.0), pp. 16.0-23.0
58 0 0 0 0 0 58
4. A flat four-beam compact phased array antenna M Krairiksh
P Ngamjanyaporn
C Kessuwan
2002 IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS
5.0 (12.0), pp. 184.0-186.0
17 0 0 0 0 0 17
5. Analysis and design of injection-locking steerable active array applicator C Thongsopa
M Krairiksh
A Mearnchu
DA Srimoon
2002 IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS
10.0 (E85B), pp. 2327.0-2337.0
2 0 0 0 0 0 2
6. Microwaves in the Asia-Pacific region E Yamashita
TS Bird
ZH Feng
B Bhat
M Akaike
JW Ra
MS Leong
M Krairiksh
ST Peng
2002 IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
3.0 (50.0), pp. 1046.0-1055.0
2 0 0 0 0 0 2
7. Spherical array self-mixing oscillator antenna M Krairiksh
W Buasomboon
P Ngamjanyaporn
C Phongcharoenpanich
2002 ELECTRONICS LETTERS
13.0 (38.0), pp. 620.0-622.0
3 0 0 0 0 0 3
8. Switched-beam single patch antenna P Ngamjanyaporn
M Krairiksh
2002 ELECTRONICS LETTERS
1.0 (38.0), pp. 7.0-8.0
12 0 0 0 0 0 12
9. Enhancement of enzymatic hydrolysis of lignocellulosic wastes by microwave pretreatment under atmospheric-pressure P Kitchaiya
P Intanakul
M Krairiksh
2003 JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
2.0 (23.0), pp. 217.0-225.0
69 0 0 0 0 0 69
10. Impedance characteristic analysis of an axial slot antenna on a sectoral cylindrical cavity excited by a probe using method of moments R Wongsan
C Phongcharoenpanich
M Krairiksh
J Takada
2003 IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES
6.0 (E86A), pp. 1364.0-1373.0
3 0 0 0 0 0 3
11. A couple microstrip antenna employing serrated coupling W Saksiri
M Krairiksh
2005 IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS
2.0 (15.0), pp. 77.0-79.0
2 0 0 0 0 0 2
12. Combating interference in an indoor wireless-communication system using a phased-array antenna with switched-beam elements P Ngamjanyaporn
M Krairiksh
M Bialkowski
2005 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
5.0 (45.0), pp. 411.0-415.0
0 0 0 0 0 0 0
13. Signal-to-interference ratio improvement by using a phased array antenna of switched-beam elements P Ngamjanyaporn
C Phongcharoenpanich
P Akkaraekthalin
M Krairiksh
2005 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION
5.0 (53.0), pp. 1819.0-1828.0
26 0 0 0 0 0 26
14. An applicator for uniform heating using perpendicular slots on a concentric cylindrical cavity excited by perpendicular waveguides C Sangdao
A Roeksabutr
M Krairiksh
2006 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS
5.0 (93.0), pp. 313.0-334.0
7 0 0 0 0 0 7
15. A study of terminated Hermite lossless nonuniform transmission lines using mathematica D Torrungrueng
PY Chou
M Krairiksh
2006 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
5.0 (48.0), pp. 888.0-892.0
2 0 0 0 0 0 2
16. Probe-fed rectangular ring antenna with a cross-strip for low cross-polarization DA Srimoon
C Phongcharoenpanich
M Krairiksh
2006 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION
5.0 (54.0), pp. 1586.0-1591.0
5 0 0 0 0 0 5
17. A graphical tool for analysis and design of Bi-characteristic-impedance transmission lines D. Torrungrueng
P. Y. Chou
M. Krairiksh
2007 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
10.0 (49.0), pp. 2368.0-2372.0
4 0 0 0 0 0 4
18. An extended ZY T-chart for conjugately characteristic-impedance transmission lines with active characteristic impedances D. Torrungrueng
P. Y. Chou
M. Krairiksh
2007 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
8.0 (49.0), pp. 1961.0-1964.0
8 0 0 0 0 0 8
19. Characteristics of an elliptical ring antenna excited by a linear electric K. Chawanonphithak
