Loading
 ศิริพร จิรวัฒน์กุล

ศิริพร จิรวัฒน์กุล

สายวิชาพยาบาลศาสตร์,
คณะพยาบาลศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6507986157: H-INDEX 6

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Health promotion for middle-aged Isan women, Thailand: a participatory approach. Senarak, W
Chirawatkul, S
Markovic, M
0
2. ความไวเชิงสถานะเพศ : วิเคราะห์จากการสำรวจประสบการณ์ของอาจารย์พยาบาลกับงานวิจัยด้านสุขภาพสตรี ศิริพร จิรวัฒน์กุล 0
3. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ประณีต ส่งวัฒนา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
วารุณี ฟองแก้ว
วรรณี เดียวอิศเรศ
ศิริอร สินธุ
นันทพันธ์ ชินลํ้าประเสริฐ
0
4. รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ศิริพร จิรวัฒน์กุล 0
5. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ ศิริพร จิรวัฒน์กุล
นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ประณีต ส่งวัฒนา
วรรณี เดียวอิศเรศ
วารุณี ฟองแก้ว
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
0
6. Perceptions of menopause in northeast Thailand: contested meaning and practice. Chirawatkul, S.
Manderson, L.H.
1994
7. Working and living conditions of construction workers: comparison between large and small construction sites in northeastern Thailand. Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, A.
Dobson, A.J.
Chirawatkul, S.
Prab-na-sak, B.
Kampor, P.
1997
8. A multi-centre cross-sectional survey on safety at construction sites in Thailand, 1994-1995 Chirawatkul, A.
Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, S.
Prab-Na-Sakdi, B.
Aekplakorn, W.
1998
9. Perceptions about menopause and health practises among women in northeast Thailand. Chirawatkul, S.
Patanasri, K.
2002
10. Health promotion for middle-aged Isan women, Thailand: A participatory approach Senarak, W.
Chirawatkul, S.
Marković, M.
2006
11. Quality of life perceptions of middle-aged women living with a disability in Muang District, Khon Kaen, Thailand: WHOQOL perspective Rukwong, P
Chirawatkul, S
Markovic, M
2007
12. Suk-Sam-Bai: the quality of life perceptions among middle-aged women living with a disability in Isaan, Thailand. Rukwong, P.
Chirawatkul, S.
Marković, M.
2007
13. Measuring the impact of health problems among adults with limited mobility in Thailand: further validation of the Perceived Impact of Problem Profile Misajon, R
Pallant, JF
Manderson, L
Chirawatkul, S
2008
14. Perceptions and dealing with depression among 4 villagers of Isaan Region Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreonkulkij
Jaroonsri Meenongwak
Wachanee Hatapanom
Prasobsook Srisangpang
Utaitip Junpen
Suwadee Sriwisej
Pisamai Rutanadej
Jintana Poumeesuk
Teerapa Thanee
Supranee Rountam
2008
15. Perceptions and experiences of villagers living with physical disabilities in Isan, Thailand Chirawatkul, S.
Manderson, L.H.
Rukwong, P.
Pongrou, P.
Sosome, B.
Chomnirat, W.
