Loading
 Pulsuk Siripul

Pulsuk Siripul

ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก,
Faculty of Nursing,
Khon Kaen University
24381998900: H-INDEX 5

Documents

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Employment patterns and timing of birth in women with high-risk pregnancies. Youngblut, JM
Madigan, EA
Neff, DF
Deoisres, W
Siripul, P
Brooten, D
0
2. Psychosocial first aid: support for the child survivors of the Asian tsunami. Pairojkul, S
Siripul, P
Prateepchaikul, L
Kusol, K
Puytrakul, T
0
3. การประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ศิริพร ขัมภลิขิต
ยุวดี ฦาชา
จุฬาลักษณ์ บารมี
อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
วงเดือน สุวรรณคีรี
ปฤศนา ภูวนันท์
พูลสุข ศิริพูล
สุกัญญา ประจุศิลปะ
0
4. การพยาบาลภาวะพิบัติภัย : สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลไทย พูลสุข ศิริพูล
สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
0
5. Employment patterns and timing of birth in women with high-risk pregnancies. Siripul, P. 2000
6. The effect of fluid density and volume on the accuracy of test weighing in a simulated oral feeding situation. Siripul, P. 2004
7. The development and validation of the Khon Kaen University Pediatric Pain Assessment Tool for school-aged Isaan children in Thailand Darunee Jongudomkarn
Nipa Angsupakorn
Pulsuk Siripul
2008
8. Children's Pain Assessment in Northeastern Thailand: Perspectives of Health Professionals Forgeron, PA
Jongudomkarn, D
Evans, J
Finley, GA
Thienthong, S
Siripul, P
Pairojkul, S
Sriraj, W
Boonyawatanangkool, K
2009
9. Child-Rearing During Adolescence in Issan Family Pulsuk Siripul
Pimpa Sutra
Darunee Jongudomkarn
Supattana Sakdisthanont
2010
10. EFFECTS OF USING A DISTRACTION TECNIQUE ON PAIN FROM INTRAVENOUS CANNULATION IN SCHOOL - AGE CHILDREN Tippharat Chaichanasang
Pulsuk Siripul
2010
11. Psychosocial first Aid: Support for the child survivors of the Asian Tsunami Srivieng Pairojkul
Pulsuk Siripul
Laddawan Prateepchaikul
Kiatkumjorn Kusol
Thongpairam Puytrakul
2010
12. The Consequence of Health Promotion using Alternative Medicine and Self-reliance Chanpim Vuthitanachot
Pulsuk Siripul
Chanpen Chanontree
Udom Panthasri
2011
13. ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาล ด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อนกำหนด (Effects of Nurses’ Ability Development Program on Procedural Pain Management in Premature Infant) Kusuma Prommalar
Pulsuk Siripul
Poontaree Poungsuwan
2011
14. My Child You Must Have Patience and Kreng Jai: Thai Parents and Child Pain Jongudomkarn, D
Forgeron, PA
Siripul, P
Finley, GA
2012
15. Trauma Profile of Patients Receiving Care at the Emergency Department of Jigme Dorji Wangchuk National Referral Hospital (JDWNRH) Thimphu, Bhutan (ประมวลข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลรับ-สงตอแหงชาติจิกมี ดอจิ วังชุก ทิมพู-ภูฏาน) Tek Nath Mishra
Pulsuk Siripul
Pornthep Pearkao
2012
16. ผลของการให้สารละลายนํ้าตาลซูโครสที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดําในทารกแรกเกิดครบกําหนด*Effects of Different Sucrose Concentrations on Pain Response to Venipuncture in Full Term Neonates สุพรรณี ชอบเรียบร้อย
พูลสุข ศิริพูล
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
2013
17. A survey of postoperative pediatric pain management among seven hospitals in northeastern Thailand Thienthong, S.
Sriraj, W.
Siripul, P.
Finley, A.
Boonyawattanangkool, K.
Kasetwetin, S.
2014
18. ความพึงพอใจของผูปวยเด็กโรคมะเร็ง และผูดูแลตอการจัดการดูแลของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงฯSatisfaction of Pediatric Patients with Cancer and Caregivers on Care Management of Advanced Practice Nurse: A Case Study of Srinagarind Hospital Pulsuk Siripul
Supattana Sakdisthanont
2014
19. Cultural influences on parental responses to children's pain Kristjansdottir, O
McGrath, PJ
Finley, GA
Kristjansdottir, G
Siripul, P
Mackinnon, SP
Yoshida, Y
2018
20. Effects of innovated preparation program for caregivers of pediatric patients undergoing palatoplasty Pattangtanang, P.
Siripul, P.
2018
21. Perspectives of adult survivors of colorectal cancer with an ostomy on their needs: Synthesis of qualitative research studies Siripul, P. 2019
Count 10 7 5 9

