Loading
ศ.ดร.ทพ ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง

ศ.ดร.ทพ ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง

แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก,
คณะทันตแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23011587400: H-INDEX 11

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A simple marine model for immobilization osteopenia. T. Damrongrungruang
S. Kuroda
K. Hisatomo
K. Aoki
K. Ohya
S. Kasugai
2003
2. A simple murine model for immobilization osteopenia T Damrongrungruang
S Kuroda
H Kondo
K Aoki
K Ohya
S Kasugai
2004
3. Selective drug delivery system to bone: 3GLA-conjugation Teerasak Damrongrungruang 2006
4. Shape of the lingula and its localization by panoramic radiograph versus dry mandibular measurement Suwadee Kositbowornchai
Mookhda Siritapetawee
Teerasak Damrongrungruang
Waranyoo Khongkankong
Supaporn Cbatrchaiwiwatana
Kimaporn Khamanarong
Tanarat Chanthaooplee
2007
5. Comparative analysis of gene expression by cDNA microarray between cementoblasts and periodontal ligament cells in the murine mandible Damrongrungruang, T.
Takano, Y.
Kasugai, S.
2008
6. Comparison of human and porcine skins as the barrier membraneinan in vitro permeation of plant polyphenols Aroonsri Priprem
Weeraya Sukkhamduang
Weerawat Teeranachaideekul
Supatra Porasuphatana
Teerasak Damrongrungruang
Malyn Chulasiri
2011
7. Correlation between SNP genotypes and periodontitis in Japanese type II diabetic patients: a preliminary study Damrongrungruang, T.
Ogawa, H.
2014
8. Effect of periodontal treatment on adipokines in type 2 diabetes. Ogawa, H
Damrongrungruang, T
Hori, S
Nouno, K
Minagawa, K
Sato, M
Miyazaki, H
2014
9. Effect of polycaprolactone on in vitro release of melatonin encapsulated niosomes in artificial and whole saliva Nukulkit, C.
Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
2014
10. Effect of polymeric combinations on mucoadhesive and swelling properties of orabase gel formulations Priprem, A.
Nukulkit, C.
Johns, N.P.
Damrongrungruang, T.
Wongsangta, N.
2014
11. Fabrication and characterization of silk fibroin-gelatin/chondroitin sulfate/hyaluronic acid scaffold for biomedical applications Nopporn Sawatjui
Teerasak Damrongrungruang
Wilairat Leeanansaksiri
Patcharee Jearanaikoon
Temduang Limpaiboon
2014
12. Rapid HPLC of cyanidin and delphinidin of an anthocyanin complex exposed to human gingival epithelial cells Priprem, A.
Lertrat, K.
Damrongrungruang, T.
2014
13. ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากช่องปากของสารสกัดจากพืช สถาพร สัตย์ซื่อ
สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
2014
14. Correlation between SNP genotypes and periodontitis in Japanese type II diabetic patients: a preliminary study Damrongrungruang, T
Ogawa, H
Hori-Matsumoto, S
Minagawa, K
Hanyu, O
Sone, H
Miyazaki, H
2015
15. Silk fibroin/gelatin-chondroitin sulfate-hyaluronic acid effectively enhances in vitro chondrogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells Nopporn Sawatjui
Teerasak Damrongrungruang
Wilairat Leeanansaksiri
Patcharee Jearanaikoon
Suradej Hongeng
Temduang Limpaiboon
2015
16. Improvement of chemical stability and activities of anthocyanins by complexation Limsitthichaikoon, S.
Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
Limphirat, W.
Kukhetpitakwong, R.