2008
16. Because of Responsibility: Gender and Nursing Profession Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Ratchatawan Sritragook
Thirakorn Maneerat
Bumpen Kamdee
Suangsada Charoenwong
2010
17. Ethnic Traditions: Women’s Well-being in Four Ethnic Groups in Northern Thailand Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreangkulkij
Kritaya Sawanchareon
Somporn Watananukooliat
2011
18. Perceptions of Depression among People of Khon Kaen City: A Gender Perspective Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreankulkij
Pornthep Prakhaw
Punthila Itratana
Wilawan Chomnirat
2011
19. Drinking culture in the Thai-Isaan context of northeast Thailand. Jirawat Moolasart
Siriporn Chirawatkul
2012
20. It is easy to start drinking…. But too difficult to stop (เริ่มดื่มสุราเป็นเรื่องง่าย... แต่แสนลำาบากในการเลิกดื่มสุรา) Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Siriporn Chirawatkul
2012
21. Perceptions of Symptoms of Myocardial Infarction among I-Saan Women: Ubonrachathani context (การรับรู้อาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายของผู้หญิงอีสาน : บริบทจังหวัดอุบลราชธานี) Supian Pokathip
Siriporn Chirawatkul
2012
22. Sex or Gender Leading to a High Risk of Depressive Disorder in Women Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Thoranin Kongsuk
Supatra Sukavaha
Jintana Leejongpermpoon
Yaowarate Sutatho
2012
23. Thai women with depressive disorder : Explanatory model T. Kongsuk
S. Rungreangkulkij
S. Chirawatkul
R. Yingyeun
J. Leejongpermpoon
2012
24. Women's health and the Millennium Development Goals: A long way to go Chirawatkul, S 2012
25. เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย (Sex Education: Thai Adolescent’s Voices) ศิริพร จิรวัฒน์กุล
กฤตยา แสวงเจริญ
ดารุณี จงอุดมการณ์
วราลักษณ์ กิตติวัฒนไพศาล
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
อิงคฎา โคตนารา
2012
26. Being a Male Drug User and Female Drug User: Meaning of Drugs Use Siriporn Chirawatkul
Amorat Srikumsook Saito
Pranee Boonreong
Jeerapa Srirahut
Thitiwat Kongkird
2013
27. Development and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women S. Chaikittisilpa
C. Nimnuan
S. Chirawatkul
M. Jirapinyo
K. Techatraisak
M. Rattanachaiyanont
S. Srisuparp
K. Panyakhamlerd
U. Jaisamrarn
N. Taechakraichana
S. Limpongsanurak
2013
28. Perceptions of Male Adolescents Related to Love and Sexual Relationships Siriporn Chirawatkul
Kritaya Sawangchareon
Darunee Jongudomkarn
Nilubon Rujiraprasert
Waraluk Kittipongpaisarn
Somporn Rungreongkulkij
Somporn Watananukoolkiat
Somjit Moungpil
Soyj Anusorntheerakul
Ingata Kota nara
Bumpen Kumdee
Rajaya Yikusang
Saungsuda Chareonwong
2013
29. Gender and water in northeast Thailand: Inequalities and women's realities Chirawatkul, S.
Saito, E.
2015
30. Mixed Methods Approaches: Controversies are Still Here Siriporn Chirawatkul 2015
31. Religion Conversion is Changing Way of Life: Adaptation Process among Thai-Isan Women with Conversion from Buddhism to Islam Suangsuda Charoenwong Charoenwong
Siriporn Chirawatkul
Lenore Manderson
2015
32. Emotional Well-Being Following Religious Conversion Among Women in Northeast Thailand. Chirawatkul, S.
Manderson, L.H.
2017
33. การวิจัยผสานวิธี: ผสานอย่างไรให้ถูกต้องในงานวิจัยสุขภาพ ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2558
34. การให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2559
35. สุขภาวะมุอัลลัฟหญิงไทย-อีสาน: พันธะการแสวงหาทางจิตวิญญาณ และชีวิตใหม่ Muallaf Women Thai-Isan: Commitment, Quest for Spiritual Need and New Life สรวงสุดา เจริญวงศ์
ศิริพร จิรวัฒน์กุล
เลนอร์ แมนเดอร์สัน
2559
Count 13 11 7 19

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Perceptions of menopause in northeast Thailand: Contested meaning and practice Chirawatkul, S.
Manderson, L.H.
1994 Social Science and Medicine
11 (39), pp. 1545-1554
2. Working and living conditions of construction workers: Comparison between large and small construction sites in Northeastern Thailand Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, A.
Dobson, A.J.
Chirawatkul, S.
Prab-na-sak, B.
Kampor, P.
1997 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (28), pp. 46-54
3. A multi-centre cross-sectional survey on safety at construction sites in Thailand, 1994-1995 Chirawatkul, A.
Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, S.
Prab-Na-Sakdi, B.
Aekplakorn, W.
1998 Journal of Occupational Health
4 (40), pp. 319-324
4. Perceptions about menopause and health practises among women in northeast Thailand Chirawatkul, S.
Patanasri, K.
