Loading
รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์,
คณะพยาบาลศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6508212810: H-INDEX 9

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ประณีต ส่งวัฒนา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
วารุณี ฟองแก้ว
วรรณี เดียวอิศเรศ
ศิริอร สินธุ
นันทพันธ์ ชินลํ้าประเสริฐ
0
2. ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา โสภิต ทับทิมหิน
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
0
3. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ ศิริพร จิรวัฒน์กุล
นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ประณีต ส่งวัฒนา
วรรณี เดียวอิศเรศ
วารุณี ฟองแก้ว
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
0
4. Conceptual approaches to studying family caregiving for persons with severe mental illness Rungreangkulkij, S.
Gilliss, C.L.
2000
5. Nursing research on family processes in chronic illness in ethnically diverse families: A decade review Chesla, C.A.
Rungreangkulkij, S.
2001
6. Smooth a heart with water: Thai mothers care for a child with schizophrenia S Rungreangkulkij
C Chesla
2001
7. Psychological morbidity of Thai families of a person with schizophrenia S Rungreangkulkij
L Chafetz
C Chesla
C Gilliss
2002
8. Buddhist - oriented individual counseling for depressed chronic illness patients Ritthirong Hanrinth
Somporn Rungreangkulkij
2008
9. Effectiveness of individual counseling program based on motivation interviewing and cognitive behavioral technique for treatment compliance in schizophrenia Porntip Wachiradilok
Somporn Rungreangkulkij
2008
10. Health-related quality of life of Laotian migrant workers in Thailand Kessarawan Nilvarangkul
Terence V. McCann
Somporn Rungreangkulkij
Jaranya Wongprom
2008
11. The psychological impact of Buddhist counseling for patients suffering from symptoms of anxiety. Rungreangkulkij, S.
Wongtakee, W.
2008
12. Resilience: A Review Literature สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
อิงคฎา โคตนารา
2009
13. Thai Mental Health 2007 Watchanee Huttapanom
Tavee Tangseree
Emhathai Srichanla
Priwan Romsai
Somporn Rungreangkulkij
Kaewjai Thepsuthammarat
Apichai Mongkol
Yongyud Wongpiromsarn
2009
14. A narrative review of researches on Buddhist teaching and mental health during 2000-2009 Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Sangjan Rungreangkulkij
2010
15. Because of Responsibility: Gender and Nursing Profession Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Ratchatawan Sritragook
Thirakorn Maneerat
Bumpen Kamdee
Suangsada Charoenwong
2010
16. Curriculum Evaluation of the Master Program in Psychiatric and Mental Health Nursing, Plan B, Faculty of Nursing, Khon Kaen University Amornrat Sricamsuk Saito
Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Chanokruthai Cheanarom
2010
17. Perception of stress in Laotian migrant workers in Thailand. Nilvarangkul, K.
Rungreangkulkij, S.
Wongprom, J.
2010
18. Buddhist Group Therapy for Diabetes Patients With Depressive Symptoms Rungreangkulkij, S
Wongtakee, W
Thongyot, S
2011
19. Enhancing a Health-Related Quality-of-Life Model for Laotian Migrant Workers in Thailand Nilvarangkul, K.
Rungreangkulkij, S.
Wongprom, J.
