Loading
รศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์

รศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์

ภาควิชาจุลชีววิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8340341100: H-INDEX 21

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A rapid detection of herpes simplex virus by ELISA in asymptomatic pregnant women and neonates. Thongkrajai, P
Pothinam, S
Hahnvajanawong, C
1986
2. Salmonellosis and the food chain in Khon Kaen, northeastern Thailand Vaeteewootacharn, K
Sutra, S
Vaeteewootacharn, S
Sithigon, D
Jamjane, O
Chomvarin, C
Hahnvajanawong, C
Thongskulpanich, N
Thaewnon-giew, K
2005
3. Enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of Helicobacter pylori in dyspeptic patients and volunteer blood donors Deankanob, W
Chomvarin, C
Hahnvajanawong, C
Intapan, PM
Wongwajana, S
Mairiang, P
Kularbkaew, C
Sangchan, A
2006
4. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna. Ratiya Kukhetpitakwong
Chariya Hahnvajanawong
Preecha Homchampa
Vichai Leelavatcharamas
Jarunee Satra
Watcharee Khunkitti
2006
5. In vitro and in vivo anti-inflammatory potential of Cryptolepis buchanani Pisamai Laupattarakasem
Tasanee Wangsrimongkol
Rudee Surarit
Chariya Hahnvajanawong
2006
6. Growth Inhibitory Activity of Garcinia Hanburyi extracts on Cholangiocarcinoma Cell Lines. Wongwarut Boonyanugomol
Chariya hahnvajanawong
Vichai Reutrakul
Natthinee Anantachoke
2007
7. Synergistic growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: Doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells Pinmai, K
Chunlaratthanabhorn, S
Ngamkitidechakul, C
Soonthornchareon, N
Hahnvajanawong, C
2008
8. Antimalarial and Cytotoxic Depsidones from the Fungus Chaetomium brasiliense Khumkomkhet, P
Kanokmedhakul, S
Kanokmedhakul, K
Hahnvajanawong, C
Soytong, K
2009
9. Expression Profile of Genes Involved in 5-Fluorouracil Metabolic Pathway as Predictive Parameters for 5-Fluorouracil Response in Cholangiocarcinoma Jariya Chaiyagool
Chariya Hahnvajanawong
Banchob Sripa
Vajarapong Bhudhisawasdi
Narong Khuntikeo
Ake Pugkhem
Siri Chau-in
Wichittra Tassaneeyakul
2009
10. Induction of apoptosis by rhinacanthone isolated from Rhinacanthus nasutus roots in human cervical carcinoma cells Pongpun Siripong
Chariya hahnvajanawong
Jantana Yahuafai
Suratsawadee Piyaviriyakul
Kwanjai Kanokmedhakul
Ngampong Kongkathip
Somsak Ruchirawat
Naoto Oku
2009
11. Seroreactivity to specific antigens of Helicobacter pylori infection is associated with an increased risk of the dyspeptic gastrointestinal diseases Chomvarin, C
Ottiwet, O
Hahnvajanawong, C
Intapan, PM
Wongwajana, S
2009
12. Some Properties of a Polymeric Surfactant Derived from Alginate Kukhetpitakwong, R.
Hahnvajanawong, C.
Preechagoon, D.
Khunkitti, W.
2009
13. Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines Hahnvajanawong, C
Boonyanugomol, W
Nasomyon, T
Loilome, W
Namwat, N
Anantachoke, N
Tassaneeyakul, W
Sripa, B
Namwat, W
Reutrakul, V
2010
14. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives Songsiang, U
Pitchuanchom, S
Boonyarat, C
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2010
15. Effect of Mallotus repandus onVascular Endothelial and Cholangiocarcinoma Cells Migration Pisamai Laupattarakasem
Banchob Sripa
Chariya Hahnvajanawong
2010
16. Gamma-glutamyltranspeptidase of H-pylori induces apoptosis in human biliary cells via mitochondria pathway W. Boonyanugomol
C. Chomvarin
S. Baik
J. Song
K. Kim
M. Cho
W. Lee
H. Kang
K. Rhee
B. Sripa
C. Hahnvajanawong
2010
17. Comparative in vitro Cytotoxicity of the Generic and Reference Products of Gemcitabine on Various Cancer Cell Lines Chariya Hahnvajanawong
Vajarabhongsa Bhudisawadi
Nisana Namwat
Banchob Sripa
Wichittra Tassaneeyakul
2011
18. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora. Uraiwan Songsiang
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2011
19. Cytotoxic lasiodiplodin derivatives from the fungus Syncephalastrum racemosum Mongkol Buayairaksa
Somdej Kanokmedhakul
Kwanjai Kanokmedhakul
Panawan Moosophon
Chariya Hahnvajanawong
Kasem Soytong
2011
20. Cytotoxic Pentacyclic and Tetracyclic Aromatic Sesquiterpenes from Phomopsis archeri Hemtasin, C.
Kanokmedhakul, S.
Kanokmedhakul, K.
Hahnvajanawong, C.
Soytong, K.
Prabpai, S.
Kongsaeree, P.
2011
21. Inhibition of cell cycle progression and apoptotic activity of resveratrol in human intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines Chariya Hahnvajanawong
Supaluk Ketnimit
Wongwarut Boonyanugomol
Kovit Pattanapanyasat
Yaovalux Chamgramol
Banchob Sripa
Nisana Namwat
Khosit Pinmai
Wichittra Tassaneeyakul
Vichai Reutakul
2011
22. Role of cagA-positive Helicobacter pylori on cell proliferation, apoptosis, and inflammation in biliary cells. Wongwarut Boonyanugomol
Chariya Chomvarin
Seung-Chul Baik
Jea-Young Song
Chariya Hahnvajanawong
Kyung-Mi Kim
Myung-Je Cho
Woo-Kon Lee
Hyung-Lyun Kang
Kwang-Ho Rhee
Banchob Sripa
2011
23. Characterization of Newcastle Disease Virus Propagated from LLC MK2 Cell Culture Ratiya Kukhetpitakwong
Preecha Homchampa
Jarunee Satra
Thitawat Chantaworn
Sarisa Trakarnrungsee
Chariya Hahnvajanawong
Vichai Leelavacharamas
Watcharee Khunkitti
2012
24. Cytotoxic sesquiterpenes from luminescent mushroom Neonothopanus nambi Somdej Kanokmedhakul
Ratsami Lekphrom
Kwanjai Kanokmedhakul
Chariya Hahnvajanawong
Sureeporn Bua-art
Weerasak Saksirirat
Samran Prabpai
Palangpon Kongsaeree
2012
25. Effects of helicobacter pylori c-glutamyltranspeptidase on apoptosis and inflammation in human biliary cells Boonyanugomol, W.
Chomvarin, C.
Song, J.
Kim, K.
Lee, W.
Rhee, K.
Sripa, B.
Hahnvajanawong, C.
2012
26. Effects of Helicobacter pylori gamma-Glutamyltranspeptidase on Apoptosis and Inflammation in Human Biliary Cells Boonyanugomol, W
Chomvarin, C
Song, JY
Kim, KM
Kim, JM
Cho, MJ
Lee, WK
Kang, HL
Rhee, KH
Sripa, B
Hahnvajanawong, C
Baik, SC
2012
27. Helicobacter pylori in Thai patients with cholangiocarcinoma and its association with biliary inflammation and proliferation. Boonyanugomol, W.
Chomvarin, C.
Sripa, B.
Bhudhisawasdi, V.
Khuntikeo, N.
Hahnvajanawong, C.
Chamsuwan, A.
