Loading
รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21233580500: H-INDEX 17

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Sperm surface arylsulfatase a can disperse the cumulus matrix of cumulus oocyte complexes Wu, A
Anupriwan, A
Iamsaard, S
Chakrabandhu, K
Santos, DC
Rupar, T
Tsang, BK
Carmona, E
Tanphaichitr, N
2007
2. Enzymatic activity of proprotein convertase 4 is important for mammalian fertilization Sitthichai Iamsaard
Rapeepun Vanichviriyakit
Arpornrad Saewu
Boonsirm Withyachumnarnkul
Ajoy Basak
Nongnuj Tanphaichitr
2008
3. Induction of the acrosome reaction in black tiger shrimp (Penaeus monodon) requires sperm trypsin-like enzyme activity. Hathairat Kruevaisayawan
Rapeepun Vanichviriyakit
Wattana Weerachatyanukul
Sitthichai Iamsaard
Boonsirm Withyachumnarnkul
Ajoy Basak
Nongnuj Tanphaichitr
Prasert Sobhon
2008
4. Position Variation of Vermiform Appendix in Northeast Thai Cadavers Kowit Chaisiwamongko
Thanarat Chantaupalee
Nawaporn Techataweewan
Yanyong Toomsan
Tansita Aranateerakul
Somsuda Teepsawang
Sitthichai Iamsaard
Tuangprat Srikulwong
2010
5. Enzymatic activity of sperm proprotein convertase is important for mammalian fertilization Iamsaard, S
Vanichviriyakit, R
Hommalai, G
Saewu, A
Srakaew, N
Withyachumnarnkul, B
Basak, A
Tanphaichitr, N
2011
6. Changes in oviduct structure in the black tiger shrimp, Penaeus monodon, during ovarian maturation. Sitthichai Iamsaard
Siriporn Sriurairatana
Boonsirm Withyachumnarnkul
2012
7. Communication: Changes in oviduct structure in the black tiger shrimp, Penaeus monodon, during ovarian maturation Iamsaard, S. 2012
8. Duplicated axillary arch muscles arising from the latissimus dorsi. Iamsaard, S
Uabundit, N
Khamanarong, K
Sripanidkulchai, K
Chaiciwamongkol, K
Namking, M
Ratanasuwan, S
Boonruangsri, P
Hipkaeo, W
2012
9. Variant insertion of the teres major muscle. Sitthichai Iamsaard
Nut Thunyaharn
Kowit Chaisiwamongkol
Porntip Boonruangsri
Nongnut Uabundit
Wiphawi Hipkaeo
2012
10. Anethum graveolens Linn. (dill) extract enhances the mounting frequency and level of testicular tyrosine protein phosphorylation in rats Iamsaard, S
Prabsattroo, T
Sukhorum, W
Muchimapura, S
Srisaard, P
Uabundit, N
Thukhammee, W
Wattanathorn, J
2013
11. Duplicated axillary arch muscles arising from the latissimus dorsi Sitthichai Iamsaard
Nongnut Uabundit
Kimaporn Khamanarong
Kittisak Sripanidkulchai
Kowit Chaiciwamongkol
Malivalaya Namking
Somsiri Ratanasuwan
Porntip Boonruangsri
Wiphawi Hipkaeo
2013
12. Sperm Concentration and its Acrosome Status of Monosodium Glutamate-Treated Rats Wannisa Sukhorum
Sitthichai Iamsaard
2013
13. The Anatomical Study of the Nasal Septum in North-East Thai Cadavers Rarinthorn Samrid
Kowit Chaisiwamongkol
Sanguansak Thanaviratananich
Wannisa Sukhorum
Jindaporn Yimdee
Sitthichai Iamsaard
2013
14. Transversus Menti Muscle in a Thai Cadaver Kittisak Sripanidkulchai
Kowit Chaisiwamongkol
Sitthichai Iamsaard
2013
15. Transversus Menti muscle in a Thai cadaver | Músculo transversus Menti en un cadaver Tailandés Sripanidkulchai, K.
Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2013
16. Ultrastructure of spermatogenesis in the testis of Paragonimus heterotremus Uabundit, N
Kanla, P
Puthiwat, P
Arunyanart, C
Chaiciwamongkol, K
Maleewong, W
Intapan, PM
Iamsaard, S
Hipkaeo, W
2013
17. ผลปลอดพิษของสารสกัดดอกอัญชันสีม่วงต่ออวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของหนูแรท จาตุรณต์ บุรวัฒน์
วรรณิศา สุโขรัมย์
รรินธร สัมฤทธิ์
สุภัจฉรี อรัญ
สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
2013
18. Antioxidant activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract on testicular damage induced by ketoconazole in rats Sitthichai Iamsaard
Jaturon Burawat
Pipatpong Kanla
Supatcharee Arun
Wannisa Sukhorum
Bungorn Sripanidkulchai
Nongnut Uabundit
Jintanaporn Wattathorn
Wiphawi Hipkaeo
Duriya Fongmoon
Hisatake Kondo
2014
19. Double superior vena cava: two cases in Thai cadavers Iamsaard, S
Kanla, P
Arunyanart, C
2014
20. Particulate matters collected from ceramic factories in Lampang Province affecting rat lungs. Duriya Fongmoon
Surathat Pongnikorn
Aphiruk Chaisena
Sitthichai Iamsaard
2014
21. Phenolic contents and antioxidant capacities of Thai-Makham Pom (Phyllanthus emblica L.) aqueous extracts. Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Wattanathorn, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2014
22. The sensitivity of male rat reproductive organs to monosodium glutamate. Iamsaard, S
Sukhorum, W
Samrid, R
Yimdee, J
Kanla, P
Chaisiwamongkol, K
Hipkaeo, W
Fongmoon, D
Kondo, H
2014
23. A Morphological Study of Posterior Divisional Branches of the Mandibular Nerve in Embalmed Thai Cadavers Jeerapat Singsorn
Porntip Boonruangsri
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
Waranyoo Khonkankong
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015
24. Aneurysm, tortuosity and kinking of abdominal aorta and iliac arteries in thai cadavers | Aneurisma, Tortousidad y Torsión de la Parte Abdominal de la Aorta y de las Arterias Ilíacas en Cadáveres Tailandeses Porntip Boonruangsri
Bussakorn Suwannapong
Somsiri Rattanasuwan
Sitthichai Iamsaard
2015
25. Chronic Stress Induces Precocious Acrosome Reaction and Change of Testicular Tyrosine Phosphorylation Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Apichakhan Sampannang
Wannisa Sukhorum
Chanwit Maneenin
Sitthichai Iamsaard
2015
26. Expressions of Testicular Steriodogenic Proteins and Tyrosine Phosphorylation in VPA-induced Rats Wanisa Sukhorum
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Apichakhan Sumpannang
Sitthichai Iamsaard
2015
27. Immunohistochemical analysis of sustentacular cells in the adrenal medulla, carotid body and sympathetic ganglion of mice using an antibody against brain-type fatty acid binding protein (B-FABP) Sawetree Pakkarato
Surang Chomphoo
Yoshiteru Kagawa
Yuji Owada
Wilaiwan Mothong
Sitthichai Iamsaard
Tarinee Sawatpanich
Hisatake Kondo
Wiphawi Hipkaeo
2015
28. Incidence of Metopism in Adult Thai Skulls Khamanarong, K.
Tuamsuk, P.
Woraputtaporn, W.
Namking, M.
Sawatpanich, T.
Toomsan, Y.
Iamsaard, S.