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
1. Employment patterns and timing of birth in women with high-risk pregnancies. Siripul, P. 2000 Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing : JOGNN / NAACOG
2 (29), pp. 137-144
2. The effect of fluid density and volume on the accuracy of test weighing in a simulated oral feeding situation Siripul, P. 2004 Advances in Neonatal Care
3 (4), pp. 158-165
3. The development and validation of the Khon Kaen University Pediatric Pain Assessment Tool for school-aged Isaan children in Thailand Jongudomkarn, D.
Angsupakorn, N.
Siripul, P.
2008 Journal of Transcultural Nursing
3 (19), pp. 213-222
4. Children's pain assessment in Northeastern Thailand: Perspectives of health professionals Jongudomkarn, D.
Thienthong, S.
Siripul, P.
Pairojkul, S.
Sriraj, W.
Boonyawatanangkool, K.
2009 Qualitative Health Research
1 (19), pp. 71-81
5. Psychosocial first Aid: Support for the child survivors of the Asian Tsunami Pairojkul, S.
Siripul, P.
2010 Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
9 (31), pp. 723-727
6. My Child You Must Have Patience and Kreng Jai: Thai Parents and Child Pain Jongudomkarn, D.
Siripul, P.
2012 Journal of Nursing Scholarship
4 (44), pp. 323-331
7. A survey of postoperative pediatric pain management among seven hospitals in northeastern Thailand Thienthong, S.
Sriraj, W.
Siripul, P.
Finley, A.
Boonyawattanangkool, K.
Kasetwetin, S.
2014 Anaesthesia, Pain and Intensive Care
1 (18), pp. 38-42
8. Cultural influences on parental responses to children's pain Siripul, P. 2018 Pain
10 (159), pp. 2035-2049
9. Effects of innovated preparation program for caregivers of pediatric patients undergoing palatoplasty Pattangtanang, P.
Siripul, P.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (101), pp. S119-S126
10. Perspectives of adult survivors of colorectal cancer with an ostomy on their needs: Synthesis of qualitative research studies Siripul, P. 2019 Central European Journal of Nursing and Midwifery
4 (10), pp. 1155-1166

Title Authors Year Journal title
1. The effect of fluid density and volume on the accuracy of test weighing in a simulated oral feeding situation. Dowling, DA
Madigan, E
Siripul, P
2004 Advances in neonatal care : official journal of the National Association of Neonatal Nurses
3 (4), pp. 158-65
2. The development and validation of the Khon Kaen University Pediatric Pain Assessment Tool for school-aged Isaan children in Thailand. Jongudomkarn, D
Angsupakorn, N
Siripul, P
2008 Journal of transcultural nursing : official journal of the Transcultural Nursing Society / Transcultural Nursing Society
3 (19), pp. 213-22
3. Children's pain assessment in northeastern Thailand: perspectives of health professionals. Forgeron, PA
Jongudomkarn, D
Evans, J
Finley, GA
Thienthong, S
Siripul, P
Pairojkul, S
Sriraj, W
Boonyawatanangkool, K
2009 Qualitative health research
1 (19), pp. 71-81
4. My child you must have patience and Kreng Jai: Thai parents and child pain. Jongudomkarn, D
Forgeron, PA
Siripul, P
Finley, GA
2012 Journal of nursing scholarship : an official publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing / Sigma Theta Tau
4 (44), pp. 323-31
5. Cultural influences on parental responses to children's pain. Kristjansdottir, O
McGrath, PJ
Finley, GA
Kristjansdottir, G
Siripul, P
Mackinnon, SP
Yoshida, Y
2018 Pain
10 (159), pp. 2035-2049
6. Psychosocial first aid: support for the child survivors of the Asian tsunami. Pairojkul, S
Siripul, P
Prateepchaikul, L
Kusol, K
Puytrakul, T
Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP
9 (31), pp. 723-7
7. Employment patterns and timing of birth in women with high-risk pregnancies. Youngblut, JM
Madigan, EA
Neff, DF
Deoisres, W
Siripul, P
Brooten, D
Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing : JOGNN / NAACOG
2 (29), pp. 137-44

