Loading
ศ.ดร. ศุภศิลป์ สุนทราภา

ศ.ดร. ศุภศิลป์ สุนทราภา

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6701392128: H-INDEX 8

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Mail follow-up of chronic diseases in northeast Thailand. Sitthi-Amorn, C
Tussaniyom, S
Soontrapa, S
Vongsangnak, V
Sonpanya, N
1986
2. Microcomputer Assisted Instruction in Orthopedics Sakda Chaikitpinyo
Chanintr Mahakkanukrauh
Suppasin Soontrapa
1988
3. The risk of paralysis in vertebral tuberculosis Chanintr Mahakkanukrauh
Suppasin Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
1988
4. The use of microcomputer in item analysis Suppasin Soontrapa
Chanintr Mahakkanukrauh
Sakda Chaikitpinyo
1988
5. Virilizing adrenocortical adenoma with glucocorticoid abnormalities in a young woman: a case report with review of recent literatures. Vichayanrat, A
Soontrapa, S
Bhanalaph, T
Chinda, K
Vaeusorn, N
Bhavakula, K
1988
6. Normative Reference Grading Program Sakda Chaikipinyo
Suppasin Soontrapa
Chainintr Mahakkanukrauh
1989
7. Real-time ultrasonographic examination in congenital dislocation of the hip. Tassanawipas, A
Mahakkanukrauh, C
Chaikitpinyo, S
Soontrapa, S
1990
8. Rusults of epidural steroids injection in patients with Lumbosciatic pain. Chanintr Mahakkanukrauh
Sakda Chaikitpinyo
Suppasin Soontrapa
1992
9. Septic arthritis of the hip in children Chanintr Mahakkanukrauh
Sakda Chaikitpinyo
Suppasin Soontrapa
1992
10. Hormonal ablation therapy for metastatic prostatic carcinoma: a review. Leewansangtong, S
Soontrapa, S
1999
11. Is prostate-specific antigen still the best tumor marker for prostate cancer? Leewansangtong, S
Soontrapa, S
Tantiwong, A
1999
12. Photosynthesis of Vitaimin D Drom the Skin Suppasin Soontrapa 1999
13. The Correlation of Bone Mineral Densities among the Lumbar Spines, Proximal Femur and Distal Forearm Suppasin Soontrapa
Charoonsak Somboonporn
Woraluk Somboonporn
Sugree Soontrapa
1999
14. Both EMLA and placebo cream reduced pain during extracorporeal piezoelectric shock wave lithotripsy with the Piezolith 2300. Tritrakarn, T
Lertakyamanee, J
Koompong, P
Soontrapa, S
Somprakit, P
Tantiwong, A
Jittapapai, S
2000
15. Five-year follow-up of prostate cancer in Siriraj Hospital. Soontrapa, S
Tantiwong, A
Leewansangtong, S
Bhanalaph, T
2000
16. The risks of prostate cancer detection by transrectal ultrasound guide biopsy in Thai men with abnormal prostatic-specific antigen or abnormal digital rectal examination. Leewansangtong, S
Tantiwong, A
Ratanarapee, S
Nualyong, C
Soontrapa, S
2000
17. Bone mineral density of lumbar spines and proximal femur in the normal northeastern Thai women. Somboonporn, W
Somboonporn, C
Soontrapa, S
Lumbiganon, P
2001
18. Prevalence of hypovitaminosis D in elderly women living in urban area of Khon Kaen province, Thailand. Soontrapa, S.
Pongchaiyakul, C.
Somboonporn, W.
Soontrapa, S.
Somboonporn, C.
Chailurkit, L.O.