2012
28. High Expression of ABCC1 Indicates Poor Prognosis in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Srimunta, U
Sawanyawisuth, K
Kraiklang, R
Pairojkul, C
Puapairoj, A
Titipungul, T
Hahnvajanawong, C
Tassaneeyakul, W
Wongkham, C
Wongkham, S
Vaeteewoottacharn, K
2012
29. Highlights in this issue Wongwarut Boonyanugomol
Chariya Chomvarin
Banchob Sripa
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Narong Khuntikeo
Chariya Hahnvajanawong
Amporn Chamsuwan
2012
30. In vitro bioactivities of clove buds oil (Eugenia caryophyllata) and its effect on dermal fibroblast Khunkitti, W.
Veerapan, P.
Hahnvajanawong, C.
2012
31. Involvement of p53 and Nuclear Factor-kappaB Signaling Pathway for the Induction of G1-Phase Cell Cycle Arrest of Cholangiocarcinoma Cell Lines by Isomorellin Hahnvajanawong, C.
Ketnimit, S.
Anantachoke, N.
Sripa, B.
Pinmai, K.
Seubwai, W.
Reutrakul, V.
2012
32. Natural Products for Prevention and Treatment of Cholangiocarcinoma Chariya Hahnvajanawong
Khon Kaen University - Natural Products Chemistry Research Unit
Wunchana Seubwai
Faculty of Medicine - Department of Forensic Medicine
Thidarut Boonmars
Faculty of Medicine - Department of Parasitology
Kulthida Vaeteewoottacharn
Faculty of Medicine - Department of Biochemistry
2012
33. Orotate phosphoribosyl transferase mRNA expression and the response of cholangiocarcinoma to 5-fluorouracil. Chariya Hahnvajanawong
Jariya Chaiyagool
Wunchana Seubwai
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Nisana Namwat
Narong Khuntikeo
Banchob Sripa
Ake Pugkhem
Wichittra Tassaneeyakul
2012
34. Prevalence of caga epiya motifs in helicobacter pylori among dyspeptic patients in Northeast Thailand Chomvarin, C
Phusri, K
Sawadpanich, K
Mairiang, P
Namwat, W
Wongkham, C
Hahnvajanawong, C
2012
35. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model Wonkchalee, N
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Aromdee, C
Hahnvajanawong, C
Wu, Z
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Juasook, A
Sudsarn, P
2013
36. Helicobacter pylori cag pathogenicity island (cagPAI) involved in bacterial internalization and IL-8 induced responses via NOD1- and MyD88-dependent mechanisms in human biliary epithelial cells. Wongwarut Boonyanugomol
Chariya Chomvarin
Chariya Hahnvajanawong
Banchob Sripa
Maria Kaparakis-Liaskos
Richard L. Ferrero
2013
37. Aberrant Expression of NF-kappa B in Liver Fluke Associated Cholangiocarcinoma: Implications for Targeted Therapy Seubwai, W.
Wongkham, C.
Puapairoj, A.
Khuntikeo, N.
Pugkhem, A.
Hahnvajanawong, C.
Chaiyagool, J.
Umezawa, K.
Okada, S.
Wongkham, S.
2014
38. Antagonistic Growth Inhibitory Effect of Caged Xanthones with Chemotherapeutic Agents against Human Cholangiocarcinoma KKU-M214 Cell Line Jaruphan Kongsanthia
Vichai Reutrakul
Chariya Hahnvajanawong
2014
39. Isolation, docking and cytotoxicity evaluation against cholangiocarcinoma of labdanes from curcuma petiolata Jittra Suthiwong
Siripit Pitchuanchom
Wareeporn Wattanawongdon
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2014
40. Molecular mechanisms of resveratrol-induced apoptosis in human pancreatic cancer cells Napaporn Kaewdoungdee
Chariya Hahnvajanawong
Benjamart Chitsomboon
Wongwarut Boonyanugomol
Banchob Sripa
Kovit Pattanapanyasat
Anirban Maitra
2014
41. ROLE OF HLYA-POSITIVE VIBRIO CHOLERAE NON-O1/NON-O139 ON APOPTOSIS AND CYTOTOXICITY IN A CHINESE HAMSTER OVARY CELL LINE Kanoktippornchai, B
Chomvarin, C
Hahnvajanawong, C
Nutrawong, T
2014
42. Synergistic effects of isomorellin and forbesione with doxorubicin on apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cell lines. Hahnvajanawong, C.
Wattanawongdon, W.
Chomvarin, C.
Anantachoke, N.
Kanthawong, S.
Sripa, B.
Reutrakul, V.
2014
43. Terpenoids from the root bark of Pterolobium macropterum. Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2014
44. THE USE OF DELETED 133P53 AS A PREDICTION MARKER FOR CHEMO-RESPONSIVENESS IN CHOLANGIOCARCINOMA N. Nutthasirikul
T. Limpaiboon
C. Leelayuwat
C. Hahnvajanawong
T. Techasen
P. Jearanaikoon
2014
45. Establishment and characterization of gemcitabine-resistant human cholangiocarcinoma cell lines with multidrug resistance and enhanced invasiveness Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Namwat, N.
Kanchanawat, S.
Boonmars, T.
Jearanaikoon, P.
Leelayuwat, C.
Techasen, A.
Seubwai, W.
2015
46. Role of HLYA-positive vibrio cholerae non-o1/non-o139 on apoptosis and cytotoxicity in a Chinese hamster ovary cell line Kanoktippornchai, B.
Chomvarin, C.
Hahnvajanawong, C.
Nutrawong, T.
2015
47. Targeting the Delta 133p53 isoform can restore chemosensitivity in 5-fluorouracil-resistant cholangiocarcinoma cells Nutthasirikul, N
Hahnvajanawong, C
Techasen, A
Limpaiboon, T
Leelayuwat, C
Chau-In, S
Jearanaikoon, P
2015
48. Antitumor effect of forbesione isolated from Garcinia hanburyi on cholangiocarcinoma in vitro and in vivo Hahnvajanawong, C.
Boonmars, T.
Anantachoke, N.
Vaeteewoottacharn, K.
Reutrakul, V.
2016
49. Bioactivities of Goat Placenta hydrolysates Onanong Ruksounjik
Sompong Klaynongsruang
Chariya Hahnvajanawong
Watcharee Khunkitti
2016
50. Burkholderia pseudomallei Biofilm Promotes Adhesion, Internalization and Stimulates Proinflammatory Cytokines in Human Epithelial A549 Cells Kamjumphol, W.
Taweechaisupapong, S.
Kanthawong, S.
Wongwajana, S.
Wongratanacheewin, S.
Hahnvajanawong, C.
Chareonsudjai, S.
2016
51. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines. Sribuhom, T.
Hahnvajanawong, C.
Phatchana, R.
Yenjai, C.
2017
52. Classification of Gemcitabine resistant Cholangiocarcinoma cell lines using synchrotron FTIR microspectroscopy Wongwattanakul, M
Hahnvajanawong, C
Tippayawat, P
Chio-Srichan, S
Leelayuwat, C
Limpaiboon, T
Jearanaikoon, P
Heraud, P
2017
53. Genetic characterization of Helicobacter pylori vacA and cagA genes in Thai gastro-duodenal and hepatobiliary patients Wongwarut Boonyanugomol
Narong Khuntikeo
Ake Pugkhem
Kookwan Sawadpanich
Chariya Hahnvajanawong
Phattharaphon Wongphutorn
Bandit Khampoosa
Chariya Chomvarin
2017
54. In Vitro and In Vivo Inhibitory Effects of α-Mangostin on Cholangiocarcinoma Cells and Allografts Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sriraj, P.