2016
17. Porous silk fibroin/alpha tricalcium phosphate composite scaffolds for bone tissue engineering: A preliminary study Damrongrungruang, T. 2016
18. Efficacy of erythrosine and cyanidin-3-glucoside mediated photodynamic therapy on Porphyromonas gingivalis biofilms using green light laser Aroon Teerakapong
Teerasak Damrongrungruang
Sajee Sattayut
Noppawan Phumala Morales
Surada Tantananugool
2017
19. Effects of photodynamic therapy with azulene on peripheral blood mononuclear cell viability and singlet oxygen formation Damrongrungruang, T
Kitchindaopat, N
Thanasothon, P
Theeranut, K
Tippayawat, P
Ruangsuwan, C
Suwannee, B
2018
20. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats Aroonsri Priprem
Teerasak Damrongrungruang
Sucharat Limsitthichaikoon
Bhattaranitch Khampaenjiraroch
Chatchanok Nukulkit
Suthasinee Thapphasaraphong
Wanwisa Limphirat
2018
21. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies Limsitthichaikoon, S.
Damrongrungruang, T.
Limphirat, W.
Thapphasaraphong, S.
Priprem, A.
2018
22. Effects of irradiation modes in photodynamic therapy with azulene on singlet oxygen formation Damrongrungruang, T.
,
Tippayawat, P.
2019
23. Singlet oxygen formation in photodynamic therapy using guaiazulene and red laser: An in vitro study ,
Morales, N.P.
Morkmued, S.
Damrongrungruang, T.
2019
24. Anti-inflammatory effect of photodynamic therapy using guaiazulene and red lasers on peripheral blood mononuclear cells. Mangkhalthon, AP
Teerakapong, A
Tippayawat, P
Morales, NP
Morkmued, S
Puasiri, S
Priprem, A
Damrongrungruang, T
2020
25. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis Damrongrungruang, T
Panpitakkul, P
Somudorn, J
Sangchart, P
Mahakunakorn, P
Uthaiwat, P
Daduang, J
Panyatip, P
Puthongking, P
Priprem, A
2020
Count 18 11 11 3

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A simple murine model for immobilization osteopenia Damrongrungruang, T.
Kasugai, S.
2004 Clinical Orthopaedics and Related Research
425 (), pp. 244-251
2. Shape of the lingula and its localization by panoramic radiograph versus dry mandibular measurement Kositbowornchai, S.
Siritapetawee, M.
Damrongrungruang, T.
Khongkankong, W.
Chatrchaiwiwatana, S.
Khamanarong, K.
Chanthaooplee, T.
2007 Surgical and Radiologic Anatomy
8 (29), pp. 689-694
3. Comparative analysis of gene expression by cDNA microarray between cementoblasts and periodontal ligament cells in the murine mandible Damrongrungruang, T.
Takano, Y.
Kasugai, S.
2008 Journal of Oral Biosciences
3 (50), pp. 183-193
4. Correlation between SNP genotypes and periodontitis in Japanese type II diabetic patients: a preliminary study Damrongrungruang, T.
Ogawa, H.
2014 Odontology
2 (103), pp. 233-240
5. Effect of polycaprolactone on in vitro release of melatonin encapsulated niosomes in artificial and whole saliva Nukulkit, C.
Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
2014 Journal of Drug Delivery Science and Technology
2 (24), pp. 153-158
6. Effect of polymeric combinations on mucoadhesive and swelling properties of orabase gel formulations Priprem, A.
Nukulkit, C.
Johns, N.P.
Damrongrungruang, T.
Wongsangta, N.
2014 Advanced Materials Research
(853), pp. 3-8
7. Fabrication and characterization of silk fibroin-gelatin/chondroitin sulfate/hyaluronic acid scaffold for biomedical applications Sawatjui, N.
Damrongrungruang, T.
Leeanansaksiri, W.
Jearanaikoon, P.
Limpaiboon, T.
2014 Materials Letters
(126), pp. 207-210
8. Rapid HPLC of cyanidin and delphinidin of an anthocyanin complex exposed to human gingival epithelial cells Priprem, A.
Lertrat, K.
Damrongrungruang, T.
2014 Applied Mechanics and Materials
(563), pp. 403-406
9. Silk fibroin/gelatin-chondroitin sulfate-hyaluronic acid effectively enhances in vitro chondrogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells Sawatjui, N.