2001
19. The parathyroid hormone level in Thai women. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Bunyaratavej, N.
2001
20. The risks of lymph node metastasis and the prognostic factors in carcinoma of the penis: analysis of 50 patients treated with bilateral ilioinguinal lymphadenectomy. Leewansangtong, S
Srinualnad, S
Chaiyaprasithi, B
Taweemonkongsap, T
Soontrapa, S
2001
21. The Prevalence and the Calcidiol Levels of Vitamin D Deficiency in the Elderly Thai Women in municipality of Khon Kaen Province, Thailand Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
La-Or Chailurkit
2002
22. Diagnostic Reliability of the Singh index: Femoral Neck Osteoporosis Suppasin Soontrapa
Prathana Chowchuen
Jiraporn Srinakarin
Sukree Soontrapa
2004
23. The Difference in Vitamin D Status between Urban and Rural Elderly Women of Khon Kaen Province, Thailand Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
La-Or Chailurkit
2004
24. Difference in serum calcidiol and parathyroid hormone levels between elderly urban vs suburban women. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chailurkit, LO
2005
25. Level of undercarboxylated osteocalcin in reproductive Thai females. Bunyaratavej, N
Soontrapa, S
Rojanasthin, S
Kitimanon, N
Lektrakul, S
2005
26. Modified OSTA index for referring women for DEXA measurement. Lerttrakul, S
Soontrapa, S
2005
27. Serum concentration of undercarboxylated osteocalcin and the risk of osteoporosis in thai elderly women. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Bunyaratavej, N.
2005
28. Singh index screening for femoral neck osteoporosis. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Srinakarin, J.
Chowchuen, P.
2005
29. Prevalence of osteoporosis in Thai men Pongchaiyakul, C.
Apinyanurag, C.
Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Pongchaiyakul, C.
Nguyen, T.V.
Rajatanavin, R.
2006
30. Prevalence of Vitamin D Deficiency among Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province, Thailand. Sukree Soontrapa
Suppasin Soontrapa
La-Or Chailurkit
Chuanchom Sakondhavat
Srinaree Kaewrudee
Woraluk Somboonporn
Kesorn Loa-unka
2006
31. The Reliability of Calcaneal Quantitative Ultrasound in the Measurement of Bone Mineral Density Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
2008
32. Vitamin D inadequacy in postmenopausal women in Eastern Asia Sompongse, S.
Soontrapa, S.
2008
33. A survey of osteoporosis in Thailand. Bunyaratavej, N.
Soontrapa, S.
2009
34. Final Declaration of the Asian Metaforum on the Role of Vitamin D and the Management of Osteoporosis Chan, SP
Chen, JF
Chu, LW
Van, DP
Hosking, D
Ip, TP
Koh, L
Kung, A
Lai, NS
Lau, E
Lee, JK
Leewattana, R
Min, YK
Nghia, ND
Boonsong, O
Park, HM
Ringe, J
Setyohadi, B
Shin, CS
Soontrapa, S
Taechakraichana, N
Tanjung, F
Tobing, D
Tsai, KS
Woo, J
Yang, RS
2009
35. Hypovitaminosis D in Thailand. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Chailurkit, L.O.
2009
36. Impact of bone marker feedback on adherence to once monthly ibandronate for osteoporosis among Asian postmenopausal women ,
Kung, AW
Rachman, IA
Adam, JM
Roeshadi, D
Torralba, T
Navarra, S
Gamilla, Z
Cañete, A
de la Rosa, M
Tsai, K
Lin, HY
Soong, YK
Lan, JL
Hsu, HC
Tu, ST
Lin, RM
Yuktanandana, P
Songpatanasilp, T
Ngarmukos, S
Soontrapa, S
Soontrapa, S
Rojanasthien, S
Luevitoonvechkij, S
Leerapan, T
Albert, A
Vanbelle, S
2009
37. The prevalence of hypovitaminosis D in the elderly women living in the rural area of Khon Kaen Province, Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Boonsiri, P
Khampitak, T
2009
38. Using quantitative ultrasound and OSTA index to increase the efficacy and decrease the cost for diagnosis of osteoporosis. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chaikitpinyo, S
2009
39. Validation of the KKOS scoring system for Screening of Osteoporosis in Thai Elderly Woman aged 60 years and older Akom Prommahachai
Suppasin Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
2009
40. Vitamin D status of Thai premenopausal women. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Bunyaratavej, N.
Rojanasthien, S.
Kittimanon, N.
Lektrakul, S.
2009
41. The Study of Short –Term Precision of Calcaneal Quantitative Ultrasound (Achilles Express) Sittichai Thanumpai
Suppasin Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
2010
42. Laparoscopic live-donor nephrectomy: a comparison with the open technique and how to reach quality standards: a single-center experience in Thailand. T. Taweemonkongsap
C. Nualyong
T. Amornvesukit
S. Srinualnad
S. Jitpraphai
N. Premasathian
P. Sujijantararat
A. Tantiwong
S. Soontrapa
2011
43. Modified singh index in diagnosing femoral neck osteoporosis Soontrapa, S
Soontrapa, S
2011
44. Prevalence of vitamin D insufficiency among the elderly males living in the urban areas of Khon Kaen Province in the northeast of Thailand. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Chaikitpinyo, S.