Songsri, J.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
Hahnvajanawong, C.
Vaeteewoottacharn, K.
2017
55. Synergistic effect of forbesione from Garcinia hanburyi in combination with 5-fluorouracil on cholangiocarcinoma Hahnvajanawong, C.
Boonmars, T.
Wattanawongdon, W.
Salao, K.
Wongwajana, S.
Anantachoke, N.
Reutrakul, V.
2017
56. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Chawalit Pairojkul
Chariya Hahnvajanawong
Kulthida Vaeteewoottacharn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2018
57. Potential prediction of patient survival and chemotherapeutic sensitivity in cholangiocarcinoma using FTIR microspectroscopy Hahnvajanawong, C.
Seubwai, W.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
2018
58. Rhinacanthin-C extracted from Rhinacanthus nasutus (L.) inhibits cholangiocarcinoma cell migration and invasion by decreasing MMP-2, uPA, FAK and MAPK pathways Boueroy, P
Saensa‑Ard, S
Siripong, P
Kanthawong, S
Hahnvajanawong, C
2018
59. Anti-parasitic Drug Ivermectin Exhibits Potent Anticancer Activity Against Gemcitabine-resistant Cholangiocarcinoma . Intuyod, K
Hahnvajanawong, C
Pinlaor, P
Pinlaor, S
2019
60. Anti-parasitic Drug Ivermectin Exhibits Potent Anticancer Activity Against Gemcitabine-resistant Cholangiocarcinoma In Vitro Intuyod, K.
Hahnvajanawong, C.
Pinlaor, P.
Pinlaor, S.
2019
Count 43 36 41 7

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Salmonellosis and the food chain in Khon Kaen, northeastern Thailand Sutra, S.
Chomvarin, C.
Hahnvajanawong, C.
2005 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (36), pp. 123-129
2. Enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of Helicobacter pylori in dyspeptic patients and volunteer blood donors Deankanob, W.
Chomvarin, C.
Hahnvajanawong, C.
Intapan, P.M.A.
Wongwajana, S.
Mairiang, P.
Kularbkaew, C.
Sangchan, A.
2006 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
5 (37), pp. 958-965
3. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna. Kukhetpitakwong, R.
Hahnvajanawong, C.
Homchampa, P.
Leelavatcharamas, V.
Satra, J.
Khunkitti, W.
2006 International immunopharmacology
11 (6), pp. 1729-1735
4. In vitro and in vivo anti-inflammatory potential of Cryptolepis buchanani Laupattarakasem, P.
Wangsrimongkol, T.
Hahnvajanawong, C.
2006 Journal of Ethnopharmacology
3 (108), pp. 349-354
5. Synergistic growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: Doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells Pinmai, K.
Chunlaratthanabhorn, S.
Soonthornchareon, N.
Hahnvajanawong, C.
2008 World Journal of Gastroenterology
10 (14), pp. 1491-1497
6. Antimalarial and cytotoxic depsidones from the fungus Chaetomium brasiliense Khumkomkhet, P.
Kanokmedhakul, S.
Kanokmedhakul, K.
Hahnvajanawong, C.
Soytong, K.
2009 Journal of Natural Products
8 (72), pp. 1487-1491
7. Induction of apoptosis by rhinacanthone isolated from Rhinacanthus nasutus roots in human cervical carcinoma cells Siripong, P.
Hahnvajanawong, C.
Yahuafai, J.
Piyaviriyakul, S.
Kanokmedhakul, K.
Ruchirawat, S.
2009 Biological and Pharmaceutical Bulletin
7 (32), pp. 1251-1260
8. Seroreactivity to specific antigens of Helicobacter pylori infection is associated with an increased risk of the dyspeptic gastrointestinal diseases Chomvarin, C.
Ottiwet, O.
Hahnvajanawong, C.
Intapan, P.M.A.
Wongwajana, S.
2009 International Journal of Infectious Diseases
5 (13), pp. 647-654
9. Some Properties of a Polymeric Surfactant Derived from Alginate Kukhetpitakwong, R.
Hahnvajanawong, C.
Preechagoon, D.
Khunkitti, W.
2009 IFMBE Proceedings
(23), pp. 1344-1347
10. Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines Hahnvajanawong, C.
Boonyanugomol, W.
Nasomyon, T.
Loilome, W.
Namwat, N.
Anantachoke, N.
Tassaneeyakul, W.
Sripa, B.
Namwat, W.
Reutrakul, V.
2010 World Journal of Gastroenterology
18 (16), pp. 2235-2243
11. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives Songsiang, U.
Pitchuanchom, S.
Boonyarat, C.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2010 European Journal of Medicinal Chemistry
9 (45), pp. 3794-3802
12. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora Songsiang, U.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2011 Fitoterapia
8 (82), pp. 1169-1174
13. Cytotoxic lasiodiplodin derivatives from the fungus Syncephalastrum racemosum Buayairaksa, M.
Kanokmedhakul, S.
Kanokmedhakul, K.
Moosophon, P.
Hahnvajanawong, C.
Soytong, K.
2011 Archives of Pharmacal Research
12 (34), pp. 2037-2041
14. Cytotoxic pentacyclic and tetracyclic aromatic sesquiterpenes from phomopsis archeri Hemtasin, C.
Kanokmedhakul, S.
Kanokmedhakul, K.
Hahnvajanawong, C.
Soytong, K.
Prabpai, S.
Kongsaeree, P.
2011 Journal of Natural Products
4 (74), pp. 609-613
15. Inhibition of cell cycle progression and apoptotic activity of resveratrol in human intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines Hahnvajanawong, C.
Ketnimit, S.
Boonyanugomol, W.
Chamgramol, Y.
Sripa, B.
Namwat, N.
Pinmai, K.
Tassaneeyakul, W.
Reutrakul, V.
2011 Asian Biomedicine
6 (5), pp. 775-785
16. Role of cagA-positive Helicobacter pylori on cell proliferation, apoptosis, and inflammation in biliary cells Boonyanugomol, W.
Chomvarin, C.
Song, J.
Hahnvajanawong, C.
Kim, K.
Lee, W.
Rhee, K.
Sripa, B.
2011 Digestive Diseases and Sciences
6 (56), pp. 1682-1692
17. Cytotoxic sesquiterpenes from luminescent mushroom Neonothopanus nambi Kanokmedhakul, S.
Lekphrom, R.
Kanokmedhakul, K.
Hahnvajanawong, C.
Bua-Art, S.
Saksirirat, W.
Prabpai, S.
Kongsaeree, P.
2012 Tetrahedron
39 (68), pp. 8261-8266
18. Effects of helicobacter pylori c-glutamyltranspeptidase on apoptosis and inflammation in human biliary cells Boonyanugomol, W.
Chomvarin, C.
Song, J.
Kim, K.
Lee, W.
Rhee, K.
Sripa, B.
Hahnvajanawong, C.
2012 Digestive Diseases and Sciences
10 (57), pp. 2615-2624
19. Helicobacter pylori in Thai patients with cholangiocarcinoma and its association with biliary inflammation and proliferation Boonyanugomol, W.
Chomvarin, C.
Sripa, B.
Bhudhisawasdi, V.
Khuntikeo, N.
Hahnvajanawong, C.
Chamsuwan, A.
2012 HPB
3 (14), pp. 177-184
20. High Expression of ABCC1 Indicates Poor Prognosis in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Srimunta, U.
Sawanyawisuth, K.
Kraiklang, R.
Pairojkul, C.
Puapairoj, A.
Titipungul, T.
Hahnvajanawong, C.
Tassaneeyakul, W.
Wongkham, C.
Wongkham, S.