2002 Nursing and Health Sciences
3 (4), pp. 113-121
5. Health promotion for middle-aged Isan women, Thailand: A participatory approach Senarak, W.
Chirawatkul, S.
Marković, M.
2006 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (7), pp. 55-59
6. Quality of life perceptions of middle-aged women living with a disability in Muang District, Khon Kaen, Thailand: WHOQOL perspective Rukwong, P.
Chirawatkul, S.
Marković, M.
2007 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (90), pp. 1640-1646
7. Suk-Sam-Bai: the quality of life perceptions among middle-aged women living with a disability in Isaan, Thailand. Rukwong, P.
Chirawatkul, S.
Marković, M.
2007 The journal of nursing research : JNR
4 (15), pp. 285-295
8. Measuring the impact of health problems among adults with limited mobility in Thailand: Further validation of the Perceived Impact of Problem Profile Manderson, L.H.
Chirawatkul, S.
2008 Health and Quality of Life Outcomes
(6), pp.
9. Perceptions and experiences of villagers living with physical disabilities in Isan, Thailand Chirawatkul, S.
Manderson, L.H.
Rukwong, P.
Pongrou, P.
Sosome, B.
Chomnirat, W.
2008 Asian Journal of Nursing
1 (11), pp. 23-29
10. Women's health and the Millennium Development Goals: A long way to go Chirawatkul, S. 2012 Nursing and Health Sciences
3 (14), pp. 275-276
11. Development and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women Chirawatkul, S.
Srisuparp, S.
Limpongsanurak, S.
2013 Climacteric
3 (16), pp. 387-392
12. Gender and water in northeast Thailand: Inequalities and women's realities Chirawatkul, S.
Saito, E.
2015 Journal of International Women's Studies
2 (16), pp. 200-212
13. Emotional Well-Being Following Religious Conversion Among Women in Northeast Thailand Chirawatkul, S.
Manderson, L.H.
2017 Journal of Religion and Health
1 (56), pp. 118-129

Title Authors Year Journal title
1. Perceptions of menopause in northeast Thailand: contested meaning and practice. Chirawatkul, S
Manderson, L
1994 Social science & medicine (1982)
11 (39), pp. 1545-54
2. Working and living conditions of construction workers: comparison between large and small construction sites in northeastern Thailand. Thinkhamrop, B
Chirawatkul, A
Dobson, A
Chirawatkul, S
Prab-na-sak, B
Kampor, P
1997 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (28), pp. 46-54
3. Perceptions about menopause and health practises among women in northeast Thailand. Chirawatkul, S
Patanasri, K
Koochaiyasit, C
2002 Nursing & health sciences
3 (4), pp. 113-21
4. Quality of life perceptions of middle-aged women living with a disability in Muang district, Khon Kaen, Thailand: WHOQOL perspective. Rukwong, P
Chirawatkul, S
Markovic, M
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (90), pp. 1640-6
5. Suk-Sam-Bai: the quality of life perceptions among middle-aged women living with a disability in Isaan, Thailand. Rukwong, P
Chirawatkul, S
Markovic, M
2007 The journal of nursing research : JNR
4 (15), pp. 285-95
6. Measuring the impact of health problems among adults with limited mobility in Thailand: further validation of the Perceived Impact of Problem Profile. Misajon, R
Pallant, JF
Manderson, L
Chirawatkul, S
2008 Health and quality of life outcomes
(6), pp. 6
7. Drinking culture in the Thai-Isaan context of northeast Thailand. Moolasart, J
Chirawatkul, S
2012 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (43), pp. 795-807
8. Women's health and the Millennium Development Goals: a long way to go. Chirawatkul, S 2012 Nursing & health sciences
3 (14), pp. 275-6
9. Development and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women. Chaikittisilpa, S
Nimnuan, C
Chirawatkul, S
Jirapinyo, M
Techatraisak, K
Rattanachaiyanont, M
Srisuparp, S
Panyakhamlerd, K
Jaisamrarn, U
Taechakraichana, N
Limpongsanurak, S
2013 Climacteric : the journal of the International Menopause Society
3 (16), pp. 387-92
10. Emotional Well-Being Following Religious Conversion Among Women in Northeast Thailand. Charoenwong, S
Chirawatkul, S
Manderson, L
2017 Journal of religion and health
1 (56), pp. 118-129
11. Health promotion for middle-aged Isan women, Thailand: a participatory approach. Senarak, W
Chirawatkul, S
Markovic, M
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (7), pp. 55-9

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Measuring the impact of health problems among adults with limited mobility in Thailand: further validation of the Perceived Impact of Problem Profile RoseAnne Misajon
Julie F. Pallant
Lenore Manderson
Siriporn Chirawatkul
2008 HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES
(6.0), pp.