2011
45. ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA AND THE POSSIBLE EXTENDED VISUAL PATHWAY: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE S. Soontrapa
O. Siangpraipunt
K. Nugent
2012
46. Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: diagnostic agreement and misclassification. Sirianong Namwongprom
Sattaya Rojnastein
Ampica Mangklabruks
Suppasin Soontrapa
Potjaman Taya
Boonsong Ongphiphadhanakul
2012
47. Importance of Ethnic Base Standard References for the Diagnosis of Osteoporosis in Thai Women Rojnastein, S.
Soontrapa, S.
2012
48. The Association between Serum Vitamin D and Muscle Strength in Elderly Males Living in the Urban Area of Khon Kaen Province Somsak Sujaritbudhungkoon
Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
2012
49. Effect of fat mass and lean mass on bone mineral density in postmenopausal and perimenopausal Thai women Rojanasthien, S.
Soontrapa, S.
2013
50. Factors influencing diagnosis and treatment of osteoporosis after a fragility fracture among postmenopausal women in Asian countries: a retrospective study. Annie W. Kung
Tao Fan
Ling Xu
Wei B. Xia
Il Hyung Park
Hak Sun Kim
Siew Pheng Chan
Joon Kiong Lee
Leonard Koh
Yung Kuei Soong
Suppasin Soontrapa
Thawee Songpatanasilp
Thana Turajane
Marc Yates
Shuvayu Sen
2013
51. SEVERE LEG PAIN AND PROFOUND REVERSIBLE ACIDEMIA T. Nantsupawat
C. Mankongpaisarnrung
S. Soontrapa
C. Limsuwat
K. Nugent
2013
52. Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: diagnostic agreement and misclassification (vol 26, pg 787, 2012) Sirianong Namwongprom
Sattaya Rojanasthien
Ampica Mangklabruks
Suppasin Soontrapa
Potjaman Taya
Boonsong Ongphiphadhanakul
2014
53. Erratum to: Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: Diagnostic agreement and misclassification (Annals of Nuclear Medicine (2012) 26, (787-793) DOI: 10.1007/s12149-012-0642-z) Rojanasthien, S.
Soontrapa, S.
2014
54. TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY ASSOCIATED WITH HYPERTHYROIDISM TREATED WITH THYROIDECTOMY S. Omar
S. Soontrapa
E. Ali
H. Mazek
A. Zedan
J. Suarez
2014
55. UNUSUAL INFECTION CAUSING HEART FAILURE D. Panikkath
S. Soontrapa
R. Panikkath
Perez A. Verdia
2014
56. Prevalence of Vitamin D Insufficiency among Elderly Males Living in Rural Khon Kaen Province, Northeast Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chaikitpinyo, S
2015
57. TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY WITH HEART BLOCK- CASE SERIES A. Sultan
P. Sanchez
D. Panikkath
S. Soontrapa
K. Nugent
2015
58. Carotid intima-media thickness and osteoporosis in postmenopausal women: a cross-sectional study Somboonporn, W.
Soontrapa, S.
Kaewrudee, S.
Wongwiwatchai, J.
Soontrapa, S.
2018
Count 24 31 12 16

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Prevalence of hypovitaminosis D in elderly women living in urban area of Khon Kaen Province, Thailand Soontrapa, S.
Pongchaiyakul, C.
Somboonporn, W.
Soontrapa, S.
Somboonporn, C.
Chailurkit, L.O.
2001 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 2 (84), pp. S534-S541
2. The parathyroid hormone level in Thai women Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Bunyaratavej, N.
2001 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 2 (84), pp. S566-S569
3. Difference in serum calcidiol and parathyroid hormone levels between elderly urban vs suburban women. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Chailurkit, L.O.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
(88 Suppl 5), pp. S17-20
4. Level of undercarboxylated osteocalcin in reproductive Thai females. Bunyaratavej, N.
Soontrapa, S.