2015
29. Moringa oleifera extract enhances sexual performance in stressed rats Prabsattroo, T
Wattanathorn, J
Iamsaard, S
Somsapt, P
Sritragool, O
Thukhummee, W
Muchimapura, S
2015
30. Morphometric Analysis of the Iliac Arterial Lengths in Normal and Abnormal Aortoiliac Arteries (Tortuosity,Kinking and Aneurysm) Conditions Porntip Boonruangsri
Bussakorn Suwannarong
Kowit Chaisiwamongkol
Wiphawi Hipkaeo
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015
31. Neurotoxic Effect of Stephania venosa Tubers Extract in Male Rats Nongnut Uabundit
Supaporn Muchimapura
Sitthichai Iamsaard
Terdthai Tong-Un
Panakaporn Wannanon
Wathita Phachonpai
Jintanaporn Wattanathorn
2015
32. Phyllanthus emblica L. Branch Extract Ameliorates Testicular Damage in Valproic Acid-Induced Rats Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Boonruangsri, P.
Namking, M.
Uabundit, N.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2015
33. Presence of the Unique Duct Containing the Sertoli Cell-Like Cluster on a Histological Section of Human Testicular Tissue Sitthichai Iamsaard 2015
34. Types of Facets on the Superior Articular Surface of Isan-Thai Dried Calcanei Sitthichai Iamsaard
Nongnut Uabundit
Porntip Boonruangsri
Tarinee Sawatpanich
Wiphawi Hipkaeo
2015
35. Antioxidant capacity and acute testicular toxicity of Leucaena leucocephala aqueous shoot tips plus young leaves extracts Jaturon Burawat
Nongnut Uabandit
Bungorn Sripanidkulchai
Somsak Nualkaew
Sitthichai Iamsaard
2016
36. Changes of testicular phosphorylated proteins in response to restraint stress in male rats Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Sampannang, A
Uabundit, N
Iamsaard, S
2016
37. Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Sampannang, A
Maneenin, C
Iamsaard, S
2016
38. Incidence of Clavicular Rhomboid Fossa in Northeastern Thais: An Anthropological Study. Kaewma, A
Sampannang, A
Tuamsuk, P
Kanpittaya, J
Iamsaard, S
2016
39. Localization of sterodogenic acute regulartory (StAR) protein in testis of Thai red jungle fowl (Gallus gallus gallus) Iamsaard, S.
Chaichun, A.
Sukhorum, W.
2016
40. Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril Extract Prevents Adverse Reproductive Parameters of Male Rats Induced with Valproic Acid Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2016
41. Antioxidant and hypoglycemic effects of momordica cochinchinensis spreng. (Gac) aril extract on reproductive damages in strepced hyperglycemia mice Sukhorum, W.
Burawat, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2017
42. Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Momordica cochinchinensis Spreng. (Gac) Aril Extract on Reproductive Damages in Streptozotocin (STZ)-Induced Hyperglycemia Mice Apichakan Sampannang
Supatcharee Arun
Wannisa Sukhorum
Jaturon Burawat
Somsak Nualkaew
Chanwit Maneenin
Bungorn Sripanidkulchai
Sitthichai Iamsaard
2017
43. Changes in testicular function proteins and sperm acrosome status in rats treated with valproic acid Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2017
44. Classification and incidence of medial articular surface in Northeastern-Thai clavicles Iamsaard, S. 2017
45. Classification and Incidence of Pterion Patterns of Thai Skulls Chaijaroonkhanarak, W.
Woraputtaporn, W.
Prachaney, P.
Amarttayakong, P.
Khamanarong, K.
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Iamsaard, S.
2017
46. Cortical bone thickness of the mandibular canal and implications for bilateral sagittal split osteotomy: a cadaveric study. L. Promma
N. Sakulsak
P. Putiwat
P. Amarttayakong
S. Iamsaard
H. Trakulsuk
K. Hirunyakorn
S. Suarbua
Y. Wattanaraeungchai
2017
47. Incidence of Unusual Formation of the Median Nerve in Thai-Northeast Embalmed Cadavers Namking, M.
Chaijaroonkhanarak, W.
Khamanarong, K.
Woraputtaporn, W.
Iamsaard, S.
2017
48. Localization and Identification of Tyrosine Phosphorylated Proteins in Adult Sprague-Dawley Rat Testis Chaichun, A.
Arun, S.
Burawat, J.
Kanla, P.
Iamsaard, S.
2017
49. Morphometry of Isan-Thai Clavicles as a Guide for Sex Determination Tuamsuk, P.
Iamsaard, S.
2017
50. Neuroprotective and Memory-Enhancing Effect of the Combined Extract of Purple Waxy Corn Cob and Pandan in Ovariectomized Rats Kirisattayakul, W.
Wattanathorn, J.
Iamsaard, S.
Jittiwat, J.
Suriharn, B.
Lertrat, K.
2017
51. Protective Effect of Momordica cochinchinensis (L.) Spreng Aril Extract on Essential Testicular Markers in Rats Induced with Valproic Acid Iamsaard, S.
Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2017
52. Valproic acid induces histologic changes and decreases androgen receptor levels of testis and epididymis in rats Sitthichai Iamsaard
Wannisa Sukhorum
Supatcharee Arun
Nichapa Phunchago
Nongnuch Uabundit
Porntip Boonruangsri
Malivalaya Namking
2017
53. Acute Effects of Mimosine Purified from Leucaena leucocephala on Male Reproductive System of Adult Mice Kanla, P.
Burawat, J.
Arun, S.
Sawatpanich, T.
Chaichun, A.
Iamsaard, S.
2018
54. Antioxidant Capacity of Momordica charantia Extract and its Protective Effect on Testicular Damage in Valproic Acid-Induced Rats Burawat, J.
,
Nualkaew, S.
Arun, S.
Iamsaard, S.
2018
55. Double inferior vena cava associated with double suprarenal and testicular venous anomalies: A rare case report Khamanarong, K.
Iamsaard, S.
2018
56. Effects of Leucaena leucocephala (Lamk.) shoot tips plus young leaf extract containing mimosine on reproductive system of male rats Jaturon Burawat
Nongnut Uabandit
Supatcharee Arun
Somsak Nualkaew
Sitthichai Iamsaard
2018
57. Localization and changes of tyrosine phosphorylated proteins and ß actin in epididymis of rats treated with valproic acid Sawatpanich, T.
Arun, S.
Chaichun, A.
Sukhorum, W.
Burawat, J.
Iamsaard, S.
2018
58. Localization and Changes of Tyrosine Phosphorylated Proteins and beta Actin in Epididymis of Rats Treated with Valproic Acid Tarinee Sawatpanich
Supatcharee Arun
Saranya Tongpan
Amnart Chaichun
Apichakarn Sampannang
Wannisa Sukhorum
Chanwit Maneenin
Jaturon Burawat
Sitthichai Iamsaard
2018
59. Methotrexate changes the testicular tyrosine phosphorylated protein expression and seminal vesicle epithelia of adult rats Sitthichai Iamsaard
Jariya Umka Welbat
Wannisa Sukhorum
Suchada Krutsri
Supatcharee Arun
Tarinee Sawatpanich
2018
60. Phyllanthus emblica leaf extract ameliorates testicular damage in rats with chronic stress. Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2018
61. Testicular histopathology and phosphorylated protein changes in mice with diabetes induced by multiple-low doses of streptozotocin: An experimental study Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2018
62. Types and Morphometric Study of Calcaneal Articular Facets on Human Tali of Thai Population Phunchago, N.
Uabundit, N.
