Loading
ศ.ดร. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

ศ.ดร. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

ภาควิชาอายุรศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6505802234: H-INDEX 16

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Differential diagnosis of ulcers throughout the colon. Deesomsak, M
Sukeepaisarnjaroen, W
Sawanyawisuth, K
0
2. Gastroscopic findings of Strongyloidiasis causing unresolved upper gastrointestinal bleeding. Sukeepaisarnjaroen, W
Sawanyawisuth, K
0
3. GERD questionnaire for diagnosis of gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis. Chunlertrith, K
Noiprasit, A
Foocharoen, C
Mairiang, P
Sukeepaisarnjaroen, W
Sangchan, A
Sawadpanitch, K
0
4. Long-term follow-up of HIV-1-infected Thai patients immunized with Remune monotherapy. Sukeepaisarncharoen, W
Churdboonchart, V
Kulpradist, S
Isarangkura Na Ayudthya, B
Rugpao, S
Chandeying, V
Sirawaraporn, W
Carlo, D
Moss, RB
0
5. Etiology of dyspepsia in Srinagarind Hospital : a prospective data analysis Kitti Chunlertrith
Pisaln Mairiang
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Eimorn Mairiang
Vallop Laopaiboon
1990
6. Intestinal capillariasis: a cause of chronic diarrhea and hypoalbuminemia. Chunlertrith, K.
Mairiang, P.
Sukeepaisarnjaroen, W.
1992
7. The study of discriminant values of dyspeptic symptoms for identifying the etiology of dyspepsia. Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, E.
Laopaiboon, V.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
1992
8. Burkholder meningitis. Chotmongkol, V
Sukeepaisarncharoen, W
1996
9. Comparison of adult somatic and excretory-secretory antigens in enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of human infection with Fasciola gigantica Maleewong, W
Intapan, PM
Wongkham, C
Tomanakan, K
Daenseekaew, W
Sukeepaisarnjaroen, W
1996
10. Comparison of amphotericin B, flucytosine and itraconazole with amphotericin B and flucytosine in the treatment of cryptococcal meningitis in AIDS. Chotmongkol, V
Sukeepaisarncharoen, W
Thavornpitak, Y
1997
11. Maintenance therapy with itraconazole after treatment of cryptococcal meningitis in the acquired immunodeficiency syndrome. Chotmongkol, V
Sukeepaisarncharoen, W
1997
12. A double-blind, adjuvant-controlled trial of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) immunogen (Remune) monotherapy in asymptomatic, HIV-1-infected thai subjects with CD4-cell counts of >300. Churdboonchart, V
Sakondhavat, C
Kulpradist, S
Na Ayudthya, BI
Chandeying, V
Rugpao, S
Boonshuyar, C
Sukeepaisarncharoen, W
Sirawaraporn, W
Carlo, DJ
Moss, R
2000
13. Clinico-epidemiology of hepatitis B viral infection in Northeastern Thailand. Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, P.
Urwijitaroon, Y.
Takase, K.
Yamauchi, T.
Yoshimura, H.
Tameda, Y.
2000
14. Clinico-epidemiology of hepatitis C viral infection in northeastern Thailand. Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, P.
Urwijitaroon, Y.
Takase, K.
Yamauchi, T.
Yoshimura, H.
Tameda, Y.
2000
15. A double-blind, adjuvant-controlled trial of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) immunogen (Remune) monotherapy in asymptomatic, HIV-1-infected Thai subjects with CD4-cell counts of > 300 (vol 7, pg 728, 2000) V Churdboonchart
C Sakondhavat
S Kulpradist
BIN Ayudthya
V Chandeying
S Rugpao
C Boonshuyar
W Sukeepaisarncharoen
W Sirawaraporn
DJ Carlo
R Moss
2001
16. Effectiveness of remune - Authors' reply V Churdboonchart
W Sirawaraporn
C Boonshuyar
C Sakondhavat
W Sukeepaisarncharoen
S Kulpradist
BIN Ayudthya
V Chandeying
S Rugpao
2001
17. Delayed progression to AIDS in volunteers treated with long-term HIV-1 immunogen (REMUNE (R)) therapy in Thailand W Chantratita
W Sukeepaisarncharoen
V Chandeying
S Kulpradist
BIN Ayudhtaya
S Rugpao
W Sirawaraporn
C Boonshuyar
V Churdboonchart
2004
18. Delayed progression to AIDS in volunteers treated with long-term HIV-1 Immunogen (REMUNE) therapy in Thailand. Chantratita, W
Sukeepaisarncharoen, W
Chandeying, V
Kulpradist, S
Israngkura Na Ayudhtaya, B
Rugpao, S
Sirawaraporn, W
Boonshuyar, C
Churdboonchart, V
2004
19. Potential use of Trichinella spiralis antigen for serodiagnosis of human capillariasis philippinensis by immunoblot analysis Intapan, PM
Maleewong, W
Sukeepaisarnjaroen, W
Morakote, N
2006
20. The endoscopic-pathologic findings in intestinal capillariais: a case report. Sangchan, A.
Wongsaensook, A.
Kularbkaew, C.
Sawanyawisuth, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, P.
2007
21. AN ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY AS SCREENING TOOL FOR HUMAN INTESTINAL CAPILLARIASIS Intapan, P.M.A.
Maleewong, W.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Morakote, N.
2010
22. Biliary ascariasis after worm removal from the duodenum and single-dose albendazole treatment. Arthit Wongsaensook
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Kittisak Sawanyawisuth
2010
23. Images in clinical tropical medicine: Biliary ascariasis after worm removal from the duodenum and single-dose albendazole treatment Wongsaensook, A.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Sawanyawisuth, K.
2010
24. RESPIRATORY ALTERATIONS IN GENOTYPE 2/3 CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS TREATED WITH PEGYLATED INTERFERON OR ALBINTERFERON-ALFA-2B PLUS RIBAVIRIN IN A RANDOMIZED STUDY G. Foster
R. Flisiak
W. -L. Chuang
J. George
J. Rasenack
A. Sood
P. Komolmit
S. Thongsawat
T. Tanwandee
R. Sola
W. Sukeepaisarnjaroen
M. Weltman
Y. Yin
G. Feutren
K. Brown
2011
25. 2-YEAR RESULTS OF TELBIVUDINE (LDT) ROADMAP STUDY VERIFY THE OPTIMAL EFFICACY AND SAFETY RESULTS IN HBEAG POSITIVE CHRONIC HEPATITIS B (CHB) PATIENTS T. Piratvisuth
P. Komolmit
T. Tanwandee
W. Sukeepaisarnjaroen
H. L. Chan
M. G. Pessoa
E. Fassio
S. Ono-Nita
F. Bessone
J. Daruich
S. Zeuzem
H. Cheinquer
Y. Dong
A. Trylesinski
2012
26. A phase I/II study of foretinib, an oral multikinase inhibitor targeting MET, RON, AXL, TIE-2, and VEGFR in advanced hepatocellular carcinoma (HCC). Thomas Cheung Yau
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Yee Chao
Chia-Jui Yen
Wirote Lausoontornsiri
Pei-Jer Chen
Theeranun Sanpajit
Riccardo Lencioni
Aaron C. Camp
Donna S. Cox
Howard Kallender
Lone Harild Ottesen
Ronnie Tung-Ping Poon
2012
27. Hospitalized incidence and outcomes of upper gastrointestinal bleeding in Thailand. Sangchan, A.
Sawadpanitch, K.
Mairiang, P.
Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
2012
28. Significant clinical risks and the benefits of liver biopsies in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand: Lessons learned from the past to the present Wongsaensook, A.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Kularbkaew, C.
2012
29. 52-week efficacy and safety of telbivudine with conditional tenofovir intensification at week 24 in HBeAg-positive chronic hepatitis B. Teerha Piratvisuth
Piyawat Komolmit
Tawesak Tanwandee
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Henry L. Y. Chan
Mario G. Pessoa
Eduardo Fassio
Suzane K. Ono
Fernando Bessone
Jorge Daruich
Stefan Zeuzem
Hugo Cheinquer
Rashidkhan Pathan
Yuhong Dong
Aldo Trylesinski
2013
30. Sonographic findings of hepatocellular carcinoma detected in ultrasound surveillance of cirrhotic patients. Chamadol, N.
Somsap, K.
Laopaiboon, V.
Sukeepaisarnjaroen, W.
2013
31. Differential diagnosis of ulcers throughout the colon Morakod Deesomsak
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Kittisak Sawanyawisuth
2014
32. Final results of Boceprevir Early-Access For Advanced Fibrosis/Cirrhosis In Asia-Pacific HCV Genotype 1 Non-Responders/Relapser Patients (Beacon Study) Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tri H. Pham
Tawesak Tanwandee
Saroja Nazareth
Sam Galhenage
Lindsay Mollison
Leanne Totten
Alan J. Wigg
Rosalie Altus
Anton Colman
Brenda Morales
Susan Mason
Tracey L. Jones
Nadine Leembruggen
Vince Fragomelli
Cheryl Sendall
Richard Guan
Dede Sutedja
Soek Siam Tan
Yock Young Dan
Yin-Mei Lee
Widjaja Luman
Eng Kiong Teo
Yin Min Than
Teerha Piratvisuth
Seng Gee Lim
2014
33. Gastroscopic findings of Strongyloidiasis causing unresolved upper gastrointestinal bleeding Sukeepaisarnjaroen, W.
Sawanyawisuth, K.