Vaeteewoottacharn, K.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 125-130
21. In vitro bioactivities of clove buds oil (Eugenia caryophyllata) and its effect on dermal fibroblast Khunkitti, W.
Veerapan, P.
Hahnvajanawong, C.
2012 International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
SUPPL.3 (4), pp. 556-560
22. Involvement of p53 and nuclear factor-kappaB signaling pathway for the induction of G1-phase cell cycle arrest of cholangiocarcinoma cell lines by isomorellin Hahnvajanawong, C.
Ketnimit, S.
Anantachoke, N.
Sripa, B.
Pinmai, K.
Seubwai, W.
Reutrakul, V.
2012 Biological and Pharmaceutical Bulletin
11 (35), pp. 1914-1925
23. Orotate phosphoribosyl transferase mRNA expression and the response of cholangiocarcinoma to 5-fluorouracil Hahnvajanawong, C.
Chaiyagool, J.
Seubwai, W.
Bhudhisawasdi, V.
Namwat, N.
Khuntikeo, N.
Sripa, B.
Pugkhem, A.
Tassaneeyakul, W.
2012 World Journal of Gastroenterology
30 (18), pp. 3955-3961
24. Prevalence of caga epiya motifs in helicobacter pylori among dyspeptic patients in Northeast Thailand Chomvarin, C.
Phusri, K.
Sawadpanich, K.
Mairiang, P.
Namwat, W.
Wongkham, C.
Hahnvajanawong, C.
2012 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (43), pp. 105-115
25. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model Wonkchalee, N.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Aromdee, C.
Hahnvajanawong, C.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
2013 Parasitology Research
12 (112), pp. 4211-4219
26. Helicobacter pylori cag Pathogenicity Island (cagPAI) Involved in Bacterial Internalization and IL-8 Induced Responses via NOD1- and MyD88-Dependent Mechanisms in Human Biliary Epithelial Cells Boonyanugomol, W.
Chomvarin, C.
Hahnvajanawong, C.
Sripa, B.
Kaparakis-Liaskos, M.
2013 PLoS ONE
10 (8), pp.
27. Aberrant expression of NF-κB in liver fluke associated cholangiocarcinoma: Implications for targeted therapy Seubwai, W.
Wongkham, C.
Puapairoj, A.
Khuntikeo, N.
Pugkhem, A.
Hahnvajanawong, C.
Chaiyagool, J.
Umezawa, K.
Okada, S.
Wongkham, S.
2014 PLoS ONE
8 (9), pp.
28. Isolation, docking and cytotoxicity evaluation against cholangiocarcinoma of labdanes from curcuma petiolata Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2014 Asian Journal of Chemistry
14 (26), pp. 4286-4290
29. Synergistic effects of isomorellin and forbesione with doxorubicin on apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cell lines Hahnvajanawong, C.
Wattanawongdon, W.
Chomvarin, C.
Anantachoke, N.
Kanthawong, S.
Sripa, B.
Reutrakul, V.
2014 Cancer Cell International
(), pp. 1-15
30. Synergistic effects of isomorellin and forbesione with doxorubicin on apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cell lines Hahnvajanawong, C.
Wattanawongdon, W.
Chomvarin, C.
Anantachoke, N.
Kanthawong, S.
Sripa, B.
Reutrakul, V.
2014 Cancer Cell International
1 (14), pp.
31. Terpenoids from the root bark of pterolobium macropterum Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2014 Journal of Natural Products
11 (77), pp. 2432-2437
32. Establishment and characterization of gemcitabine-resistant human cholangiocarcinoma cell lines with multidrug resistance and enhanced invasiveness Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Namwat, N.
Kanchanawat, S.
Boonmars, T.
Jearanaikoon, P.
Leelayuwat, C.
Techasen, A.
Seubwai, W.
2015 International Journal of Oncology
1 (47), pp. 398-410
33. Role of HLYA-positive vibrio cholerae non-o1/non-o139 on apoptosis and cytotoxicity in a Chinese hamster ovary cell line Kanoktippornchai, B.
Chomvarin, C.
Hahnvajanawong, C.
Nutrawong, T.
2015 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
6 (45), pp. 1365-1375
34. Antitumor effect of forbesione isolated from Garcinia hanburyi on cholangiocarcinoma in vitro and in vivo Hahnvajanawong, C.
Boonmars, T.
Anantachoke, N.
Vaeteewoottacharn, K.
Reutrakul, V.
2016 Oncology Letters
6 (12), pp. 4685-4698
35. Burkholderia pseudomallei biofilm promotes adhesion, internalization and stimulates proinflammatory cytokines in human epithelial A549 cells Kamjumphol, W.
Taweechaisupapong, S.
Kanthawong, S.
Wongwajana, S.
Wongratanacheewin, S.
Hahnvajanawong, C.
Chareonsudjai, S.
2016 PLoS ONE
8 (11), pp.
36. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines Sribuhom, T.
Hahnvajanawong, C.
Phatchana, R.
Yenjai, C.
2017 Journal of Natural Products
2 (80), pp. 403-408
37. Classification of Gemcitabine resistant Cholangiocarcinoma cell lines using synchrotron FTIR microspectroscopy Hahnvajanawong, C.
Tippayawat, P.
Chio-Srichan, S.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
2017 Journal of Biophotonics
3 (10), pp. 367-376
38. Genetic characterization of Helicobacter pylori vacA and cagA genes in Thai gastro-duodenal and hepatobiliary patients Boonyanugomol, W.
Khuntikeo, N.
Pugkhem, A.
Sawadpanich, K.
Hahnvajanawong, C.
Chomvarin, C.
2017 Journal of Infection in Developing Countries
1 (11), pp. 42-50
39. In vitro and in vivo inhibitory effects of α-mangostin on cholangiocarcinoma cells and allografts Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sriraj, P.
Songsri, J.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
Hahnvajanawong, C.
Vaeteewoottacharn, K.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (18), pp. 707-713
40. Synergistic effect of forbesione from Garcinia hanburyi in combination with 5-fluorouracil on cholangiocarcinoma Hahnvajanawong, C.
Boonmars, T.
Wattanawongdon, W.
Salao, K.
Wongwajana, S.
Anantachoke, N.
Reutrakul, V.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
12 (18), pp. 3343-3351
41. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Intuyod, K.
Priprem, A.
Pairojkul, C.
Hahnvajanawong, C.
Vaeteewoottacharn, K.
Pinlaor, P.
Pinlaor, S.
2018 International Journal of Oncology
5 (52), pp. 1715-1726
42. Potential prediction of patient survival and chemotherapeutic sensitivity in cholangiocarcinoma using FTIR microspectroscopy Hahnvajanawong, C.
Seubwai, W.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
2018 Journal of Molecular Structure
(1166), pp. 416-421
43. Rhinacanthin-C extracted from Rhinacanthus nasutus (L.) inhibits cholangiocarcinoma cell migration and invasion by decreasing MMP-2, uPA, FAK and MAPK pathways Siripong, P.
Kanthawong, S.
Hahnvajanawong, C.
2018 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
12 (19), pp. 3605-3613
44. Anti-parasitic Drug Ivermectin Exhibits Potent Anticancer Activity against Gemcitabine-resistant Cholangiocarcinoma in Vitro Intuyod, K.
Hahnvajanawong, C.
Pinlaor, P.
Pinlaor, S.