Chaisiwamongkol, K.
Chaichun, A.
Iamsaard, S.
2018
63. Alterations of morphology and phosphorylated protein expression in the seminal vesicles of diabetic mice Iamsaard, S. 2019
64. A Morphometric Study on Subaxial Cervical Pedicles of Thai People Iamsaard, S.
Sawatpanich, T.
Sae-Jung, S.
Khamanarong, K.
2019
65. Anatomical Variations of Thyroid Glands in Northeastern-Thai Embalmed Cadavers ,
Iamsaard, S.
2019
66. Appropriate Concentration of Acetic Acid for the Preservation of Fresh Cadaveric Brains to be Used in Surgical Training: A Preliminary Study Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2019
67. Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice: an experimental study Sampannang, A
Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Iamsaard, S
2019
68. Incidence of vertebral artery of aortic arch origin, its level of entry into transverse foramen, length, diameter and clinical significance Worawut Woraputtaporn
Tansita Ananteerakul
Sitthichai Iamsaard
Malivalaya Namking
2019
69. Mimosine increases the expressions of tyrosine phosphorylated protein in mouse seminal vesicles Amnart Chaichun
Jaturon Burawat
Supatcharee Arun
Saranya Tongpan
Pipatpong Kanla
Tarinee Sawatpanich
Sitthichai Iamsaard
2019
70. The Alterations of Microvasculature, Tyrosine Phosphorylation, and Lipid Peroxidation in Kidney of Rats Treated with Valproic Acid Burawat, J.
,
Sukhorum, W.
Arun, S.
Iamsaard, S.
2019
71. Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle. Sukhorum, W.
Arun, S.
Iamsaard, S.
2019
72. Comparison of male reproductive parameters in mice with type 1 and type 2 diabetes Sampannang, A
Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Iamsaard, S
2020
73. Evaluation of antioxidant capacity and reproductive toxicity of aqueous extract of Thai Mucuna pruriens seeds Iamsaard, S
Arun, S
Burawat, J
Yannasithinon, S
Tongpan, S
Bunsueb, S
Lapyuneyong, N
Choowong-In, P
Tangsrisakda, N
Chaimontri, C
Sukhorum, W
2020
Count 52 30 49 10

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Sperm surface arylsulfatase A can disperse the cumulus matrix of cumulus oocyte complexes Iamsaard, S.
Rupar, T.
2007 Journal of Cellular Physiology
1 (213), pp. 201-211
2. Enzymatic activity of sperm proprotein convertase is important for mammalian fertilization Iamsaard, S.
Basak, A.
2011 Journal of Cellular Physiology
11 (226), pp. 2817-2826
3. Communication: Changes in oviduct structure in the black tiger shrimp, Penaeus monodon, during ovarian maturation Iamsaard, S. 2012 Journal of Zhejiang University: Science B
10 (13), pp. 846-850
4. Anethum graveolens Linn. (dill) extract enhances the mounting frequency and level of testicular tyrosine protein phosphorylation in rats Iamsaard, S.
Prabsattroo, T.
Sukhorum, W.
Muchimapura, S.
Srisaard, P.
Uabundit, N.
Thukhammee, W.
Wattanathorn, J.
2013 Journal of Zhejiang University: Science B
3 (14), pp. 247-252
5. Transversus Menti muscle in a Thai cadaver | Músculo transversus Menti en un cadaver Tailandés Sripanidkulchai, K.
Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2013 International Journal of Morphology
4 (31), pp. 1399-1400
6. Ultrastructure of spermatogenesis in the testis of Paragonimus heterotremus Uabundit, N.
Kanla, P.
Puthiwat, P.
Arunyanart, C.
Chaiciwamongkol, K.
Maleewong, W.
Intapan, P.M.A.
Iamsaard, S.
Hipkaeo, W.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 669-676
7. Antioxidant activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract on testicular damage induced by ketoconazole in rats Iamsaard, S.
Burawat, J.
Kanla, P.
Arun, S.
Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Uabundit, N.
Hipkaeo, W.
Fongmoon, D.
Kondo, H.
2014 Journal of Zhejiang University: Science B
6 (15), pp. 548-555
8. Double superior vena cava: two cases in Thai cadavers Iamsaard, S.
Kanla, P.
Arunyanart, C.
2014 Acta medica academica
2 (43), pp. 170-171
9. Particulate matters collected from ceramic factories in Lampang Province affecting rat lungs Fongmoon, D.
Iamsaard, S.
2014 Journal of Zhejiang University: Science B
1 (15), pp. 75-83
10. Phenolic contents and antioxidant capacities of Thai-Makham Pom (Phyllanthus emblica L.) aqueous extracts Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Wattanathorn, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2014 Journal of Zhejiang University: Science B
4 (15), pp. 405-408
11. The sensitivity of male rat reproductive organs to monosodium glutamate. Iamsaard, S.
Sukhorum, W.
Kanla, P.
Chaisiwamongkol, K.
Hipkaeo, W.
Fongmoon, D.
Kondo, H.
2014 Acta medica academica
1 (43), pp. 3-9
12. Aneurysm, tortuosity and kinking of abdominal aorta and iliac arteries in thai cadavers | Aneurisma, Tortousidad y Torsión de la Parte Abdominal de la Aorta y de las Arterias Ilíacas en Cadáveres Tailandeses Boonruangsri, P.
Boonruangsri, P.
Suwannapong, B.
Rattanasuwan, S.
Iamsaard, S.
2015 International Journal of Morphology
1 (33), pp. 73-76
13. Immunohistochemical analysis of sustentacular cells in the adrenal medulla, carotid body and sympathetic ganglion of mice using an antibody against brain-type fatty acid binding protein (B-FABP) Pakkarato, S.
Chomphoo, S.
Kagawa, Y.
Mothong, W.
Iamsaard, S.
Sawatpanich, T.
Kondo, H.
Hipkaeo, W.
2015 Journal of Anatomy
4 (226), pp. 348-353
14. Incidence of metopism in adult Thai skulls | Incidencia de metopismo en cráneos Tailandeses adultos Khamanarong, K.
Tuamsuk, P.
Woraputtaporn, W.
Namking, M.
Sawatpanich, T.
Toomsan, Y.
Iamsaard, S.
2015 International Journal of Morphology
1 (33), pp. 51-54
15. Moringa oleifera extract enhances sexual performance in stressed rats Prabsattroo, T.
Wattanathorn, J.
Iamsaard, S.
Somsapt, P.
Sritragool, O.
Thukhummee, W.
Muchimapura, S.
2015 Journal of Zhejiang University: Science B
3 (16), pp. 179-190
16. Phyllanthus emblica L. Branch extract ameliorates testicular damage in valproic acid-induced rats | El Extracto de la Rama de Phyllanthus emblica L. Disminuye el Daño Testicular Inducido por Ácido Valproico en Ratas Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Boonruangsri, P.
Namking, M.
Uabundit, N.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2015 International Journal of Morphology
3 (33), pp. 1016-1022
17. Antioxidant capacity and acute testicular toxicity of Leucaena leucocephala aqueous shoot tips plus young leaves extracts Burawat, J.
Sripanidkulchai, B.O.
Nualkaew, S.
Iamsaard, S.
2016 International Journal of Morphology
2 (34), pp. 514-521
18. Changes of testicular phosphorylated proteins in response to restraint stress in male rats Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Uabundit, N.
Iamsaard, S.
