Loading
Assoc. Prof. Dr. Angkana Tungkasamit

Assoc. Prof. Dr. Angkana Tungkasamit

สำนักงานวิชาการ,
Faculty of Education,
Khon Kaen University

Documents

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุดารัตน์ คงคำ
อังคณา ตุงคะสมิต
2009
2. การส่งเสริมการใช้ภาชนะอื่นทดแทนถุงหิ้วพลาสติกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประพรรษา เย็นสบาย
อังคณา ตุงคะสมิต
2009
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ เรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โครงงาน พรผกา ชำนาญวงษ์
อังคณา ตุงคะสมิต
2010
4. การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การสอนแบบไตรสิกขา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กฤตชัย ชุมแสง
อังคณา ตุงคะสมิต
2013
5. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ประเพณีและวัฒนธรรมในอำเภอชนบท ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน รายวิชา ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนงค์นาฎ บรรหาร
อังคณา ตุงคะสมิต
2013
Count 0 0 0 5

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Title Authors Year Journal title
1. การส่งเสริมการใช้ภาชนะอื่นทดแทนถุงหิ้วพลาสติกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประพรรษา เย็นสบาย
อังคณา ตุงคะสมิต
2009 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(9 No 2), pp. 118-127
2. การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุดารัตน์ คงคำ
อังคณา ตุงคะสมิต
2009 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(9 No 3), pp. 109-117
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ เรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โครงงาน พรผกา ชำนาญวงษ์
อังคณา ตุงคะสมิต
2010 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(10 No 2), pp. 133-139
4. การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การสอนแบบไตรสิกขา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กฤตชัย ชุมแสง
อังคณา ตุงคะสมิต
2013 Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
(6 No 1), pp. 315-325
5. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ประเพณีและวัฒนธรรมในอำเภอชนบท ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน รายวิชา ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนงค์นาฎ บรรหาร
อังคณา ตุงคะสมิต
2013 Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
(6 No 1), pp. 418-429

Title Authors NRIIS type Year NRIIS Scholarship
1. การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
2. การวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
3. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560

0.029929399490356445