2014
34. Genetic Variation in Vitamin D Pathway DHCR7 Gene Predicts Poor Response to Pegylated Interferon-Alfa Based Therapy in Asian Chronic Hepatitis C Genotype 1-Infected Patients Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Panarat Thaimai
Warattaya Sukkharin
Srunthron Akkarathamrongsin
Yong Poovorawan
Pinit Kullavanijaya
Piyawat Komolmit
2014
35. GERD questionnaire for diagnosis of gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis K. Chunlertrith
A. Noiprasit
C. Foocharoen
P. Mairiang
W. Sukeepaisarnjaroen
A. Sangchan
K. Sawadpanitch
2014
36. The Association of the CXCL10, Dpp-4 Gene Polymorphisms and Complementary Role for Unfavorable IL-28B Genotype in Prediction of Treatment Response in Asian Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Panarat Thaimai
Warattaya Sukkharin
Srunthron Akkarathamrongsin
Yong Poovorawan
Pinit Kullavanijaya
Piyawat Komolmit
2014
37. VITAMIN D RELATED PATHWAY GENE POLYMORPHISMS ENHANCED THE PREDICTION OF TREATMENT RESPONSE IN ASIAN CHRONIC HEPATITIS C-INFECTED PATIENTS WITH UNFAVORABLE IL-28B rs12979860 GENOTYPES K. Thanapirom
S. Suksawatamnuay
W. Sukeepaisarnjaroen
P. Tangkijvanich
S. Treeprasertsuk
P. Thaimai
S. Akkarathamrongsin
Y. Poovorawan
P. Kullavanijaya
P. Komolmit
2014
38. Association between CXCL10 and DPP4 Gene Polymorphisms and a Complementary Role for Unfavorable IL28B Genotype in Prediction of Treatment Response in Thai Patients with Chronic Hepatitis C Virus Infection Sukeepaisarnjaroen, W.
Wasitthankasem, R.
Poovorawan, Y.
2015
39. Boceprevir early-access for advanced-fibrosis/cirrhosis in Asia-pacific hepatitis C virus genotype 1 non-responders/relapsers Sukeepaisarnjaroen, W
Pham, T
Tanwandee, T
Nazareth, S
Galhenage, S
Mollison, L
Totten, L
Wigg, A
Altus, R
Colman, A
Morales, B
Mason, S
Jones, T
Leembruggen, N
Fragomelli, V
Sendall, C
Guan, R
Sutedja, D
Tan, SS
Dan, YY
Lee, YM
Luman, W
Teo, EK
Than, YM
Piratvisuth, T
Lim, SG
2015
40. Genetic Variation in Vitamin D Pathway CYP2R1 gene predict sustained HBeAg seroconversion across chronic hepatitis B patients treated with peginterferon: Multicenter study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Kittiyod Poovorawan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Piyawat Komolmit
2015
41. Phase II study of front-line dovitinib (TKI258) versus sorafenib in patients (Pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC) Ann-Lii Cheng
Sumitra Thongprasert
Ho Yeong Lim
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tsai-Sheng Yang
Cheng-Chung Wu
Yee Chao
Stephen Lam Chan
Masatoshi Kudo
Masafumi Ikeda
Yoon-Koo Kang
Hongming Pan
Kazushi Numata
Guohong Han
Binaifer Balsara
Yong Zhang
Ana-Maria Rodriguez
Yi Zhang
Yongyu Wang
Ronnie Tung-Ping Poon
2015
42. The Association of vitamin D metabolic pathway related genes polymorphisms with virologic response in HBeAg-negative patients treated with pegylated interferon: Multicenter study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Piyawat Komolmit
2015
43. The Single Nucleotide Polymorphism in the Vitamin D Pathway DHCR7 Gene and Pre-Treatment HBV-DNA Strongly Predict HBeAg Loss in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B Patients Treated With Pegylated Interferon: Multicenter Study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Kittiyod Poovorawan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Apinya Leerapun
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Piyawat Komolmit
2015
44. A phase (Ph) II study of the efficacy and safety of the cMET inhibitor capmatinib (INC280) in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC) Tawesak Tanwandee
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Stephen Lam Chan
SuPin Choo
Guohong Han
Virote Sriuranpong
Hongming Pan
Thomas Cheung Yau
Zhenggang Ren
Jian-Ming Xu
Bin Peng
Takami Saji
Yongjian Sun
Alan Huang
Luigi Manenti
Shukui Qin
2016
45. Cost utility analysis of palliative biliary drainage compare with palliative care in unresectable hilar cholangiocarcinoma Schlermbhol Borntrakulpipat
Apichat Sangchan
Pisaln Mairiang
Eimorn Mairiang
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Kitti Chunlertrith
Kookwan Sawadpanitch
Tanita Suttichaimongkol
Yupa Thawornpitak
2016
46. Efficacy of telbivudine with conditional tenofovir intensification in patients with chronic hepatitis B: results from the 2-year roadmap strategy. Chan, H.L.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Ono, S.
2016
47. Modified High Dose Omeprazole and Amoxicillin Triple Therapy Compare to Standard Triple Therapy in Helicobacter pylori Eradication Uaepong Limpapanasit
Pisaln Mairiang
Kitti Chunlertlith
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Suda Vannaprasaht
Wichittra Tassaneeyakul
Apichat Sangchan
Kookwan Sawadpanich
Tanita Suttichaimongkol
2016
48. Randomized, open-label phase 2 study comparing frontline dovitinib versus sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma Cheng, AL
Thongprasert, S
Lim, HY
Sukeepaisarnjaroen, W
Yang, TS
Wu, CC
Chao, Y
Chan, SL
Kudo, M
Ikeda, M
Kang, YK
Pan, H
Numata, K
Han, G
Balsara, B
Zhang, Y
Rodriguez, AM
Zhang, Y
Wang, Y
Poon, RT
2016
49. The association of S267F variant on NTCP (SLC10A1), a hepatitis B viral surface receptor, and treatment response with pegylated interferon in chronic hepatitis B patients: a multicenter study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Phunchai Charatcharoenwitthaya
Satawat Thongsawat
Apinya Leerapun
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Yong Poovorawan
Piyawat Komolmit
2016
50. Treatment outcomes and validation of the stopping rule for response to peginterferon in chronic hepatitis B: A Thai nationwide cohort study Phunchai Charatcharoenwitthaya
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Teerha Piratvisuth
Satawat Thongsawat
Theeranun Sanpajit
Soonthorn Chonprasertsuk
Woramon Jeamsripong
Ekawee Sripariwuth
Piyawat Komolmit
Tanisa Patcharatrakul
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Supoj Tuntipanichteerakul
Tawesak Tanwandee
2016
51. A Phase I/II Multicenter Study of Single-Agent Foretinib as First-Line Therapy in Patients with Advanced Hepatocellular Carcinoma. Sukeepaisarnjaroen, W. 2017
52. Pharmacokinetics, safety and antiviral activity of CMX157, a novel prodrug of tenofovir, administered as ascending multiple doses to healthy volunteers and Hepatitis B virus-infected subjects T. Tanwandee
S. Chatsiricharoenkul
S. Thongsawat
W. Sukeepaisarnjaroen
P. Tangkijvanich
P. Komolmit
A. Avihingsanon
T. Piratvisuth
P. Sunthi
T. Mahasanprasert
T. Matkovits
M. Conover
J. Cobb
C. Canizares
J. Sullivan-Bolyai
2017
53. Pharmacokinetics, Safety and Antiviral Activity of Tenofovir exalidex(TXL), a Novel Prodrug of Tenofovir, Administered as Ascending Multiple Doses to HBV-Infected Subjects: A 28 Day Study Final Analyses Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Piyawat Komolmit
Anchalee Avihingsanon
Teerha Piratvisuth
2017
54. Therapeutic vaccination of chronic hepatitis B patients with ABX203 (NASVAC) to prevent relapse after stopping NUCs: contrasting timing rebound between tenofovir and entecavir H. Wedemeyer
A. J. Hui
W. Sukeepaisarnjaroen
P. Tangkijvanich
W. W. Su
G. E. G. Nieto
P. Gineste
J. Nitcheu
S. Crabe
S. Stepien
M. Cornberg
C. Trepo
2017
55. Vitamin D-related gene polymorphism predict treatment response to pegylated interferon-based therapy in Thai chronic hepatitis C patients. Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Sombat Treeprasertsuk
Panarat Thaimai
Rujipat Wasitthankasem
Yong Poovorawan
Piyawat Komolmit
2017
56. A Hospital-Based Study of Intestinal Capillariasis in Thailand: Clinical Features, Potential Clues for Diagnosis, and Epidemiological Characteristics of 85 Patients. Lakkhana Sadaow
Oranuch Sanpool
Pewpan M. Intapan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Thidarat K. Prasongdee
Wanchai Maleewong
2018
57. Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: a multicentre study. Sukeepaisarnjaroen, W.
Charatcharoenwitthaya, P.
Poovorawan, Y.