2019 Anticancer Research
9 (39), pp. 4837-4843

Title Authors Year Journal title
1. A rapid detection of herpes simplex virus by ELISA in asymptomatic pregnant women and neonates. Thongkrajai, P
Pothinam, S
Hahnvajanawong, C
1986 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (17), pp. 91-5
2. Salmonellosis and the food chain in Khon Kaen, northeastern Thailand. Vaeteewootacharn, K
Sutra, S
Vaeteewootacharn, S
Sithigon, D
Jamjane, O
Chomvarin, C
Hahnvajanawong, C
Thongskulpanich, N
Thaewnon-giew, K
2005 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (36), pp. 123-9
3. In vitro and in vivo anti-inflammatory potential of Cryptolepis buchanani. Laupattarakasem, P
Wangsrimongkol, T
Surarit, R
Hahnvajanawong, C
2006 Journal of ethnopharmacology
3 (108), pp. 349-54
4. Enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of Helicobacter pylori in dyspeptic patients and volunteer blood donors. Deankanob, W
Chomvarin, C
Hahnvajanawong, C
Intapan, PM
Wongwajana, S
Mairiang, P
Kularbkaew, C
Sangchan, A
2006 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (37), pp. 958-65
5. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna. Kukhetpitakwong, R
Hahnvajanawong, C
Homchampa, P
Leelavatcharamas, V
Satra, J
Khunkitti, W
2006 International immunopharmacology
11 (6), pp. 1729-35
6. Synergistic growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells. Pinmai, K
Chunlaratthanabhorn, S
Ngamkitidechakul, C
Soonthornchareon, N
Hahnvajanawong, C
2008 World journal of gastroenterology : WJG
10 (14), pp. 1491-7
7. Induction of apoptosis by rhinacanthone isolated from Rhinacanthus nasutus roots in human cervical carcinoma cells. Siripong, P
Hahnvajanawong, C
Yahuafai, J
Piyaviriyakul, S
Kanokmedhakul, K
Kongkathip, N
Ruchirawat, S
Oku, N
2009 Biological & pharmaceutical bulletin
7 (32), pp. 1251-60
8. Antimalarial and cytotoxic depsidones from the fungus Chaetomium brasiliense. Khumkomkhet, P
Kanokmedhakul, S
Kanokmedhakul, K
Hahnvajanawong, C
Soytong, K
2009 Journal of natural products
8 (72), pp. 1487-91
9. Seroreactivity to specific antigens of Helicobacter pylori infection is associated with an increased risk of the dyspeptic gastrointestinal diseases. Chomvarin, C
Ottiwet, O
Hahnvajanawong, C
Intapan, PM
Wongwajana, S
2009 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
5 (13), pp. 647-54
10. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives. Songsiang, U
Pitchuanchom, S
Boonyarat, C
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2010 European journal of medicinal chemistry
9 (45), pp. 3794-802
11. Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines. Hahnvajanawong, C
Boonyanugomol, W
Nasomyon, T
Loilome, W
Namwat, N
Anantachoke, N
Tassaneeyakul, W
Sripa, B
Namwat, W
Reutrakul, V
2010 World journal of gastroenterology : WJG
18 (16), pp. 2235-43
12. Cytotoxic pentacyclic and tetracyclic aromatic sesquiterpenes from Phomopsis archeri. Hemtasin, C
Kanokmedhakul, S
Kanokmedhakul, K
Hahnvajanawong, C
Soytong, K
Prabpai, S
Kongsaeree, P
2011 Journal of natural products
4 (74), pp. 609-13
13. Cytotoxic lasiodiplodin derivatives from the fungus Syncephalastrum racemosum. Buayairaksa, M
Kanokmedhakul, S
Kanokmedhakul, K
Moosophon, P
Hahnvajanawong, C
Soytong, K
2011 Archives of pharmacal research
12 (34), pp. 2037-41
14. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora. Songsiang, U
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2011 Fitoterapia
8 (82), pp. 1169-74
15. Role of cagA-positive Helicobacter pylori on cell proliferation, apoptosis, and inflammation in biliary cells. Boonyanugomol, W
Chomvarin, C
Baik, SC
Song, JY
Hahnvajanawong, C
Kim, KM
Cho, MJ
Lee, WK
Kang, HL
Rhee, KH
Sripa, B
2011 Digestive diseases and sciences
6 (56), pp. 1682-92
16. Involvement of p53 and nuclear factor-kappaB signaling pathway for the induction of G1-phase cell cycle arrest of cholangiocarcinoma cell lines by isomorellin. Hahnvajanawong, C
Ketnimit, S
Pattanapanyasat, K
Anantachoke, N
Sripa, B
Pinmai, K
Seubwai, W
Reutrakul, V
2012 Biological & pharmaceutical bulletin
11 (35), pp. 1914-25
17. Helicobacter pylori in Thai patients with cholangiocarcinoma and its association with biliary inflammation and proliferation. Boonyanugomol, W
Chomvarin, C
Sripa, B
Bhudhisawasdi, V
Khuntikeo, N
Hahnvajanawong, C
Chamsuwan, A
2012 HPB : the official journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association
3 (14), pp. 177-84
18. Effects of Helicobacter pylori γ-glutamyltranspeptidase on apoptosis and inflammation in human biliary cells. Boonyanugomol, W
Chomvarin, C
Song, JY
Kim, KM
Kim, JM
Cho, MJ
Lee, WK
Kang, HL
Rhee, KH
Sripa, B
Hahnvajanawong, C
Baik, SC
2012 Digestive diseases and sciences
10 (57), pp. 2615-24
19. Orotate phosphoribosyl transferase mRNA expression and the response of cholangiocarcinoma to 5-fluorouracil. Hahnvajanawong, C
Chaiyagool, J
Seubwai, W
Bhudhisawasdi, V
Namwat, N
Khuntikeo, N
Sripa, B
Pugkhem, A
Tassaneeyakul, W
2012 World journal of gastroenterology : WJG
30 (18), pp. 3955-61
20. Prevalence of cagA EPIYA motifs in Helicobacter pylori among dyspeptic patients in northeast Thailand. Chomvarin, C
Phusri, K
Sawadpanich, K
Mairiang, P
Namwat, W
Wongkham, C
Hahnvajanawong, C
2012 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (43), pp. 105-15
21. High expression of ABCC1 indicates poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma. Srimunta, U
Sawanyawisuth, K
Kraiklang, R
Pairojkul, C
Puapairoj, A
Titipungul, T
Hahnvajanawong, C
Tassaneeyakul, W
Wongkham, C
Wongkham, S
Vaeteewoottacharn, K
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 125-30
22. Helicobacter pylori cag pathogenicity island (cagPAI) involved in bacterial internalization and IL-8 induced responses via NOD1- and MyD88-dependent mechanisms in human biliary epithelial cells. Boonyanugomol, W
Chomvarin, C
Hahnvajanawong, C
Sripa, B
Kaparakis-Liaskos, M
Ferrero, RL
2013 PloS one
10 (8), pp. e77358
23. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model. Wonkchalee, N
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Aromdee, C
Hahnvajanawong, C
Wu, Z
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Juasook, A
Sudsarn, P
2013 Parasitology research
12 (112), pp. 4211-9
24. ROLE OF HLYA-POSITIVE VIBRIO CHOLERAE NON-O1/NON-O139 ON APOPTOSIS AND CYTOTOXICITY IN A CHINESE HAMSTER OVARY CELL LINE. Kanoktippornchai, B
Chomvarin, C
Hahnvajanawong, C
Nutrawong, T
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
6 (45), pp. 1365-75
25. Terpenoids from the root bark of Pterolobium macropterum. Suthiwong, J
Pitchuanchom, S
Wattanawongdon, W
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2014 Journal of natural products
11 (77), pp. 2432-7
26. Synergistic effects of isomorellin and forbesione with doxorubicin on apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cell lines. Hahnvajanawong, C
Wattanawongdon, W
Chomvarin, C
Anantachoke, N
Kanthawong, S
Sripa, B
Reutrakul, V
2014 Cancer cell international
(14), pp. 68
27. Aberrant expression of NF-κB in liver fluke associated cholangiocarcinoma: implications for targeted therapy. Seubwai, W
Wongkham, C
Puapairoj, A
Khuntikeo, N
Pugkhem, A
Hahnvajanawong, C
Chaiyagool, J
Umezawa, K
Okada, S
Wongkham, S
2014 PloS one
8 (9), pp. e106056
28. Establishment and characterization of gemcitabine-resistant human cholangiocarcinoma cell lines with multidrug resistance and enhanced invasiveness. Wattanawongdon, W
Hahnvajanawong, C
Namwat, N
Kanchanawat, S
Boonmars, T
Jearanaikoon, P
Leelayuwat, C
Techasen, A
Seubwai, W
2015 International journal of oncology
1 (47), pp. 398-410
29. Targeting the ∆133p53 isoform can restore chemosensitivity in 5-fluorouracil-resistant cholangiocarcinoma cells. Nutthasirikul, N
Hahnvajanawong, C
Techasen, A
Limpaiboon, T
Leelayuwat, C
Chau-In, S
Jearanaikoon, P
2015 International journal of oncology
(), pp.
