Loading
 นิตยา เปลื้องนุช

นิตยา เปลื้องนุช

สำนักงานวิชาการ,
คณะศึกษาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. การพัฒนาคุณภาพของการรณรงค์ให้รักการอ่านในสถานศึกษา การศึกษาศักยภาพครูในการรณรงค์ให้รักการอ่านในสถานศึกษา เพ็ญพันธ์ เพชรศร
นิตยา เปลื้องนุช
0
Count 0 0 0 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม

Title Authors Year Journal title
1. การพัฒนาคุณภาพของการรณรงค์ให้รักการอ่านในสถานศึกษา การศึกษาศักยภาพครูในการรณรงค์ให้รักการอ่านในสถานศึกษา เพ็ญพันธ์ เพชรศร
นิตยา เปลื้องนุช
วารสารสารสนเทศศาสตร์
(25 No 1-3), pp. 87-94

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.018416881561279297