2018
58. Contrasting timing of virological relapse after discontinuation of tenofovir or entecavir in Hepatitis B e antigen-negative patients Höner Zu Siederdissen, C
Hui, AJ
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Su, WW
Nieto, GEG
Gineste, P
Nitcheu, J
Crabé, S
Stepien, S
Manns, MP
Trépo, C
Wedemeyer, H
Cornberg, M
2018
59. EVALUATION OF BEDSIDE BIOMARKERS APRI AND FIB4 SCORES FOR HEPATIC FIBROSIS ASSESSMENT COMPARED WITH TRANSIENT ELASTOGRAPHY (TE) IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS Pimsiri Sripongpun
Pisit Tangkijvanich
Roongruedee Chaiteerakij
Kittiyod Poovorawan
Abhasnee Sobhonslidsuk
Chalermrat Bunchorntavakul
Sakkarin Chirapongsathorn
Sith Siramolpiwat
Suparat Khemnark
Apinya Leerapun
Sombat Treeprasertsuk
Watcharasak Chotiyaputta
Wirichada Pan-Ngum
Ngamphol Soonthornworasiri
Wattana Sukeepaisarnjaroen
2018
60. Individualized cancer vaccine to elicit tumor debulking immunity in advanced HCC Michael Har-Noy
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Wirote Lausoontornsiri
Aaron Wittenberg
Miriam Bloch
Tehila Sonnenfeld
2018
61. Personalized vaccine for advanced HCC. Wirote Lausoontornsiri
Michael Har-Noy
Jitraporn Wongwiwatcha
Miriam Bloch
Supaporn Suparak
Anucha Ahooja
Michael Bishop
Wattana Sukeepaisarnjaroen
2018
62. Phase II Studies with Refametinib or Refametinib plus Sorafenib in Patients with -Mutated Hepatocellular Carcinoma. Lim, HY
Merle, P
Weiss, KH
Yau, T
Ross, P
Mazzaferro, V
Blanc, JF
Ma, YT
Yen, CJ
Kocsis, J
Choo, SP
Sukeepaisarnjaroen, W
Gérolami, R
Dufour, JF
Gane, EJ
Ryoo, BY
Peck-Radosavljevic, M
Dao, T
Yeo, W
Lamlertthon, W
Thongsawat, S
Teufel, M
Roth, K
Reis, D
Childs, BH
Krissel, H
Llovet, JM
2018
63. Phase II Studies with Refametinib or Refametinib plus Sorafenib in Patients with RAS-Mutated Hepatocellular Carcinoma Choo, S.
Sukeepaisarnjaroen, W.
2018
64. The role of pegylated interferon and ribavirin in chronic hepatitis C genotype 3: A study of real-world practice in Southeast Asia Sukeepaisarnjaroen, W. 2018
65. A phase II study of the efficacy and safety of the MET inhibitor capmatinib (INC280) in patients with advanced hepatocellular carcinoma Shukui Qin
Stephen Lam Chan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Guohong Han
Su Pin Choo
Virote Sriuranpong
Hongming Pan
Thomas Yau
Yabing Guo
Minshan Chen
Zhenggang Ren
Jianming Xu
Chia-Jui Yen
Zhong-Zhe Lin
Luigi Manenti
Yi Gu
Yongjian Sun
Ralph Tiedt
Lu Hao
Wenjie Song
Tawesak Tanwandee
2019
66. Diagnostic performance and correlation of hepatitis C virus core antigen compared with hepatitis C virus RNA Sukeepaisarnjaroen, W. 2019
67. Genetic associations of vitamin D receptor polymorphisms with advanced liver fibrosis and response to pegylated interferon-based therapy in chronic hepatitis C Thanapirom, K
Suksawatamnuay, S
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Thaimai, P
Wasitthankasem, R
Poovorawan, Y
Komolmit, P
2019
68. Prevalence and associated factors of small intestinal bacterial overgrowth among systemic sclerosis patients. Kookwan Sawadpanich
Pisit Soison
Kitti Chunlertrith
Pisaln Mairiang
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Apichat Sangchan
Tanita Suttichaimongkol
Chingching Foocharoen
2019
69. PROGNOSTIC FACTORS FOR REMISSION, RELAPSE AND TREATMENT COMPLICATIONS OF TYPE 1 AUTOIMMUNE HEPATITIS IN THAILAND Nitipat Sandusadee
Tanita Suttichaimongkol
Wattana Sukeepaisarnjaroen
2019
70. SAFETY, TOLERABILITY, PHARMACOKINETICS (PK), AND ANTIVIRAL ACTIVITY OF THE CAPSID INHIBITOR (CI) AB-506 IN HEALTHY SUBJECTS (HS) AND CHRONIC HEPATITIS B (CHB) SUBJECTS Man-Fung Yuen
Elina Berliba
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Sang Hoon Ahn
Tawesak Tanwandee
Young-Suk Lim
Yoon Jun Kim
Kittiyod Poovorawan
Pisit Tangkijvanich
Henry Lik Yuen Chan
Timothy Eley
Joanne Brown
Christopher Moore
Amy C. H. Lee
Jin Kim
Emily P. Thi
Nagraj Mani
Rene Rijnbrand
Andrew Cole
Michael J. Sofia
Gaston R. Picchio
Karen Sims
Edward J. Gane
2019
71. Vitamin D-binding protein gene polymorphism predicts pegylated interferon-related HBsAg seroclearance in HBeAg-negative Thai chronic hepatitis B patients: A multicentre study Sukeepaisarnjaroen, W.
Charatcharoenwitthaya, P.
Poovorawan, Y.
2019
72. Vitamin D-Binding protein Gene Polymorphism Predicts Pegylated Interferon-Related HBsAg Seroclearance in HBeAg-Negative Thai Chronic Hepatitis B Patients: A Multicentre Study Thanapirom, K
Suksawatamnuay, S
Sukeepaisarnjaroen, W
Treeprasertsuk, S
Tanwandee, T
Charatcharoenwitthaya, P
Thongsawat, S
Leerapun, A
Piratvisuth, T
Boonsirichan, R
Bunchorntavakul, C
Pattanasirigool, C
Pornthisarn, B
Tuntipanichteerakul, S
Sripariwuth, E
Jeamsripong, W
Sanpajit, T
Poovorawan, Y
Komolmit, P
2019
73. Asian consensus recommendations on optimizing the diagnosis and initiation of treatment of hepatitis B virus infection in resource-limited settings. Edward John Gane
Michael R. Charlton
Rosmawati Mohamed
Jose Decena Sollano
Kyaw Soe Tun
Thuy Thi Thu Pham
Diana Alcantara Payawal
Rino Alvani Gani
David Handojo Muljono
Subrat Kumar Acharya
Hui Zhuang
Akash Shukla
Kaushal Madan
Neeraj Saraf
Satyendra Tyagi
Karam Romeo Singh
Ian Homer Yee Cua
Ganbolor Jargalsaikhan
Davadoorj Duger
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Hery Djagat Purnomo
Irsan Hasan
Laurentius Adrianto Lesmana
Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana
Khin Pyone Kyi
Win Naing
Allampura Chandrashekar Ravishankar
Sanjay Hadigal
2020
74. Evaluation of aspartate aminotransferase to platelet ratio index and fibrosis 4 scores for hepatic fibrosis assessment compared with transient elastography in chronic hepatitis C patients Sripongpun, P
Tangkijvanich, P
Chotiyaputta, W
Charatcharoenwitthaya, P
Chaiteerakij, R
Treeprasertsuk, S
Bunchorntavakul, C
Sobhonslidsuk, A
Leerapun, A
Khemnark, S
Poovorawan, K
Siramolpiwat, S
Chirapongsathorn, S
Pan-Ngum, W
Soonthornworasiri, N
Sukeepaisarnjaroen, W
,
2020
75. Real-world effectiveness and safety of sofosbuvir and nonstructural protein 5A inhibitors for chronic hepatitis C genotype 1, 2, 3, 4, or 6: a multicentre cohort study Charatcharoenwitthaya, P
Wongpaitoon, V
Komolmit, P
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Piratvisuth, T
Sanpajit, T
Sutthivana, C
Bunchorntavakul, C
Sobhonslidsuk, A
Chonprasertsuk, S
Siripipattanamongkol, C
Sethasine, S
Tanwandee, T
,
2020
Count 35 38 47 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Intestinal capillariasis: A cause of chronic diarrhea and hypoalbuminemia Chunlertrith, K.
Mairiang, P.
Sukeepaisarnjaroen, W.
1992 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (23), pp. 433-436
2. The study of discriminant values of dyspeptic symptoms for identifying the etiology of dyspepsia. Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, E.
Laopaiboon, V.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (75), pp. 341-349
3. Comparison of adult somatic and excretory-secretory antigens in enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of human infection with Fasciola gigantica Maleewong, W.
Intapan, P.M.A.
Wongkham, C.
Tomanakan, K.
Daenseekaew, W.
Sukeepaisarnjaroen, W.
1996 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (27), pp. 566-569
4. Clinico-epidemiology of hepatitis B viral infection in Northeastern Thailand Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, P.
Urwijitaroon, Y.
Takase, K.
Yamauchi, T.
Yoshimura, H.
Tameda, Y.
2000 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (31), pp. 37-40
5. Clinico-epidemiology of hepatitis C viral infection in Northeastern Thailand Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, P.
Urwijitaroon, Y.
Takase, K.
Yamauchi, T.
Yoshimura, H.
Tameda, Y.
2000 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (31), pp. 273-276
6. Potential use of Trichinella spiralis antigen for serodiagnosis of human capillariasis philippinensis by immunoblot analysis Intapan, P.M.A.
Maleewong, W.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Morakote, N.
2006 Parasitology Research
3 (98), pp. 227-231
7. The endoscopic-pathologic findings in intestinal capillariais: A case report Sangchan, A.
Wongsaensook, A.
Kularbkaew, C.
Sawanyawisuth, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, P.
2007 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (90), pp. 175-178
8. An enzyme-linked immunosorbent assay as screening tool for human intestinal capillariasis Intapan, P.M.A.
Maleewong, W.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Morakote, N.
2010 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (41), pp. 298-305
9. Images in clinical tropical medicine: Biliary ascariasis after worm removal from the duodenum and single-dose albendazole treatment Wongsaensook, A.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Sawanyawisuth, K.
2010 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
1 (83), pp. 7-8
10. Hospitalized incidence and outcomes of upper gastrointestinal bleeding in Thailand. Sangchan, A.
Sawadpanitch, K.
Mairiang, P.
Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S190-195
11. Significant clinical risks and the benefits of liver biopsies in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand: Lessons learned from the past to the present Wongsaensook, A.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Kularbkaew, C.