30. Burkholderia pseudomallei Biofilm Promotes Adhesion, Internalization and Stimulates Proinflammatory Cytokines in Human Epithelial A549 Cells. Kunyanee, C
Kamjumphol, W
Taweechaisupapong, S
Kanthawong, S
Wongwajana, S
Wongratanacheewin, S
Hahnvajanawong, C
Chareonsudjai, S
2016 PloS one
8 (11), pp. e0160741
31. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines. Sribuhom, T
Boueroy, P
Hahnvajanawong, C
Phatchana, R
Yenjai, C
2017 Journal of natural products
2 (80), pp. 403-408
32. Classification of Gemcitabine resistant Cholangiocarcinoma cell lines using synchrotron FTIR microspectroscopy. Wongwattanakul, M
Hahnvajanawong, C
Tippayawat, P
Chio-Srichan, S
Leelayuwat, C
Limpaiboon, T
Jearanaikoon, P
Heraud, P
2017 Journal of biophotonics
3 (10), pp. 367-376
33. Genetic characterization of Helicobacter pylori vacA and cagA genes in Thai gastro-duodenal and hepatobiliary patients. Boonyanugomol, W
Khuntikeo, N
Pugkhem, A
Sawadpanich, K
Hahnvajanawong, C
Wongphutorn, P
Khampoosa, B
Chomvarin, C
2017 Journal of infection in developing countries
1 (11), pp. 42-50
34. In Vitro and In Vivo Inhibitory Effects of α-Mangostin on Cholangiocarcinoma Cells and Allografts Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sriraj, P
Sripan, P
Songsri, J
Ratanasuwan, P
Laummaunwai, P
Boueroy, P
Khueangchaingkhwang, S
Pumhirunroj, B
Artchayasawat, A
Boonjaraspinyo, S
Wu, Zh
Hahnvajanawong, Ch
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, S
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (18), pp. 707-713
35. Rhinacanthin-C Extracted from Rhinacanthus nasutus (L.) Inhibits Cholangiocarcinoma Cell Migration and Invasion by Decreasing MMP-2, uPA, FAK and MAPK Pathways Boueroy, P
Saensa‑Ard, S
Siripong, P
Kanthawong, S
Hahnvajanawong, C
2018 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
12 (19), pp. 3605-3613
36. Anti-parasitic Drug Ivermectin Exhibits Potent Anticancer Activity Against Gemcitabine-resistant Cholangiocarcinoma . Intuyod, K
Hahnvajanawong, C
Pinlaor, P
Pinlaor, S
2019 Anticancer research
9 (39), pp. 4837-4843

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna Ratiya Kukhetpitakwong
Chariya Hahnvajanawong
Preecha Homchampa
Vichai Leelavatcharamas
Jarunee Satra
Watcharee Khunkitti
2006 INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
11.0 (6.0), pp. 1729.0-1735.0
41 0 0 0 0 0 41
2. In vitro and in vivo anti-inflammatory potential of Cryptolepis buchanani Pisamai Laupattarakasem
Tasanee Wangsrimongkol
Rudee Surarit
Chariya Hahnvajanawong
2006 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
3.0 (108.0), pp. 349.0-354.0
20 0 0 0 0 0 20
3. Synergistic growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: Doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells Khosit Pinmai
Sriharut Chunlaratthanabhorn
Chatri Ngamkitidechakul
Noppamas Soonthornchareon
Chariya Hahnvajanawong
2008 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
10.0 (14.0), pp. 1491.0-1497.0
80 0 0 0 0 0 80
4. Antimalarial and Cytotoxic Depsidones from the Fungus Chaetomium brasiliense Primmala Khumkomkhet
Somdej Kanokmedhakul
Kwanjai Kanokmedhakul
Chariya Hahnvajanawong
Kasem Soytong
2009 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
8.0 (72.0), pp. 1487.0-1491.0
58 0 0 0 0 0 58
5. Expression Profile of Genes Involved in 5-Fluorouracil Metabolic Pathway as Predictive Parameters for 5-Fluorouracil Response in Cholangiocarcinoma Jariya Chaiyagool
Chariya Hahnvajanawong
Banchob Sripa
Vajarapong Bhudhisawasdi
Narong Khuntikeo
Ake Pugkhem
Siri Chau-in
Wichittra Tassaneeyakul
2009 DRUG METABOLISM REVIEWS
(41.0), pp. 40.0-40.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Induction of Apoptosis by Rhinacanthone Isolated from Rhinacanthus nasutus Roots in Human Cervical Carcinoma Cells Pongpun Siripong
Chariya hahnvajanawong
Jantana Yahuafai
Suratsawadee Piyaviriyakul
Kwanjai Kanokmedhakul
Ngampong Kongkathip
Somsak Ruchirawat
Naoto Oku
2009 BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
7.0 (32.0), pp. 1251.0-1260.0
51 0 0 0 0 0 51
7. Seroreactivity to specific antigens of Helicobacter pylori infection is associated with an increased risk of the dyspeptic gastrointestinal diseases Chariya Chomvarin
Orawan Ottiwet
Chariya Hahnvajanawong
Pewpan M. Intapan
Suwin Wongwajana
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
5.0 (13.0), pp. 647.0-654.0
11 0 0 0 0 0 11
8. Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines Chariya Hahnvajanawong
Wongwarut Boonyanugomol
Tapanawan Nasomyon
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Natthinee Anantachoke
Wichittra Tassaneeyakul
Banchob Sripa
Wises Namwat
Vichai Reutrakul
2010 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
18.0 (16.0), pp. 2235.0-2243.0
39 0 0 0 0 0 39
9. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives Uraiwan Songsiang
Siripit Pitchuanchom
Chantana Boonyarat
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2010 EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
9.0 (45.0), pp. 3794.0-3802.0
37 0 0 0 0 0 37
10. Gamma-glutamyltranspeptidase of H-pylori induces apoptosis in human biliary cells via mitochondria pathway W. Boonyanugomol
C. Chomvarin
S. Baik
J. Song
K. Kim
M. Cho
W. Lee
H. Kang
K. Rhee
B. Sripa
C. Hahnvajanawong
2010 HELICOBACTER
4.0 (15.0), pp. 366.0-366.0
0 0 0 0 0 0 0
11. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora Uraiwan Songsiang
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2011 FITOTERAPIA
8.0 (82.0), pp. 1169.0-1174.0
15 0 0 0 0 0 15
12. Cytotoxic Lasiodiplodin Derivatives from the Fungus Syncephalastrum racemosum Mongkol Buayairaksa
Somdej Kanokmedhakul
Kwanjai Kanokmedhakul
Panawan Moosophon
Chariya Hahnvajanawong
Kasem Soytong
2011 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
12.0 (34.0), pp. 2037.0-2041.0
29 0 0 0 0 0 29
13. Cytotoxic Pentacyclic and Tetracyclic Aromatic Sesquiterpenes from Phomopsis archeri Chulida Hemtasin