C. Phongcharoenpanich
S. Kosulvit
M. Krairiksh
2007 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS
10.0 (94.0), pp. 973.0-984.0
5 0 0 0 0 0 5
20. Magnitude of the voltage reflection coefficient of terminated reciprocal uniform lossy transmission lines D. Torrungrueng
A. Wongwattanarat
M. Krairiksh
2007 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
7.0 (49.0), pp. 1516.0-1519.0
3 0 0 0 0 0 3
21. Microstrip ring resonator filter with inductively-compensated parallel-coupled feed and stepped-impedance design A. Chongcheawchaninan
R. Phromloungsri
M. Krairiksh
I. D. Robertson
2007 ELECTRONICS LETTERS
23.0 (43.0), pp. 1288.0-1290.0
0 0 0 0 0 0 0
22. A TWO-SLOT ARRAY ANTENNA ON A CONCENTRIC SECTORAL CYLINDRICAL CAVITY EXCITED BY A COUPLING SLOT P. Wounchoum
D. Worasawate
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2008 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER
(86.0), pp. 135.0-154.0
8 0 0 0 0 0 8
23. Dual-band microstrip-to-coplanar strip balun transition and loop antenna application K. Meelarpkit
M. Chongcheawchamnan
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
L. B. Lok
I. D. Robertson
2008 IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION
8.0 (2.0), pp. 823.0-829.0
2 0 0 0 0 0 2
24. Electromagnetic resonances and field distributions of a chiral filled spherical perfectly conducting cavity D. Worasawate
M. A. Shahzad
M. Krairiksh
2008 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER
(82.0), pp. 77.0-94.0
0 0 0 0 0 0 0
25. Hardware-assisted initialisation for constant modulus algorithm adaptive antenna A. Boonpoonga
P. Sirisuk
M. Chongcheawchamnan
S. Patisang
M. Krairiksh
2008 IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION
4.0 (2.0), pp. 303.0-311.0
5 0 0 0 0 0 5
26. Theory of Small Reflections for Conjugately Characteristic-Impedance Transmission Lines Danai Torrungrueng
C. Thimaporn
S. Lamultree
M. Krairiksh
2008 IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS
10.0 (18.0), pp. 659.0-661.0
5 0 0 0 0 0 5
27. A BIDIRECTIONAL MULTIBAND ANTENNA WITH MODIFIED FRACTAL SLOT FED BY CPW C. Mahatthanajatuphat
P. Akkaraekthalin
S. Saleekaw
M. Krairiksh
2009 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER
(95.0), pp. 59.0-72.0
44 0 0 0 0 0 44
28. A GRAPHICAL TOOL FOR ANALYSIS AND DESIGN OF BI-CHARACTERISTIC-IMPEDANCE TRANSMISSION LINES (vol 49, pg 2368, 2007) D. Torrungrueng
P. Y. Chou
M. Krairiksh
2009 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
4.0 (51.0), pp. 1154.0-1154.0
1 0 0 0 0 0 1
29. Design and application of microstrip parallel-coupled lines employing step-impedance transmission-line compensation S. Kumpang
R. Phromloungsri
M. Chongcheawchamnan
M. Krairiksh
I. D. Robertson
2009 IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION
3.0 (3.0), pp. 410.0-415.0
4 0 0 0 0 0 4
30. In-depth analysis of reciprocal periodic structures of transmission lines D. Torrungrueng
S. Lamultree
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2009 IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION
4.0 (3.0), pp. 591.0-600.0
9 0 0 0 0 0 9
31. MUTUAL INFORMATION OF MIMO SYSTEM IN A CORRIDOR ENVIRONMENT BASED ON DOUBLE DIRECTIONAL CHANNEL MEASUREMENT P. Keowsawat
C. Phongcharoenpanich
S. Kosulvit
J. Takada
M. Krairiksh
2009 JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS
8-9 (23.0), pp. 1221.0-1233.0
6 0 0 0 0 0 6
32. TWO-PROBE EXCITED CIRCULAR RING ANTENNA FOR MIMO APPLICATION M. Krairiksh
P. Keowsawat
C. Phongcharoenpanich
S. Kosulvit
2009 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER
(97.0), pp. 417.0-431.0
21 0 0 0 0 0 21
33. A HANDHELD MOISTURE CONTENT SENSOR USING COUPLED-DIPOLE ANTENNAS J. Mearnchu
T. Limpiti
D. Torrungrueng
P. Akkaraekthalin
M. Krairiksh
2010 LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH
3.0 (40.0), pp. 199.0-206.0
3 0 0 0 0 0 3
34. A SWITCHED-BEAM ANTENNA USING CIRCUMFERENTIAL-SLOTS ON A CONCENTRIC SECTORAL CYLINDRICAL CAVITY EXCITED BY COUPLING SLOTS P. Wounchoum
D. Worasawate
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2011 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER
(120.0), pp. 127.0-141.0
12 0 0 0 0 0 12
35. Preliminary clinical nursing leadership competency model: A qualitative study from Thailand Treeyaphan Supamanee
Marisa Krairiksh
Laddawan Singhakhumfu
Sue Turale
2011 NURSING & HEALTH SCIENCES
4.0 (13.0), pp. 433.0-439.0
18 0 0 0 0 0 18
36. DETERMINATION OF DIELECTRIC PROPERTY OF CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCTS USING A NOVEL RFID SENSOR R. Suwalak
C. Phongcharoenpanich
D. Torrungrueng
M. Krairiksh
2012 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER
(130.0), pp. 601.0-617.0
18 0 0 0 0 0 18
37. Extending bandwidth of a CPW-fed monopole antenna using circular arc structure M. Chongcheawchamnan
K. Meelarpkit
S. Juirat
C. Phongchareonpanich
M. Krairiksh
2012 MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS
6.0 (54.0), pp. 1412.0-1415.0
4 0 0 0 0 0 4
38. PATH-LOSS PREDICTION OF RADIO WAVE PROPAGATION IN AN ORCHARD BY USING MODIFIED UTD METHOD K. Phaebua
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
T. Lertwiriyaprapa
2012 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER
(128.0), pp. 347.0-363.0
10 0 0 0 0 0 10
39. A Four-Beam Pattern Reconfigurable Yagi-Uda Antenna C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2013 IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION
12.0 (61.0), pp. 6210.0-6214.0
29 0 0 0 0 0 29
40. A reflectometer using antenna mixers R. Inrun
R. Vichianchai
P. Leekul
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
P. Yoiyod
2015 2015 IEEE CONFERENCE ON ANTENNA MEASUREMENTS & APPLICATIONS (CAMA)
(), pp.
1 0 0 0 0 0 1
41. Dual Beam Yagi Patch Antenna S. Samree
S. Getjulom
S. Teangod
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2015 2015 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANTENNAS AND PROPAGATION & USNC/URSI NATIONAL RADIO SCIENCE MEETING
(), pp. 2247.0-2248.0
1 0 0 0 0 0 1
42. Microwave Sensor for Defected Fruit Classification P. Leekul
S. Chivapreecha
M. Krairiksh
2015 2015 IEEE CONFERENCE ON ANTENNA MEASUREMENTS & APPLICATIONS (CAMA)
(), pp.
0 0 0 0 0 0 0
43. MICROWAVE VECTOR REFLECTOMETER USING SELF-MIXING OSCILLATOR ANTENNAS P. Yoiyod
M. Krairiksh
2015 LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH
3.0 (45.0), pp. 199.0-205.0
3 0 0 0 0 0 3
44. Pattern and Frequency Reconfigurable Meander Line Yagi-Uda Antenna M. Utayo
W. Sangthongngam
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2015 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES FOR COMMUNICATIONS (ATC)
(), pp. 56.0-58.0
1 0 0 0 0 0 1
45. Analysis of a Sensor for Fruit Classification using Rician k-factor in a Continuous Process P. Leekul
M. Krairiksh
2016 2016 IEEE CONFERENCE ON ANTENNA MEASUREMENTS & APPLICATIONS (CAMA)
(), pp.
1 0 0 0 0 0 1
46. A switch-beam circular array antenna using pattern reconfigurable Yagi-Uda antenna for space communications P. Ngamjanyaporn
C. Kittiyanpunya
M. Krairiksh
2017 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANTENNAS AND PROPAGATION (ISAP 2017)
(), pp.