2012 Interventional Medicine and Applied Science
2 (4), pp. 92-97
12. 52-Week Efficacy and Safety of Telbivudine with Conditional Tenofovir Intensification at Week 24 in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B Sukeepaisarnjaroen, W.
Chan, H.L.
Ono, S.
2013 PLoS ONE
2 (8), pp.
13. Sonographic findings of hepatocellular carcinoma detected in ultrasound surveillance of cirrhotic patients Chamadol, N.
Somsap, K.
Laopaiboon, V.
Sukeepaisarnjaroen, W.
2013 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (96), pp. 829-838
14. Differential diagnosis of ulcers throughout the colon Sukeepaisarnjaroen, W.
Sawanyawisuth, K.
2014 Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
3 (47), pp. 401
15. Gastroscopic findings of Strongyloidiasis causing unresolved upper gastrointestinal bleeding Sukeepaisarnjaroen, W.
Sawanyawisuth, K.
2014 Tropical gastroenterology : official journal of the Digestive Diseases Foundation
4 (35), pp. 260-261
16. Association between CXCL10 and DPP4 gene polymorphisms and a complementary role for unfavorable IL28B genotype in prediction of treatment response in Thai patients with chronic hepatitis C virus infection Sukeepaisarnjaroen, W.
Wasitthankasem, R.
Poovorawan, Y.
2015 PLoS ONE
9 (10), pp.
17. Boceprevir early-access for advanced-fibrosis/cirrhosis in Asia-pacific hepatitis C virus genotype 1 non-responders/relapsers Sukeepaisarnjaroen, W.
Tan, S.
Dan, Y.
2015 World Journal of Gastroenterology
28 (21), pp. 8660-8669
18. Efficacy of telbivudine with conditional tenofovir intensification in patients with chronic hepatitis B: Results from the 2-year roadmap strategy Chan, H.L.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Ono, S.
2016 Drugs in Context
(5), pp.
19. Randomized, open-label phase 2 study comparing frontline dovitinib versus sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma Sukeepaisarnjaroen, W. 2016 Hepatology
(), pp.
20. Randomized, open-label phase 2 study comparing frontline dovitinib versus sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma Sukeepaisarnjaroen, W. 2016 Hepatology
3 (64), pp. 774-784
21. Treatment outcomes and validation of the stopping rule for response to peginterferon in chronic hepatitis B: A Thai nationwide cohort study Charatcharoenwitthaya, P.
Sukeepaisarnjaroen, W.
2016 Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)
11 (31), pp. 1874-1881
22. A phase I/II multicenter study of single-agent foretinib as first-line therapy in patients with advanced hepatocellular carcinoma Sukeepaisarnjaroen, W. 2017 Clinical Cancer Research
10 (23), pp. 2405-2413
23. Vitamin D-related gene polymorphism predict treatment response to pegylated interferon-based therapy in Thai chronic hepatitis C patients Sukeepaisarnjaroen, W.
Wasitthankasem, R.
Poovorawan, Y.
2017 BMC Gastroenterology
1 (17), pp.
24. A Hospital-Based study of intestinal capillariasis in Thailand: Clinical features, potential clues for diagnosis, and epidemiological characteristics of 85 patients Sadaow, L.
Sanpool, O.
Intapan, P.M.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Prasongdee, T.K.
Maleewong, W.
2018 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
1 (98), pp. 27-31
25. Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: A multicentre study Sukeepaisarnjaroen, W.
Charatcharoenwitthaya, P.
Poovorawan, Y.
2018 Antiviral Therapy
1 (23), pp. 67-75
26. Contrasting timing of virological relapse after discontinuation of tenofovir or entecavir in Hepatitis B e antigen-negative patients Sukeepaisarnjaroen, W. 2018 Journal of Infectious Diseases
9 (218), pp. 1480-1484
27. Phase II studies with refametinib or refametinib plus sorafenib in patients with RAS-mutated hepatocellular Carcinoma Choo, S.
Sukeepaisarnjaroen, W.
2018 Clinical Cancer Research
19 (24), pp. 4650-4661
28. The role of pegylated interferon and ribavirin in chronic hepatitis C genotype 3: A study of real-world practice in Southeast Asia Sukeepaisarnjaroen, W. 2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S167-S172
29. A phase II study of the efficacy and safety of the MET inhibitor capmatinib (INC280) in patients with advanced hepatocellular carcinoma Sukeepaisarnjaroen, W.
Choo, S.
2019 Therapeutic Advances in Medical Oncology
(11), pp.
30. Diagnostic performance and correlation of hepatitis C virus core antigen compared with hepatitis C virus RNA Sukeepaisarnjaroen, W. 2019 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (102), pp. 75-80
31. Genetic associations of Vitamin D receptor polymorphisms with advanced liver fibrosis and response to pegylated interferon-based therapy in chronic hepatitis C Sukeepaisarnjaroen, W.
Wasitthankasem, R.
Poovorawan, Y.
2019 PeerJ
9 (2019), pp.
32. Prevalence and associated factors of small intestinal bacterial overgrowth among systemic sclerosis patients Sawadpanich, K.
Chunlertrith, K.
Mairiang, P.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Sangchan, A.
Foocharoen, C.
2019 International Journal of Rheumatic Diseases
4 (22), pp. 695-699
33. Vitamin D-binding protein gene polymorphism predicts pegylated interferon-related HBsAg seroclearance in HBeAg-negative Thai chronic hepatitis B patients: A multicentre study Sukeepaisarnjaroen, W.
Charatcharoenwitthaya, P.
Poovorawan, Y.
2019 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (20), pp. 1257-1264
34. Asian consensus recommendations on optimizing the diagnosis and initiation of treatment of hepatitis B virus infection in resource-limited settings Sukeepaisarnjaroen, W. 2020 Journal of Viral Hepatitis
5 (27), pp. 466-475
35. Evaluation of aspartate aminotransferase to platelet ratio index and fibrosis 4 scores for hepatic fibrosis assessment compared with transient elastography in chronic hepatitis C patients Charatcharoenwitthaya, P.
Chaiteerakij, R.
Poovorawan, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
2020 JGH Open
1 (4), pp. 69-74
36. Real-world effectiveness and safety of sofosbuvir and nonstructural protein 5A inhibitors for chronic hepatitis C genotype 1, 2, 3, 4, or 6: A multicentre cohort study Charatcharoenwitthaya, P.
Sukeepaisarnjaroen, W.
2020 BMC Gastroenterology
1 (20), pp.

Title Authors Year Journal title
1. The study of discriminant values of dyspeptic symptoms for identifying the etiology of dyspepsia. Chunlertrith, K
Sukeepaisarnjaroen, W
Mairiang, E
Laopaiboon, V
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (75), pp. 341-9
2. Intestinal capillariasis: a cause of chronic diarrhea and hypoalbuminemia. Chunlertrith, K
Mairiang, P
Sukeepaisarnjaroen, W
1992 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (23), pp. 433-6
3. Burkholder meningitis. Chotmongkol, V
Sukeepaisarncharoen, W
1996 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (79), pp. 263-6
4. Comparison of adult somatic and excretory-secretory antigens in enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of human infection with Fasciola gigantica. Maleewong, W
Intapan, PM
Wongkham, C
Tomanakan, K
Daenseekaew, W
Sukeepaisarnjaroen, W
1996 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (27), pp. 566-9
5. Maintenance therapy with itraconazole after treatment of cryptococcal meningitis in the acquired immunodeficiency syndrome. Chotmongkol, V
Sukeepaisarncharoen, W
1997 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (80), pp. 767-70
6. Comparison of amphotericin B, flucytosine and itraconazole with amphotericin B and flucytosine in the treatment of cryptococcal meningitis in AIDS. Chotmongkol, V
Sukeepaisarncharoen, W
Thavornpitak, Y
1997 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (80), pp. 416-25