2016 Journal of Zhejiang University: Science B
1 (17), pp. 21-29
19. Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2016 International Journal of Reproductive BioMedicine
7 (14), pp. 443-452
20. Localization of sterodogenic acute regulartory (StAR) protein in testis of Thai red jungle fowl (Gallus gallus gallus) Iamsaard, S.
Chaichun, A.
Sukhorum, W.
2016 Journal of Morphological Sciences
2 (33), pp. 79-82
21. Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril extract prevents adverse reproductive parameters of male rats induced with valproic acid Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2016 International Journal of Morphology
3 (34), pp. 870-876
22. Antioxidant and hypoglycemic effects of momordica cochinchinensis spreng. (Gac) aril extract on reproductive damages in strepced hyperglycemia mice Sukhorum, W.
Burawat, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Morphology
2 (35), pp. 667-675
23. Changes in testicular function proteins and sperm acrosome status in rats treated with valproic acid Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2017 Reproduction, Fertility and Development
8 (29), pp. 1585-1592
24. Classification and incidence of medial articular surface in Northeastern-Thai clavicles Iamsaard, S. 2017 Journal of Morphological Sciences
1 (34), pp. 44-47
25. Classification and incidence of pterion patterns of Thai skulls Chaijaroonkhanarak, W.
Woraputtaporn, W.
Prachaney, P.
Amarttayakong, P.
Khamanarong, K.
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Morphology
4 (35), pp. 1239-1242
26. Cortical bone thickness of the mandibular canal and implications for bilateral sagittal split osteotomy: a cadaveric study Amarttayakong, P.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
5 (46), pp. 572-577
27. Incidence of unusual formation of the median nerve in Thai-northeast embalmed cadavers Namking, M.
Chaijaroonkhanarak, W.
Khamanarong, K.
Woraputtaporn, W.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Morphology
1 (35), pp. 52-55
28. Localization and identification of tyrosine phosphorylated proteins in adult sprague-dawley rat testis Chaichun, A.
Arun, S.
Burawat, J.
Kanla, P.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Morphology
4 (35), pp. 1322-1327
29. Morphometry of Isan-Thai clavicles as a guide for sex determination Tuamsuk, P.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Morphology
1 (35), pp. 172-177
30. Neuroprotective and Memory-Enhancing Effect of the Combined Extract of Purple Waxy Corn Cob and Pandan in Ovariectomized Rats Kirisattayakul, W.
Wattanathorn, J.
Iamsaard, S.
Jittiwat, J.
Suriharn, B.
Lertrat, K.
2017 Oxidative Medicine and Cellular Longevity
(2017), pp.
31. Protective effect of Momordica cochinchinensis (L.) spreng aril extract on essential testicular markers in rats induced with valproic acid Iamsaard, S.
Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2017 International Journal of Morphology
3 (35), pp. 992-999
32. Valproic acid induces histologic changes and decreases androgen receptor levels of testis and epididymis in rats Iamsaard, S.
Sukhorum, W.
Arun, S.
Uabundit, N.
Boonruangsri, P.
Namking, M.
2017 International Journal of Reproductive BioMedicine
4 (15), pp. 217-224
33. Acute effects of mimosine purified from Leucaena leucocephala on male reproductive system of adult mice Kanla, P.
Burawat, J.
Arun, S.
Sawatpanich, T.
Chaichun, A.
Iamsaard, S.
2018 International Journal of Morphology
2 (36), pp. 507-512
34. Antioxidant capacity of Momordica charantia extract and its protective effect on testicular damage in valproic acid-induced rats Burawat, J.
,
Nualkaew, S.
Arun, S.
Iamsaard, S.
2018 International Journal of Morphology
2 (36), pp. 447-453
35. Double inferior vena cava associated with double suprarenal and testicular venous anomalies: A rare case report Khamanarong, K.
Iamsaard, S.
2018 Journal of Morphological Sciences
4 (35), pp. 221-224
36. Effects of Leucaena leucocephala (Lamk.) shoot tips plus young leaf extract containing mimosine on reproductive system of male rats Burawat, J.
Arun, S.
Nualkaew, S.
Iamsaard, S.
2018 International Journal of Morphology
3 (36), pp. 1062-1069
37. Localization and changes of tyrosine phosphorylated proteins and ß actin in epididymis of rats treated with valproic acid Sawatpanich, T.
Arun, S.
Chaichun, A.
Sukhorum, W.
Burawat, J.
Iamsaard, S.
2018 International Journal of Morphology
3 (36), pp. 835-840
38. Methotrexate changes the testicular tyrosine phosphorylated protein expression and seminal vesicle epithelia of adult rats Iamsaard, S.
Welbat, J.U.
Sukhorum, W.
Arun, S.
Sawatpanich, T.
2018 International Journal of Morphology
2 (36), pp. 737-742
39. Phyllanthus emblica leaf extract ameliorates testicular damage in rats with chronic stress Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2018 Journal of Zhejiang University: Science B
12 (19), pp. 948-959
40. Testicular histopathology and phosphorylated protein changes in mice with diabetes induced by multiple-low doses of streptozotocin: An experimental study Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2018 International Journal of Reproductive BioMedicine
4 (16), pp. 235-246
41. Types and morphometric study of calcaneal articular facets on human tali of Thai population Phunchago, N.
Uabundit, N.
Chaisiwamongkol, K.
Chaichun, A.
Iamsaard, S.
2018 International Journal of Morphology
3 (36), pp. 975-978
42. Alterations of morphology and phosphorylated protein expression in the seminal vesicles of diabetic mice Iamsaard, S. 2019 Andrologia
10 (51), pp.
43. A Morphometric study on subaxial cervical pedicles of thai people Iamsaard, S.
Sawatpanich, T.
Sae-Jung, S.
Khamanarong, K.
2019 Spine
10 (44), pp. E579-E584
44. Anatomical variations of thyroid glands in northeastern-thai embalmed cadavers ,
Iamsaard, S.
2019 International Journal of Morphology
1 (37), pp. 136-140
45. Appropriate concentration of acetic acid for the preservation of fresh cadaveric brains to be used in surgical training: A preliminary study Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2019 International Journal of Morphology
3 (37), pp. 1107-1110
46. Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice: an experimental study Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2019 International Journal of Reproductive BioMedicine
8 (17), pp. 567-576
47. Incidence of vertebral artery of aortic arch origin, its level of entry into transverse foramen, length, diameter and clinical significance Woraputtaporn, W.
Ananteerakul, T.
Iamsaard, S.
Namking, M.
2019 Anatomical Science International
4 (94), pp. 275-279
48. Mimosine increases the expressions of tyrosine phosphorylated protein in mouse seminal vesicles Chaichun, A.
Burawat, J.
Arun, S.
Kanla, P.
Sawatpanich, T.
Iamsaard, S.
2019 International Journal of Morphology
4 (37), pp. 1463-1468
49. The alterations of microvasculature, tyrosine phosphorylation, and lipid peroxidation in kidney of rats treated with valproic acid Burawat, J.
,
Sukhorum, W.
Arun, S.
Iamsaard, S.
2019 International Journal of Morphology
1 (37), pp. 65-70
50. Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle Sukhorum, W.
Arun, S.
Iamsaard, S.
2019 Andrologia
7 (51), pp.
51. Comparison of male reproductive parameters in mice with type 1 and type 2 diabetes Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Iamsaard, S.