Damrongrungruang, T.
Leeanansaksiri, W.
Jearanaikoon, P.
Limpaiboon, T.
2015 Materials Science and Engineering C
(52), pp. 90-96
10. Improvement of chemical stability and activities of anthocyanins by complexation Limsitthichaikoon, S.
Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
Limphirat, W.
Kukhetpitakwong, R.
2016 Current Bioactive Compounds
1 (12), pp. 17-24
11. Porous silk fibroin/alpha tricalcium phosphate composite scaffolds for bone tissue engineering: A preliminary study Damrongrungruang, T. 2016 Key Engineering Materials
(695), pp. 164-169
12. Efficacy of erythrosine and cyanidin-3-glucoside mediated photodynamic therapy on Porphyromonas gingivalis biofilms using green light laser Damrongrungruang, T.
Sattayut, S.
Morales, N.P.
2017 Photodiagnosis and Photodynamic Therapy
(20), pp. 154-158
13. Effects of photodynamic therapy with azulene on peripheral blood mononuclear cell viability and singlet oxygen formation Damrongrungruang, T.
Tippayawat, P.
2018 Photodiagnosis and Photodynamic Therapy
(24), pp. 318-323
14. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
Limsitthichaikoon, S.
Nukulkit, C.
Thapphasaraphong, S.
Limphirat, W.
2018 AAPS PharmSciTech
4 (19), pp. 1681-1692
15. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: Animal and clinical studies Limsitthichaikoon, S.
Damrongrungruang, T.
Limphirat, W.
Thapphasaraphong, S.
Priprem, A.
2018 Therapeutic Delivery
5 (9), pp. 359-374
16. Effects of irradiation modes in photodynamic therapy with azulene on singlet oxygen formation Damrongrungruang, T.
,
Tippayawat, P.
2019 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
(11070), pp.
17. Singlet oxygen formation in photodynamic therapy using guaiazulene and red laser: An in vitro study ,
Morales, N.P.
Morkmued, S.
Damrongrungruang, T.
2019 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
(11070), pp.
18. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis Damrongrungruang, T.
Mahakunakorn, P.
Uthaiwat, P.
Daduang, J.
Puthongking, P.
Priprem, A.
2020 Current drug delivery
3 (17), pp. 195-206

Title Authors Year Journal title
1. A simple murine model for immobilization osteopenia. Damrongrungruang, T
Kuroda, S
Kondo, H
Aoki, K
Ohya, K
Kasugai, S
2004 Clinical orthopaedics and related research
425 (), pp. 244-51
2. Shape of the lingula and its localization by panoramic radiograph versus dry mandibular measurement. Kositbowornchai, S
Siritapetawee, M
Damrongrungruang, T
Khongkankong, W
Chatrchaiwiwatana, S
Khamanarong, K
Chanthaooplee, T
2007 Surgical and radiologic anatomy : SRA
8 (29), pp. 689-94
3. Effect of periodontal treatment on adipokines in type 2 diabetes. Ogawa, H
Damrongrungruang, T
Hori, S
Nouno, K
Minagawa, K
Sato, M
Miyazaki, H
2014 World journal of diabetes
6 (5), pp. 924-31
4. Correlation between SNP genotypes and periodontitis in Japanese type II diabetic patients: a preliminary study. Damrongrungruang, T
Ogawa, H
Hori-Matsumoto, S
Minagawa, K
Hanyu, O
Sone, H
Miyazaki, H
2015 Odontology / the Society of the Nippon Dental University
2 (103), pp. 233-40
5. Silk fibroin/gelatin-chondroitin sulfate-hyaluronic acid effectively enhances in vitro chondrogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells. Sawatjui, N
Damrongrungruang, T
Leeanansaksiri, W
Jearanaikoon, P
Hongeng, S
Limpaiboon, T
2015 Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
(52), pp. 90-6