Rojanasthin, S.
Lektrakul, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
(88 Suppl 5), pp. S37-39
5. Modified OSTA index for referring women for DEXA measurement. Lerttrakul, S.
Soontrapa, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
(88 Suppl 5), pp. S80-83
6. Serum concentration of undercarboxylated osteocalcin and the risk of osteoporosis in thai elderly women. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Bunyaratavej, N.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
(88 Suppl 5), pp. S29-32
7. Singh index screening for femoral neck osteoporosis. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Srinakarin, J.
Chowchuen, P.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
(88 Suppl 5), pp. S13-16
8. Prevalence of osteoporosis in Thai men Pongchaiyakul, C.
Apinyanurag, C.
Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Pongchaiyakul, C.
Nguyen, T.V.
Rajatanavin, R.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (89), pp. 160-169
9. Vitamin D inadequacy in postmenopausal women in Eastern Asia Sompongse, S.
Soontrapa, S.
2008 Current Medical Research and Opinion
1 (24), pp. 99-106
10. A survey of osteoporosis in Thailand. Bunyaratavej, N.
Soontrapa, S.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92 Suppl5), pp. S54-59
11. Final Declaration of the Asian Metaforum on the Role of Vitamin D and the Management of Osteoporosis. Van, D.P.
Lai, N.
Leewattana, R.
Nghia, N.D.
Boonsong, O.
Park, H.
Soontrapa, S.
Tanjung, F.
Tobing, D.A.L.
Woo., J.
Yang, R.
2009 Public health nutrition
4 (12), pp. 578-580
12. Hypovitaminosis D in Thailand. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Chailurkit, L.O.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92 Suppl5), pp. S26-29
13. Impact of bone marker feedback on adherence to once monthly ibandronate for osteoporosis among Asian postmenopausal women Rachman, I.A.
Roeshadi, D.
Soong, Y.
Tu, S.
Lin, R.
Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Rojanasthien, S.
Luevitoonvechkij, S.
2009 International Journal of Rheumatic Diseases
3 (12), pp. 216-224
14. The prevalence of hypovitaminosis D in the elderly women living in the rural area of Khon Kaen Province, Thailand. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Khampitak, T.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92 Suppl5), pp. S21-25
15. Using quantitative ultrasound and OSTA index to increase the efficacy and decrease the cost for diagnosis of osteoporosis. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Chaikitpinyo, S.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92 Suppl5), pp. S49-53
16. Vitamin D status of Thai premenopausal women. Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Bunyaratavej, N.
Rojanasthien, S.
Kittimanon, N.
Lektrakul, S.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92 Suppl5), pp. S17-20
17. Modified singh index in diagnosing femoral neck osteoporosis Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
10 SUPPL. (94), pp. S79-S83
18. Prevalence of vitamin d insufficiency among the elderly males living in the Urban areas of Khon Kaen Province in the Northeast of Thailand Soontrapa, S.
Soontrapa, S.
Chaikitpinyo, S.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
10 SUPPL. (94), pp. S59-S62
19. Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: Diagnostic agreement and misclassification Rojnastein, S.
Soontrapa, S.
2012 Annals of Nuclear Medicine
10 (26), pp. 787-793
20. Importance of Ethnic Base Standard References for the Diagnosis of Osteoporosis in Thai Women Rojnastein, S.
Soontrapa, S.
2012 Journal of Clinical Densitometry
3 (15), pp. 295-301
21. Effect of fat mass and lean mass on bone mineral density in postmenopausal and perimenopausal Thai women Rojanasthien, S.
Soontrapa, S.
2013 International Journal of Women's Health
1 (5), pp. 87-92
22. Factors influencing diagnosis and treatment of osteoporosis after a fragility fracture among postmenopausal women in Asian countries: A retrospective study Soong, Y.
Soontrapa, S.
Yates, M.
2013 BMC Women's Health
1 (13), pp.
23. Erratum to: Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: Diagnostic agreement and misclassification (Annals of Nuclear Medicine (2012) 26, (787-793) DOI: 10.1007/s12149-012-0642-z) Rojanasthien, S.
Soontrapa, S.
2014 Annals of Nuclear Medicine
3 (28), pp. 294
24. Carotid intima-media thickness and osteoporosis in postmenopausal women: a cross-sectional study Somboonporn, W.
Soontrapa, S.