Somdej Kanokmedhakul
Kwanjai Kanokmedhakul
Chariya Hahnvajanawong
Kasem Soytong
Samran Prabpai
Palangpon Kongsaeree
2011 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
4.0 (74.0), pp. 609.0-613.0
40 0 0 0 0 0 40
14. Inhibition of cell cycle progression and apoptotic activity of resveratrol in human intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines Chariya Hahnvajanawong
Supaluk Ketnimit
Wongwarut Boonyanugomol
Kovit Pattanapanyasat
Yaovalux Chamgramol
Banchob Sripa
Nisana Namwat
Khosit Pinmai
Wichittra Tassaneeyakul
Vichai Reutakul
2011 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (5.0), pp. 775.0-785.0
5 0 0 0 0 0 5
15. Role of cagA-Positive Helicobacter pylori on Cell Proliferation, Apoptosis, and Inflammation in Biliary Cells Wongwarut Boonyanugomol
Chariya Chomvarin
Seung-Chul Baik
Jea-Young Song
Chariya Hahnvajanawong
Kyung-Mi Kim
Myung-Je Cho
Woo-Kon Lee
Hyung-Lyun Kang
Kwang-Ho Rhee
Banchob Sripa
2011 DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES
6.0 (56.0), pp. 1682.0-1692.0
45 0 0 0 0 0 45
16. Cytotoxic sesquiterpenes from luminescent mushroom Neonothopanus nambi Somdej Kanokmedhakul
Ratsami Lekphrom
Kwanjai Kanokmedhakul
Chariya Hahnvajanawong
Sureeporn Bua-art
Weerasak Saksirirat
Samran Prabpai
Palangpon Kongsaeree
2012 TETRAHEDRON
39.0 (68.0), pp. 8261.0-8266.0
30 0 0 0 0 0 30
17. Effects of Helicobacter pylori gamma-Glutamyltranspeptidase on Apoptosis and Inflammation in Human Biliary Cells Wongwarut Boonyanugomol
Chariya Chomvarin
Jea-Young Song
Kyung-Mi Kim
Jung-Min Kim
Myung-Je Cho
Woo-Kon Lee
Hyung-Lyun Kang
Kwang-Ho Rhee
Banchob Sripa
Chariya Hahnvajanawong
Seung-Chul Baik
2012 DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES
10.0 (57.0), pp. 2615.0-2624.0
15 0 0 0 0 0 15
18. High Expression of ABCC1 Indicates Poor Prognosis in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Umaporn Srimunta
Kanlayanee Sawanyawisuth
Ratthaphol Kraiklang
Chawalit Pairojkul
Anucha Puapairoj
Tanin Titipungul
Chariya Hahnvajanawong
Wichittra Tassaneeyakul
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Kulthida Vaeteewoottacharn
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 125.0-130.0
15 0 0 0 0 0 15
19. Highlights in this issue Wongwarut Boonyanugomol
Chariya Chomvarin
Banchob Sripa
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Narong Khuntikeo
Chariya Hahnvajanawong
Amporn Chamsuwan
2012 HPB
3.0 (14.0), pp. 177.0-+
40 0 0 0 0 0 40
20. Involvement of p53 and Nuclear Factor-kappaB Signaling Pathway for the Induction of G1-Phase Cell Cycle Arrest of Cholangiocarcinoma Cell Lines by Isomorellin Chariya Hahnvajanawong
Supaluk Ketnimit
Kovit Pattanapanyasat
Natthinee Anantachoke
Banchob Sripa
Khosit Pinmai
Wunchana Seubwai
Vichai Reutrakul
2012 BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
11.0 (35.0), pp. 1914.0-1925.0
23 0 0 0 0 0 23
21. Orotate phosphoribosyl transferase mRNA expression and the response of cholangiocarcinoma to 5-fluorouracil Chariya Hahnvajanawong
Jariya Chaiyagool
Wunchana Seubwai
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Nisana Namwat
Narong Khuntikeo
Banchob Sripa
Ake Pugkhem
Wichittra Tassaneeyakul
2012 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
30.0 (18.0), pp. 3955.0-3961.0
20 0 0 0 0 0 20
22. PREVALENCE OF CAGA EPIYA MOTIFS IN HELICOBACTER PYLORI AMONG DYSPEPTIC PATIENTS IN NORTHEAST THAILAND Chariya Chomvarin
Karnchanawadee Phusri
Kookwan Sawadpanich
Pisaln Mairiang
Wises Namwat
Chaisiri Wongkham
Chariya Hahnvajanawong
2012 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
1.0 (43.0), pp. 105.0-115.0
20 0 0 0 0 0 20
23. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model Nadchanan Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Chantana Aromdee
Chariya Hahnvajanawong
Zhiliang Wu
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
12.0 (112.0), pp. 4211.0-4219.0
4 0 0 0 0 0 4
24. Helicobacter pylori cag Pathogenicity Island (cagPAI) Involved in Bacterial Internalization and IL-8 Induced Responses via NOD1-and MyD88-Dependent Mechanisms in Human Biliary Epithelial Cells Wongwarut Boonyanugomol
Chariya Chomvarin
Chariya Hahnvajanawong
Banchob Sripa
Maria Kaparakis-Liaskos
Richard L. Ferrero
2013 PLOS ONE
10.0 (8.0), pp.
22 0 0 0 0 0 22
25. Aberrant Expression of NF-kappa B in Liver Fluke Associated Cholangiocarcinoma: Implications for Targeted Therapy Wunchana Seubwai
Chaisiri Wongkham
Anucha Puapairoj
Narong Khuntikeo
Ake Pugkhem
Chariya Hahnvajanawong
Jariya Chaiyagool
Kazuo Umezawa
Seiji Okada
Sopit Wongkham
2014 PLOS ONE
8.0 (9.0), pp.
35 0 0 0 0 0 35
26. Isolation, Docking and Cytotoxicity Evaluation Against Cholangiocarcinoma of Labdanes from Curcuma petiolata Jittra Suthiwong
Siripit Pitchuanchom
Wareeporn Wattanawongdon
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2014 ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
14.0 (26.0), pp. 4286.0-4290.0
5 0 0 0 0 0 5
27. Molecular mechanisms of resveratrol-induced apoptosis in human pancreatic cancer cells Napaporn Kaewdoungdee
Chariya Hahnvajanawong
Benjamart Chitsomboon
Wongwarut Boonyanugomol
Banchob Sripa
Kovit Pattanapanyasat
Anirban Maitra
2014 MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
3.0 (8.0), pp. 251.0-263.0
0 0 0 0 0 0 0
28. ROLE OF HLYA-POSITIVE VIBRIO CHOLERAE NON-O1/NON-O139 ON APOPTOSIS AND CYTOTOXICITY IN A CHINESE HAMSTER OVARY CELL LINE Boonnapa Kanoktippornchai
Chariya Chomvarin
Chariya Hahnvajanawong
Thitima Nutrawong
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
6.0 (45.0), pp. 1365.0-1375.0
4 0 0 0 0 0 4
29. Synergistic effects of isomorellin and forbesione with doxorubicin on apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cell lines Chariya Hahnvajanawong
Wareeporn Wattanawongdon
Chariya Chomvarin
Natthinee Anantachoke
Sakawrat Kanthawong
Banchob Sripa
Vichai Reutrakul
2014 CANCER CELL INTERNATIONAL
(14.0), pp.