6. Efficacy of erythrosine and cyanidin-3-glucoside mediated photodynamic therapy on Porphyromonas gingivalis biofilms using green light laser. Teerakapong, A
Damrongrungruang, T
Sattayut, S
Morales, NP
Tantananugool, S
2017 Photodiagnosis and photodynamic therapy
(20), pp. 154-158
7. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats. Priprem, A
Damrongrungruang, T
Limsitthichaikoon, S
Khampaenjiraroch, B
Nukulkit, C
Thapphasaraphong, S
Limphirat, W
2018 AAPS PharmSciTech
4 (19), pp. 1681-1692
8. Effects of photodynamic therapy with azulene on peripheral blood mononuclear cell viability and singlet oxygen formation. Damrongrungruang, T
Kitchindaopat, N
Thanasothon, P
Theeranut, K
Tippayawat, P
Ruangsuwan, C
Suwannee, B
2018 Photodiagnosis and photodynamic therapy
(24), pp. 318-323
9. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies. Limsitthichaikoon, S
Khampaenjiraroch, B
Damrongrungruang, T
Limphirat, W
Thapphasaraphong, S
Priprem, A
2018 Therapeutic delivery
5 (9), pp. 359-374
10. Anti-inflammatory effect of photodynamic therapy using guaiazulene and red lasers on peripheral blood mononuclear cells. Mangkhalthon, AP
Teerakapong, A
Tippayawat, P
Morales, NP
Morkmued, S
Puasiri, S
Priprem, A
Damrongrungruang, T
2020 Photodiagnosis and photodynamic therapy
(), pp. 101747
11. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis. Damrongrungruang, T
Panpitakkul, P
Somudorn, J
Sangchart, P
Mahakunakorn, P
Uthaiwat, P
Daduang, J
Panyatip, P
Puthongking, P
Priprem, A
2020 Current drug delivery
3 (17), pp. 195-206

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A simple marine model for immobilization osteopenia. T. Damrongrungruang
S. Kuroda
K. Hisatomo
K. Aoki
K. Ohya
S. Kasugai
2003 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
(82.0), pp. B215-B215
0 0 0 0 0 0 0
2. A simple murine model for immobilization osteopenia T Damrongrungruang
S Kuroda
H Kondo
K Aoki
K Ohya
S Kasugai
2004 CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH
425.0 (), pp. 244.0-251.0
10 0 0 0 0 0 10
3. Shape of the lingula and its localization by panoramic radiograph versus dry mandibular measurement Suwadee Kositbowornchai
Mookhda Siritapetawee
Teerasak Damrongrungruang
Waranyoo Khongkankong
Supaporn Cbatrchaiwiwatana
Kimaporn Khamanarong
Tanarat Chanthaooplee
2007 SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY
8.0 (29.0), pp. 689.0-694.0
41 0 0 0 0 0 41
4. Effect of polycaprolactone on in vitro release of melatonin encapsulated niosomes in artificial and whole saliva C. Nukulkit
A. Priprem
T. Damrongrungruang
E. Benjavongkulchai
N. Pratheepawanit Johns
2014 JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
2.0 (24.0), pp. 153.0-158.0
4 0 0 0 0 0 4
5. Fabrication and characterization of silk fibroin-gelatin/chondroitin sulfate/hyaluronic acid scaffold for biomedical applications Nopporn Sawatjui
Teerasak Damrongrungruang
Wilairat Leeanansaksiri
Patcharee Jearanaikoon
Temduang Limpaiboon
2014 MATERIALS LETTERS
(126.0), pp. 207.0-210.0
20 0 0 0 0 0 20
6. Correlation between SNP genotypes and periodontitis in Japanese type II diabetic patients: a preliminary study Teerasak Damrongrungruang
Hiroshi Ogawa
Sayaka Hori-Matsumoto
Kumiko Minagawa
Osamu Hanyu
Hirohito Sone
Hideo Miyazaki
2015 ODONTOLOGY
2.0 (103.0), pp. 233.0-240.0
1 0 0 0 0 0 1
7. Silk fibroin/gelatin-chondroitin sulfate-hyaluronic acid effectively enhances in vitro chondrogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells Nopporn Sawatjui
Teerasak Damrongrungruang
Wilairat Leeanansaksiri