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
1. The development and validation of the Khon Kaen University Pediatric Pain Assessment Tool for school-aged Isaan children in Thailand Darunee Jongudomkarn
Nipa Angsupakorn
Pulsuk Siripul
2008 JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING
3.0 (19.0), pp. 213.0-222.0
16 0 0 0 0 0 16
2. Children's Pain Assessment in Northeastern Thailand: Perspectives of Health Professionals Paula A. Forgeron
Darunee Jongudomkarn
Joan Evans
G. Allen Finley
Somboon Thienthong
Pulsuk Siripul
Srivieng Pairojkul
Wimonrat Sriraj
Kesanee Boonyawatanangkool
2009 QUALITATIVE HEALTH RESEARCH
1.0 (19.0), pp. 71.0-81.0
23 0 0 0 0 0 23
3. Psychosocial First Aid: Support for the Child Survivors of the Asian Tsunami Srivieng Pairojkul
Pulsuk Siripul
Laddawan Prateepchaikul
Kiatkumjorn Kusol
Thongpairam Puytrakul
2010 JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS
9.0 (31.0), pp. 723.0-727.0
7 0 0 0 0 0 7
4. My Child You Must Have Patience and Kreng Jai: Thai Parents and Child Pain Darunee Jongudomkarn
Paula A. Forgeron
Pulsuk Siripul
G. Allen Finley
2012 JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP
4.0 (44.0), pp. 323.0-331.0
14 0 0 0 0 0 14
5. Cultural influences on parental responses to children's pain Olof Kristjansdottir
Patrick J. McGrath
G. Allen Finley
Gudrun Kristjansdottir
Pulsuk Siripul
Sean P. Mackinnon
Yoko Yoshida
2018 PAIN
10.0 (159.0), pp. 2035.0-2049.0
2 0 0 0 0 0 2

Title Authors Year Journal title
1. EFFECTS OF USING A DISTRACTION TECNIQUE ON PAIN FROM INTRAVENOUS CANNULATION IN SCHOOL - AGE CHILDREN Tippharat Chaichanasang
Pulsuk Siripul
2010 Journal of Nursing Science and Health
(33 No 4), pp. Health Vol.33 No.4
2. Child-Rearing During Adolescence in Issan Family Pulsuk Siripul
Pimpa Sutra
Darunee Jongudomkarn
Supattana Sakdisthanont
2010 Journal of Nursing Science and Health
(33 No 4), pp. Health Vol.33 No.4
3. ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาล ด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อนกำหนด (Effects of Nurses’ Ability Development Program on Procedural Pain Management in Premature Infant) Kusuma Prommalar
Pulsuk Siripul
Poontaree Poungsuwan
2011 Journal of Nursing Science and Health
(34 No 4), pp. HEALTH VOL.34 NO.4
4. The Consequence of Health Promotion using Alternative Medicine and Self-reliance Chanpim Vuthitanachot
Pulsuk Siripul
Chanpen Chanontree
Udom Panthasri
2011 Journal of Nursing Science and Health
(34 No 1), pp. Health Vol.34 No.1
5. Trauma Profile of Patients Receiving Care at the Emergency Department of Jigme Dorji Wangchuk National Referral Hospital (JDWNRH) Thimphu, Bhutan (ประมวลข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลรับ-สงตอแหงชาติจิกมี ดอจิ วังชุก ทิมพู-ภูฏาน) Tek Nath Mishra
Pulsuk Siripul
Pornthep Pearkao
2012 Journal of Nursing Science and Health
(35 No 2), pp. Health Vol.35 No.2
6. ผลของการให้สารละลายนํ้าตาลซูโครสที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดําในทารกแรกเกิดครบกําหนด*Effects of Different Sucrose Concentrations on Pain Response to Venipuncture in Full Term Neonates สุพรรณี ชอบเรียบร้อย
พูลสุข ศิริพูล
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
2013 Journal of Nursing Science and Health
(36 No 1), pp. Health Vol.36 No.1
7. ความพึงพอใจของผูปวยเด็กโรคมะเร็ง และผูดูแลตอการจัดการดูแลของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงฯSatisfaction of Pediatric Patients with Cancer and Caregivers on Care Management of Advanced Practice Nurse: A Case Study of Srinagarind Hospital Pulsuk Siripul
Supattana Sakdisthanont
2014 Journal of Nursing Science and Health
(37 No 1), pp. HEALTH VOL.37 NO.1
8. การประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ศิริพร ขัมภลิขิต
ยุวดี ฦาชา
จุฬาลักษณ์ บารมี
อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
วงเดือน สุวรรณคีรี
ปฤศนา ภูวนันท์
พูลสุข ศิริพูล
สุกัญญา ประจุศิลปะ
Thai Journal of Nursing Council
(23 No 3), pp. 85
9. การพยาบาลภาวะพิบัติภัย : สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลไทย พูลสุข ศิริพูล
สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
Thai Journal of Nursing Council
(27), pp. 18-30

Title Authors NRIIS type Year NRIIS Scholarship

0.016799449920654297