7. Clinico-epidemiology of hepatitis C viral infection in northeastern Thailand. Chunlertrith, K
Sukeepaisarnjaroen, W
Mairiang, P
Urwijitaroon, Y
Takase, K
Yamauchi, T
Yoshimura, H
Tameda, Y
2000 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (31), pp. 273-6
8. Clinico-epidemiology of hepatitis B viral infection in Northeastern Thailand. Chunlertrith, K
Sukeepaisarnjaroen, W
Mairiang, P
Urwijitaroon, Y
Takase, K
Yamauchi, T
Yoshimura, H
Tameda, Y
2000 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (31), pp. 37-40
9. A double-blind, adjuvant-controlled trial of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) immunogen (Remune) monotherapy in asymptomatic, HIV-1-infected thai subjects with CD4-cell counts of >300. Churdboonchart, V
Sakondhavat, C
Kulpradist, S
Na Ayudthya, BI
Chandeying, V
Rugpao, S
Boonshuyar, C
Sukeepaisarncharoen, W
Sirawaraporn, W
Carlo, DJ
Moss, R
2000 Clinical and diagnostic laboratory immunology
5 (7), pp. 728-33
10. Delayed progression to AIDS in volunteers treated with long-term HIV-1 Immunogen (REMUNE) therapy in Thailand. Chantratita, W
Sukeepaisarncharoen, W
Chandeying, V
Kulpradist, S
Israngkura Na Ayudhtaya, B
Rugpao, S
Sirawaraporn, W
Boonshuyar, C
Churdboonchart, V
2004 HIV medicine
5 (5), pp. 317-25
11. Potential use of Trichinella spiralis antigen for serodiagnosis of human capillariasis philippinensis by immunoblot analysis. Intapan, PM
Maleewong, W
Sukeepaisarnjaroen, W
Morakote, N
2006 Parasitology research
3 (98), pp. 227-31
12. The endoscopic-pathologic findings in intestinal capillariais: a case report. Sangchan, A
Wongsaensook, A
Kularbkaew, C
Sawanyawisuth, K
Sukeepaisarnjaroen, W
Mairiang, P
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (90), pp. 175-8
13. Biliary ascariasis after worm removal from the duodenum and single-dose albendazole treatment. Wongsaensook, A
Sukeepaisarnjaroen, W
Sawanyawisuth, K
2010 The American journal of tropical medicine and hygiene
1 (83), pp. 7-8
14. Hospitalized incidence and outcomes of upper gastrointestinal bleeding in Thailand. Sangchan, A
Sawadpanitch, K
Mairiang, P
Chunlertrith, K
Sukeepaisarnjaroen, W
Sutra, S
Thavornpitak, Y
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S190-5
15. Sonographic findings of hepatocellular carcinoma detected in ultrasound surveillance of cirrhotic patients. Chamadol, N
Somsap, K
Laopaiboon, V
Sukeepaisarnjaroen, W
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (96), pp. 829-38
16. 52-week efficacy and safety of telbivudine with conditional tenofovir intensification at week 24 in HBeAg-positive chronic hepatitis B. Piratvisuth, T
Komolmit, P
Tanwandee, T
Sukeepaisarnjaroen, W
Chan, HL
Pessôa, MG
Fassio, E
Ono, SK
Bessone, F
Daruich, J
Zeuzem, S
Cheinquer, H
Pathan, R
Dong, Y
Trylesinski, A
2013 PloS one
2 (8), pp. e54279
17. Association between CXCL10 and DPP4 Gene Polymorphisms and a Complementary Role for Unfavorable IL28B Genotype in Prediction of Treatment Response in Thai Patients with Chronic Hepatitis C Virus Infection. Thanapirom, K
Suksawatamnuay, S
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Treeprasertsuk, S
Thaimai, P
Wasitthankasem, R
Poovorawan, Y
Komolmit, P
2015 PloS one
9 (10), pp. e0137365
18. Boceprevir early-access for advanced-fibrosis/cirrhosis in Asia-Pacific hepatitis C virus genotype 1 non-responders/relapsers. Sukeepaisarnjaroen, W
Pham, T
Tanwandee, T
Nazareth, S
Galhenage, S
Mollison, L
Totten, L
Wigg, A
Altus, R
Colman, A
Morales, B
Mason, S
Jones, T
Leembruggen, N
Fragomelli, V
Sendall, C
Guan, R
Sutedja, D
Tan, SS
Dan, YY
Lee, YM
Luman, W
Teo, EK
Than, YM
Piratvisuth, T
Lim, SG
2015 World journal of gastroenterology : WJG
28 (21), pp. 8660-9
19. Efficacy of telbivudine with conditional tenofovir intensification in patients with chronic hepatitis B: results from the 2-year roadmap strategy. Piratvisuth, T
Komolmit, P
Chan, HL
Tanwandee, T
Sukeepaisarnjaroen, W
Pessoa, MG
Fassio, E
Ono, SK
Bessone, F
Daruich, J
Zeuzem, S
Manns, M
Uddin, A
Dong, Y
Trylesinski, A
2016 Drugs in context
(5), pp. 212294
20. Randomized, open-label phase 2 study comparing frontline dovitinib versus sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma. Cheng, AL
Thongprasert, S
Lim, HY
Sukeepaisarnjaroen, W
Yang, TS
Wu, CC
Chao, Y
Chan, SL
Kudo, M
Ikeda, M
Kang, YK
Pan, H
Numata, K
Han, G
Balsara, B
Zhang, Y
Rodriguez, AM
Zhang, Y
Wang, Y
Poon, RT
2016 Hepatology (Baltimore, Md.)
3 (64), pp. 774-84
21. Treatment outcomes and validation of the stopping rule for response to peginterferon in chronic hepatitis B: A Thai nationwide cohort study. Charatcharoenwitthaya, P
Sukeepaisarnjaroen, W
Piratvisuth, T
Thongsawat, S
Sanpajit, T
Chonprasertsuk, S
Jeamsripong, W
Sripariwuth, E
Komolmit, P
Patcharatrakul, T
Boonsirichan, R
Bunchorntavakul, C
Tuntipanichteerakul, S
Tanwandee, T
,
2016 Journal of gastroenterology and hepatology
11 (31), pp. 1874-1881
22. Vitamin D-related gene polymorphism predict treatment response to pegylated interferon-based therapy in Thai chronic hepatitis C patients. Thanapirom, K
Suksawatamnuay, S
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Treeprasertsuk, S
Thaimai, P
Wasitthankasem, R
Poovorawan, Y
Komolmit, P
2017 BMC gastroenterology
1 (17), pp. 54
23. A Phase I/II Multicenter Study of Single-Agent Foretinib as First-Line Therapy in Patients with Advanced Hepatocellular Carcinoma. Yau, TCC
Lencioni, R
Sukeepaisarnjaroen, W
Chao, Y
Yen, CJ
Lausoontornsiri, W
Chen, PJ
Sanpajit, T
Camp, A
Cox, DS
Gagnon, RC
Liu, Y
Raffensperger, KE
Kulkarni, DA
Kallender, H
Ottesen, LH
Poon, RTP
Bottaro, DP
2017 Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research
10 (23), pp. 2405-2413
24. Phase II Studies with Refametinib or Refametinib plus Sorafenib in Patients with -Mutated Hepatocellular Carcinoma. Lim, HY
Merle, P
Weiss, KH
Yau, T
Ross, P
Mazzaferro, V
Blanc, JF
Ma, YT
Yen, CJ
Kocsis, J
Choo, SP
Sukeepaisarnjaroen, W
Gérolami, R
Dufour, JF
Gane, EJ
Ryoo, BY
Peck-Radosavljevic, M
Dao, T
Yeo, W
Lamlertthon, W
Thongsawat, S
Teufel, M
Roth, K
Reis, D
Childs, BH
Krissel, H
Llovet, JM
2018 Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research
19 (24), pp. 4650-4661
25. A Hospital-Based Study of Intestinal Capillariasis in Thailand: Clinical Features, Potential Clues for Diagnosis, and Epidemiological Characteristics of 85 Patients. Sadaow, L
Sanpool, O
Intapan, PM
Sukeepaisarnjaroen, W
Prasongdee, TK
Maleewong, W
2018 The American journal of tropical medicine and hygiene
1 (98), pp. 27-31
26. Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: a multicentre study. Thanapirom, K
Suksawatamnuay, S
Sukeepaisarnjaroen, W
Treeprasertsuk, S
Tanwandee, T
Charatcharoenwitthaya, P
Thongsawat, S
Leerapun, A
Piratvisuth, T
Boonsirichan, R
Bunchorntavakul, C
Pattanasirigool, C
Pornthisarn, B
Tuntipanichteerakul, S
Sripariwuth, E
Jeamsripong, W
Sanpajit, T
Poovorawan, Y
Komolmit, P
2018 Antiviral therapy
1 (23), pp. 67-75
27. Contrasting Timing of Virological Relapse After Discontinuation of Tenofovir or Entecavir in Hepatitis B e Antigen-Negative Patients. Höner Zu Siederdissen, C
Hui, AJ
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Su, WW
Nieto, GEG
Gineste, P
Nitcheu, J
Crabé, S
Stepien, S
Manns, MP
Trépo, C
Wedemeyer, H
Cornberg, M
2018 The Journal of infectious diseases
9 (218), pp. 1480-1484
28. A phase II study of the efficacy and safety of the MET inhibitor capmatinib (INC280) in patients with advanced hepatocellular carcinoma. Qin, S
Chan, SL
Sukeepaisarnjaroen, W
Han, G
Choo, SP
Sriuranpong, V
Pan, H
Yau, T
Guo, Y
Chen, M
Ren, Z
Xu, J
Yen, CJ
Lin, ZZ
Manenti, L