12 0 0 0 0 0 12
2. DRINKING CULTURE IN THE THAI-ISAAN CONTEXT OF NORTHEAST THAILAND Jirawat Moolasart
Siriporn Chirawatkul
2012 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
3.0 (43.0), pp. 795.0-807.0
9 0 0 0 0 0 9
3. Thai women with depressive disorder : Explanatory model T. Kongsuk
S. Rungreangkulkij
S. Chirawatkul
R. Yingyeun
J. Leejongpermpoon
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY
(15.0), pp. 187.0-187.0
0 0 0 0 0 0 0
4. Women's health and the Millennium Development Goals: A long way to go Siriporn Chirawatkul 2012 NURSING & HEALTH SCIENCES
3.0 (14.0), pp. 275.0-276.0
4 0 0 0 0 0 4
5. Development and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women S. Chaikittisilpa
C. Nimnuan
S. Chirawatkul
M. Jirapinyo
K. Techatraisak
M. Rattanachaiyanont
S. Srisuparp
K. Panyakhamlerd
U. Jaisamrarn
N. Taechakraichana
S. Limpongsanurak
2013 CLIMACTERIC
3.0 (16.0), pp. 387.0-392.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Mixed Methods Approaches: Controversies are Still Here Siriporn Chirawatkul 2015 PACIFIC RIM INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING RESEARCH
4.0 (19.0), pp. 275.0-279.0
0 0 0 0 0 0 0
7. Emotional Well-Being Following Religious Conversion Among Women in Northeast Thailand Suangsuda Charoenwong
Siriporn Chirawatkul
Lenore Manderson
2017 JOURNAL OF RELIGION & HEALTH
1.0 (56.0), pp. 118.0-129.0
6 0 0 0 0 0 6

Title Authors Year Journal title
1. Perceptions and dealing with depression among 4 villagers of Isaan Region Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreonkulkij
Jaroonsri Meenongwak
Wachanee Hatapanom
Prasobsook Srisangpang
Utaitip Junpen
Suwadee Sriwisej
Pisamai Rutanadej
Jintana Poumeesuk
Teerapa Thanee
Supranee Rountam
2008 Journal of Mental Health of Thailand
(16 No 1), pp. 1-13
2. Because of Responsibility: Gender and Nursing Profession Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Ratchatawan Sritragook
Thirakorn Maneerat
Bumpen Kamdee
Suangsada Charoenwong
2010 Journal of Nursing Science and Health
(33 No 4), pp. Health Vol.33 No.4
3. Perceptions of Depression among People of Khon Kaen City: A Gender Perspective Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreankulkij
Pornthep Prakhaw
Punthila Itratana
Wilawan Chomnirat
2011 Journal of Nursing Science and Health
(34 No 1), pp. Health Vol.34 No.1
4. Ethnic Traditions: Women’s Well-being in Four Ethnic Groups in Northern Thailand Siriporn Chirawatkul
Somporn Rungreangkulkij
Kritaya Sawanchareon
Somporn Watananukooliat
2011 Journal of Nursing Science and Health
(34 No 2), pp. Health Vol.34 No.2
5. It is easy to start drinking…. But too difficult to stop (เริ่มดื่มสุราเป็นเรื่องง่าย... แต่แสนลำาบากในการเลิกดื่มสุรา) Somporn Rungreangkulkij
Ingkata Kotnara
Siriporn Chirawatkul
2012 Journal of Nursing Science and Health
(35 No 2), pp. Health Vol.35 No.2
6. เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย (Sex Education: Thai Adolescent’s Voices) ศิริพร จิรวัฒน์กุล
กฤตยา แสวงเจริญ
ดารุณี จงอุดมการณ์
วราลักษณ์ กิตติวัฒนไพศาล
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
อิงคฎา โคตนารา
2012 Journal of Nursing Science and Health
(35 No 4), pp. Health Vol.35 No.4