2020 Clinical and Experimental Reproductive Medicine
1 (47), pp. 20-33
52. Evaluation of antioxidant capacity and reproductive toxicity of aqueous extract of Thai Mucuna pruriens seeds Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
2020 Journal of Integrative Medicine
3 (18), pp. 265-273

Title Authors Year Journal title
1. Sperm surface arylsulfatase A can disperse the cumulus matrix of cumulus oocyte complexes. Wu, A
Anupriwan, A
Iamsaard, S
Chakrabandhu, K
Santos, DC
Rupar, T
Tsang, BK
Carmona, E
Tanphaichitr, N
2007 Journal of cellular physiology
1 (213), pp. 201-11
2. Induction of the acrosome reaction in black tiger shrimp (Penaeus monodon) requires sperm trypsin-like enzyme activity. Kruevaisayawan, H
Vanichviriyakit, R
Weerachatyanukul, W
Iamsaard, S
Withyachumnarnkul, B
Basak, A
Tanphaichitr, N
Sobhon, P
2008 Biology of reproduction
1 (79), pp. 134-41
3. Enzymatic activity of sperm proprotein convertase is important for mammalian fertilization. Iamsaard, S
Vanichviriyakit, R
Hommalai, G
Saewu, A
Srakaew, N
Withyachumnarnkul, B
Basak, A
Tanphaichitr, N
2011 Journal of cellular physiology
11 (226), pp. 2817-26
4. Duplicated axillary arch muscles arising from the latissimus dorsi. Iamsaard, S
Uabundit, N
Khamanarong, K
Sripanidkulchai, K
Chaiciwamongkol, K
Namking, M
Ratanasuwan, S
Boonruangsri, P
Hipkaeo, W
2012 Anatomy & cell biology
4 (45), pp. 288-90
5. Changes in oviduct structure in the black tiger shrimp, Penaeus monodon, during ovarian maturation. Iamsaard, S
Sriurairatana, S
Withyachumnarnkul, B
2012 Journal of Zhejiang University. Science. B
10 (13), pp. 846-50
6. Variant insertion of the teres major muscle. Iamsaard, S
Thunyaharn, N
Chaisiwamongkol, K
Boonruangsri, P
Uabundit, N
Hipkaeo, W
2012 Anatomy & cell biology
3 (45), pp. 211-3
7. Anethum graveolens Linn. (dill) extract enhances the mounting frequency and level of testicular tyrosine protein phosphorylation in rats. Iamsaard, S
Prabsattroo, T
Sukhorum, W
Muchimapura, S
Srisaard, P
Uabundit, N
Thukhammee, W
Wattanathorn, J
2013 Journal of Zhejiang University. Science. B
3 (14), pp. 247-52
8. Ultrastructure of spermatogenesis in the testis of Paragonimus heterotremus. Uabundit, N
Kanla, P
Puthiwat, P
Arunyanart, C
Chaiciwamongkol, K
Maleewong, W
Intapan, PM
Iamsaard, S
Hipkaeo, W
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 669-76
9. Particulate matters collected from ceramic factories in Lampang Province affecting rat lungs. Fongmoon, D
Pongnikorn, S
Chaisena, A
Iamsaard, S
2014 Journal of Zhejiang University. Science. B
1 (15), pp. 75-83
10. The sensitivity of male rat reproductive organs to monosodium glutamate. Iamsaard, S
Sukhorum, W
Samrid, R
Yimdee, J
Kanla, P
Chaisiwamongkol, K
Hipkaeo, W
Fongmoon, D
Kondo, H
2014 Acta medica academica
1 (43), pp. 3-9
11. Double superior vena cava: two cases in Thai cadavers. Iamsaard, S
Kanla, P
Arunyanart, C
2014 Acta medica academica
2 (43), pp. 170-1
12. Antioxidant activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract on testicular damage induced by ketoconazole in rats. Iamsaard, S
Burawat, J
Kanla, P
Arun, S
Sukhorum, W
Sripanidkulchai, B
Uabundit, N
Wattathorn, J
Hipkaeo, W
Fongmoon, D
Kondo, H
2014 Journal of Zhejiang University. Science. B
6 (15), pp. 548-55
13. Phenolic contents and antioxidant capacities of Thai-Makham Pom (Phyllanthus emblica L.) aqueous extracts. Iamsaard, S
Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Wattanathorn, J
Nualkaew, S
Sripanidkulchai, B
2014 Journal of Zhejiang University. Science. B
4 (15), pp. 405-8
14. Immunohistochemical analysis of sustentacular cells in the adrenal medulla, carotid body and sympathetic ganglion of mice using an antibody against brain-type fatty acid binding protein (B-FABP). Pakkarato, S
Chomphoo, S
Kagawa, Y
Owada, Y
Mothong, W
Iamsaard, S
Sawatpanich, T
Kondo, H
Hipkaeo, W
2015 Journal of anatomy
4 (226), pp. 348-53
15. Moringa oleifera extract enhances sexual performance in stressed rats. Prabsattroo, T
Wattanathorn, J
Iamsaard, S
Somsapt, P
Sritragool, O
Thukhummee, W
Muchimapura, S
2015 Journal of Zhejiang University. Science. B
3 (16), pp. 179-90
16. Changes of testicular phosphorylated proteins in response to restraint stress in male rats. Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Sampannang, A
Uabundit, N
Iamsaard, S
2016 Journal of Zhejiang University. Science. B
1 (17), pp. 21-9
17. Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats. Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Sampannang, A
Maneenin, C
Iamsaard, S
2016 International journal of reproductive biomedicine (Yazd, Iran)
7 (14), pp. 443-52
18. Incidence of Clavicular Rhomboid Fossa in Northeastern Thais: An Anthropological Study. Kaewma, A
Sampannang, A
Tuamsuk, P
Kanpittaya, J
Iamsaard, S
2016 Anatomy research international
(2016), pp. 9298043
19. Valproic acid induces histologic changes and decreases androgen receptor levels of testis and epididymis in rats. Iamsaard, S
Sukhorum, W
Arun, S
Phunchago, N
Uabundit, N
Boonruangsri, P
Namking, M
2017 International journal of reproductive biomedicine (Yazd, Iran)
4 (15), pp. 217-224
20. Changes in testicular function proteins and sperm acrosome status in rats treated with valproic acid. Sukhorum, W
Iamsaard, S
2017 Reproduction, fertility, and development
8 (29), pp. 1585-1592
21. Cortical bone thickness of the mandibular canal and implications for bilateral sagittal split osteotomy: a cadaveric study. Promma, L
Sakulsak, N
Putiwat, P
Amarttayakong, P
Iamsaard, S
Trakulsuk, H
Hirunyakorn, K
Suarbua, S
Wattanaraeungchai, Y
2017 International journal of oral and maxillofacial surgery
5 (46), pp. 572-577
22. Testicular histopathology and phosphorylated protein changes in mice with diabetes induced by multiple-low doses of streptozotocin: An experimental study. Sampannang, A
Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Iamsaard, S
2018 International journal of reproductive biomedicine (Yazd, Iran)
4 (16), pp. 235-246
23. Phyllanthus emblica leaf extract ameliorates testicular damage in rats with chronic stress. Arun, S
Burawat, J
Yannasithinon, S
Sukhorum, W
Limpongsa, A
Iamsaard, S
2018 Journal of Zhejiang University. Science. B
12 (19), pp. 948-959
24. Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice: An experimental study. Sampannang, A
Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Iamsaard, S
2019 International journal of reproductive biomedicine (Yazd, Iran)
8 (17), pp. 567-576
25. Incidence of vertebral artery of aortic arch origin, its level of entry into transverse foramen, length, diameter and clinical significance. Woraputtaporn, W
