Loading
 Rittichai Liemthong

Rittichai Liemthong

คณะวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57413597400: H-INDEX 3

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Home Energy Management Strategy‐Based Meta‐Heuristic Optimization for Electrical Energy Cost Minimization Considering TOU Tariffs Chatthaworn, R. 2022
Count 1 0 0 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Home Energy Management Strategy‐Based Meta‐Heuristic Optimization for Electrical Energy Cost Minimization Considering TOU Tariffs Chatthaworn, R. 2022 Energies
2 (15), pp.

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.0715799331665039