Loading
ศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

ศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

สายวิชากายภาพบำบัด,
คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36151084300: H-INDEX 17
ระดับการศึกษา
  • ปริญญาตรี (2527)
  • ปริญญาโท (2537)
  • ปริญญาเอก (2549)
ความเชี่ยวชาญ
  • Back pain
  • Vertical spinal creep
  • Musculoskeletal disorders in the diabetes

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Postero-anterior Pressure Technique for Lubar Intervertebral Disc Herniation Rungthip Puntumetakul
Uraiwon Chatchawan
Supaporn Phadungkit
Yodchai Boonprakop
Jaturat Kapittaya
Preeda Arrayavichanon
Jaruwon Chokkanapitak
Woongthisak Boonphongsathin
Punnee Pungsuwon
Jitjaroen Chaiyakum
Vollop Loapaiboon
Sukit Saengnipanthul
Petcharakorn Hanpanich
Kingpetch Wongpichet
Pirom Rajatanun
2001
2. Effect of time of day on the vertical spinal creep response. Rungthip Puntumetakul
Patricia Trott
Marie Williams
Ian Fulton
2009
3. ผลของการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าระหว่าง novices และ experienced runners ต่อองศาการเคลื่อนไหวของหลังในท่าก้มและท่าแอ่นหลัง จุฑารัตน์ อดิเรกอุดมรัตน์
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
สาวิตรี วันเพ็ญ
วัณทนา ศิริธราธิวัตร
2009
4. Working together to address disability in a culturally-appropriate and sustainable manner Rickart, K.T.
Puntumetakul, R.
Muijlwijk, A.
2010
5. The Prevalence and Associated Factors of working Posture of Low Back Pain in the Textile Occupation (Fishing Net) In Khon Kaen Province Petcharat Keawduangdee
Rungthip Puntumetakul
Wantana Siritaratiwat
Yodchai Boonprakob
Sawitri Wanpen
Panee Rithmark
Yupa Thavornpitak
2011
6. ความชุกของความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มอาชีพตัดเย็บ จังหวัดขอนแก่น นงลักษณ์ ทศทิศ
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
วิชัย อึงพินิจพงศ์
พรรณี ปึงสุวรรณ
ทิพาพร กาญจนราช
2011
7. Core stabilization exercise improves pain intensity, functional disability and trunk muscle activity of patients with clinical lumbar instability: A pilot randomized controlled study Pattanasin Areeudomwong
Rungthip Puntumetakul
Kitti Jirarattanaphochai
Sawitri Wanpen
Jaturat Kanpittaya
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2012
8. Effects of handicraft sitting postures on lower trunk muscle fatigue Areeudomwong, P.
Puntumetakul, R.
Wanpen, S.
Leelayuwat, N.
Chatchawan, U.
2012
9. Prevalence and associated risk factors of low-back pain in textile fishing net manufacturing Keawduangdee, P.
Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Chatchawan, U.
Siritaratiwat, W.
2012
10. Effect of 10-week core stabilization exercise training and detraining on pain-related outcomes in patients with clinical lumbar instability Puntumetakul, R
Areeudomwong, P
Emasithi, A
Yamauchi, J
2013
11. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling. Eungpinichpong, W.
Buttagat, V.
Areeudomwong, P.
Pramodhyakul, N.
Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
2013
12. The effects of thoracic manipulation versus mobilization for chronic neck pain: A randomized controlled trial pilot study Thavatchai Suvarnnato
Rungthip Puntumetakul
David Kaber
Rose Boucaut
Yodchai Boonphakob
Preeda Arayawichanon
Uraiwan Chatchawan
2013
13. การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือภายในผู้วัดของเทคนิคการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังแบบทำเอง สามวิธีในอาสาสมัครปกติ: การศึกษานำร่อง (Comparison of Intra-tester Reliability for Measuring Active Lumbar Range of Motion by three Methods in Healthy Subjects: A Prel บัณฑิต พรหมมานนท์
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
พรรณี ปึงสุวรรณ
อุไรวรรณ ชัชวาล
ธีระ ฤทธิรอด
2013
14. Ergonomics-related risk identification and pain analysis for farmers involved in rice field preparation Manida Swangnetr
David B. Kaber
Rungthip Puntumetakul
Michael T. Gross
2014
15. Prevalence and individual risk factors associated with clinical lumbar instability in rice farmers with low back pain Puntumetakul, R.
Yodchaisarn, W.
Emasithi, A.
Keawduangdee, P.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2014
16. The effectiveness of thai exercise with traditional massage on the pain, walking ability and QOL of older people with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial in the community Peungsuwan, P
Sermcheep, P
Harnmontree, P
Eungpinichpong, W
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Yamauchi, J
2014
17. The influence of rice plow handle design and whole-body posture on grip force and upper-extremity muscle activation. Swangnetr, M.
Phimphasak, C.
Namkorn, P.
Saenlee, K.
Puntumetakul, R.
2014
18. Acute effects of single and multiple level thoracic manipulations on chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. Rungthip Puntumetakul
Thavatchai Suvarnnato
Phurichaya Werasirirat
Sureeporn Uthaikhup
Junichiro Yamauchi
Rose Boucaut
2015
19. Associated factors vs risk factors in cross-sectional studies Reply Rungthip Puntumetakul
Usa Karukunchit
2015
20. Effectiveness of a back care pillow as an adjuvant physical therapy for chronic non-specific low back pain treatment: A randomized controlled trial Prommanon, B
Puntumetakul, R
Puengsuwan, P
Chatchawan, U
Kamolrat, T
Rittitod, T
Yamauchi, J
2015
21. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting. Phimphasak, C.
Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Boucaut, R.