Ananteerakul, T
Iamsaard, S
Namking, M
2019 Anatomical science international
4 (94), pp. 275-279
26. Alterations of morphology and phosphorylated protein expression in the seminal vesicles of diabetic mice. Yannasithinon, S
Iamsaard, S
2019 Andrologia
(), pp. e13406
27. A Morphometric Study on Subaxial Cervical Pedicles of Thai People. Mahiphot, J
Iamsaard, S
Sawatpanich, T
Sae-Jung, S
Khamanarong, K
2019 Spine
10 (44), pp. E579-E584
28. Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle. Tongpan, S
Sukhorum, W
Arun, S
Sawatphanich, T
Iamsaard, S
2019 Andrologia
(), pp. e13303
29. Evaluation of antioxidant capacity and reproductive toxicity of aqueous extract of Thai Mucuna pruriens seeds. Iamsaard, S
Arun, S
Burawat, J
Yannasithinon, S
Tongpan, S
Bunsueb, S
Lapyuneyong, N
Choowong-In, P
Tangsrisakda, N
Chaimontri, C
Sukhorum, W
2020 Journal of integrative medicine
3 (18), pp. 265-273
30. Comparison of male reproductive parameters in mice with type 1 and type 2 diabetes. Sampannang, A
Arun, S
Burawat, J
Sukhorum, W
Iamsaard, S
2020 Clinical and experimental reproductive medicine
1 (47), pp. 20-33

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Sperm surface arylsulfatase a can disperse the cumulus matrix of cumulus oocyte complexes Alexander Wu
Araya Anupriwan
Sitthichai Iamsaard
Krittalak Chakrabandhu
Daniela Costa Santos
Tony Rupar
Benjamin K. Tsang
Euridice Carmona
Nongnuj Tanphaichitr
2007 JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY
1.0 (213.0), pp. 201.0-211.0
34 0 0 0 0 0 34
2. Enzymatic activity of proprotein convertase 4 is important for mammalian fertilization Sitthichai Iamsaard
Rapeepun Vanichviriyakit
Arpornrad Saewu
Boonsirm Withyachumnarnkul
Ajoy Basak
Nongnuj Tanphaichitr
2008 BIOLOGY OF REPRODUCTION
(), pp. 99.0-100.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Induction of the acrosome reaction in black tiger shrimp (Penaeus monodon) requires sperm trypsin-like enzyme activity Hathairat Kruevaisayawan
Rapeepun Vanichviriyakit
Wattana Weerachatyanukul
Sitthichai Iamsaard
Boonsirm Withyachumnarnkul
Ajoy Basak
Nongnuj Tanphaichitr
Prasert Sobhon
2008 BIOLOGY OF REPRODUCTION
1.0 (79.0), pp. 134.0-141.0
33 0 0 0 0 0 33
4. Enzymatic Activity of Sperm Proprotein Convertase Is Important for Mammalian Fertilization Sitthichai Iamsaard
Rapeepun Vanichviriyakit
Greanggrai Hommalai
Arpornrad Saewu
Nopparat Srakaew
Boonsirm Withyachumnarnkul
Ajoy Basak
Nongnuj Tanphaichitr
2011 JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY
11.0 (226.0), pp. 2817.0-2826.0
10 0 0 0 0 0 10
5. Changes in oviduct structure in the black tiger shrimp, Penaeus monodon, during ovarian maturation Sitthichai Iamsaard
Siriporn Sriurairatana
Boonsirm Withyachumnarnkul
2012 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
10.0 (13.0), pp. 846.0-850.0
2 0 0 0 0 0 2
6. Variant insertion of the teres major muscle Sitthichai Iamsaard
Nut Thunyaharn
Kowit Chaisiwamongkol
Porntip Boonruangsri
Nongnut Uabundit
Wiphawi Hipkaeo
2012 Anatomy and Cell Biology. Anatomy and Cell Biology
3.0 (45.0), pp. 211.0-213.0
0 0 0 0 0 0 0
7. Anethum graveolens Linn. (dill) extract enhances the mounting frequency and level of testicular tyrosine protein phosphorylation in rats Sitthichai Iamsaard
Thawatchai Prabsattroo
Wannisa Sukhorum
Supaporn Muchimapura
Panee Srisaard
Nongnut Uabundit
Wipawee Thukhammee
Jintanaporn Wattanathorn
2013 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
3.0 (14.0), pp. 247.0-252.0
14 0 0 0 0 0 14
8. Duplicated axillary arch muscles arising from the latissimus dorsi Sitthichai Iamsaard
Nongnut Uabundit
Kimaporn Khamanarong
Kittisak Sripanidkulchai
Kowit Chaiciwamongkol
Malivalaya Namking
Somsiri Ratanasuwan
Porntip Boonruangsri
Wiphawi Hipkaeo
2013 Anatomy and Cell Biology. Anatomy and Cell Biology
4.0 (45.0), pp. 288.0-290.0
0 0 0 0 0 0 0
9. Transversus Menti Muscle in a Thai Cadaver Kittisak Sripanidkulchai
Kowit Chaisiwamongkol
Sitthichai Iamsaard
2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (31.0), pp. 1399.0-1400.0
0 0 0 0 0 0 0
10. Antioxidant activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract on testicular damage induced by ketoconazole in rats Sitthichai Iamsaard
Jaturon Burawat
Pipatpong Kanla
Supatcharee Arun
Wannisa Sukhorum
Bungorn Sripanidkulchai
Nongnut Uabundit
Jintanaporn Wattathorn
Wiphawi Hipkaeo
Duriya Fongmoon
Hisatake Kondo
2014 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
6.0 (15.0), pp. 548.0-555.0
25 0 0 0 0 0 25
11. Particulate matters collected from ceramic factories in Lampang Province affecting rat lungs Duriya Fongmoon
Surathat Pongnikorn
Aphiruk Chaisena
Sitthichai Iamsaard
2014 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
1.0 (15.0), pp. 75.0-83.0
5 0 0 0 0 0 5
12. Phenolic contents and antioxidant capacities of Thai-Makham Pom (Phyllanthus emblica L.) aqueous extracts Sitthichai Iamsaard
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Wannisa Sukhorum
Jintanaporn Wattanathorn
Somsak Nualkaew
Bungorn Sripanidkulchai
2014 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
4.0 (15.0), pp. 405.0-408.0
28 0 0 0 0 0 28
13. Aneurysm, Tortuosity and Kinking of Abdominal Aorta and Iliac Arteries in Thai Cadavers Porntip Boonruangsri
Bussakorn Suwannapong
Somsiri Rattanasuwan
Sitthichai Iamsaard
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
1.0 (33.0), pp. 73.0-76.0
0 0 0 0 0 0 0
14. Immunohistochemical analysis of sustentacular cells in the adrenal medulla, carotid body and sympathetic ganglion of mice using an antibody against brain-type fatty acid binding protein (B-FABP) Sawetree Pakkarato
Surang Chomphoo
Yoshiteru Kagawa
Yuji Owada
Wilaiwan Mothong
Sitthichai Iamsaard
Tarinee Sawatpanich
Hisatake Kondo
Wiphawi Hipkaeo
2015 JOURNAL OF ANATOMY
4.0 (226.0), pp. 348.0-353.0
12 0 0 0 0 0 12
15. Incidence of Metopism in Adult Thai Skulls Kimaporn Khamanarong
Panya Tuamsuk
Worawut Woraputtaporn
Malivalaya Namking
Tarinee Sawatpanich
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
1.0 (33.0), pp. 51.0-54.0
7 0 0 0 0 0 7
16. Moringa oleifera extract enhances sexual performance in stressed rats Thawatchai Prabsattroo
Jintanaporn Wattanathorn
Sitthichai Iamsaard
Pichet Somsapt
Opass Sritragool
Wipawee Thukhummee
Supaporn Muchimapura
2015 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
3.0 (16.0), pp. 179.0-190.0
34 2 0 0 0 0 36
17. Phyllanthus emblica L. Branch Extract Ameliorates Testicular Damage in Valproic Acid-Induced Rats Sitthichai Iamsaard
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Wannisa Sukhorum
