Loading
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี

ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี

สาขาวิชาทัศนศิลป์,
คณะศิลปกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. ฐานสิงห์รองรับพระพุทธรูปในศิลปะล้านช้าง : กรณีศึกษาวัดถ้ำสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นงนุช ภู่มาลี 2009
2. ภาพสลักบนทับหลัง : รูปหน้ากาลคายท่อนพวงมาลัย นงนุช ภู่มาลี 2009
3. ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ของปราสาทในศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร นงนุช ภู่มาลี 2011
Count 0 0 0 3

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title
1. ภาพสลักบนทับหลัง : รูปหน้ากาลคายท่อนพวงมาลัย นงนุช ภู่มาลี 2009 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1 No 1), pp. 30-39
2. ฐานสิงห์รองรับพระพุทธรูปในศิลปะล้านช้าง : กรณีศึกษาวัดถ้ำสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นงนุช ภู่มาลี 2009 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1 No 2), pp. 1-19
3. ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ของปราสาทในศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร นงนุช ภู่มาลี 2011 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(3 No 1), pp. 114-141

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.02903127670288086