2015
22. Immediate effects of dynamic sitting exercise on the lower back mobility of sedentary young adults Chatchawan, U
Jupamatangb, U
Chanchitc, S
Puntumetakul, R
Donpunha, W
Yamauchi, J
2015
23. Prevalence and individual risk factors associated with clinical lumbar instability in rice farmers with low back pain Puntumetakul, R
Yodchaisarn, W
Emasithi, A
Keawduangdee, P
Chatchawan, U
Yamauchi, J
2015
24. Prevalence and risk factor analysis of lower extremity abnormal alignment characteristics among rice farmers. Usa Karukunchit
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr
Rose Boucaut
2015
25. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process Petcharat Keawduangdee
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr
Wongsa Laohasiriwong
Dariwan Settheetham
Junichiro Yamauchi
Rose Boucaut
2015
26. A preliminary study on the effects of star fruit consumption on antioxidant and lipid status in elderly Thai individuals Puntumetakul, R. 2016
27. Corrigendum. Phimphasak, C
Swangnetr, M
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Boucaut, R
2016
28. Effects of Core Stabilization Exercise in Subacute Non-Specific Low Back Pain: Pilot Study Rungthip Chalermsan
Rungthip Puntumetakul
Wanida Dornpunha
Torkamol Kamolrat
Uraiwon Chatchawan
Rawiporn Pitak
Pratchaya Kaladee
2016
29. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting C. Phimphasak
M. Swangnetr
R. Puntumetakul
U. Chatchawan
R. Boucaut
2016
30. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting (vol 59, pg 112, 2016) C. Phimphasak
M. Swangnetr
R. Puntumetakul
U. Chatchawan
R. Boucaut
2016
31. Musculoskeletal Disorders Among Rice Keeper Basketwork Workers Buranruk, O.
Eungpinithpong, W.
Puntumetakul, R.
2016
32. Relating Musculoskeletal and Disability Conditions of Occupation-Induced Musculoskeletal Disorders to Non-occupational Congenital Disabilities Swangnetr, M.
Karukunchit, U.
Puntumetakul, R.
2016
33. Effects of a simple prototype respiratory muscle trainer on respiratory muscle strength, quality of life and dyspnea, and oxidative stress in COPD patients: a preliminary study Puntumetakul, R. 2017
34. Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers Karukunchit, U.
Puntumetakul, R.
2017
35. Altered postural sway during quiet standing in women with clinical lumbar instability. Yodchaisarn, W
Puntumetakul, R
Emasithi, A
Boucaut, R
Chatchawan, U
2018
36. Effects of muddy terrain on lower extremity muscle activity and discomfort during the rice planting process Komkrit Juntaracena
Manida Swangnetr Neubert
Rungthip Puntumetakul
2018
37. Ergonomic risk assessment of smartphone users using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tool Namwongsa, S
Puntumetakul, R
Neubert, MS
Chaiklieng, S
Boucaut, R
2018
38. Factors associated with neck disorders among university student smartphone users Suwalee Namwongsa
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr Neubert
Rose Boucaut
2018
39. Knee musculoskeletal impairments and associated pain factors among rice farmers Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr Neubert
Usa Karukunchit
Orawan Buranruk
Rose Boucaut
2018
40. Preliminary study: Comparative effects of lung volume therapy between slow and fast deep-breathing techniques on pulmonary function, respiratory muscle strength, oxidative stress, cytokines, 6-minute walking distance, and quality of life in persons with COPD Jirakrit Leelarungrayub
Rungthip Puntumetakul
Thanyaluck Sriboonreung
Yothin Pothasak
Jakkrit Klaphajone
2018
41. The effect of core stabilization exercise on lumbar joint position sense in patients with subacute non-specific low back pain: a randomized controlled trial. Puntumetakul, R
Chalermsan, R
Hlaing, SS
Tapanya, W
Saiklang, P
Boucaut, R
2018
42. Adaptable ergonomic interventions for patients with cerebral palsy to rice farmers activities: Reviews and recommendations Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
Sessomboon, W.
2019
43. Comparison of Workload Perception for Original and Modified Cognitive Tasks Shuxun Chi
Manida Swangnetr Neubert
Orawan Buranruk
Weerawat Limroongreungrat
Wichai Eungpinichpong
Rungthip Puntumetakul
2019
44. Effect of Neck Flexion Angles on Neck Muscle Activity among Smartphone Users With and Without Neck Pain. Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Boucaut, R.
2019
45. Effect of specific deep cervical muscle exercises on functional disability, pain intensity, craniovertebral angle, and neck-muscle strength in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial Suvarnnato, T.
Puntumetakul, R.
Uthaikhup, S.
Boucaut, R.
2019
46. Effect of time of day on height loss response variability in asymptomatic participants on two consecutive days. Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Boucaut, R.
2019
47. Effects of task-oriented training on upper extremity functional performance in patients with sub-acute stroke: a randomized controlled trial. Thant, AA
Wanpen, S
Nualnetr, N
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Hla, KM
Khin, MT
2019
48. Muscle stretching with deep and slow breathing patterns: A pilot study for therapeutic development Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
Puntumetakul, R.
2019
49. Relationship of Respiratory Muscle Strength and Walking Distance with Pulmonary Function, Quality of Life and Nitric Oxide in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Jirakrit Leelarungrayub
Rungthip Puntumetakul
Thanyaluck Sriboonreung
Yothin Pothasak
Jakkrit Kl Aphajone
2019
50. The effect of massage technique plus thoracic manipulation thoracic manipulation on pain and neural tension in mechanical neck pain: a randomized controlled trial. Puntumetakul, R
Pithak, R
Namwongsa, S
Saiklang, P
Boucaut, R
2019
51. The prevalence and work-related physical factors associated with knee pain in older Thai farmers. Peungsuwan, P
Chatchawan, U
Puntumetakul, R
Yamauchi, J
2019
52. Validity and Reliability of the Wii Balance Board for Static Balance Assessment in Healthy Young Adults. Kitchana Kaewkaen
Suraphong Uthama
Worasak Ruengsirarak
Rungthip Puntumetakul
2019
53. Work postural and environmental factors for lower extremity pain and malalignment in rice farmers Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
Karukunchit, U.