Porntip Boonruangsri
Malivalaya Namking
Nongnut Uabundit
Somsak Nualkaew
Bungorn Sripanidkulchai
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (33.0), pp. 1016.0-1022.0
14 0 0 0 0 0 14
18. Types of Facets on the Superior Articular Surface of Isan-Thai Dried Calcanei Sitthichai Iamsaard
Nongnut Uabundit
Porntip Boonruangsri
Tarinee Sawatpanich
Wiphawi Hipkaeo
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (33.0), pp. 1549.0-1552.0
3 0 0 0 0 0 3
19. Types of Facets on the Superior Articular Surface of Isan-Thai Dried Calcanei. Tipos de Facetas de la Superficie Articular Superior de Calcáneos Secos de Tailandeses del Nordeste Sitthichai Iamsaard
Nongnut Uabundit
Porntip Boonruangsri
Tarinee Sawatpanich
Wiphawi Hipkaeo
2015 International Journal of Morphology
4.0 (33.0), pp. 1549.0-1552.0
0 0 0 0 0 0 0
20. Antioxidant Capacity and Acute Testicular Toxicity of Leucaena leucocephala Aqueous Shoot Tips Plus Young Leaves Extracts Jaturon Burawat
Nongnut Uabandit
Bungorn Sripanidkulchai
Somsak Nualkaew
Sitthichai Iamsaard
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2.0 (34.0), pp. 514.0-521.0
8 0 0 0 0 0 8
21. Changes of testicular phosphorylated proteins in response to restraint stress in male rats Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Wannisa Sukhorum
Apichakan Sampannang
Nongnut Uabundit
Sitthichai Iamsaard
2016 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
1.0 (17.0), pp. 21.0-29.0
28 0 0 0 0 0 28
22. Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Wannisa Sukhorum
Apichakan Sampannang
Chanwit Maneenin
Sitthichai Iamsaard
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE
7.0 (14.0), pp. 443.0-452.0
29 0 0 0 0 0 29
23. Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril Extract Prevents Adverse Reproductive Parameters of Male Rats Induced with Valproic Acid Wannisa Sukhorum
Apichakarn Sampannang
Bungorn Sripanidkulchai
Sitthichai Iamsaard
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (34.0), pp. 870.0-876.0
13 0 0 0 0 0 13
24. Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Momordica cochinchinensis Spreng. (Gac) Aril Extract on Reproductive Damages in Streptozotocin (STZ)-Induced Hyperglycemia Mice Apichakan Sampannang
Supatcharee Arun
Wannisa Sukhorum
Jaturon Burawat
Somsak Nualkaew
Chanwit Maneenin
Bungorn Sripanidkulchai
Sitthichai Iamsaard
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2.0 (35.0), pp. 667.0-675.0
12 0 0 0 0 0 12
25. Changes in testicular function proteins and sperm acrosome status in rats treated with valproic acid Wannisa Sukhorum
Sitthichai Iamsaard
2017 REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT
8.0 (29.0), pp. 1585.0-1592.0
26 0 0 0 0 0 26
26. Classification and Incidence of Pterion Patterns of Thai Skulls Wunnee Chaijaroonkhanarak
Worawut Woraputtaporn
Parichat Prachaney
Pattama Amarttayakong
Kimaporn Khamanarong
Wanassanun Pannangrong
Jariya Umka Welbat
Sitthichai Iamsaard
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (35.0), pp. 1239.0-1242.0
0 0 0 0 0 0 0
27. Cortical bone thickness of the mandibular canal and implications for bilateral sagittal split osteotomy: a cadaveric study L. Promma
N. Sakulsak
P. Putiwat
P. Amarttayakong
S. Iamsaard
H. Trakulsuk
K. Hirunyakorn
S. Suarbua
Y. Wattanaraeungchai
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
5.0 (46.0), pp. 572.0-577.0
5 0 0 0 0 0 5
28. Incidence of Unusual Formation of the Median Nerve in Thai-Northeast Embalmed Cadavers Malivalaya Namking
Arada Chaiyamoon
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Kimaporn Khamanarong
Worawut Woraputtaporn
Sitthichai Iamsaard
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
1.0 (35.0), pp. 52.0-55.0
0 0 0 0 0 0 0
29. Localization and Identification of Tyrosine Phosphorylated Proteins in Adult Sprague-Dawley Rat Testis Amnart Chaichun
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Pipatpong Kanla
Sitthichai Iamsaard
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (35.0), pp. 1322.0-1327.0
14 0 0 0 0 0 14
30. Morphometry of Isan-Thai Clavicles as a Guide for Sex Determination Ailadda Kaewma
Apichakan Sampannang
Panya Tuamsuk
Sitthichai Iamsaard
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
1.0 (35.0), pp. 172.0-177.0
0 0 0 0 0 0 0
31. Protective Effect of Momordica cochinchinensis (L.) Spreng Aril Extract on Essential Testicular Markers in Rats Induced with Valproic Acid Sitthichai Iamsaard
Wannisa Sukhorum
Apichakarn Sampannang
Bungorn Sripanidkulchai
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (35.0), pp. 992.0-999.0
12 0 0 0 0 0 12
32. Valproic acid induces histologic changes and decreases androgen receptor levels of testis and epididymis in rats Sitthichai Iamsaard
Wannisa Sukhorum
Supatcharee Arun
Nichapa Phunchago
Nongnuch Uabundit
Porntip Boonruangsri
Malivalaya Namking
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE
4.0 (15.0), pp. 217.0-224.0
10 0 0 0 0 0 10
33. Acute Effects of Mimosine Purified from Leucaena leucocephala on Male Reproductive System of Adult Mice Pipatpong Kanla
Jaturon Burawat
Supatcharee Arun
Tarinee Sawatpanich
Amnart Chaichun
Sitthichai Iamsaard
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2.0 (36.0), pp. 507.0-512.0
4 0 0 0 0 0 4
34. Antioxidant Capacity of Momordica charantia Extract and its Protective Effect on Testicular Damage in Valproic Acid-Induced Rats Chanwit Maneenin
Jaturon Burawat
Naowarat Maneenin
Somsak Nualkaew
Supatcharee Arun
Apichakan Sampannang
Sitthichai Iamsaard
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2.0 (36.0), pp. 447.0-453.0
8 0 0 0 0 0 8
35. Effects of Leucaena leucocephala (Lamk.) Shoot Tips Plus Young Leaf Extract Containing Mimosine on Reproductive System of Male Rats Jaturon Burawat
Nongnut Uabandit
Supatcharee Arun
Somsak Nualkaew
Sitthichai Iamsaard
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (36.0), pp. 1062.0-1069.0
4 0 0 0 0 0 4
36. Localization and Changes of Tyrosine Phosphorylated Proteins and beta Actin in Epididymis of Rats Treated with Valproic Acid Tarinee Sawatpanich
Supatcharee Arun
Saranya Tongpan
Amnart Chaichun
Apichakarn Sampannang
Wannisa Sukhorum
Chanwit Maneenin
Jaturon Burawat
Sitthichai Iamsaard
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (36.0), pp. 835.0-840.0
6 0 0 0 0 0 6
37. Methotrexate Changes the Testicular Tyrosine Phosphorylated Protein Expression and Seminal Vesicle Epithelia of Adult Rats Sitthichai Iamsaard
Jariya Umka Welbat
Wannisa Sukhorum
Suchada Krutsri
Supatcharee Arun
Tarinee Sawatpanich
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2.0 (36.0), pp. 737.0-742.0