Gu, Y
Sun, Y
Tiedt, R
Hao, L
Song, W
Tanwandee, T
2019 Therapeutic advances in medical oncology
(11), pp. 1758835919889001
29. Genetic associations of vitamin D receptor polymorphisms with advanced liver fibrosis and response to pegylated interferon-based therapy in chronic hepatitis C. Thanapirom, K
Suksawatamnuay, S
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Thaimai, P
Wasitthankasem, R
Poovorawan, Y
Komolmit, P
2019 PeerJ
(7), pp. e7666
30. Vitamin D-Binding protein Gene Polymorphism Predicts Pegylated Interferon-Related HBsAg Seroclearance in HBeAg-Negative Thai Chronic Hepatitis B Patients: A Multicentre Study Thanapirom, K
Suksawatamnuay, S
Sukeepaisarnjaroen, W
Treeprasertsuk, S
Tanwandee, T
Charatcharoenwitthaya, P
Thongsawat, S
Leerapun, A
Piratvisuth, T
Boonsirichan, R
Bunchorntavakul, C
Pattanasirigool, C
Pornthisarn, B
Tuntipanichteerakul, S
Sripariwuth, E
Jeamsripong, W
Sanpajit, T
Poovorawan, Y
Komolmit, P
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (20), pp. 1257-1264
31. Prevalence and associated factors of small intestinal bacterial overgrowth among systemic sclerosis patients. Sawadpanich, K
Soison, P
Chunlertrith, K
Mairiang, P
Sukeepaisarnjaroen, W
Sangchan, A
Suttichaimongkol, T
Foocharoen, C
2019 International journal of rheumatic diseases
4 (22), pp. 695-699
32. Evaluation of aspartate aminotransferase to platelet ratio index and fibrosis 4 scores for hepatic fibrosis assessment compared with transient elastography in chronic hepatitis C patients. Sripongpun, P
Tangkijvanich, P
Chotiyaputta, W
Charatcharoenwitthaya, P
Chaiteerakij, R
Treeprasertsuk, S
Bunchorntavakul, C
Sobhonslidsuk, A
Leerapun, A
Khemnark, S
Poovorawan, K
Siramolpiwat, S
Chirapongsathorn, S
Pan-Ngum, W
Soonthornworasiri, N
Sukeepaisarnjaroen, W
,
2020 JGH open : an open access journal of gastroenterology and hepatology
1 (4), pp. 69-74
33. Asian consensus recommendations on optimizing the diagnosis and initiation of treatment of hepatitis B virus infection in resource-limited settings. Gane, EJ
Charlton, MR
Mohamed, R
Sollano, JD
Tun, KS
Pham, TTT
Payawal, DA
Gani, RA
Muljono, DH
Acharya, SK
Zhuang, H
Shukla, A
Madan, K
Saraf, N
Tyagi, S
Singh, KR
Cua, IHY
Jargalsaikhan, G
Duger, D
Sukeepaisarnjaroen, W
Purnomo, HD
Hasan, I
Lesmana, LA
Lesmana, CRA
Kyi, KP
Naing, W
Ravishankar, AC
Hadigal, S
2020 Journal of viral hepatitis
5 (27), pp. 466-475
34. Real-world effectiveness and safety of sofosbuvir and nonstructural protein 5A inhibitors for chronic hepatitis C genotype 1, 2, 3, 4, or 6: a multicentre cohort study. Charatcharoenwitthaya, P
Wongpaitoon, V
Komolmit, P
Sukeepaisarnjaroen, W
Tangkijvanich, P
Piratvisuth, T
Sanpajit, T
Sutthivana, C
Bunchorntavakul, C
Sobhonslidsuk, A
Chonprasertsuk, S
Siripipattanamongkol, C
Sethasine, S
Tanwandee, T
,
2020 BMC gastroenterology
1 (20), pp. 47
35. Differential diagnosis of ulcers throughout the colon. Deesomsak, M
Sukeepaisarnjaroen, W
Sawanyawisuth, K
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
3 (47), pp. 401
36. Gastroscopic findings of Strongyloidiasis causing unresolved upper gastrointestinal bleeding. Sukeepaisarnjaroen, W
Sawanyawisuth, K
Tropical gastroenterology : official journal of the Digestive Diseases Foundation
4 (35), pp. 260-1
37. Long-term follow-up of HIV-1-infected Thai patients immunized with Remune monotherapy. Sukeepaisarncharoen, W
Churdboonchart, V
Kulpradist, S
Isarangkura Na Ayudthya, B
Rugpao, S
Chandeying, V
Sirawaraporn, W
Carlo, D
Moss, RB
HIV clinical trials
5 (2), pp. 391-8
38. GERD questionnaire for diagnosis of gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis. Chunlertrith, K
Noiprasit, A
Foocharoen, C
Mairiang, P
Sukeepaisarnjaroen, W
Sangchan, A
Sawadpanitch, K
Clinical and experimental rheumatology
6 (32), pp. S-98-102

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A double-blind, adjuvant-controlled trial of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) immunogen (Remune) monotherapy in asymptomatic, HIV-1-infected Thai subjects with CD4-cell counts of > 300 (vol 7, pg 728, 2000) V Churdboonchart
C Sakondhavat
S Kulpradist
BIN Ayudthya
V Chandeying
S Rugpao
C Boonshuyar
W Sukeepaisarncharoen
W Sirawaraporn
DJ Carlo
R Moss
2001 CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY
6.0 (8.0), pp. 1295.0-1295.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Effectiveness of remune - Authors' reply V Churdboonchart
W Sirawaraporn
C Boonshuyar
C Sakondhavat
W Sukeepaisarncharoen
S Kulpradist
BIN Ayudthya
V Chandeying
S Rugpao
2001 CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY
2.0 (8.0), pp. 469.0-469.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Delayed progression to AIDS in volunteers treated with long-term HIV-1 immunogen (REMUNE (R)) therapy in Thailand W Chantratita
W Sukeepaisarncharoen
V Chandeying
S Kulpradist
BIN Ayudhtaya
S Rugpao
W Sirawaraporn
C Boonshuyar
V Churdboonchart
2004 HIV MEDICINE
5.0 (5.0), pp. 317.0-325.0
23 0 0 0 0 0 23
4. Potential use of Trichinella spiralis antigen for serodiagnosis of human capillariasis philippinensis by immunoblot analysis PM Intapan
W Maleewong
W Sukeepaisarnjaroen
N Morakote
2006 PARASITOLOGY RESEARCH
3.0 (98.0), pp. 227.0-231.0
26 0 0 0 0 0 26
5. AN ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY AS SCREENING TOOL FOR HUMAN INTESTINAL CAPILLARIASIS Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
Watana Sukeepaisarnjaroen
Nimit Morakote
2010 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
2.0 (41.0), pp. 298.0-305.0
6 0 0 0 0 0 6
6. Biliary Ascariasis After Worm Removal from the Duodenum and Single-Dose Albendazole Treatment Arthit Wongsaensook
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Kittisak Sawanyawisuth
2010 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
1.0 (83.0), pp. 7.0-8.0
0 0 0 0 0 0 0
7. RESPIRATORY ALTERATIONS IN GENOTYPE 2/3 CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS TREATED WITH PEGYLATED INTERFERON OR ALBINTERFERON-ALFA-2B PLUS RIBAVIRIN IN A RANDOMIZED STUDY G. Foster
R. Flisiak
W. -L. Chuang
J. George
J. Rasenack
A. Sood
P. Komolmit
S. Thongsawat
T. Tanwandee
R. Sola
W. Sukeepaisarnjaroen
M. Weltman
Y. Yin
G. Feutren
K. Brown
2011 JOURNAL OF HEPATOLOGY
(54.0), pp. S171-S172
0 0 0 0 0 0 0
8. 2-YEAR RESULTS OF TELBIVUDINE (LDT) ROADMAP STUDY VERIFY THE OPTIMAL EFFICACY AND SAFETY RESULTS IN HBEAG POSITIVE CHRONIC HEPATITIS B (CHB) PATIENTS T. Piratvisuth
P. Komolmit
T. Tanwandee
W. Sukeepaisarnjaroen
H. L. Chan
M. G. Pessoa
E. Fassio
S. Ono-Nita
F. Bessone
J. Daruich
S. Zeuzem
H. Cheinquer
Y. Dong
A. Trylesinski
2012 JOURNAL OF HEPATOLOGY
(56.0), pp. S214-S214
10 0 0 0 0 0 10
9. A phase I/II study of foretinib, an oral multikinase inhibitor targeting MET, RON, AXL, TIE-2, and VEGFR in advanced hepatocellular carcinoma (HCC). Thomas Cheung Yau
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Yee Chao
Chia-Jui Yen
Wirote Lausoontornsiri
Pei-Jer Chen
Theeranun Sanpajit
Riccardo Lencioni
Aaron C. Camp
Donna S. Cox
Howard Kallender
Lone Harild Ottesen
Ronnie Tung-Ping Poon
2012 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (30.0), pp.
17 0 0 0 0 0 17
10. 52-Week Efficacy and Safety of Telbivudine with Conditional Tenofovir Intensification at Week 24 in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B Teerha Piratvisuth
Piyawat Komolmit
Tawesak Tanwandee
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Henry L. Y. Chan
Mario G. Pessoa
Eduardo Fassio
Suzane K. Ono
Fernando Bessone
Jorge Daruich
Stefan Zeuzem
Hugo Cheinquer
Rashidkhan Pathan
Yuhong Dong
Aldo Trylesinski
2013 PLOS ONE
2.0 (8.0), pp.