Kaewrudee, S.
Wongwiwatchai, J.
Soontrapa, S.
2018 Climacteric
3 (21), pp. 280-285

Title Authors Year Journal title
1. Mail follow-up of chronic diseases in northeast Thailand. Sitthi-Amorn, C
Tussaniyom, S
Soontrapa, S
Vongsangnak, V
Sonpanya, N
1986 International journal of epidemiology
2 (15), pp. 263-7
2. Virilizing adrenocortical adenoma with glucocorticoid abnormalities in a young woman: a case report with review of recent literatures. Vichayanrat, A
Soontrapa, S
Bhanalaph, T
Chinda, K
Vaeusorn, N
Bhavakula, K
1988 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (71), pp. 699-705
3. Real-time ultrasonographic examination in congenital dislocation of the hip. Tassanawipas, A
Mahakkanukrauh, C
Chaikitpinyo, S
Soontrapa, S
1990 Bulletin of the Hospital for Joint Diseases Orthopaedic Institute
1 (50), pp. 59-63
4. Is prostate-specific antigen still the best tumor marker for prostate cancer? Leewansangtong, S
Soontrapa, S
Tantiwong, A
1999 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (82), pp. 1034-40
5. Hormonal ablation therapy for metastatic prostatic carcinoma: a review. Leewansangtong, S
Soontrapa, S
1999 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (82), pp. 192-205
6. Five-year follow-up of prostate cancer in Siriraj Hospital. Soontrapa, S
Tantiwong, A
Leewansangtong, S
Bhanalaph, T
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (83), pp. 236-42
7. Both EMLA and placebo cream reduced pain during extracorporeal piezoelectric shock wave lithotripsy with the Piezolith 2300. Tritrakarn, T
Lertakyamanee, J
Koompong, P
Soontrapa, S
Somprakit, P
Tantiwong, A
Jittapapai, S
2000 Anesthesiology
4 (92), pp. 1049-54
8. The risks of prostate cancer detection by transrectal ultrasound guide biopsy in Thai men with abnormal prostatic-specific antigen or abnormal digital rectal examination. Leewansangtong, S
Tantiwong, A
Ratanarapee, S
Nualyong, C
Soontrapa, S
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (83), pp. 1519-24
9. The risks of lymph node metastasis and the prognostic factors in carcinoma of the penis: analysis of 50 patients treated with bilateral ilioinguinal lymphadenectomy. Leewansangtong, S
Srinualnad, S
Chaiyaprasithi, B
Taweemonkongsap, T
Soontrapa, S
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (84), pp. 204-11
10. Bone mineral density of lumbar spines and proximal femur in the normal northeastern Thai women. Somboonporn, W
Somboonporn, C
Soontrapa, S
Lumbiganon, P
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(84), pp. S593-8
11. Prevalence of hypovitaminosis D in elderly women living in urban area of Khon Kaen province, Thailand. Soontrapa, S
Pongchaiyakul, C
Somboonporn, C
Somboonporn, W
Chailurkit, LO
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(84), pp. S534-41
12. The parathyroid hormone level in Thai women. Soontrapa, S
Bunyaratavej, N
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(84), pp. S566-9
13. Level of undercarboxylated osteocalcin in reproductive Thai females. Bunyaratavej, N
Soontrapa, S
Rojanasthin, S
Kitimanon, N
Lektrakul, S
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S37-9
14. Difference in serum calcidiol and parathyroid hormone levels between elderly urban vs suburban women. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chailurkit, LO
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S17-20
15. Modified OSTA index for referring women for DEXA measurement. Lerttrakul, S
Soontrapa, S
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S80-3