2019
54. Balance control in patients with subacute non-specific low back pain, with and without lumbar instability: A cross-sectional study Su Su Hlaing
Rungthip Puntumetakul
Sawitri Wanpen
Rose Boucaut
2020
55. COMPARISON OF INTRAOCULAR PRESSURE CHANGES AFTER VIEWING LAPTOP COMPUTER AND TABLET COMPUTER: A PILOT STUDY Ratanapakorn, T.
Puntumetakul, R.
Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
2020
56. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านต่ออาการปวด ภาวะจำกัดความสามารถและพิสัยการเคลื่อนไหว ของหลังในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่ไม่ทราบสาเหตุ นุชรัตน์ มูลเมืองแสน
ณิชาภัตร พุฒิคามิน
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
2556
Count 37 33 38 7

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Effect of time of day on the vertical spinal creep response Puntumetakul, R. 2009 Applied Ergonomics
1 (40), pp. 33-38
2. Working together to address disability in a culturally-appropriate and sustainable manner Rickart, K.T.
Puntumetakul, R.
Muijlwijk, A.
2010 Disability and Rehabilitation
16 (32), pp. 1373-1375
3. Core stabilization exercise improves pain intensity, functional disability and trunk muscle activity of patients with clinical lumbar instability: A pilot randomized controlled study Areeudomwong, P.
Puntumetakul, R.
Jirarattanaphochai, K.
Wanpen, S.
Kanpittaya, J.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2012 Journal of Physical Therapy Science
10 (24), pp. 1007-1012
4. Effects of handicraft sitting postures on lower trunk muscle fatigue Areeudomwong, P.
Puntumetakul, R.
Wanpen, S.
Leelayuwat, N.
Chatchawan, U.
2012 Ergonomics
6 (55), pp. 693-703
5. Prevalence and associated risk factors of low-back pain in textile fishing net manufacturing Keawduangdee, P.
Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Chatchawan, U.
Siritaratiwat, W.
2012 Human Factors and Ergonomics In Manufacturing
6 (22), pp. 562-570
6. Effect of 10-week core stabilization exercise training and detraining on pain-related outcomes in patients with clinical lumbar instability Puntumetakul, R.
Areeudomwong, P.
Emasithi, A.
Yamauchi, J.
2013 Patient Preference and Adherence
(7), pp. 1189-1199
7. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling Eungpinichpong, W.
Buttagat, V.
Areeudomwong, P.
Pramodhyakul, N.
Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
2013 Applied Ergonomics
6 (44), pp. 1024-1032
8. The effects of thoracic manipulation versus mobilization for chronic neck pain: A randomized controlled trial pilot study Suvarnnato, T.
Puntumetakul, R.
Boucaut, R.
Boonphakob, Y.
Arayawichanon, P.
Chatchawan, U.
2013 Journal of Physical Therapy Science
7 (25), pp. 865-871
9. Ergonomics-related risk identification and pain analysis for farmers involved in rice field preparation Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
2014 Work
1 (49), pp. 63-71
10. Prevalence and individual risk factors associated with clinical lumbar instability in rice farmers with low back pain Puntumetakul, R.
Yodchaisarn, W.
Emasithi, A.
Keawduangdee, P.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2014 Patient Preference and Adherence
(9), pp. 1-7
11. The effectiveness of thai exercise with traditional massage on the pain, walking ability and QOL of older people with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial in the community Peungsuwan, P.
Harnmontree, P.
Eungpinichpong, W.
Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2014 Journal of Physical Therapy Science
1 (26), pp. 139-144
12. The influence of rice plow handle design and whole-body posture on grip force and upper-extremity muscle activation Swangnetr, M.
Phimphasak, C.
Namkorn, P.
Saenlee, K.
Puntumetakul, R.
2014 Ergonomics
10 (57), pp. 1526-1535
13. Acute effects of single and multiple level thoracic manipulations on chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial Puntumetakul, R.
Suvarnnato, T.
Werasirirat, P.
Uthaikhup, S.
Yamauchi, J.
Boucaut, R.
2015 Neuropsychiatric Disease and Treatment
(11), pp. 137-144
14. Effectiveness of a back care pillow as an adjuvant physical therapy for chronic non-specific low back pain treatment: A randomized controlled trial Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Kamolrat, T.
Rittitod, T.
Yamauchi, J.
2015 Journal of Physical Therapy Science
7 (27), pp. 2035-2038
15. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting Phimphasak, C.
Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Boucaut, R.
2015 Ergonomics
(), pp.
16. Prevalence and risk factor analysis of lower extremity abnormal alignment characteristics among rice farmers Karukunchit, U.
Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Boucaut, R.
2015 Patient Preference and Adherence
(9), pp. 785-795
17. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process Keawduangdee, P.
Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Laohasiriwong, W.
Settheetham, D.
Yamauchi, J.
Boucaut, R.
2015 Journal of Physical Therapy Science
7 (27), pp. 2239-2245
18. A preliminary study on the effects of star fruit consumption on antioxidant and lipid status in elderly Thai individuals Puntumetakul, R. 2016 Clinical Interventions in Aging
(11), pp. 1183-1192
19. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting Phimphasak, C.
Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Boucaut, R.