2011
20. Ethnic Traditions: Women’s Well-being in Four Ethnic Groups in Northern Thailand Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreangkulkij
Kritaya Sawanchareon
Somporn Watananukooliat
2011
21. EXPERIENCES OF DEPRESSION: LEARNING FROM THAI PATIENTS I. Kotnara
S. Rungreangkulkij
S. Arunpongpaisal
W. Kittiwattanapaisan
2012
22. Gender Specific Psychosocial Treatment for Alcohol Use Disorder: 2 Cases Report Somporn Rungreangkulkij
Pakapan Woottiluk
Ratchadaporn Thamnoi
Ratchanee Srihirun
2012
23. It is easy to start drinking…. But too difficult to stop (เริ่มดื่มสุราเป็นเรื่องง่าย... แต่แสนลำาบากในการเลิกดื่มสุรา) Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Siriporn Chirawatkul
2012
24. Sex or Gender Leading to a High Risk of Depressive Disorder in Women Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Thoranin Kongsuk
Supatra Sukavaha
Jintana Leejongpermpoon
Yaowarate Sutatho
2012
25. Thai women with depressive disorder : Explanatory model T. Kongsuk
S. Rungreangkulkij
S. Chirawatkul
R. Yingyeun
J. Leejongpermpoon
2012
26. TRAPPED IN THOUGHTS: DEPRESSION EXPERIENCES FROM THAI MEN S. Rungreangkulkij
I. Kotnara
W. Kittiwattanapaisan
S. Arunpongpaisal
2012
27. เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย (Sex Education: Thai Adolescent’s Voices) ศิริพร จิรวัฒน์กุล
กฤตยา แสวงเจริญ
ดารุณี จงอุดมการณ์
วราลักษณ์ กิตติวัฒนไพศาล
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
อิงคฎา โคตนารา
2012
28. Explanatory Model Based on Perspectives of Patients with Depressive Disorder Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Waraluk Kittiwatanapaisan
Suwanna Arunpongpaisal
2013
29. Integrated gender in disaster management for Nurses Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
2013
30. The Effectiveness of Postmodern Feminist Empowering Counseling for Abused Women: A Perspectives of Thai Abused Women Samaphorn Theinkaw
Somporn Rungreangkulkij
2013
31. ความชุกของภาวะซึมเศรา การรับรูปญหา และรูปแบบการเผชิญปญหาของกลุมหญิงรักหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Prevalence of Depression, Problem recognition and Coping Strategies among Lesbians, in Northeastern Thailand สุมนทิพย์ บุญเกิด
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2014
32. ทิศทางการทําวิจัยเพื่อสงเสริมสุขภาพสตรี :แนวคิดการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศภาวะ Agenda for Research on Women’s Health Promotion: Promoting Gender Equality Somporn Rungreangkulkij 2014
33. ปจจัยทํานายการเกิดภาวะซึมเศราในกลุมนักศึกษา:ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย เนตรชก แก้วจันทา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล
อิงคฏา โคตรนารา
2014
34. ปัจจัยสนุบสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศราในผูสูงอาย:ความแตกตางระหว่างเพศหญืงและชาย ชมพูนุท กาบคำบา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2014
35. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย พัชราวรรณ แก้วกันทะ
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2015
36. ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุข ต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า THE EFFECTS OF GROUP HAPPY REMINISCENCE THERAPY ON DEPRESSIVE SYMPTOMS IN THAI OLDER PEOPLE WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER วาสนา เหล่าคงธรรม
สุปราณี พิมพ์ตรา
ธรณินทร์ กองสุข
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2015
37. Attempted Suicide Triggers in Thai Adolescent Perspectives Arunpongpaisal, S.
Rungreangkulkij, S.
2016
38. Gender inequality identified as an underlying cause of depression in Thai women Rungreangkulkij, S.
Kotnara,
Rujiraprasert, N.
2019
39. Loss of control: Experiences of depression in Thai men Rungreangkulkij, S.
Kotnara,
Arunpongpaisal, S.
2019
Count 12 7 11 24

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Conceptual approaches to studying family caregiving for persons with severe mental illness Rungreangkulkij, S.
Gilliss, C.L.
2000 Journal of Family Nursing
4 (6), pp. 341-366
2. Nursing research on family processes in chronic illness in ethnically diverse families: A decade review Chesla, C.A.
Rungreangkulkij, S.
2001 Journal of Family Nursing
3 (7), pp. 230-243
3. Smooth a heart with water: Thai mothers care for a child with schizophrenia Rungreangkulkij, S.
Chesla, C.A.
2001 Archives of Psychiatric Nursing
3 (15), pp. 120-127
4. Psychological morbidity of Thai families of a person with schizophrenia Rungreangkulkij, S.
Chafetz, L.
Chesla, C.A.
Gilliss, C.L.
2002 International Journal of Nursing Studies
1 (39), pp. 35-50
5. Health-related quality of life of Laotian migrant workers in Thailand Nilvarangkul, K.
Rungreangkulkij, S.
Wongprom, J.
2008 Asian and Pacific Migration Journal
2 (17), pp. 133-156
6. The Psychological Impact of Buddhist Counseling for Patients Suffering From Symptoms of Anxiety Rungreangkulkij, S.
Wongtakee, W.