1 0 0 0 0 0 1
47. Detecting granulated fruit by measuring dual-frequency back scattered waves C. Kittiyanpunya
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2017 2017 IEEE CONFERENCE ON ANTENNA MEASUREMENTS & APPLICATIONS (CAMA)
(), pp. 128.0-129.0
1 0 0 0 0 0 1
48. Analysis of a Sensor using Rician k-factor for Identification of a Spherical Conductor Submerged in Soil P. Yoiyod
S. Pathoumvanh
C. Phongcharoenpanich
M. Krairiksh
2018 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANTENNAS AND PROPAGATION (ISAP)
(), pp.
0 0 0 0 0 0 0
49. Physicochemical factors related to 'Monthong' durian fruit maturity P. Youryon
J. Rattanaphon
S. Supapvanich
M. Krairiksh
2018 IV ASIA SYMPOSIUM ON QUALITY MANAGEMENT IN POSTHARVEST SYSTEMS
(1210.0), pp. 165.0-169.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. A study of the salt-Care Behaviors of Paralyzed Patients with Fractured Cervical Spine Kingpet Wongpichet
Sithiporn Chantopas
Bovngornsri Sridapan
Sajemars Visedkala
Marisa Krairiksh
1998 Srinagarind Medical Journal
(13 No 2), pp. 93-98
2. Tranformational Leadership, Work Experiences, and Organizational Commitment of Professional Nurses in Surgery and Orthopedic Department, Srinagarin Hospital Suteera Pradubwong
Marisa Krairiksh
Wanapa Nivasavat
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 2), pp. 106-115
3. The process of outcomes management in male paraplegia: an action research at a tertiary hospital สุพัตรา อยู่สุข
มาริสา ไกรฤกษ์
ราศรี ลีนะกุล
2009 Journal of Nursing Science and Health
(32 No 3), pp. Health Vol.32 No.3
4. Impact Factors of International Nursing Journals Marisa Krairiksh 2011 Journal of Nursing Science and Health
(34 No 3), pp. Health Vol.34 No.3
5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของ อรพิม พุทธวงษ์
มาริสา ไกรฤกษ์
2554 Journal of Nursing and Health Care
(29 No 1), pp. 51-58
6. พฤติกรรมภาวะผู้นำในการดูแลเอาใจใส่ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน เขต 14 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาริสา ไกรฤกษ์
ลำดวน บุญที
2555 Journal of Nursing and Health Care
(30 No 4), pp. 156-165
7. ความสัมพันธ์ระหว่างของปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ หัวหน้างานกับการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (The Relationship among Personal Factors of Professional Nurses, Transformational Leadership of Head Nurses and Nursing Qua) สมพรรณ ไกรษร
มาริสา ไกรฤกษ์
2555 Journal of Nursing and Health Care
(30 No 2), pp. 32-39
8. การพัฒนาแบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี Development of Nursing Implementation and Evaluation Documentation at Nong Wau Saw Hospital, Udon Thani มัลลิกา ลุนจักร์
มาริสา ไกรฤกษ์
2557 Journal of Nursing and Health Care
(32 No 4), pp. 171-178
9. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Transformational Leadership of Head Nurse as Perceived by Staff Nurses in Queen Sirikit Heart Cen ประภัสสร ขจรพิพัฒน์
มาริสา ไกรฤกษ์
2558 Journal of Nursing and Health Care
(33 No 3), pp. 168-173
10. ความต้องการการพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของผู้บริหาร การพยาบาลระดับต้น ในโรงพยาบาลชุมชนเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุขNeeds for Nursing Leadership Development of First-Line Managers in Community Hospitals, Health Service Network Zone 7 Min มาริสา ไกรฤกษ์
อภิญญา จำปามูล
มาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิพงศ์
2558 Journal of Nursing and Health Care
(33 No 4), pp. 159-167
11. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการยา: การยึดมั่นในแนวปฏิบัติของพยาบาล Nurses’ Adherence to Medication Administration Practice at Indonesian Public Hospitals Ngatoiatu Rohmani
มาริสา ไกรฤกษ์
2559 Journal of Nursing and Health Care
(34 No 3), pp. 162-167

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.0434880256652832