Loading
 Waranya Lakornwong

Waranya Lakornwong

คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56132997500: H-INDEX 5

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Chemical constituents from the roots of Leea thorelii Gagnep. Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
2014
2. Triterpene lactones from cultures of Ganoderma sp. KM01 Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
Kongsaeree, P.
Prabpai, S.
Sibounnavong, P.
Soytong, K.
2014
3. A new coruleoellagic acid derivative from stems of Rhodamnia dumetorum Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
2018
4. Types A and D Trichothecene Mycotoxins from the Fungus Myrothecium roridum Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Soytong, K.
Tontapha, S.
Amornkitbamrung, V.
Kanokmedhakul, S.
2019
5. ent-Clerodane diterpenoids from the stems of Croton krabas Rajachan, O.A.
Lakornwong, W.
Pitchuanchom, S.
Boonmak, J.
Youngme, S.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
2021
6. Neolignans and polyoxygenated seco-cyclohexenes from the stems and leaves of Piper suipigua Buch.-Ham. ex D. Don Kanokmedhakul, K.
Lakornwong, W.
Tontapha, S.
Suwanphakdee, C.
Yahuafai, J.
Kanokmedhakul, S.
2021
7. A new sesquiterpenoid juvenile hormone III from the stems of Cananga latifolia Phatchana, R.
Senawong, T.
Lakornwong, W.
Sribuhom, T.
Yenjai, C.
2022
8. Cytotoxic and antibacterial xanthones from the roots of Maclura cochinchinensis Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Tontapha, S.
Yahuafai, J.
Kanokmedhakul, S.
2022
Count 8 0 0 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Chemical constituents from the roots of Leea thorelii Gagnep. Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
2014 Natural Product Research
13 (28), pp. 1015-1017
2. Triterpene lactones from cultures of Ganoderma sp. KM01 Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
Kongsaeree, P.
Prabpai, S.
Sibounnavong, P.
Soytong, K.
2014 Journal of Natural Products
7 (77), pp. 1545-1553
3. A new coruleoellagic acid derivative from stems of Rhodamnia dumetorum Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
2018 Natural Product Research
14 (32), pp. 1653-1659
4. Types A and D Trichothecene Mycotoxins from the Fungus Myrothecium roridum Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Soytong, K.
Tontapha, S.
Amornkitbamrung, V.
Kanokmedhakul, S.
2019 Planta Medica
9-10 (85), pp. 774-780
5. ent-Clerodane diterpenoids from the stems of Croton krabas Rajachan, O.A.
Lakornwong, W.
Pitchuanchom, S.
Boonmak, J.
Youngme, S.
Kanokmedhakul, K.
Kanokmedhakul, S.
2021 Fitoterapia
(152), pp.
6. Neolignans and polyoxygenated seco-cyclohexenes from the stems and leaves of Piper suipigua Buch.-Ham. ex D. Don Kanokmedhakul, K.
Lakornwong, W.
Tontapha, S.
Suwanphakdee, C.
Yahuafai, J.
Kanokmedhakul, S.
2021 Natural Product Research
(), pp.
7. A new sesquiterpenoid juvenile hormone III from the stems of Cananga latifolia Phatchana, R.
Senawong, T.
Lakornwong, W.
Sribuhom, T.
Yenjai, C.
2022 Journal of Asian Natural Products Research
(), pp.
8. Cytotoxic and antibacterial xanthones from the roots of Maclura cochinchinensis Lakornwong, W.
Kanokmedhakul, K.
Tontapha, S.
Yahuafai, J.
Kanokmedhakul, S.
2022 Natural Product Research
(), pp.

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.1943674087524414