2008 Archives of Psychiatric Nursing
3 (22), pp. 127-134
7. Perception of stress in Laotian migrant workers in Thailand Nilvarangkul, K.
Rungreangkulkij, S.
Wongprom, J.
2010 Journal of Immigrant and Minority Health
5 (12), pp. 678-682
8. Buddhist Group Therapy for Diabetes Patients With Depressive Symptoms Rungreangkulkij, S.
Wongtakee, W.
Thongyot, S.
2011 Archives of Psychiatric Nursing
3 (25), pp. 195-205
9. Enhancing a health-related quality-of-life model for laotian migrant workers in Thailand Nilvarangkul, K.
Rungreangkulkij, S.
Wongprom, J.
2011 Qualitative Health Research
3 (21), pp. 312-323
10. Attempted Suicide Triggers in Thai Adolescent Perspectives Arunpongpaisal, S.
Rungreangkulkij, S.
2016 Archives of Psychiatric Nursing
3 (30), pp. 334-341
11. Gender inequality identified as an underlying cause of depression in Thai women Rungreangkulkij, S.
Kotnara,
Rujiraprasert, N.
2019 Journal of International Women's Studies
7 (20), pp. 395-408
12. Loss of control: Experiences of depression in Thai men Rungreangkulkij, S.
Kotnara,
Arunpongpaisal, S.
2019 Walailak Journal of Science and Technology
4 (16), pp. 265-274

Title Authors Year Journal title
1. Smooth a heart with water: Thai mothers care for a child with schizophrenia. Rungreangkulkij, S
Chesla, C
2001 Archives of psychiatric nursing
3 (15), pp. 120-7
2. Psychological morbidity of Thai families of a person with schizophrenia. Rungreangkulkij, S
Chafetz, L
Chesla, C
Gilliss, C
2002 International journal of nursing studies
1 (39), pp. 35-50
3. The psychological impact of Buddhist counseling for patients suffering from symptoms of anxiety. Rungreangkulkij, S
Wongtakee, W
2008 Archives of psychiatric nursing
3 (22), pp. 127-34
4. Perception of stress in Laotian migrant workers in Thailand. Nilvarangkul, K
Rungreangkulkij, S
Wongprom, J
2010 Journal of immigrant and minority health / Center for Minority Public Health
5 (12), pp. 678-82
5. Enhancing a health-related quality-of-life model for Laotian migrant workers in Thailand. Nilvarangkul, K
McCann, TV
Rungreangkulkij, S
Wongprom, J
2011 Qualitative health research
3 (21), pp. 312-23
6. Buddhist group therapy for diabetes patients with depressive symptoms. Rungreangkulkij, S
Wongtakee, W
Thongyot, S
2011 Archives of psychiatric nursing
3 (25), pp. 195-205
7. Attempted Suicide Triggers in Thai Adolescent Perspectives. Sukhawaha, S
Arunpongpaisal, S
Rungreangkulkij, S
2016 Archives of psychiatric nursing
3 (30), pp. 334-41

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Smooth a heart with water: Thai mothers care for a child with schizophrenia S Rungreangkulkij
C Chesla
2001 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
3.0 (15.0), pp. 120.0-127.0
23 0 0 0 0 0 23
2. Psychological morbidity of Thai families of a person with schizophrenia S Rungreangkulkij
L Chafetz
C Chesla
C Gilliss
2002 INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES
1.0 (39.0), pp. 35.0-50.0
13 0 0 0 0 0 13
3. Health-related quality of life of Laotian migrant workers in Thailand Kessarawan Nilvarangkul
Terence V. McCann
Somporn Rungreangkulkij
Jaranya Wongprom
2008 ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
2.0 (17.0), pp. 133.0-156.0
2 0 0 0 0 0 2
4. The psychological impact of Buddhist counseling for patients suffering from symptoms of anxiety Somporn Rungreangkulkij
Wiwat Wongtakee
2008 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
3.0 (22.0), pp. 127.0-134.0
11 0 0 0 0 0 11
5. Perception of Stress in Laotian Migrant Workers in Thailand Kessarawan Nilvarangkul
Somporn Rungreangkulkij
Jaranya Wongprom
2010 JOURNAL OF IMMIGRANT AND MINORITY HEALTH
5.0 (12.0), pp. 678.0-682.0
2 0 0 0 0 0 2
6. Buddhist Group Therapy for Diabetes Patients With Depressive Symptoms Somporn Rungreangkulkij
Wiwat Wongtakee
Sawitta Thongyot