Patcharee Jearanaikoon
Suradej Hongeng
Temduang Limpaiboon
2015 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
(52.0), pp. 90.0-96.0
38 0 0 0 0 0 38
8. Efficacy of erythrosine and cyanidin-3-glucoside mediated photodynamic therapy on Porphyromonas gingivalis biofilms using green light laser Aroon Teerakapong
Teerasak Damrongrungruang
Sajee Sattayut
Noppawan Phumala Morales
Surada Tantananugool
2017 PHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY
(20.0), pp. 154.0-158.0
5 0 0 0 0 0 5
9. Effects of photodynamic therapy with azulene on peripheral blood mononuclear cell viability and singlet oxygen formation Teerasak Damrongrungruang
Nuaefah Kitchindaopat
Patreeya Thanasothon
Kriravee Theeranut
Patcharaporn Tippayawat
Chaiyapong Ruangsuwan
Banyong Suwannee
2018 PHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY
(24.0), pp. 318.0-323.0
1 0 0 0 0 0 1
10. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats Aroonsri Priprem
Teerasak Damrongrungruang
Sucharat Limsitthichaikoon
Bhattaranitch Khampaenjiraroch
Chatchanok Nukulkit
Suthasinee Thapphasaraphong
Wanwisa Limphirat
2018 AAPS PHARMSCITECH
4.0 (19.0), pp. 1681.0-1692.0
6 0 0 0 0 0 6
11. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies Sucharat Limsitthichaikoon
Bhattaranitch Khampaenjiraroch
Teerasak Damrongrungruang
Wanwisa Limphirat
Suthasinee Thapphasaraphong
Aroonsri Priprem
2018 THERAPEUTIC DELIVERY
5.0 (9.0), pp. 359.0-374.0
2 0 0 0 0 0 2

Title Authors Year Journal title
1. Selective drug delivery system to bone: 3GLA-conjugation Teerasak Damrongrungruang 2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 3), pp. 207-219
2. Comparison of human and porcine skins as the barrier membraneinan in vitro permeation of plant polyphenols Aroonsri Priprem
Weeraya Sukkhamduang
Weerawat Teeranachaideekul
Supatra Porasuphatana
Teerasak Damrongrungruang
Malyn Chulasiri
2011 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(7 No 3), pp. 39-46
3. ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากช่องปากของสารสกัดจากพืช สถาพร สัตย์ซื่อ
สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
2014 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 3), pp. 38-43

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. ผลของเอ็น-กลูตาโรอิลเมลาโทนิน (อนุพันธ์เมลาโทนิน) ต่อการต้านเชื้อราและการต้านอักเสบ รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
ผศ.ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
2. พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์เจลจากอนุพันธ์เมลาโทนินเพื่อผลเฉพาะที่ รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
นายเจฟฟรีย์รอย จอห์นส
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
นางนุจรี ประทีปะวณิช
ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
3. ผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยเมื่อใช้เป็นสารตัวกลางแช่ฟันหลุดออกจากเบ้าต่อความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของฟันมนุษย์ รศ.ทพญ. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
นางสาวธัญญลักษณ์ โหตระไวศยะ
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
4. ฤทธิ์ของอะซูลีนในกระบวนการบำบัดโฟโตไดนามิกส์ในเซลล์มอนอนิวเคลียร์จากหลอดเลือดส่วนปลายที่กระตุ้นให้อักเสบ เซลล์เคอราทิโนซัยต์ช่องปากและเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือก รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
นายไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
นางนพวรรณ ภู่มาลา
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.01462864875793457