16. Singh index screening for femoral neck osteoporosis. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Srinakarin, J
Chowchuen, P
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S13-6
17. Serum concentration of undercarboxylated osteocalcin and the risk of osteoporosis in thai elderly women. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Bunyaratavej, N
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S29-32
18. Vitamin D inadequacy in postmenopausal women in Eastern Asia. Lim, SK
Kung, AW
Sompongse, S
Soontrapa, S
Tsai, KS
2008 Current medical research and opinion
1 (24), pp. 99-106
19. Final Declaration of the Asian Metaforum on the Role of Vitamin D and the Management of Osteoporosis. Chan, SP
Chen, JF
Chu, LW
Van, DP
Hosking, D
Ip, TP
Koh, L
Kung, A
Lai, NS
Lau, E
Lee, JK
Leewattana, R
Min, YK
Nghia, ND
Boonsong, O
Park, HM
Ringe, J
Setyohadi, B
Shin, CS
Soontrapa, S
Taechakraichana, N
Tanjung, F
Tobing, D
Tsai, KS
Woo, J
Yang, RS
2009 Public health nutrition
4 (12), pp. 578-80
20. Using quantitative ultrasound and OSTA index to increase the efficacy and decrease the cost for diagnosis of osteoporosis. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chaikitpinyo, S
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92), pp. S49-53
21. Hypovitaminosis D in Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chailurkit, LO
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92), pp. S26-9
22. The prevalence of hypovitaminosis D in the elderly women living in the rural area of Khon Kaen Province, Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Boonsiri, P
Khampitak, T
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92), pp. S21-5
23. Vitamin D status of Thai premenopausal women. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Bunyaratavej, N
Rojanasthien, S
Kittimanon, N
Lektrakul, S
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92), pp. S17-20
24. Impact of bone marker feedback on adherence to once monthly ibandronate for osteoporosis among Asian postmenopausal women. ,
Kung, AW
Rachman, IA
Adam, JM
Roeshadi, D
Torralba, T
Navarra, S
Gamilla, Z
Cañete, A
de la Rosa, M
Tsai, K
Lin, HY
Soong, YK
Lan, JL
Hsu, HC
Tu, ST
Lin, RM
Yuktanandana, P
Songpatanasilp, T
Ngarmukos, S
Soontrapa, S
Soontrapa, S
Rojanasthien, S
Luevitoonvechkij, S
Leerapan, T
Albert, A
Vanbelle, S
2009 International journal of rheumatic diseases
3 (12), pp. 216-24
25. A survey of osteoporosis in Thailand. Bunyaratavej, N
Soontrapa, S
Songpatanasilp, T
Leerapun, T
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92), pp. S54-9
26. Prevalence of vitamin D insufficiency among the elderly males living in the urban areas of Khon Kaen Province in the northeast of Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chaikitpinyo, S
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(94), pp. S59-62
27. Laparoscopic live-donor nephrectomy: a comparison with the open technique and how to reach quality standards: a single-center experience in Thailand. Taweemonkongsap, T
Nualyong, C
Amornvesukit, T
Srinualnad, S
Jitpraphai, S
Premasathian, N
Sujijantararat, P
Tantiwong, A
Soontrapa, S
2011 Transplantation proceedings
10 (43), pp. 3593-8
28. Modified Singh index in diagnosing femoral neck osteoporosis. Soontrapa, S
Soontrapa, S
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(94), pp. S79-83
29. Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: diagnostic agreement and misclassification. Namwongprom, S
Rojanasthien, S
Rojnastein, S
Mangklabruks, A
Soontrapa, S
Taya, P
Ongphiphadhanakul, B