7. Perceptions of Symptoms of Myocardial Infarction among I-Saan Women: Ubonrachathani context (การรับรู้อาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายของผู้หญิงอีสาน : บริบทจังหวัดอุบลราชธานี) Supian Pokathip
Siriporn Chirawatkul
2012 Journal of Nursing Science and Health
(35 No 2), pp. Health Vol.35 No.2
8. Sex or Gender Leading to a High Risk of Depressive Disorder in Women Somporn Rungreangkulkij
Siriporn Chirawatkul
Thoranin Kongsuk
Supatra Sukavaha
Jintana Leejongpermpoon
Yaowarate Sutatho
2012 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(57 No 1), pp. 61-74
9. Being a Male Drug User and Female Drug User: Meaning of Drugs Use Siriporn Chirawatkul
Amorat Srikumsook Saito
Pranee Boonreong
Jeerapa Srirahut
Thitiwat Kongkird
2013 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(58 No 4), pp. 407-420
10. Perceptions of Male Adolescents Related to Love and Sexual Relationships Siriporn Chirawatkul
Kritaya Sawangchareon
Darunee Jongudomkarn
Nilubon Rujiraprasert
Waraluk Kittipongpaisarn
Somporn Rungreongkulkij
Somporn Watananukoolkiat
Somjit Moungpil
Soyj Anusorntheerakul
Ingata Kota nara
Bumpen Kumdee
Rajaya Yikusang
Saungsuda Chareonwong
2013 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(58 No 1), pp. 75-88
11. Mixed Methods Approaches: Controversies are Still Here Siriporn Chirawatkul
Khon Kaen University Research and Training of Gender and Women’s Health
2015 Pacific Rim International Journal of Nursing Research
(19 No 4), pp. 275-279
12. Religion Conversion is Changing Way of Life: Adaptation Process among Thai-Isan Women with Conversion from Buddhism to Islam Suangsuda Charoenwong Charoenwong
Siriporn Chirawatkul
Lenore Manderson
2015 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(60 No 4), pp. 317-330
13. การวิจัยผสานวิธี: ผสานอย่างไรให้ถูกต้องในงานวิจัยสุขภาพ ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2558 Thai Journal of Nursing Council
(30 No 4), pp. 5-18
14. สุขภาวะมุอัลลัฟหญิงไทย-อีสาน: พันธะการแสวงหาทางจิตวิญญาณ และชีวิตใหม่ Muallaf Women Thai-Isan: Commitment, Quest for Spiritual Need and New Life สรวงสุดา เจริญวงศ์
ศิริพร จิรวัฒน์กุล
เลนอร์ แมนเดอร์สัน
2559 Journal of Nursing and Health Care
(34 No 1), pp. 56-64
15. การให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ศิริพร จิรวัฒน์กุล 2559 Thai Journal of Nursing Council
(31 No 2), pp. 5-16
16. รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ศิริพร จิรวัฒน์กุล Thai Journal of Nursing Council
2 (30), pp. 5-19
17. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ประณีต ส่งวัฒนา
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
วารุณี ฟองแก้ว
วรรณี เดียวอิศเรศ
ศิริอร สินธุ
นันทพันธ์ ชินลํ้าประเสริฐ
Thai Journal of Nursing Council
(27 No 4), pp. 26-42
18. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ ศิริพร จิรวัฒน์กุล
นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
ประณีต ส่งวัฒนา
วรรณี เดียวอิศเรศ
วารุณี ฟองแก้ว
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
Thai Journal of Nursing Council
(26 No 2), pp. 26
19. ความไวเชิงสถานะเพศ : วิเคราะห์จากการสำรวจประสบการณ์ของอาจารย์พยาบาลกับงานวิจัยด้านสุขภาพสตรี ศิริพร จิรวัฒน์กุล Thai Journal of Nursing Council
(19 No 2), pp. 53

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01759624481201172