35 0 0 0 0 0 35
11. Differential diagnosis of ulcers throughout the colon Morakod Deesomsak
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Kittisak Sawanyawisuth
2014 REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL
3.0 (47.0), pp. 401.0-401.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Final results of Boceprevir Early-Access For Advanced Fibrosis/Cirrhosis In Asia-Pacific HCV Genotype 1 Non-Responders/Relapser Patients (Beacon Study) Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tri H. Pham
Tawesak Tanwandee
Saroja Nazareth
Sam Galhenage
Lindsay Mollison
Leanne Totten
Alan J. Wigg
Rosalie Altus
Anton Colman
Brenda Morales
Susan Mason
Tracey L. Jones
Nadine Leembruggen
Vince Fragomelli
Cheryl Sendall
Richard Guan
Dede Sutedja
Soek Siam Tan
Yock Young Dan
Yin-Mei Lee
Widjaja Luman
Eng Kiong Teo
Yin Min Than
Teerha Piratvisuth
Seng Gee Lim
2014 HEPATOLOGY
(60.0), pp. 698A-698A
0 0 0 0 0 0 0
13. Genetic Variation in Vitamin D Pathway DHCR7 Gene Predicts Poor Response to Pegylated Interferon-Alfa Based Therapy in Asian Chronic Hepatitis C Genotype 1-Infected Patients Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Panarat Thaimai
Warattaya Sukkharin
Srunthron Akkarathamrongsin
Yong Poovorawan
Pinit Kullavanijaya
Piyawat Komolmit
2014 GASTROENTEROLOGY
5.0 (146.0), pp. S967-S967
0 0 0 0 0 0 0
14. GERD questionnaire for diagnosis of gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis K. Chunlertrith
A. Noiprasit
C. Foocharoen
P. Mairiang
W. Sukeepaisarnjaroen
A. Sangchan
K. Sawadpanitch
2014 CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY
6.0 (32.0), pp. S98-S102
17 0 0 0 0 0 17
15. The Association of the CXCL10, Dpp-4 Gene Polymorphisms and Complementary Role for Unfavorable IL-28B Genotype in Prediction of Treatment Response in Asian Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Panarat Thaimai
Warattaya Sukkharin
Srunthron Akkarathamrongsin
Yong Poovorawan
Pinit Kullavanijaya
Piyawat Komolmit
2014 GASTROENTEROLOGY
5.0 (146.0), pp. S965-S965
0 0 0 0 0 0 0
16. VITAMIN D RELATED PATHWAY GENE POLYMORPHISMS ENHANCED THE PREDICTION OF TREATMENT RESPONSE IN ASIAN CHRONIC HEPATITIS C-INFECTED PATIENTS WITH UNFAVORABLE IL-28B rs12979860 GENOTYPES K. Thanapirom
S. Suksawatamnuay
W. Sukeepaisarnjaroen
P. Tangkijvanich
S. Treeprasertsuk
P. Thaimai
S. Akkarathamrongsin
Y. Poovorawan
P. Kullavanijaya
P. Komolmit
2014 JOURNAL OF HEPATOLOGY
1.0 (60.0), pp. S319-S320
0 0 0 0 0 0 0
17. Association between CXCL10 and DPP4 Gene Polymorphisms and a Complementary Role for Unfavorable IL28B Genotype in Prediction of Treatment Response in Thai Patients with Chronic Hepatitis C Virus Infection Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Sombat Treeprasertsuk
Panarat Thaimai
Rujipat Wasitthankasem
Yong Poovorawan
Piyawat Komolmit
2015 PLOS ONE
9.0 (10.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
18. Boceprevir early-access for advanced-fibrosis/cirrhosis in Asia-pacific hepatitis C virus genotype 1 non-responders/relapsers Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tri Pham
Tewesak Tanwandee
Saroja Nazareth
Sam Galhenage
Lindsay Mollison
Leanne Totten
Alan Wigg
Rosalie Altus
Anton Colman
Brenda Morales
Sue Mason
Tracey Jones
Nadine Leembruggen
Vince Fragomelli
Cheryl Sendall
Richard Guan
Dede Sutedja
Soek Siam Tan
Yock Young Dan
Yin Mei Lee
Widjaja Luman
Eng Kiong Teo
Yin Min Than
Teerha Piratvisuth
Seng Gee Lim
2015 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
28.0 (21.0), pp. 8660.0-8669.0
11 0 0 0 0 0 11
19. Genetic Variation in Vitamin D Pathway CYP2R1 gene predict sustained HBeAg seroconversion across chronic hepatitis B patients treated with peginterferon: Multicenter study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Kittiyod Poovorawan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Piyawat Komolmit
2015 HEPATOLOGY
(62.0), pp. 1004A-1004A
0 0 0 0 0 0 0
20. Phase II study of front-line dovitinib (TKI258) versus sorafenib in patients (Pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC) Ann-Lii Cheng
Sumitra Thongprasert
Ho Yeong Lim
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tsai-Sheng Yang
Cheng-Chung Wu
Yee Chao
Stephen Lam Chan
Masatoshi Kudo
Masafumi Ikeda
Yoon-Koo Kang
Hongming Pan
Kazushi Numata
Guohong Han
Binaifer Balsara
Yong Zhang
Ana-Maria Rodriguez
Yi Zhang
Yongyu Wang
Ronnie Tung-Ping Poon
2015 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
3.0 (33.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
21. The Association of vitamin D metabolic pathway related genes polymorphisms with virologic response in HBeAg-negative patients treated with pegylated interferon: Multicenter study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Piyawat Komolmit
2015 HEPATOLOGY
(62.0), pp. 1019A-1019A
0 0 0 0 0 0 0
22. The Single Nucleotide Polymorphism in the Vitamin D Pathway DHCR7 Gene and Pre-Treatment HBV-DNA Strongly Predict HBeAg Loss in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B Patients Treated With Pegylated Interferon: Multicenter Study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Kittiyod Poovorawan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Apinya Leerapun
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Piyawat Komolmit
2015 GASTROENTEROLOGY
4.0 (148.0), pp. S1066-S1066
0 0 0 0 0 0 0
23. A phase (Ph) II study of the efficacy and safety of the cMET inhibitor capmatinib (INC280) in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC) Tawesak Tanwandee
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Stephen Lam Chan
SuPin Choo
Guohong Han
Virote Sriuranpong
Hongming Pan
Thomas Cheung Yau
Zhenggang Ren
Jian-Ming Xu
Bin Peng
Takami Saji
Yongjian Sun
Alan Huang
Luigi Manenti
Shukui Qin
2016 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (34.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
24. Cost utility analysis of palliative biliary drainage compare with palliative care in unresectable hilar cholangiocarcinoma Schlermbhol Borntrakulpipat
Apichat Sangchan
Pisaln Mairiang
Eimorn Mairiang
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Kitti Chunlertrith
Kookwan Sawadpanitch
Tanita Suttichaimongkol
Yupa Thawornpitak
2016 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
(31.0), pp. 228.0-229.0
0 0 0 0 0 0 0
25. Modified High Dose Omeprazole and Amoxicillin Triple Therapy Compare to Standard Triple Therapy in Helicobacter pylori Eradication Uaepong Limpapanasit
Pisaln Mairiang
Kitti Chunlertlith
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Suda Vannaprasaht
Wichittra Tassaneeyakul
Apichat Sangchan
Kookwan Sawadpanich
Tanita Suttichaimongkol
2016 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
(31.0), pp. 78.0-78.0
0 0 0 0 0 0 0
26. Randomized, open-label phase 2 study comparing frontline dovitinib versus sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma Ann-Lii Cheng
Sumitra Thongprasert
Ho Yeong Lim
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tsai-Shen Yang
Cheng-Chung Wu
Yee Chao
Stephen L. Chan
Masatoshi Kudo
Masafumi Ikeda
Yoon-Koo Kang
Hongming Pan
Kazushi Numata
Guohong Han
Binaifer Balsara
Yong Zhang
Ana-Marie Rodriguez
Yi Zhang
Yongyu Wang
Ronnie T. P. Poon
2016 HEPATOLOGY
3.0 (64.0), pp. 774.0-784.0
45 0 0 0 0 0 45
27. The association of S267F variant on NTCP (SLC10A1), a hepatitis B viral surface receptor, and treatment response with pegylated interferon in chronic hepatitis B patients: a multicenter study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Tawesak Tanwandee
Phunchai Charatcharoenwitthaya
Satawat Thongsawat
Apinya Leerapun
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supot Tantipanichtheerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Yong Poovorawan
Piyawat Komolmit
2016 HEPATOLOGY
(64.0), pp. 291A-291A
0 0 0 0 0 0 0
28. Treatment outcomes and validation of the stopping rule for response to peginterferon in chronic hepatitis B: A Thai nationwide cohort study Phunchai Charatcharoenwitthaya
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Teerha Piratvisuth
Satawat Thongsawat
Theeranun Sanpajit
Soonthorn Chonprasertsuk
Woramon Jeamsripong
Ekawee Sripariwuth
Piyawat Komolmit
Tanisa Patcharatrakul
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Supoj Tuntipanichteerakul
Tawesak Tanwandee
2016 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
11.0 (31.0), pp. 1874.0-1881.0
3 0 0 0 0 0 3
29. A Phase I/II Multicenter Study of Single-Agent Foretinib as First-Line Therapy in Patients with Advanced Hepatocellular Carcinoma Thomas C. C. Yau
Riccardo Lencioni
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Yee Chao
Chia-Jui Yen
Wirote Lausoontornsiri
Pei-Jer Chen
Theeranun Sanpajit
Aaron Camp
Donna S. Cox
Robert C. Gagnon
Yuan Liu
Kristen E. Raffensperger
Diptee A. Kulkarni
Howard Kallender
Lone Harild Ottesen
Ronnie T. P. Poon
Donald P. Bottaro
2017 CLINICAL CANCER RESEARCH
10.0 (23.0), pp. 2405.0-2413.0
19 0 0 0 0 0 19
30. Pharmacokinetics, safety and antiviral activity of CMX157, a novel prodrug of tenofovir, administered as ascending multiple doses to healthy volunteers and Hepatitis B virus-infected subjects T. Tanwandee
S. Chatsiricharoenkul
S. Thongsawat
W. Sukeepaisarnjaroen
P. Tangkijvanich
P. Komolmit
A. Avihingsanon
T. Piratvisuth
P. Sunthi
T. Mahasanprasert
T. Matkovits
M. Conover
J. Cobb
C. Canizares
J. Sullivan-Bolyai
2017 JOURNAL OF HEPATOLOGY
1.0 (66.0), pp. S24-S25
4 0 0 0 0 0 4
31. Pharmacokinetics, Safety and Antiviral Activity of Tenofovir exalidex(TXL), a Novel Prodrug of Tenofovir, Administered as Ascending Multiple Doses to HBV-Infected Subjects: A 28 Day Study Final Analyses Tawesak Tanwandee
Satawat Thongsawat
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Piyawat Komolmit
Anchalee Avihingsanon
Teerha Piratvisuth
2017 HEPATOLOGY
(66.0), pp. 505A-505A
0 0 0 0 0 0 0
32. Therapeutic vaccination of chronic hepatitis B patients with ABX203 (NASVAC) to prevent relapse after stopping NUCs: contrasting timing rebound between tenofovir and entecavir H. Wedemeyer
A. J. Hui
W. Sukeepaisarnjaroen
P. Tangkijvanich
W. W. Su
G. E. G. Nieto
P. Gineste
J. Nitcheu
S. Crabe
S. Stepien
M. Cornberg
C. Trepo
2017 JOURNAL OF HEPATOLOGY
1.0 (66.0), pp. S101-S101
11 0 0 0 0 0 11
33. Vitamin D-related gene polymorphism predict treatment response to pegylated interferon-based therapy in Thai chronic hepatitis C patients Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Sombat Treeprasertsuk
Panarat Thaimai
Rujipat Wasitthankasem
Yong Poovorawan
Piyawat Komolmit
2017 BMC GASTROENTEROLOGY
(17.0), pp.