2016 Ergonomics
1 (59), pp. 112-120
20. Musculoskeletal disorders among rice keeper basketwork workers Buranruk, O.
Eungpinithpong, W.
Puntumetakul, R.
2016 Advances in Intelligent Systems and Computing
(489), pp. 83-91
21. Relating musculoskeletal and disability conditions of occupation-induced musculoskeletal disorders to non-occupational congenital disabilities Swangnetr, M.
Karukunchit, U.
Puntumetakul, R.
2016 Advances in Intelligent Systems and Computing
(489), pp. 65-73
22. Effects of a simple prototype respiratory muscle trainer on respiratory muscle strength, quality of life and dyspnea, and oxidative stress in COPD patients: A preliminary study Puntumetakul, R. 2017 International Journal of COPD
(12), pp. 1415-1425
23. Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers Karukunchit, U.
Puntumetakul, R.
2017 Work
4 (58), pp. 489-498
24. Effects of muddy terrain on lower extremity muscle activity and discomfort during the rice planting process Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
2018 International Journal of Industrial Ergonomics
(66), pp. 187-193
25. Ergonomic risk assessment of smartphone users using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tool Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Chaiklieng, S.
Boucaut, R.
2018 PLoS ONE
8 (13), pp.
26. Factors associated with neck disorders among university student smartphone users Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Boucaut, R.
2018 Work
3 (61), pp. 367-378
27. Knee musculoskeletal impairments and associated pain factors among rice farmers Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Karukunchit, U.
Buranruk, O.
Boucaut, R.
2018 Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
6 (31), pp. 1111-1117
28. Preliminary study: Comparative effects of lung volume therapy between slow and fast deep-breathing techniques on pulmonary function, respiratory muscle strength, oxidative stress, cytokines, 6-minute walking distance, and quality of life in persons with COPD Puntumetakul, R.
Sriboonreung, T.
2018 International Journal of COPD
(13), pp. 3909-3921
29. Adaptable ergonomic interventions for patients with cerebral palsy to rice farmers activities: Reviews and recommendations Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
Sessomboon, W.
2019 Asia-Pacific Journal of Science and Technology
4 (24), pp.
30. Effect of neck flexion angles on neck muscle activity among smartphone users with and without neck pain Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Boucaut, R.
2019 Ergonomics
(), pp.
31. Effect of specific deep cervical muscle exercises on functional disability, pain intensity, craniovertebral angle, and neck-muscle strength in chronic mechanical neck pain: A randomized controlled trial Suvarnnato, T.
Puntumetakul, R.
Uthaikhup, S.
Boucaut, R.
2019 Journal of Pain Research
(12), pp. 915-925
32. Effect of time of day on height loss response variability in asymptomatic participants on two consecutive days Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Boucaut, R.
2019 Ergonomics
(), pp.
33. Muscle stretching with deep and slow breathing patterns: A pilot study for therapeutic development Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
Puntumetakul, R.
2019 Journal of Complementary and Integrative Medicine
2 (16), pp.
34. Validity and reliability of the wii balance board for static balance assessment in healthy young adults Puntumetakul, R. 2019 Malaysian Journal of Medical Sciences
2 (26), pp. 114-121
35. Work postural and environmental factors for lower extremity pain and malalignment in rice farmers Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
Karukunchit, U.
2019 Advances in Intelligent Systems and Computing
(820), pp. 92-102
36. Balance control in patients with subacute non-specific low back pain, with and without lumbar instability: A cross-sectional study Puntumetakul, R.
Wanpen, S.
Boucaut, R.
2020 Journal of Pain Research
(13), pp. 795-803
37. Comparison of intraocular pressure changes after viewing laptop computer and tablet computer: A pilot study Ratanapakorn, T.
Puntumetakul, R.
Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
2020 International Journal of GEOMATE
67 (18), pp. 202-207

Title Authors Year Journal title
1. Effect of time of day on the vertical spinal creep response. Puntumetakul, R
Trott, P
Williams, M
Fulton, I
2009 Applied ergonomics
1 (40), pp. 33-8
2. Working together to address disability in a culturally-appropriate and sustainable manner. Hoy, DG
Rickart, KT
Durham, J
Puntumetakul, R
Mansoor, GF
Muijlwijk, A
Bounnaphol, S
2010 Disability and rehabilitation
16 (32), pp. 1373-5
3. Effects of handicraft sitting postures on lower trunk muscle fatigue. Areeudomwong, P
Puntumetakul, R
Kaber, DB
Wanpen, S
Leelayuwat, N
Chatchawan, U
2012 Ergonomics
6 (55), pp. 693-703
4. Effect of 10-week core stabilization exercise training and detraining on pain-related outcomes in patients with clinical lumbar instability. Puntumetakul, R
Areeudomwong, P
Emasithi, A
Yamauchi, J
2013 Patient preference and adherence
(7), pp. 1189-99
5. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling. Eungpinichpong, W
Buttagat, V
Areeudomwong, P
Pramodhyakul, N
Swangnetr, M
Kaber, D
Puntumetakul, R
2013 Applied ergonomics
6 (44), pp. 1024-32
6. The effects of thoracic manipulation versus mobilization for chronic neck pain: a randomized controlled trial pilot study. Suvarnnato, T
Puntumetakul, R
Kaber, D
Boucaut, R
Boonphakob, Y
Arayawichanon, P
Chatchawan, U
2013 Journal of physical therapy science
7 (25), pp. 865-71
7. The Effectiveness of Thai Exercise with Traditional Massage on the Pain, Walking Ability and QOL of Older People with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial in the Community. Peungsuwan, P
Sermcheep, P
Harnmontree, P
Eungpinichpong, W
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Yamauchi, J
2014 Journal of physical therapy science
1 (26), pp. 139-44
8. The influence of rice plow handle design and whole-body posture on grip force and upper-extremity muscle activation. Swangnetr, M
