Loading
รศ. ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

รศ. ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. ก้าวข้ามกับดักการพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย: สู่เส้นทางใหม่ที่ยั่งยืนกว่า พรอัมรินทร์ พรหมเกิด 0
2. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง และหมู่บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พรอัมรินทร์ พรหมเกิด 0
Count 0 0 0 2

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม

Title Authors Year Journal title
1. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในเขตชนบทอีสาน : กรณีศึกษาประชาชนในเขตหมู่บ้านคำบง และหมู่บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พรอัมรินทร์ พรหมเกิด วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
(31 No 3), pp. 63-96
2. ก้าวข้ามกับดักการพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย: สู่เส้นทางใหม่ที่ยั่งยืนกว่า พรอัมรินทร์ พรหมเกิด วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
(32 No 3), pp. 70-99

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

4.91404390335083