15 0 0 0 0 0 15
34. A Hospital-Based Study of Intestinal Capillariasis in Thailand: Clinical Features, Potential Clues for Diagnosis, and Epidemiological Characteristics of 85 Patients Lakkhana Sadaow
Oranuch Sanpool
Pewpan M. Intapan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Thidarat K. Prasongdee
Wanchai Maleewong
2018 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
1.0 (98.0), pp. 27.0-31.0
4 0 0 0 0 0 4
35. Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: a multicentre study Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Sombat Treeprasertsuk
Tawesak Tanwandee
Phunchai Charatcharoenwitthaya
Satawat Thongsawat
Apinya Leerapun
Teerha Piratvisuth
Rattana Boonsirichan
Chalermrat Bunchorntavakul
Chaowalit Pattanasirigool
Bubpha Pornthisarn
Supoj Tuntipanichteerakul
Ekawee Sripariwuth
Woramon Jeamsripong
Theeranun Sanpajit
Yong Poovorawan
Piyawat Komolmit
2018 ANTIVIRAL THERAPY
1.0 (23.0), pp. 67.0-75.0
3 0 0 0 0 0 3
36. EVALUATION OF BEDSIDE BIOMARKERS APRI AND FIB4 SCORES FOR HEPATIC FIBROSIS ASSESSMENT COMPARED WITH TRANSIENT ELASTOGRAPHY (TE) IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS Pimsiri Sripongpun
Pisit Tangkijvanich
Roongruedee Chaiteerakij
Kittiyod Poovorawan
Abhasnee Sobhonslidsuk
Chalermrat Bunchorntavakul
Sakkarin Chirapongsathorn
Sith Siramolpiwat
Suparat Khemnark
Apinya Leerapun
Sombat Treeprasertsuk
Watcharasak Chotiyaputta
Wirichada Pan-Ngum
Ngamphol Soonthornworasiri
Wattana Sukeepaisarnjaroen
2018 GASTROENTEROLOGY
6.0 (154.0), pp. S1244-S1245
0 0 0 0 0 0 0
37. Individualized cancer vaccine to elicit tumor debulking immunity in advanced HCC Michael Har-Noy
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Wirote Lausoontornsiri
Aaron Wittenberg
Miriam Bloch
Tehila Sonnenfeld
2018 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (36.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
38. Personalized vaccine for advanced HCC. Wirote Lausoontornsiri
Michael Har-Noy
Jitraporn Wongwiwatcha
Miriam Bloch
Supaporn Suparak
Anucha Ahooja
Michael Bishop
Wattana Sukeepaisarnjaroen
2018 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
4.0 (36.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
39. Phase II Studies with Refametinib or Refametinib plus Sorafenib in Patients with RAS-Mutated Hepatocellular Carcinoma Ho Yeong Lim
Philippe Merle
Karl Heinz Weiss
Thomas Yau
Paul Ross
Vincenzo Mazzaferro
Jean-Frederic Blanc
Yuk Ting Ma
Chia Jui Yen
Judit Kocsis
Su Pin Choo
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Rene Gerolami
Jean-Francois Dufour
Edward J. Gane
Baek-Yeol Ryoo
Markus Peck-Radosavljevic
Thong Dao
Winnie Yeo
Wisut Lamlertthon
Satawat Thongsawat
Michael Teufel
Katrin Roth
Diego Reis
Barrett H. Childs
Heiko Krissel
Josep M. Llovet
2018 CLINICAL CANCER RESEARCH
19.0 (24.0), pp. 4650.0-4661.0
9 0 0 0 0 0 9
40. A phase II study of the efficacy and safety of the MET inhibitor capmatinib (INC280) in patients with advanced hepatocellular carcinoma Shukui Qin
Stephen Lam Chan
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Guohong Han
Su Pin Choo
Virote Sriuranpong
Hongming Pan
Thomas Yau
Yabing Guo
Minshan Chen
Zhenggang Ren
Jianming Xu
Chia-Jui Yen
Zhong-Zhe Lin
Luigi Manenti
Yi Gu
Yongjian Sun
Ralph Tiedt
Lu Hao
Wenjie Song
Tawesak Tanwandee
2019 THERAPEUTIC ADVANCES IN MEDICAL ONCOLOGY
(11.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
41. Genetic associations of vitamin D receptor polymorphisms with advanced liver fibrosis and response to pegylated interferon-based therapy in chronic hepatitis C Kessarin Thanapirom
Sirinporn Suksawatamnuay
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Panarat Thaimai
Rujipat Wasitthankasem
Yong Poovorawan
Piyawat Komolmit
2019 PEERJ
(7.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
42. Prevalence and associated factors of small intestinal bacterial overgrowth among systemic sclerosis patients Kookwan Sawadpanich
Pisit Soison
Kitti Chunlertrith
Pisaln Mairiang
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Apichat Sangchan
Tanita Suttichaimongkol
Chingching Foocharoen
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES
4.0 (22.0), pp. 695.0-699.0
1 0 0 0 0 0 1
43. PROGNOSTIC FACTORS FOR REMISSION, RELAPSE AND TREATMENT COMPLICATIONS OF TYPE 1 AUTOIMMUNE HEPATITIS IN THAILAND Nitipat Sandusadee
Tanita Suttichaimongkol
Wattana Sukeepaisarnjaroen
2019 GASTROENTEROLOGY
6.0 (156.0), pp. S1356-S1356
0 0 0 0 0 0 0
44. SAFETY, TOLERABILITY, PHARMACOKINETICS (PK), AND ANTIVIRAL ACTIVITY OF THE CAPSID INHIBITOR (CI) AB-506 IN HEALTHY SUBJECTS (HS) AND CHRONIC HEPATITIS B (CHB) SUBJECTS Man-Fung Yuen
Elina Berliba
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Sang Hoon Ahn
Tawesak Tanwandee
Young-Suk Lim
Yoon Jun Kim
Kittiyod Poovorawan
Pisit Tangkijvanich
Henry Lik Yuen Chan
Timothy Eley
Joanne Brown
Christopher Moore
Amy C. H. Lee
Jin Kim
Emily P. Thi
Nagraj Mani
Rene Rijnbrand
Andrew Cole
Michael J. Sofia
Gaston R. Picchio
Karen Sims
Edward J. Gane
2019 HEPATOLOGY
6.0 (70.0), pp. 1492A-1493A
0 0 0 0 0 0 0
45. Asian consensus recommendations on optimizing the diagnosis and initiation of treatment of hepatitis B virus infection in resource-limited settings Edward John Gane
Michael R. Charlton
Rosmawati Mohamed
Jose Decena Sollano
Kyaw Soe Tun
Thuy Thi Thu Pham
Diana Alcantara Payawal
Rino Alvani Gani
David Handojo Muljono
Subrat Kumar Acharya
Hui Zhuang
Akash Shukla
Kaushal Madan
Neeraj Saraf
Satyendra Tyagi
Karam Romeo Singh
Ian Homer Yee Cua
Ganbolor Jargalsaikhan
Davadoorj Duger
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Hery Djagat Purnomo
Irsan Hasan
Laurentius Adrianto Lesmana
Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana
Khin Pyone Kyi
Win Naing
Allampura Chandrashekar Ravishankar
Sanjay Hadigal
2020 JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS
5.0 (27.0), pp. 466.0-475.0
0 0 0 0 0 0 0
46. Evaluation of aspartate aminotransferase to platelet ratio index and fibrosis 4 scores for hepatic fibrosis assessment compared with transient elastography in chronic hepatitis C patients Pimsiri Sripongpun
Pisit Tangkijvanich
Watcharasak Chotiyaputta
Phunchai Charatcharoenwitthaya
Roongruedee Chaiteerakij
Sombat Treeprasertsuk
Chalermrat Bunchorntavakul
Abhasnee Sobhonslidsuk
Apinya Leerapun
Suparat Khemnark
Kittiyod Poovorawan
Sith Siramolpiwat
Sakkarin Chirapongsathorn
Wirichada Pan-Ngum
Ngamphol Soonthornworasiri
Wattana Sukeepaisarnjaroen
2020 JGH OPEN
1.0 (4.0), pp. 69.0-74.0
0 0 0 0 0 0 0
47. Real-world effectiveness and safety of sofosbuvir and nonstructural protein 5A inhibitors for chronic hepatitis C genotype 1, 2, 3, 4, or 6: a multicentre cohort study Phunchai Charatcharoenwitthaya
Virasak Wongpaitoon
Piyawat Komolmit
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Pisit Tangkijvanich
Teerha Piratvisuth
Theeranun Sanpajit
Chinnavat Sutthivana
Chalermrat Bunchorntavakul
Abhasnee Sobhonslidsuk
Soonthorn Chonprasertsuk
Chotipong Siripipattanamongkol
Supatsri Sethasine
Tawesak Tanwandee
2020 BMC GASTROENTEROLOGY
1.0 (20.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Etiology of dyspepsia in Srinagarind Hospital : a prospective data analysis Kitti Chunlertrith
Pisaln Mairiang
Wattana Sukeepaisarnjaroen
Eimorn Mairiang
Vallop Laopaiboon
1990 Srinagarind Medical Journal
(5 No 4), pp. 227-232

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014875650405883789