Loading
ผศ. ดร. พฤกษา หล้าวงษา

ผศ. ดร. พฤกษา หล้าวงษา

ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม,
คณะเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16468295400: H-INDEX 7

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Molecular and phenotypic characterization of potential plant growth-promoting Pseudomonas from rice and maize rhizospheres Phrueksa Lawongsa
Nantakorn Boonkerd
Sopone Wongkaew
Fergal O'Gara
Neung Teaumroong
2008
2. Improvement of peanut rhizobial inoculant by incorporation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) as biocontrol against the seed borne fungus, Aspergillus niger Watcharin Yuttavanichakul
Pruksa Lawongsa
Sopone Wongkaew
Neung Teaumroong
Nantakorn Boonkerd
Nobuhiko Nomura
Panlada Tittabutr
2012
3. ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าว คุณสมบัติความเป็นกรดด่าง การนำไฟฟ้า และความหนาแน่นรวมของดินนา (Effect of Rice Straw on Rice Yields, pH, Electrical Conductivity and Bulk Density of Paddy Soil) มัจฉา แก้วพิลา
นิภา ธรรมโสม
พฤกษา หล้าวงษา
พัชรี แสนจันทร์
2013
4. THE CONTRIBUTION OF SOIL PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES TO THE PRESENCE AND GENETIC DIVERSITY OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI. Rinrapee Ngamsang
Chotima Potisap
Atcha Boonmee
Phrueksa Lawongsa
Thotsapol Chaianunporn
Surasakdi Wongratanacheewin
Jorge L. M. Rodrigues
Rasana W. Sermswan
2015
5. Biochar and rice straw have different effects on soil productivity, greenhouse gas emission and carbon sequestration in Northeast Thailand paddy soil Vityakon, P.
Saenjan, P.
2016
6. Changes in soil organic carbon composition resulting from long-term application of biochemical contrasting organic residues monitoring by synchrotron-based FTIR microspectroscopy Saowalak Somboon
Bhanudacha Kamolmanit
Weravart Namanusart
Kanjana Thammanu
Phrueksa Lawongsa
2018
7. Impact of chronosequence of rubber tree plantations on soil microbial activity Lawongsa, P. 2018
8. Biofunctool (R) : a new framework to assess the impact of land management on soil quality. Part B: investigating the impact of land management of rubber plantations on soil quality with the Biofunctool (R) index Alexis Thoumazeau
Cecile Bessou
Marie-Sophie Renevier
Phantip Panklang
Porntip Puttaso
Monrawee Peerawat
Pusanisa Heepngoen
Prapatsorn Polwong
Nitjaporn Koonklang
Sayan Sdoodee
Pisamai Chantuma
Phrueksa Lawongsa
Prakaijan Nimkingrat
Philippe Thaler
Frederic Gay
Alain Brauman
2019
9. Biofunctool®: a new framework to assess the impact of land management on soil quality. Part B: investigating the impact of land management of rubber plantations on soil quality with the Biofunctool® index Lawongsa, P.
Nimkingrat, P.
2019
10. Carbonaceous Greenhouse Gases and Microbial Abundance in Paddy Soil under Combined Biochar and Rice Straw Amendment Vityakon, P.
Saenjan, P.
Lawongsa, P.
2019
Count 6 1 6 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. The contribution of soil physicochemical properties to the presence and genetic diversity of burkholderia pseudomallei Potisap, C.
Boonmee, A.
Chaianunporn, T.
Wongratanacheewin, S.
Sermswan, R.W.O.
2015 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (46), pp. 38-50
2. Biochar and rice straw have different effects on soil productivity, greenhouse gas emission and carbon sequestration in Northeast Thailand paddy soil Vityakon, P.
Saenjan, P.
2016 Agriculture and Natural Resources
3 (50), pp. 192-198
3. Changes in soil organic carbon composition resulting from long-term application of biochemical contrasting organic residues monitoring by synchrotron-based FTIR microspectroscopy Kamolmanit, B.
Lawongsa, P.
2018 Bioscience Research
3 (15), pp. 2542-2550
4. Impact of chronosequence of rubber tree plantations on soil microbial activity Lawongsa, P. 2018 Journal of Pure and Applied Microbiology
3 (12), pp. 1085-1091
5. Biofunctool<sup>®</sup>: a new framework to assess the impact of land management on soil quality. Part B: investigating the impact of land management of rubber plantations on soil quality with the Biofunctool<sup>®</sup> index Lawongsa, P.
Nimkingrat, P.
2019 Ecological Indicators
(97), pp. 429-437
6. Carbonaceous greenhouse gases and microbial abundance in paddy soil under combined biochar and rice straw amendment Vityakon, P.
Saenjan, P.
Lawongsa, P.
2019 Agronomy
5 (9), pp.