Kaber, D
Phimphasak, C
Namkorn, P
Saenlee, K
Zhu, B
Puntumetakul, R
2014 Ergonomics
10 (57), pp. 1526-35
9. Ergonomics-related risk identification and pain analysis for farmers involved in rice field preparation. Swangnetr, M
Kaber, DB
Puntumetakul, R
Gross, MT
2014 Work (Reading, Mass.)
1 (49), pp. 63-71
10. Effectiveness of a back care pillow as an adjuvant physical therapy for chronic non-specific low back pain treatment: a randomized controlled trial. Prommanon, B
Puntumetakul, R
Puengsuwan, P
Chatchawan, U
Kamolrat, T
Rittitod, T
Yamauchi, J
2015 Journal of physical therapy science
7 (27), pp. 2035-8
11. Immediate effects of dynamic sitting exercise on the lower back mobility of sedentary young adults. Chatchawan, U
Jupamatangb, U
Chanchitc, S
Puntumetakul, R
Donpunha, W
Yamauchi, J
2015 Journal of physical therapy science
11 (27), pp. 3359-63
12. Prevalence and risk factor analysis of lower extremity abnormal alignment characteristics among rice farmers. Karukunchit, U
Puntumetakul, R
Swangnetr, M
Boucaut, R
2015 Patient preference and adherence
(9), pp. 785-95
13. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting. Phimphasak, C
Swangnetr, M
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Boucaut, R
2015 Ergonomics
(), pp. 1-9
14. Acute effects of single and multiple level thoracic manipulations on chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. Puntumetakul, R
Suvarnnato, T
Werasirirat, P
Uthaikhup, S
Yamauchi, J
Boucaut, R
2015 Neuropsychiatric disease and treatment
(11), pp. 137-44
15. Prevalence and individual risk factors associated with clinical lumbar instability in rice farmers with low back pain. Puntumetakul, R
Yodchaisarn, W
Emasithi, A
Keawduangdee, P
Chatchawan, U
Yamauchi, J
2015 Patient preference and adherence
(9), pp. 1-7
16. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process. Keawduangdee, P
Puntumetakul, R
Swangnetr, M
Laohasiriwong, W
Settheetham, D
Yamauchi, J
Boucaut, R
2015 Journal of physical therapy science
7 (27), pp. 2239-45
17. A preliminary study on the effects of star fruit consumption on antioxidant and lipid status in elderly Thai individuals. Leelarungrayub, J
Yankai, A
Pinkaew, D
Puntumetakul, R
Laskin, JJ
Bloomer, RJ
2016 Clinical interventions in aging
(11), pp. 1183-92
18. Corrigendum. Phimphasak, C
Swangnetr, M
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Boucaut, R
2016 Ergonomics
(), pp. 1
19. Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers. Neubert, MS
Karukunchit, U
Puntumetakul, R
2017 Work (Reading, Mass.)
4 (58), pp. 489-498
20. Effects of a simple prototype respiratory muscle trainer on respiratory muscle strength, quality of life and dyspnea, and oxidative stress in COPD patients: a preliminary study. Leelarungrayub, J
Pinkaew, D
Puntumetakul, R
Klaphajone, J
2017 International journal of chronic obstructive pulmonary disease
(12), pp. 1415-1425
21. Knee musculoskeletal impairments and associated pain factors among rice farmers. Puntumetakul, R
Neubert, MS
Karukunchit, U
Buranruk, O
Boucaut, R
2018 Journal of back and musculoskeletal rehabilitation
6 (31), pp. 1111-1117
22. Ergonomic risk assessment of smartphone users using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tool. Namwongsa, S
Puntumetakul, R
Neubert, MS
Chaiklieng, S
Boucaut, R
2018 PloS one
8 (13), pp. e0203394
23. The effect of core stabilization exercise on lumbar joint position sense in patients with subacute non-specific low back pain: a randomized controlled trial. Puntumetakul, R
Chalermsan, R
Hlaing, SS
Tapanya, W
Saiklang, P
Boucaut, R
2018 Journal of physical therapy science
11 (30), pp. 1390-1395
24. Altered postural sway during quiet standing in women with clinical lumbar instability. Yodchaisarn, W
Puntumetakul, R
Emasithi, A
Boucaut, R
Chatchawan, U
2018 Journal of physical therapy science
8 (30), pp. 1099-1102
25. Preliminary study: comparative effects of lung volume therapy between slow and fast deep-breathing techniques on pulmonary function, respiratory muscle strength, oxidative stress, cytokines, 6-minute walking distance, and quality of life in persons with COPD. Leelarungrayub, J