2012 Annals of nuclear medicine
10 (26), pp. 787-93
30. Factors influencing diagnosis and treatment of osteoporosis after a fragility fracture among postmenopausal women in Asian countries: a retrospective study. Kung, AW
Fan, T
Xu, L
Xia, WB
Park, IH
Kim, HS
Chan, SP
Lee, JK
Koh, L
Soong, YK
Soontrapa, S
Songpatanasilp, T
Turajane, T
Yates, M
Sen, S
2013 BMC women's health
(13), pp. 7
31. Prevalence of Vitamin D Insufficiency among Elderly Males Living in Rural Khon Kaen Province, Northeast Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Chaikitpinyo, S
2015 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(98), pp. S21-5

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Vitamin D inadequacy in postmenopausal women in Eastern Asia S. K. Lim
A. W. C. Kung
S. Sompongse
S. Soontrapa
K. S. Tsai
2008 CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION
1.0 (24.0), pp. 99.0-106.0
99 0 0 0 0 0 99
2. Final Declaration of the Asian Metaforum on the Role of Vitamin D and the Management of Osteoporosis Siew-Pheng Chan
Jung-Fu Chen
Leung-Wing Chu
Dai-Phi Van
David Hosking
Tai-Pang Ip
Leonard Koh
Annie Kung
Ning-Sheng Lai
Edith Lau
Joon-Kiong Lee
Rattana Leewattana
Yong-ki Min
Nguyen-Dac Nghia
Ongphiphadhanakul Boonsong
Hyoung-moo Park
Johann Ringe
Bambang Setyohadi
Chan-Soo Shin
Suppasin Soontrapa
Nimit Taechakraichana
Fachry Tanjung
Dohar Tobing
Keh-Sung Tsai
Jean Woo
Rong-Sen Yang
2009 PUBLIC HEALTH NUTRITION
4.0 (12.0), pp. 578.0-580.0
3 0 0 0 0 0 3
3. Impact of bone marker feedback on adherence to once monthly ibandronate for osteoporosis among Asian postmenopausal women Annie Wai-Chee Kung
Ichramsjah A. Rachman
John M. F. Adam
Djoko Roeshadi
Tito Torralba
Sandra Navarra
Zayda Gamilla
Arthur Canete
Miles de la Rosa
KehSung Tsai
Hsiao-Yi Lin
Yung Kuei Soong
Joung-Liang Lan
Horng-Chaung Hsu
Shih-Te Tu
Ruey-Mo Lin
Pongsak Yuktanandana
Thawee Songpatanasilp
Srihatach Ngarmukos
Sugree Soontrapa
Suppasin Soontrapa
Sattaya Rojanasthien
Sirichai Luevitoonvechkij
Taninnit Leerapan
Adelin Albert
Sophie Vanbelle
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES
3.0 (12.0), pp. 216.0-224.0
11 0 0 0 0 0 11
4. Laparoscopic Live-Donor Nephrectomy: A Comparison with the Open Technique and How to Reach Quality Standards: A Single-Center Experience in Thailand T. Taweemonkongsap
C. Nualyong
T. Amornvesukit
S. Srinualnad
S. Jitpraphai
N. Premasathian
P. Sujijantararat
A. Tantiwong
S. Soontrapa
2011 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
10.0 (43.0), pp. 3593.0-3598.0
5 0 0 0 0 0 5
5. ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA AND THE POSSIBLE EXTENDED VISUAL PATHWAY: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE S. Soontrapa
O. Siangpraipunt
K. Nugent
2012 JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
1.0 (60.0), pp. 417.0-417.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: diagnostic agreement and misclassification Sirianong Namwongprom
Sattaya Rojnastein
Ampica Mangklabruks
Suppasin Soontrapa
Potjaman Taya
Boonsong Ongphiphadhanakul
2012 ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE
10.0 (26.0), pp. 787.0-793.0
3 0 0 0 0 0 3
7. Factors influencing diagnosis and treatment of osteoporosis after a fragility fracture among postmenopausal women in Asian countries: a retrospective study Annie W. Kung
Tao Fan
Ling Xu
Wei B. Xia
Il Hyung Park
Hak Sun Kim
Siew Pheng Chan
Joon Kiong Lee
Leonard Koh
Yung Kuei Soong
Suppasin Soontrapa
Thawee Songpatanasilp
Thana Turajane
Marc Yates
Shuvayu Sen
2013 BMC WOMENS HEALTH
(13.0), pp.