Title Authors Year Journal title
1. THE CONTRIBUTION OF SOIL PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES TO THE PRESENCE AND GENETIC DIVERSITY OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI. Ngamsang, R
Potisap, C
Boonmee, A
Lawongsa, P
Chaianunporn, T
Wongratanacheewin, S
Rodrigues, JL
Sermswan, RW
2015 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (46), pp. 38-50

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Molecular and phenotypic characterization of potential plant growth-promoting Pseudomonas from rice and maize rhizospheres Phrueksa Lawongsa
Nantakorn Boonkerd
Sopone Wongkaew
Fergal O'Gara
Neung Teaumroong
2008 WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
9.0 (24.0), pp. 1877.0-1884.0
13 0 0 0 0 0 13
2. Improvement of peanut rhizobial inoculant by incorporation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) as biocontrol against the seed borne fungus, Aspergillus niger Watcharin Yuttavanichakul
Pruksa Lawongsa
Sopone Wongkaew
Neung Teaumroong
Nantakorn Boonkerd
Nobuhiko Nomura
Panlada Tittabutr
2012 BIOLOGICAL CONTROL
2.0 (63.0), pp. 87.0-97.0
21 0 0 0 0 0 21
3. THE CONTRIBUTION OF SOIL PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES TO THE PRESENCE AND GENETIC DIVERSITY OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI Rinrapee Ngamsang
Chotima Potisap
Atcha Boonmee
Phrueksa Lawongsa
Thotsapol Chaianunporn
Surasakdi Wongratanacheewin
Jorge L. M. Rodrigues
Rasana W. Sermswan
2015 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
1.0 (46.0), pp. 38.0-50.0
16 0 0 0 0 0 16
4. Changes in soil organic carbon composition resulting from long-term application of biochemical contrasting organic residues monitoring by synchrotron-based FTIR microspectroscopy Saowalak Somboon
Bhanudacha Kamolmanit
Weravart Namanusart
Kanjana Thammanu
Phrueksa Lawongsa
2018 BIOSCIENCE RESEARCH
3.0 (15.0), pp. 2542.0-2550.0
0 0 0 0 0 0 0
5. Biofunctool (R) : a new framework to assess the impact of land management on soil quality. Part B: investigating the impact of land management of rubber plantations on soil quality with the Biofunctool (R) index Alexis Thoumazeau
Cecile Bessou
Marie-Sophie Renevier
Phantip Panklang
Porntip Puttaso
Monrawee Peerawat
Pusanisa Heepngoen
Prapatsorn Polwong
Nitjaporn Koonklang
Sayan Sdoodee
Pisamai Chantuma
Phrueksa Lawongsa
Prakaijan Nimkingrat
Philippe Thaler
Frederic Gay
Alain Brauman
2019 ECOLOGICAL INDICATORS
(97.0), pp. 429.0-437.0
2 0 0 0 0 0 2
6. Carbonaceous Greenhouse Gases and Microbial Abundance in Paddy Soil under Combined Biochar and Rice Straw Amendment Supitrada Kumputa
Patma Vityakon
Patcharee Saenjan
Phrueksa Lawongsa
2019 AGRONOMY-BASEL
5.0 (9.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2

Title Authors Year Journal title
1. ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าว คุณสมบัติความเป็นกรดด่าง การนำไฟฟ้า และความหนาแน่นรวมของดินนา (Effect of Rice Straw on Rice Yields, pH, Electrical Conductivity and Bulk Density of Paddy Soil) มัจฉา แก้วพิลา
นิภา ธรรมโสม
พฤกษา หล้าวงษา
พัชรี แสนจันทร์
2013 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(13 No 2), pp. 1-9

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยการจัดการอินทรียวัตถุและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนของดิน ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์
ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
2. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียชุมชนและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
นายมงคล ต๊ะอุ่น
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย
ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
3. ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ดินกับการใช้ประโยชน์น้ำกากส่าในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป
รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
นายมงคล ต๊ะอุ่น
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
4. ความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับการใช้ประโยชน์น้ำกากส่าในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในลุ่มน้ำพอง ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย
รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
นายมงคล ต๊ะอุ่น
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
5. การจัดการระบบนิเวศดิน-พืชเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกัก คาร์บอน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์
นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
นางสาวนฤมล แก้วจำปา
ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
6. การจัดการอินทรียวัตถุเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมและเก็บกักคาร์บอน ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
นางสาวนฤมล แก้วจำปา
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
7. การสะสมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนภายใต้การใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่างกันในการทดลองระยะยาวโดยใช้แบบจำลอง RothC นางสาวนฤมล แก้วจำปา
ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
8. ความสัมพันธ์ของการใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมกับจุลินทรีย์ดิน ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
9. การจัดการระบบนิเวศดิน-พืชเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกักคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร์
นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
นางสาวนฤมล แก้วจำปา
ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
10. การใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เก็บกักคาร์บอน และจัดการธาตุอาหาร ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
ผศ.ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
อ.ดร. อนงนาฏ ศรีประโชติ
นางสาวเบ็ญจพร กุลนิตย์
นายสมชาย บุตรนันท์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
11. ปฏิสัมพันธ์ของดิน พืช และจุลินทรีย์ในดินทรายที่มีการใส่สารอินทรีย์ต่างคุณภาพระยะยาวเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมและผลิตอาหาร ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
อ.ดร. อนงนาฏ ศรีประโชติ
ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
12. ผลของดินทรายที่ใส่สารอินทรีย์ต่างคุณภาพระยะยาวร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกต่อผลผลิตของผักกวางตุ้ง อ.ดร. อนงนาฏ ศรีประโชติ
ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์
ผศ.ดร. พรทิวา กัญยวงศ์หา
นางสาวนุจรี บุญแปลง
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
13. การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ในดินทรายจัดที่มีการใส่วัสดุ อินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อการจัดการธาตุอาหารพืช ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา
ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.02923870086669922