Puntumetakul, R
Sriboonreung, T
Pothasak, Y
Klaphajone, J
2018 International journal of chronic obstructive pulmonary disease
(13), pp. 3909-3921
26. Factors associated with neck disorders among university student smartphone users. Namwongsa, S
Puntumetakul, R
Neubert, MS
Boucaut, R
2018 Work (Reading, Mass.)
3 (61), pp. 367-378
27. Effect of specific deep cervical muscle exercises on functional disability, pain intensity, craniovertebral angle, and neck-muscle strength in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. Suvarnnato, T
Puntumetakul, R
Uthaikhup, S
Boucaut, R
2019 Journal of pain research
(12), pp. 915-925
28. Effect of Neck Flexion Angles on Neck Muscle Activity among Smartphone Users With and Without Neck Pain. Namwongsa, S
Puntumetakul, R
Swangnetr Neubert, M
Boucaut, R
2019 Ergonomics
(), pp. 1-26
29. Validity and Reliability of the Wii Balance Board for Static Balance Assessment in Healthy Young Adults. Kaewkaen, K
Uthama, S
Ruengsirarak, W
Puntumetakul, R
2019 The Malaysian journal of medical sciences : MJMS
2 (26), pp. 114-121
30. Effect of time of day on height loss response variability in asymptomatic participants on two consecutive days. Saiklang, P
Puntumetakul, R
Swangnetr Neubert, M
Boucaut, R
2019 Ergonomics
(), pp. 1-9
31. Effects of task-oriented training on upper extremity functional performance in patients with sub-acute stroke: a randomized controlled trial. Thant, AA
Wanpen, S
Nualnetr, N
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Hla, KM
Khin, MT
2019 Journal of physical therapy science
1 (31), pp. 82-87
32. The effect of massage technique plus thoracic manipulation thoracic manipulation on pain and neural tension in mechanical neck pain: a randomized controlled trial. Puntumetakul, R
Pithak, R
Namwongsa, S
Saiklang, P
Boucaut, R
2019 Journal of physical therapy science
2 (31), pp. 195-201
33. The prevalence and work-related physical factors associated with knee pain in older Thai farmers. Peungsuwan, P
Chatchawan, U
Puntumetakul, R
Yamauchi, J
2019 Journal of physical therapy science
6 (31), pp. 466-469

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Effect of time of day on the vertical spinal creep response Rungthip Puntumetakul
Patricia Trott
Marie Williams
Ian Fulton
2009 APPLIED ERGONOMICS
1.0 (40.0), pp. 33.0-38.0
4 0 0 0 0 0 4
2. Working together to address disability in a culturally-appropriate and sustainable manner Damian G. Hoy
Keith T. Rickart
Joanne Durham
Rungthip Puntumetakul
Ghulam F. Mansoor
Anne Muijlwijk
Somphao Bounnaphol
2010 DISABILITY AND REHABILITATION
16.0 (32.0), pp. 1373.0-1375.0
21 0 0 0 0 0 21
3. Core Stabilization Exercise Improves Pain Intensity, Functional Disability and Trunk Muscle Activity of Patients with Clinical Lumbar Instability: a Pilot Randomized Controlled Study Pattanasin Areeudomwong
Rungthip Puntumetakul
Kitti Jirarattanaphochai
Sawitri Wanpen
Jaturat Kanpittaya
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2012 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
10.0 (24.0), pp. 1007.0-1012.0
14 0 0 0 0 0 14
4. Effects of handicraft sitting postures on lower trunk muscle fatigue Pattanasin Areeudomwong
Rungthip Puntumetakul
David B. Kaber
Sawitri Wanpen
Naruemon Leelayuwat
Uraiwan Chatchawan
2012 ERGONOMICS
6.0 (55.0), pp. 693.0-703.0
15 0 0 0 0 0 15
5. Prevalence and associated risk factors of low-back pain in textile fishing net manufacturing Petcharat Keawduangdee
Rungthip Puntumetakul
Uraiwon Chatchawan
David Kaber
Wantana Siritaratiwat
2012 HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES
6.0 (22.0), pp. 562.0-570.0
10 0 0 0 0 0 10
6. Effect of 10-week core stabilization exercise training and detraining on pain-related outcomes in patients with clinical lumbar instability Rungthip Puntumetakul
Pattanasin Areeudomwong
Alongkot Emasithi
Junichiro Yamauchi
2013 PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE
(7.0), pp. 1189.0-1199.0
15 0 0 0 0 0 15
7. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling Wichai Eungpinichpong
Vitsarut Buttagat
Pattanasin Areeudomwong
Noppol Pramodhyakul
Manida Swangnetr
David Kaber
Rungthip Puntumetakul
2013 APPLIED ERGONOMICS
6.0 (44.0), pp. 1024.0-1032.0
7 0 0 0 0 0 7
8. The Effects of Thoracic Manipulation Versus Mobilization for Chronic Neck Pain: a Randomized Controlled Trial Pilot Study Thavatchai Suvarnnato
Rungthip Puntumetakul
David Kaber
Rose Boucaut
Yodchai Boonphakob
Preeda Arayawichanon
Uraiwan Chatchawan
2013 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
7.0 (25.0), pp. 865.0-871.0
25 0 0 0 0 0 25
9. Ergonomics-related risk identification and pain analysis for farmers involved in rice field preparation Manida Swangnetr
David B. Kaber
Rungthip Puntumetakul
Michael T. Gross
2014 WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION
1.0 (49.0), pp. 63.0-71.0
15 0 0 0 0 0 15
10. The Effectiveness of Thai Exercise with Traditional Massage on the Pain, Walking Ability and QOL of Older People with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial in the Community Punnee Peungsuwan
Phawinee Sermcheep
Papatsara Harnmontree
Wichai Eungpinichpong
Rungthip Puntumetakul
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2014 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
1.0 (26.0), pp. 139.0-144.0
40 0 0 0 0 0 40
11. The influence of rice plow handle design and whole-body posture on grip force and upper-extremity muscle activation M. Swangnetr
D. Kaber
C. Phimphasak
P. Namkorn
K. Saenlee
B. Zhu
R. Puntumetakul