2011 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
3.0 (25.0), pp. 195.0-205.0
21 0 0 0 0 0 21
7. Enhancing a Health-Related Quality-of-Life Model for Laotian Migrant Workers in Thailand Kessarawan Nilvarangkul
Terence V. McCann
Somporn Rungreangkulkij
Jaranya Wongprom
2011 QUALITATIVE HEALTH RESEARCH
3.0 (21.0), pp. 312.0-323.0
8 0 0 0 0 0 8
8. EXPERIENCES OF DEPRESSION: LEARNING FROM THAI PATIENTS I. Kotnara
S. Rungreangkulkij
S. Arunpongpaisal
W. Kittiwattanapaisan
2012 EUROPEAN PSYCHIATRY
(27.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
9. Thai women with depressive disorder : Explanatory model T. Kongsuk
S. Rungreangkulkij
S. Chirawatkul
R. Yingyeun
J. Leejongpermpoon
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY
(15.0), pp. 187.0-187.0
0 0 0 0 0 0 0
10. TRAPPED IN THOUGHTS: DEPRESSION EXPERIENCES FROM THAI MEN S. Rungreangkulkij
I. Kotnara
W. Kittiwattanapaisan
S. Arunpongpaisal
2012 EUROPEAN PSYCHIATRY
(27.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
11. Attempted Suicide Triggers in Thai Adolescent Perspectives Supattra Sukhawaha
Suwanna Arunpongpaisal
Somporn Rungreangkulkij
2016 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
3.0 (30.0), pp. 334.0-341.0
10 0 0 0 0 0 10

Title Authors Year Journal title
1. Effectiveness of individual counseling program based on motivation interviewing and cognitive behavioral technique for treatment compliance in schizophrenia Porntip Wachiradilok
Somporn Rungreangkulkij
2008 Journal of Mental Health of Thailand
(16 No 1), pp. 41-51
2. Buddhist - oriented individual counseling for depressed chronic illness patients Ritthirong Hanrinth
Somporn Rungreangkulkij
2008 Journal of Mental Health of Thailand
(16 No 1), pp. 14-23
3. Thai Mental Health 2007 Watchanee Huttapanom
Tavee Tangseree
Emhathai Srichanla
Priwan Romsai
Somporn Rungreangkulkij
Kaewjai Thepsuthammarat
Apichai Mongkol
Yongyud Wongpiromsarn
2009 Journal of Mental Health of Thailand
(17 No 2), pp. 104-117
4. Resilience: A Review Literature สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
อิงคฎา โคตนารา
2009 Journal of Nursing Science and Health
(32 No 1), pp. Health Vol.32 No.1
5. A narrative review of researches on Buddhist teaching and mental health during 2000-2009 Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Sangjan Rungreangkulkij
2010 Journal of Nursing Science and Health
(33 No 3), pp. Health Vol.33 No.3
6. Curriculum Evaluation of the Master Program in Psychiatric and Mental Health Nursing, Plan B, Faculty of Nursing, Khon Kaen University Amornrat Sricamsuk Saito
Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Chanokruthai Cheanarom
2010 Journal of Nursing Science and Health
(33 No 2), pp. Health Vol.33 No.2
7. Because of Responsibility: Gender and Nursing Profession Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Ratchatawan Sritragook
Thirakorn Maneerat
Bumpen Kamdee
Suangsada Charoenwong
2010 Journal of Nursing Science and Health
(33 No 4), pp. Health Vol.33 No.4
8. Ethnic Traditions: Women’s Well-being in Four Ethnic Groups in Northern Thailand Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreangkulkij
Kritaya Sawanchareon
Somporn Watananukooliat
2011 Journal of Nursing Science and Health
(34 No 2), pp. Health Vol.34 No.2
9. It is easy to start drinking…. But too difficult to stop (เริ่มดื่มสุราเป็นเรื่องง่าย... แต่แสนลำาบากในการเลิกดื่มสุรา) Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Siriporn Chirawatkul
2012 Journal of Nursing Science and Health
(35 No 2), pp. Health Vol.35 No.2
10. Sex or Gender Leading to a High Risk of Depressive Disorder in Women Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Thoranin Kongsuk
Supatra Sukavaha
Jintana Leejongpermpoon
Yaowarate Sutatho
2012 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(57 No 1), pp. 61-74
