Loading
ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม

ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม

ภาควิชาชีววิทยา,
คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35213578200: H-INDEX 4

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Impact of storage temperature and duration on sucrose catabolism in harvested sugarcane stalks Lontom, W.
Kosittrakun, M.
Weerathaworn, P.
Wangsomnuk, P.P.
2009
2. Effect of seed priming on physiological changes in tomato grown under salt stress Theerakulpisut, P.
Lontom, W.
Kulya, J.
Bunnag, S.
Techawongstien, S.
2011
3. Evaluation of salt tolerance at the seedling stage in rice genotypes by growth performance, ion accumulation, proline and chlorophyll content Kanawapee, N.
Sanitchon, J.
Lontom, W.
Theerakulpisut, P.
2012
4. Effects of short- and long-term temperature on seed germination, oxidative stress and membrane stability of three rice cultivars (Dular, KDML105 and Riceberry) Lontom, W.
Pongdontri, P.
Theerakulpisut, P.
Dongsansuk, A.
2018
5. Variation in leaf anatomical characteristics in chromosomal segment substitution lines of KDML105 carrying drought tolerant QTL segments Lontom, W.
Pattanagul, W.
Sanitchon, J.
Theerakulpisut, P.
2018
6. Impact of short-term exposure to elevated temperatures on physiology of Thai rice (cv. Riceberry) Lontom, W.
Dongsansuk, A.
2019
7. Diurnal Oscillation of Circadian Clock Gene Transcripts in Rice Leaves under Osmotic Stress Conditions Lontom, W.
Theerakulpisut, P.
2020
Count 7 0 3 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Impact of storage temperature and duration on sucrose catabolism in harvested sugarcane stalks Lontom, W.
Kosittrakun, M.
Weerathaworn, P.
Wangsomnuk, P.P.
2009 Sugar Tech
2 (11), pp. 146-153
2. Effect of seed priming on physiological changes in tomato grown under salt stress Theerakulpisut, P.
Lontom, W.
Kulya, J.
Bunnag, S.
Techawongstien, S.
2011 Acta Horticulturae
(914), pp. 295-300
3. Evaluation of salt tolerance at the seedling stage in rice genotypes by growth performance, ion accumulation, proline and chlorophyll content Kanawapee, N.
Sanitchon, J.
Lontom, W.
Theerakulpisut, P.
2012 Plant and Soil
1-2 (358), pp. 235-249
4. Effects of short- and long-term temperature on seed germination, oxidative stress and membrane stability of three rice cultivars (Dular, KDML105 and Riceberry) Lontom, W.
Pongdontri, P.
Theerakulpisut, P.
Dongsansuk, A.
2018 Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
1 (41), pp. 151-162
5. Variation in leaf anatomical characteristics in chromosomal segment substitution lines of KDML105 carrying drought tolerant QTL segments Lontom, W.
Pattanagul, W.
Sanitchon, J.
Theerakulpisut, P.
2018 ScienceAsia
3 (44), pp. 197-211
6. Impact of short-term exposure to elevated temperatures on physiology of Thai rice (cv. Riceberry) Lontom, W.
Dongsansuk, A.
2019 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
1 (346), pp.
7. Diurnal oscillation of circadian clock gene transcripts in rice leaves under osmotic stress conditions Lontom, W.
Theerakulpisut, P.
2020 Chiang Mai Journal of Science
3 (47), pp. 431-440

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Evaluation of salt tolerance at the seedling stage in rice genotypes by growth performance, ion accumulation, proline and chlorophyll content Nantawan Kanawapee
Jirawat Sanitchon
Watanachai Lontom
Piyada Threerakulpisut
2012 PLANT AND SOIL
1-2 (358.0), pp. 225.0-239.0
28 0 0 0 0 0 28
2. Variation in leaf anatomical characteristics in chromosomal segment substitution lines of KDML105 carrying drought tolerant QTL segments Charanya Kulya
Jonaliza L. Siangliw
Theerayut Toojinda
Watanachai Lontom
Wattana Pattanagul
Narasak Sriyot
Jirawat Sanitchon
Piyada Theerakulpisut
2018 SCIENCEASIA
3.0 (44.0), pp. 197.0-211.0
1 0 0 0 0 0 1
3. Diurnal Oscillation of Circadian Clock Gene Transcripts in Rice Leaves under Osmotic Stress Conditions Watanachai Lontom
Oracha Khianpho
Piyada Theerakulpisut
2020 CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
3.0 (47.0), pp. 431.0-440.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
2. การปรับปรุงพันธุ์และกลไกการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี
อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
3. ผลของกรดแอบไซซิกต่อกิจกรรมของเอนไซม์ต้านออกซิเดชันและ ปริมาณแอนโทไซยานินในต้นกล้าของข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะ เครียดแล้ง อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม
นายมานิตย์ โฆษิตตระกูล
ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
4. ผลของความเครียดเค็มร่วมกับแล้งต่อสรีรวิทยาของข้าว ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม
โครงการ 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
5. อิทธิพลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อการชักนำให้ต้นกล้าข้าวต้านทานต่อสภาวะเครียดเกลือและเครียดแล้ง อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม
นายมานิตย์ โฆษิตตระกูล
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
6. ผลกระทบของความเครียดออสโมซิสต่อแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในต้นกล้าข้าว ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ศ.ดร. อนันต์ พลธานี
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี
ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช
ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข
ผศ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา
ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน
อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.0389864444732666