2014 ERGONOMICS
10.0 (57.0), pp. 1526.0-1535.0
9 0 0 0 0 0 9
12. Acute effects of single and multiple level thoracic manipulations on chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial Rungthip Puntumetakul
Thavatchai Suvarnnato
Phurichaya Werasirirat
Sureeporn Uthaikhup
Junichiro Yamauchi
Rose Boucaut
2015 NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT
(11.0), pp. 137.0-144.0
9 0 0 0 0 0 9
13. Associated factors vs risk factors in cross-sectional studies Reply Rungthip Puntumetakul
Usa Karukunchit
2015 PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE
(9.0), pp. 1636.0-1636.0
0 0 0 0 0 0 0
14. Effectiveness of a back care pillow as an adjuvant physical therapy for chronic non-specific low back pain treatment: a randomized controlled trial Bundit Prommanon
Rungthip Puntumetakul
Punnee Puengsuwan
Uraiwan Chatchawan
Torkamol Kamolrat
Theera Rittitod
Junichiro Yamauchi
2015 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
7.0 (27.0), pp. 2035.0-2038.0
7 0 0 0 0 0 7
15. Immediate effects of dynamic sitting exercise on the lower back mobility of sedentary young adults Uraiwan Chatchawan
Unthika Jupamatangb
Sunisa Chanchitc
Rungthip Puntumetakul
Wanida Donpunha
Junichiro Yamauchi
2015 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
11.0 (27.0), pp. 3359.0-3363.0
1 0 0 0 0 0 1
16. Prevalence and individual risk factors associated with clinical lumbar instability in rice farmers with low back pain Rungthip Puntumetakul
Wantanee Yodchaisarn
Alongkot Emasithi
Petcharat Keawduangdee
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2015 PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE
(9.0), pp. 1.0-6.0
15 0 0 0 0 0 15
17. Prevalence and risk factor analysis of lower extremity abnormal alignment characteristics among rice farmers Usa Karukunchit
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr
Rose Boucaut
2015 PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE
(9.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
18. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process Petcharat Keawduangdee
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr
Wongsa Laohasiriwong
Dariwan Settheetham
Junichiro Yamauchi
Rose Boucaut
2015 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
7.0 (27.0), pp. 2239.0-2245.0
33 1 0 0 0 0 34
19. A preliminary study on the effects of star fruit consumption on antioxidant and lipid status in elderly Thai individuals Jirakrit Leelarungrayub
Araya Yankai
Decha Pinkaew
Rungthip Puntumetakul
James J. Laskin
Richard J. Bloomer
2016 CLINICAL INTERVENTIONS IN AGING
(11.0), pp. 1183.0-1192.0
11 0 0 0 0 0 11
20. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting C. Phimphasak
M. Swangnetr
R. Puntumetakul
U. Chatchawan
R. Boucaut
2016 ERGONOMICS
1.0 (59.0), pp. 112.0-120.0
7 0 0 0 0 0 7
21. Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting (vol 59, pg 112, 2016) C. Phimphasak
M. Swangnetr
R. Puntumetakul
U. Chatchawan
R. Boucaut
2016 ERGONOMICS
4.0 (59.0), pp. 614.0-614.0
0 0 0 0 0 0 0
22. Musculoskeletal Disorders Among Rice Keeper Basketwork Workers Orawan Buranruk
Wichai Eungpinithpong
Rungthip Puntumetakul
Kulwarang Wongwilairat
2016 ADVANCES IN PHYSICAL ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS
(489.0), pp. 83.0-91.0
1 0 0 0 0 0 1
23. Relating Musculoskeletal and Disability Conditions of Occupation-Induced Musculoskeletal Disorders to Non-occupational Congenital Disabilities Manida Swangnetr
Usa Karukunchit
Komkrit Juntaracena
Rungthip Puntumetakul
Michael T. Gross
David B. Kaber
2016 ADVANCES IN PHYSICAL ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS
(489.0), pp. 65.0-73.0
0 0 0 0 0 0 0
24. Effects of a simple prototype respiratory muscle trainer on respiratory muscle strength, quality of life and dyspnea, and oxidative stress in COPD patients: a preliminary study Jirakrit Leelarungrayub
Decha Pinkaew
Rungthip Puntumetakul
Jakkrit Klaphajone
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(12.0), pp. 1415.0-1425.0
9 0 0 0 0 0 9
25. Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers Manida Swangnetr Neubert
Usa Karukunchit
Rungthip Puntumetakul
2017 WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION
4.0 (58.0), pp. 489.0-498.0
0 0 0 0 0 0 0
26. Effects of muddy terrain on lower extremity muscle activity and discomfort during the rice planting process Komkrit Juntaracena
Manida Swangnetr Neubert
Rungthip Puntumetakul
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS
(66.0), pp. 187.0-193.0
0 0 0 0 0 0 0
27. Ergonomic risk assessment of smartphone users using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tool Suwalee Namwongsa
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr Neubert
Sunisa Chaiklieng
Rose Boucaut
2018 PLOS ONE
8.0 (13.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
28. Factors associated with neck disorders among university student smartphone users Suwalee Namwongsa
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr Neubert
Rose Boucaut
2018 WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION
3.0 (61.0), pp. 367.0-378.0
8 0 0 0 0 0 8
29. Knee musculoskeletal impairments and associated pain factors among rice farmers Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr Neubert
Usa Karukunchit
Orawan Buranruk
Rose Boucaut
2018 JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION
6.0 (31.0), pp. 1111.0-1117.0
0 0 0 0 0 0 0