19 0 0 0 0 0 19
8. SEVERE LEG PAIN AND PROFOUND REVERSIBLE ACIDEMIA T. Nantsupawat
C. Mankongpaisarnrung
S. Soontrapa
C. Limsuwat
K. Nugent
2013 JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
2.0 (61.0), pp. 391.0-391.0
0 0 0 0 0 0 0
9. Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: diagnostic agreement and misclassification (vol 26, pg 787, 2012) Sirianong Namwongprom
Sattaya Rojanasthien
Ampica Mangklabruks
Suppasin Soontrapa
Potjaman Taya
Boonsong Ongphiphadhanakul
2014 ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE
3.0 (28.0), pp. 294.0-294.0
0 0 0 0 0 0 0
10. TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY ASSOCIATED WITH HYPERTHYROIDISM TREATED WITH THYROIDECTOMY S. Omar
S. Soontrapa
E. Ali
H. Mazek
A. Zedan
J. Suarez
2014 JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
2.0 (62.0), pp. 434.0-435.0
0 0 0 0 0 0 0
11. UNUSUAL INFECTION CAUSING HEART FAILURE D. Panikkath
S. Soontrapa
R. Panikkath
Perez A. Verdia
2014 JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
2.0 (62.0), pp. 419.0-419.0
0 0 0 0 0 0 0
12. TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY WITH HEART BLOCK- CASE SERIES A. Sultan
P. Sanchez
D. Panikkath
S. Soontrapa
K. Nugent
2015 JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
2.0 (63.0), pp. 350.0-350.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. The risk of paralysis in vertebral tuberculosis Chanintr Mahakkanukrauh
Suppasin Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
1988 Srinagarind Medical Journal
(3 No 3), pp. 164-170
2. Microcomputer Assisted Instruction in Orthopedics Sakda Chaikitpinyo
Chanintr Mahakkanukrauh
Suppasin Soontrapa
1988 Srinagarind Medical Journal
(3 No 1), pp. 21-29
3. The use of microcomputer in item analysis Suppasin Soontrapa
Chanintr Mahakkanukrauh
Sakda Chaikitpinyo
1988 Srinagarind Medical Journal
(3 No 1), pp. 14-20
4. Normative Reference Grading Program Sakda Chaikipinyo
Suppasin Soontrapa
Chainintr Mahakkanukrauh
1989 Srinagarind Medical Journal
(4 No 3), pp. 218-227
5. Septic arthritis of the hip in children Chanintr Mahakkanukrauh
Sakda Chaikitpinyo
Suppasin Soontrapa
1992 Srinagarind Medical Journal
(7 No 3), pp. 124-129
6. Rusults of epidural steroids injection in patients with Lumbosciatic pain. Chanintr Mahakkanukrauh
Sakda Chaikitpinyo
Suppasin Soontrapa
1992 Srinagarind Medical Journal
(7 No 3), pp. 130-134
7. Photosynthesis of Vitaimin D Drom the Skin Suppasin Soontrapa 1999 Srinagarind Medical Journal
(14 No 2), pp. 132-137
8. The Correlation of Bone Mineral Densities among the Lumbar Spines, Proximal Femur and Distal Forearm Suppasin Soontrapa
Charoonsak Somboonporn
Woraluk Somboonporn
Sugree Soontrapa
1999 Srinagarind Medical Journal
(14 No 4), pp. 245-250
9. The Prevalence and the Calcidiol Levels of Vitamin D Deficiency in the Elderly Thai Women in municipality of Khon Kaen Province, Thailand Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
La-Or Chailurkit
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 4), pp. 231-238
10. The Difference in Vitamin D Status between Urban and Rural Elderly Women of Khon Kaen Province, Thailand Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
La-Or Chailurkit
2004 Srinagarind Medical Journal
(19 No 2), pp. 67-74
11. Diagnostic Reliability of the Singh index: Femoral Neck Osteoporosis Suppasin Soontrapa
Prathana Chowchuen
Jiraporn Srinakarin
Sukree Soontrapa
2004 Srinagarind Medical Journal
(19 No 4), pp. 215-219
12. Prevalence of Vitamin D Deficiency among Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province, Thailand. Sukree Soontrapa
Suppasin Soontrapa
La-Or Chailurkit
Chuanchom Sakondhavat
Srinaree Kaewrudee
Woraluk Somboonporn
Kesorn Loa-unka
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 1), pp. 23-29
13. The Reliability of Calcaneal Quantitative Ultrasound in the Measurement of Bone Mineral Density Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 4), pp. 424-429
14. Validation of the KKOS scoring system for Screening of Osteoporosis in Thai Elderly Woman aged 60 years and older Akom Prommahachai
Suppasin Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 1), pp. 9-16
15. The Study of Short –Term Precision of Calcaneal Quantitative Ultrasound (Achilles Express) Sittichai Thanumpai
Suppasin Soontrapa
Sakda Chaikitpinyo
2010 Srinagarind Medical Journal
(25 No 2), pp. 115-119
16. The Association between Serum Vitamin D and Muscle Strength in Elderly Males Living in the Urban Area of Khon Kaen Province Somsak Sujaritbudhungkoon
Suppasin Soontrapa
Sukree Soontrapa
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 3), pp. 267-271

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014627933502197266