9 0 0 0 0 0 9
30. Terpenoids from the Root Bark of Pterolobium macropterum Jittra Suthiwong
Siripit Pitchuanchom
Wareepom Wattanawongdon
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2014 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
11.0 (77.0), pp. 2432.0-2437.0
11 0 0 0 0 0 11
31. THE USE OF DELETED 133P53 AS A PREDICTION MARKER FOR CHEMO-RESPONSIVENESS IN CHOLANGIOCARCINOMA N. Nutthasirikul
T. Limpaiboon
C. Leelayuwat
C. Hahnvajanawong
T. Techasen
P. Jearanaikoon
2014 ANTICANCER RESEARCH
10.0 (34.0), pp. 6084.0-6085.0
0 0 0 0 0 0 0
32. Establishment and characterization of gemcitabine-resistant human cholangiocarcinoma cell lines with multidrug resistance and enhanced invasiveness Wareeporn Wattanawongdon
Chariya Hahnvajanawong
Nisana Namwat
Sirimas Kanchanawat
Thidarut Boonmars
Patcharee Jearanaikoon
Chanwit Leelayuwat
Anchalee Techasen
Wunchana Seubwai
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
1.0 (47.0), pp. 398.0-410.0
34 0 0 0 0 0 34
33. Targeting the Delta 133p53 isoform can restore chemosensitivity in 5-fluorouracil-resistant cholangiocarcinoma cells Nichapavee Nutthasirikul
Chariya Hahnvajanawong
Anchalee Techasen
Temduang Limpaiboon
Chanvit Leelayuwat
Siri Chau-In
Patcharee Jearanaikoon
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
6.0 (47.0), pp. 2153.0-2164.0
12 0 0 0 0 0 12
34. Antitumor effect of forbesione isolated from Garcinia hanburyi on cholangiocarcinoma in vitro and in vivo Parichart Boueroy
Chariya Hahnvajanawong
Thidarut Boonmars
Sunitta Saensa-Ard
Natthinee Anantachoke
Kulthida Vaeteewoottacharn
Vichai Reutrakul
2016 ONCOLOGY LETTERS
6.0 (12.0), pp. 4685.0-4698.0
9 0 0 0 0 0 9
35. Burkholderia pseudomallei Biofilm Promotes Adhesion, Internalization and Stimulates Proinflammatory Cytokines in Human Epithelial A549 Cells Chanikarn Kunyanee
Watcharaporn Kamjumphol
Suwimol Taweechaisupapong
Sakawrat Kanthawong
Suwin Wongwajana
Surasak Wongratanacheewin
Chariya Hahnvajanawong
Sorujsiri Chareonsudjai
2016 PLOS ONE
8.0 (11.0), pp.
16 0 0 0 0 0 16
36. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines Thurdpong Sribuhom
Parichart Boueroy
Chariya Hahnvajanawong
Ratchanee Phatchana
Chavi Yenjai
2017 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
2.0 (80.0), pp. 403.0-408.0
10 0 0 0 0 0 10
37. Classification of Gemcitabine resistant Cholangiocarcinoma cell lines using synchrotron FTIR microspectroscopy Molin Wongwattanakul
Chariya Hahnvajanawong
Patcharaporn Tippayawat
Sirinart Chio-Srichan
Chanvit Leelayuwat
Temduang Limpaiboon
Patcharee Jearanaikoon
Philip Heraud
2017 JOURNAL OF BIOPHOTONICS
3.0 (10.0), pp. 367.0-376.0
7 0 0 0 0 0 7
38. Genetic characterization of Helicobacter pylori vacA and cagA genes in Thai gastro-duodenal and hepatobiliary patients Wongwarut Boonyanugomol
Narong Khuntikeo
Ake Pugkhem
Kookwan Sawadpanich
Chariya Hahnvajanawong
Phattharaphon Wongphutorn
Bandit Khampoosa
Chariya Chomvarin
2017 JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES
1.0 (11.0), pp. 42.0-50.0
2 0 0 0 0 0 2
39. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Chawalit Pairojkul
Chariya Hahnvajanawong
Kulthida Vaeteewoottacharn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
5.0 (52.0), pp. 1715.0-1726.0
5 0 0 0 0 0 5
40. Potential prediction of patient survival and chemotherapeutic sensitivity in cholangiocarcinoma using FTIR microspectroscopy Molin Wongwattanakul
Chariya Hahnvajanawong
Wunchana Seubwai
Chanvit Leelayuwat
Temduang Limpaiboon
Patcharee Jearanaikoon
2018 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
(1166.0), pp. 416.0-421.0
3 0 0 0 0 0 3
41. Anti-parasitic Drug Ivermectin Exhibits Potent Anticancer Activity Against Gemcitabine-resistant Cholangiocarcinoma In Vitro Kitti Intuyod
Chariya Hahnvajanawong
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2019 ANTICANCER RESEARCH
9.0 (39.0), pp. 4837.0-4843.0
2 0 0 0 0 0 2

Title Authors Year Journal title
1. Growth Inhibitory Activity of Garcinia Hanburyi extracts on Cholangiocarcinoma Cell Lines. Wongwarut Boonyanugomol
Chariya hahnvajanawong
Vichai Reutrakul
Natthinee Anantachoke
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 3), pp. 278-282
2. Effect of Mallotus repandus onVascular Endothelial and Cholangiocarcinoma Cells Migration Pisamai Laupattarakasem
Banchob Sripa
Chariya Hahnvajanawong
2010 Srinagarind Medical Journal
(25 No 3), pp. 201-207
3. Comparative in vitro Cytotoxicity of the Generic and Reference Products of Gemcitabine on Various Cancer Cell Lines Chariya Hahnvajanawong
Vajarabhongsa Bhudisawadi
Nisana Namwat
Banchob Sripa
Wichittra Tassaneeyakul
2011 Srinagarind Medical Journal
(26 No 1), pp. 2-8
4. Natural Products for Prevention and Treatment of Cholangiocarcinoma Chariya Hahnvajanawong
Khon Kaen University - Natural Products Chemistry Research Unit
Wunchana Seubwai
Faculty of Medicine - Department of Forensic Medicine
Thidarut Boonmars
Faculty of Medicine - Department of Parasitology
Kulthida Vaeteewoottacharn
Faculty of Medicine - Department of Biochemistry
2012 Srinagarind Medical Journal
(27), pp. 371-380
5. Characterization of Newcastle Disease Virus Propagated from LLC MK2 Cell Culture Ratiya Kukhetpitakwong
Preecha Homchampa
Jarunee Satra
Thitawat Chantaworn
Sarisa Trakarnrungsee
Chariya Hahnvajanawong
Vichai Leelavacharamas
Watcharee Khunkitti
2012 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(8 No 3), pp. 91-99
6. Antagonistic Growth Inhibitory Effect of Caged Xanthones with Chemotherapeutic Agents against Human Cholangiocarcinoma KKU-M214 Cell Line Jaruphan Kongsanthia
Vichai Reutrakul
Chariya Hahnvajanawong
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 154-158
7. Bioactivities of Goat Placenta hydrolysates Onanong Ruksounjik
Sompong Klaynongsruang
Chariya Hahnvajanawong
Watcharee Khunkitti
2016 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(12 No 3), pp. 61-71

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.24615955352783203