11. Gender Specific Psychosocial Treatment for Alcohol Use Disorder: 2 Cases Report Somporn Rungreangkulkij
Pakapan Woottiluk
Ratchadaporn Thamnoi
Ratchanee Srihirun
2012 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(57 No 3), pp. 313-322
12. เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย (Sex Education: Thai Adolescent’s Voices) ศิริพร จิรวัฒน์กุล
กฤตยา แสวงเจริญ
ดารุณี จงอุดมการณ์
วราลักษณ์ กิตติวัฒนไพศาล
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
อิงคฎา โคตนารา
2012 Journal of Nursing Science and Health
(35 No 4), pp. Health Vol.35 No.4
13. Explanatory Model Based on Perspectives of Patients with Depressive Disorder Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Waraluk Kittiwatanapaisan
Suwanna Arunpongpaisal
2013 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(58 No 1), pp. 29-40
14. Integrated gender in disaster management for Nurses Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
2013 Songklanagarind Journal of Nursing
(33 No 1), pp. 57-68
15. The Effectiveness of Postmodern Feminist Empowering Counseling for Abused Women: A Perspectives of Thai Abused Women Samaphorn Theinkaw
Somporn Rungreangkulkij
2013 The Journal of Behavioral Science
(8 No 1), pp. 37-44
16. ปัจจัยสนุบสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศราในผูสูงอาย:ความแตกตางระหว่างเพศหญืงและชาย ชมพูนุท กาบคำบา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2014 Journal of Nursing Science and Health
(37 No 2), pp. HEALTH VOL.37 NO.2
17. ทิศทางการทําวิจัยเพื่อสงเสริมสุขภาพสตรี :แนวคิดการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศภาวะ Agenda for Research on Women’s Health Promotion: Promoting Gender Equality Somporn Rungreangkulkij 2014 Journal of Nursing Science and Health
(37 No 1), pp. HEALTH VOL.37 NO.1
18. ความชุกของภาวะซึมเศรา การรับรูปญหา และรูปแบบการเผชิญปญหาของกลุมหญิงรักหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Prevalence of Depression, Problem recognition and Coping Strategies among Lesbians, in Northeastern Thailand สุมนทิพย์ บุญเกิด
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2014 Journal of Nursing Science and Health
(37 No 2), pp. HEALTH VOL.37 NO.2
19. ปจจัยทํานายการเกิดภาวะซึมเศราในกลุมนักศึกษา:ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย เนตรชก แก้วจันทา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล
อิงคฏา โคตรนารา
2014 Journal of Nursing Science and Health
(37 No 2), pp. HEALTH VOL.37 NO.2
20. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย พัชราวรรณ แก้วกันทะ
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2015 Nursing Journal
(42 No 4), pp. 48-64
21. ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุข ต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า THE EFFECTS OF GROUP HAPPY REMINISCENCE THERAPY ON DEPRESSIVE SYMPTOMS IN THAI OLDER PEOPLE WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER วาสนา เหล่าคงธรรม
สุปราณี พิมพ์ตรา
ธรณินทร์ กองสุข
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
2015 THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH
(29 No 2), pp. 12-27
22. ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา โสภิต ทับทิมหิน
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
Thai Journal of Nursing Council
(27 No 1), pp. 109
23. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ ศิริพร จิรวัฒน์กุล
นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ประณีต ส่งวัฒนา
วรรณี เดียวอิศเรศ
วารุณี ฟองแก้ว
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
Thai Journal of Nursing Council
(26 No 2), pp. 26
24. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ประณีต ส่งวัฒนา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
วารุณี ฟองแก้ว
วรรณี เดียวอิศเรศ
ศิริอร สินธุ
นันทพันธ์ ชินลํ้าประเสริฐ
Thai Journal of Nursing Council
(27 No 4), pp. 26-42

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.015201568603515625