30. Preliminary study: comparative effects of lung volume therapy between slow and fast deep-breathing techniques on pulmonary function, respiratory muscle strength, oxidative stress, cytokines, 6-minute walking distance, and quality of life in persons with COPD Jirakrit Leelarungrayub
Rungthip Puntumetakul
Thanyaluck Sriboonreung
Yothin Pothasak
Jakkrit Klaphajone
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(13.0), pp. 3909.0-3921.0
0 0 0 0 0 0 0
31. Comparison of Workload Perception for Original and Modified Cognitive Tasks Shuxun Chi
Manida Swangnetr Neubert
Orawan Buranruk
Weerawat Limroongreungrat
Wichai Eungpinichpong
Rungthip Puntumetakul
2019 INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS
4.0 (18.0), pp. 701.0-709.0
0 0 0 0 0 0 0
32. Effect of neck flexion angles on neck muscle activity among smartphone users with and without neck pain Suwalee Namwongsa
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr Neubert
Rose Boucaut
2019 ERGONOMICS
12.0 (62.0), pp. 1524.0-1533.0
1 0 0 0 0 0 1
33. Effect of specific deep cervical muscle exercises on functional disability, pain intensity, craniovertebral angle, and neck-muscle strength in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial Thavatchai Suvarnnato
Rungthip Puntumetakul
Sureeporn Uthaikhup
Rose Boucaut
2019 JOURNAL OF PAIN RESEARCH
(12.0), pp. 915.0-925.0
0 0 0 0 0 0 0
34. Effect of time of day on height loss response variability in asymptomatic participants on two consecutive days Pongsatorn Saiklang
Rungthip Puntumetakul
Manida Swangnetr Neubert
Rose Boucaut
2019 ERGONOMICS
12.0 (62.0), pp. 1542.0-1550.0
0 0 0 0 0 0 0
35. Relationship of Respiratory Muscle Strength and Walking Distance with Pulmonary Function, Quality of Life and Nitric Oxide in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Jirakrit Leelarungrayub
Rungthip Puntumetakul
Thanyaluck Sriboonreung
Yothin Pothasak
Jakkrit Kl Aphajone
2019 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
6.0 (13.0), pp. YC5-YC9
0 0 0 0 0 0 0
36. Validity and Reliability of the Wii Balance Board for Static Balance Assessment in Healthy Young Adults Kitchana Kaewkaen
Suraphong Uthama
Worasak Ruengsirarak
Rungthip Puntumetakul
2019 MALAYSIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
2.0 (26.0), pp. 114.0-121.0
0 0 0 0 0 0 0
37. Balance Control in Patients with Subacute Non-Specific Low Back Pain, with and without Lumbar Instability: A Cross-Sectional Study Su Su Hlaing
Rungthip Puntumetakul
Sawitri Wanpen
Rose Boucaut
2020 JOURNAL OF PAIN RESEARCH
(13.0), pp. 795.0-803.0
0 0 0 0 0 0 0
38. COMPARISON OF INTRAOCULAR PRESSURE CHANGES AFTER VIEWING LAPTOP COMPUTER AND TABLET COMPUTER: A PILOT STUDY Pattrawan Pattaranit
Tanapat Ratanapakorn
Rungthip Puntumetakul
Orawan Buranruk
Wichai Eungpinichpong
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
67.0 (18.0), pp. 202.0-207.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Postero-anterior Pressure Technique for Lubar Intervertebral Disc Herniation Rungthip Puntumetakul
Uraiwon Chatchawan
Supaporn Phadungkit
Yodchai Boonprakop
Jaturat Kapittaya
Preeda Arrayavichanon
Jaruwon Chokkanapitak
Woongthisak Boonphongsathin
Punnee Pungsuwon
Jitjaroen Chaiyakum
Vollop Loapaiboon
Sukit Saengnipanthul
Petcharakorn Hanpanich
Kingpetch Wongpichet
Pirom Rajatanun
2001 Srinagarind Medical Journal
(16 No 4), pp. 239-250
2. ผลของการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าระหว่าง novices และ experienced runners ต่อองศาการเคลื่อนไหวของหลังในท่าก้มและท่าแอ่นหลัง จุฑารัตน์ อดิเรกอุดมรัตน์
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
สาวิตรี วันเพ็ญ
วัณทนา ศิริธราธิวัตร
2009 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(9 No 4), pp. 41-49
3. ความชุกของความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มอาชีพตัดเย็บ จังหวัดขอนแก่น นงลักษณ์ ทศทิศ
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
วิชัย อึงพินิจพงศ์
พรรณี ปึงสุวรรณ
ทิพาพร กาญจนราช
2011 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(11 No 2), pp. 47-54
4. The Prevalence and Associated Factors of working Posture of Low Back Pain in the Textile Occupation (Fishing Net) In Khon Kaen Province Petcharat Keawduangdee
Rungthip Puntumetakul
Wantana Siritaratiwat
Yodchai Boonprakob
Sawitri Wanpen
Panee Rithmark
Yupa Thavornpitak
2011 Srinagarind Medical Journal
(26 No 4), pp. 317-324
5. การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือภายในผู้วัดของเทคนิคการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังแบบทำเอง สามวิธีในอาสาสมัครปกติ: การศึกษานำร่อง (Comparison of Intra-tester Reliability for Measuring Active Lumbar Range of Motion by three Methods in Healthy Subjects: A Prel บัณฑิต พรหมมานนท์
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
พรรณี ปึงสุวรรณ
อุไรวรรณ ชัชวาล
ธีระ ฤทธิรอด
2013 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(13 No 3), pp. 58-67
6. Effects of Core Stabilization Exercise in Subacute Non-Specific Low Back Pain: Pilot Study Rungthip Chalermsan
Rungthip Puntumetakul
Wanida Dornpunha
Torkamol Kamolrat
Uraiwon Chatchawan
Rawiporn Pitak
Pratchaya Kaladee
2016 Journal of Nursing Science and Health
(39 No 1), pp. HEALTH VOLUME 39 NO 1 (January-March) 2016
7. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านต่ออาการปวด ภาวะจำกัดความสามารถและพิสัยการเคลื่อนไหว ของหลังในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่ไม่ทราบสาเหตุ นุชรัตน์ มูลเมืองแสน
ณิชาภัตร พุฒิคามิน
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
2556 Journal of Nursing and Health Care
(31 No 3), pp. 107-114

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.020145654678344727