4 0 0 0 0 0 4
38. Phyllanthus emblica leaf extract ameliorates testicular damage in rats with chronic stress Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Supataechasit Yannasithinon
Wannisa Sukhorum
Akgpol Limpongsa
Sitthichai Iamsaard
2018 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
12.0 (19.0), pp. 948.0-959.0
0 0 0 0 0 0 0
39. Testicular histopathology and phosphorylated protein changes in mice with diabetes induced by multiple-low doses of streptozotocin: An experimental study Apichakan Sampannang
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Wannisa Sukhorum
Sitthichai Iamsaard
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE
4.0 (16.0), pp. 235.0-246.0
4 0 0 0 0 0 4
40. Types and Morphometric Study of Calcaneal Articular Facets on Human Tali of Thai Population Nichapa Phunchago
Nongnut Uabundit
Kowit Chaisiwamongkol
Amnart Chaichun
Sitthichai Iamsaard
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (36.0), pp. 975.0-978.0
0 0 0 0 0 0 0
41. Alterations of morphology and phosphorylated protein expression in the seminal vesicles of diabetic mice Supataechasit Yannasithinon
Sitthichai Iamsaard
2019 ANDROLOGIA
10.0 (51.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
42. A Morphometric Study on Subaxial Cervical Pedicles of Thai People Jarupon Mahiphot
Sitthichai Iamsaard
Tarinee Sawatpanich
Surachai Sae-Jung
Kimaporn Khamanarong
2019 SPINE
10.0 (44.0), pp. E579-E584
0 0 0 0 0 0 0
43. Anatomical Variations of Thyroid Glands in Northeastern-Thai Embalmed Cadavers Chanwit Maneenin
Naowarat Maneenin
Sitthichai Iamsaard
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
1.0 (37.0), pp. 136.0-140.0
0 0 0 0 0 0 0
44. Appropriate Concentration of Acetic Acid for the Preservation of Fresh Cadaveric Brains to be Used in Surgical Training: A Preliminary Study Nontaphon Piyawattanametha
Intouch Sopchokchai
Kowit Chaisiwamongkol
Nawiya Kitkhuandee
Punnarat Sirataranon
Sitthichai Iamsaard
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (37.0), pp. 1107.0-1110.0
0 0 0 0 0 0 0
45. Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice: An experimental study Apichakan Sampannang
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Wannisa Sukhorum
Sitthichai Iamsaard
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE
8.0 (17.0), pp. 567.0-576.0
1 0 0 0 0 0 1
46. Incidence of vertebral artery of aortic arch origin, its level of entry into transverse foramen, length, diameter and clinical significance Worawut Woraputtaporn
Tansita Ananteerakul
Sitthichai Iamsaard
Malivalaya Namking
2019 ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL
4.0 (94.0), pp. 275.0-279.0
1 0 0 0 0 0 1
47. Mimosine Increases the Expressions of Tyrosine Phosphorylated Protein in Mouse Seminal Vesicles Amnart Chaichun
Jaturon Burawat
Supatcharee Arun
Saranya Tongpan
Pipatpong Kanla
Tarinee Sawatpanich
Sitthichai Iamsaard
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (37.0), pp. 1463.0-1468.0
0 0 0 0 0 0 0
48. The Alterations of Microvasculature, Tyrosine Phosphorylation, and Lipid Peroxidation in Kidney of Rats Treated with Valproic Acid Chanwit Maneenin
Natthapol Lapyuneyong
Saranya Tongpan
Supataechasit Yannasithinon
Jaturon Burawat
Naowarat Maneenin
Wannisa Sukhorum
Supatcharee Arun
Sitthichai Iamsaard
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
1.0 (37.0), pp. 65.0-70.0
0 0 0 0 0 0 0
49. Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle Saranya Tongpan
Wannisa Sukhorum
Supatcharee Arun
Tarinee Sawatphanich
Sitthichai Iamsaard
2019 ANDROLOGIA
7.0 (51.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
50. Comparison of male reproductive parameters in mice with type 1 and type 2 diabetes Apichakan Sampannang
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Wannisa Sukhorum
Sitthichai Iamsaard
2020 CLINICAL AND EXPERIMENTAL REPRODUCTIVE MEDICINE-CERM
1.0 (47.0), pp. 20.0-33.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Position Variation of Vermiform Appendix in Northeast Thai Cadavers Kowit Chaisiwamongko
Thanarat Chantaupalee
Nawaporn Techataweewan
Yanyong Toomsan
Tansita Aranateerakul
Somsuda Teepsawang
Sitthichai Iamsaard
Tuangprat Srikulwong
2010 Srinagarind Medical Journal
(25 No 3), pp. 250-255
2. Sperm Concentration and its Acrosome Status of Monosodium Glutamate-Treated Rats Wannisa Sukhorum
Sitthichai Iamsaard
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 291-294
3. The Anatomical Study of the Nasal Septum in North-East Thai Cadavers Rarinthorn Samrid
Kowit Chaisiwamongkol
Sanguansak Thanaviratananich
Wannisa Sukhorum
Jindaporn Yimdee
Sitthichai Iamsaard
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 279-281
4. ผลปลอดพิษของสารสกัดดอกอัญชันสีม่วงต่ออวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของหนูแรท จาตุรณต์ บุรวัฒน์
วรรณิศา สุโขรัมย์
รรินธร สัมฤทธิ์
สุภัจฉรี อรัญ
สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 118-122
5. Expressions of Testicular Steriodogenic Proteins and Tyrosine Phosphorylation in VPA-induced Rats Wanisa Sukhorum
Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Apichakhan Sumpannang
Sitthichai Iamsaard
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 51
6. A Morphological Study of Posterior Divisional Branches of the Mandibular Nerve in Embalmed Thai Cadavers Jeerapat Singsorn
Porntip Boonruangsri
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
Waranyoo Khonkankong
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 4), pp. 358-363
7. Presence of the Unique Duct Containing the Sertoli Cell-Like Cluster on a Histological Section of Human Testicular Tissue Sitthichai Iamsaard 2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 4), pp. 388-391
8. Morphometric Analysis of the Iliac Arterial Lengths in Normal and Abnormal Aortoiliac Arteries (Tortuosity,Kinking and Aneurysm) Conditions Porntip Boonruangsri
Bussakorn Suwannarong
Kowit Chaisiwamongkol
Wiphawi Hipkaeo
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 4), pp. 352-387
9. Neurotoxic Effect of Stephania venosa Tubers Extract in Male Rats Nongnut Uabundit
Supaporn Muchimapura
Sitthichai Iamsaard
Terdthai Tong-Un
Panakaporn Wannanon
Wathita Phachonpai
Jintanaporn Wattanathorn
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 1), pp. 26
10. Chronic Stress Induces Precocious Acrosome Reaction and Change of Testicular Tyrosine Phosphorylation Supatcharee Arun
Jaturon Burawat
Apichakhan Sampannang
Wannisa Sukhorum
Chanwit Maneenin
Sitthichai Iamsaard
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 52

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01485443115234375