Loading
 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์

พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์

ภาควิชาปรสิตวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15052117200: H-INDEX 16

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A modified filter paper culture technique for screening of Strongyloides stercoralis ivermectin sensitivity in clinical specimens. Intapan, PM
Prasongdee, TK
Laummaunwai, P
Sawanyawisuth, K
Singthong, S
Maleewong, W
2006
2. Short report: A modified filter paper culture technique for screening of Strongyloides stercoralis ivermectin sensitivity in clinical specimens Pewpan M. Intapan
Thidarat K. Prasongdee
Porntip Laummaunwai
Kittisak Sawanyawisuth
Saree Singthong
Wanchai Maleewong
2006
3. Evaluation of human IgG class and subclass antibodies to a 24 kDa antigenic component of Gnathostoma spinigerum for the serodiagnosis of gnathostomiasis Laummaunwai, P.
Sawanyawisuth, K.
Intapan, P.M.A.
Chotmongkol, V.
Wongkham, C.
Maleewong, W.
2007
4. Gnathostoma spinigerum: Molecular cloning, expression and characterization of the cyclophilin protein Laummaunwai, P
Intapan, PM
Wongkham, C
Lulitanond, V
Tayapiwatana, C
Maleewong, W
2010
5. A hospital-based study of epidemiological and clinical data on Blastocystis hominis infection. Pongsakorn Laodim
Pewpan M. Intapan
Kittisak Sawanyawisuth
Porntip Laummaunwai
Wanchai Maleewong
2012
6. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Wonkchalee, O
Boonmars, T
Aromdee, C
Laummaunwai, P
Khunkitti, W
Vaeteewoottacharn, K
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Loilome, W
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
2012
7. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species Laummaunwai, P
Ruangjirachuporn, W
Boonmars, T
2012
8. Down-regulated expression of HSP70 in correlation with clinicopathology of cholangiocarcinoma. Sirintip Boonjaraspinyo
Thidarut Boonmars
Sasithorn Kaewkes
Porntip Laummaunwai
Somchai Pinlaor
Watchalin Loilome
Puangrat Yongvanit
Zhiliang Wu
Anucha Puapairoj
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2012
9. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model. Wonkchalee, N.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Aromdee, C.
Hahnvajanawong, C.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
2013
10. A Cross-Sectional Study on Intestinal Parasitic Infections in Rural Communities, Northeast Thailand Boonjaraspinyo, S
Boonmars, T
Kaewsamut, B
Ekobol, N
Laummaunwai, P
Aukkanimart, R
Wonkchalee, N
Juasook, A
Sriraj, P
2013
11. Application of Recombinant Gnathostoma spinigerum Matrix Metalloproteinase-Like Protein for Serodiagnosis of Human Gnathostomiasis by Immunoblotting Janwan, P
Intapan, PM
Yamasaki, H
Laummaunwai, P
Sawanyawisuth, K
Wongkham, C
Tayapiwatana, C
Kitkhuandee, A
Lulitanond, V
Nawa, Y
Maleewong, W
2013
12. A recombinant matrix metalloproteinase protein from Gnathostoma spinigerum for serodiagnosis of neurognathostomiasis. Janwan, P.
Intapan, P.M.A.
Yamasaki, H.
Laummaunwai, P.
Sawanyawisuth, K.
Wongkham, C.
Tayapiwatana, C.
Kitkhuandee, A.
Lulitanond, V.
Nawa, Y.
Maleewong, W.
2013
13. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wonkchalee
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Porntip Laummaunwai
Sirintip Boonjaraspinyo
2013
14. Evaluation of IgG4 subclass antibody detection by peptide-based ELISA for the diagnosis of human paragonimiasis heterotrema. Pewpan M. Intapan
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Porntip Laummaunwai
Nimit Morakote
Yoon Kong
Wanchai Maleewong
2013
15. Histopathological changes in tissues of Bithynia siamensis goniomphalos incubated in crude extracts of camellia seed and mangosteen pericarp Aukkanimart, R
Boonmars, T
Pinlaor, S
Tesana, S
Aunpromma, S
Booyarat, C
Sriraj, P
Laummaunwai, P
Punjaruk, W
2013
16. HYPOALBUMINEMIA AS A PREDICTOR OF DIARRHEA CAUSED BY BLASTOCYSTIS HOMINIS Laodim, P
Intapan, PM
Sawanyawisuth, K
Prasongdee, TK
Laummaunwai, P
Maleewong, W
2013
17. Molecular detection of ancylostoma duodenale, ancylostoma ceylanicum, and necator americanus in humans in northeastern and southern Thailand Issarapong Phosuk
Pewpan M. Intapan
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Porntip Laummaunwai
Witthaya Aamnart
Nimit Morakote
Wanchai Maleewong
2013
18. Molecular differentiation of opisthorchis viverrini and clonorchis sinensis eggs by multiplex real-time pcr with high resolution melting analysis Kaewkong, W
Intapan, PM
Sanpool, O
Janwan, P
Thanchomnang, T
Laummaunwai, P
Lulitanond, V
Doanh, PN
Maleewong, W
2013
19. Tumor-Related Gene Changes in Immunosuppressive Syrian Hamster Cholangiocarcinoma Juasook, A.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sudsarn, P.
Wonkchalee, N.
Laummaunwai, P.
Sriraj, P.
2013
20. Viable metacercariae of Opisthorchis viverrini in northeastern Thai cyprinid fish dishes-as part of a rational program for control of O. viverrini-associated cholangiocarcinoma Prasongwatana, J
Laummaunwai, P
Boonmars, T
Pinlaor, S
2013
21. A dot-ELISA test using a Gnathostoma spinigerum recombinant matrix metalloproteinase protein for the serodiagnosis of human gnathostomiasis. Suphakdee Saenseeha
Penchom Janwan
Hiroshi Yamasaki
Porntip Laummaunwai
Chatchai Tayapiwatana
Amnat Kitkhuandee
Wanchai Maleewong
Pewpan M. Intapan
2014
22. Molecular detection and treatment of tick-borne pathogens in domestic dogs in Khon Kaen, northeastern Thailand. Porntip Laummaunwai
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Nadchanan Wonkchalee
Sirintip Boonjaraspinyo
Somboon Sangmaneedet
Treetip Mityodwong
Prapasara Potchimplee
Parin Khianman
Wanchai Maleewong
2014
23. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model Sudsarn, P
Wongchalee, N
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Juasook, A
Boonjaraspinyo, S
2014
24. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis. Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sriraj, P.
Songsri, J.
Laummaunwai, P.
Waraasawapati, S.
Boonyarat, C.
Rattanasuwan, P.
Boonjaraspinyo, S.
2015
25. Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae Penchom Janwan
Pewpan M. Intapan
Porntip Laummaunwai
Rutchanee Rodpai
Chaisiri Wongkham
Tonkla Insawang
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Wanchai Maleewong
2015
26. The Contamination of Free-Living Amoebae in Tap Water Thani Thammaratana
Porntip Laummaunwai
Krongkaew Seesui
Thidarut Boonmars
2015
27. The Current Status of Echinostome Infected Indoplanorbis exutus Snails in Khon Kaen Province, Thailand. Jiraporn Songsri
Thidarut Boonmars
Ratchadawan Aukkanimart
Pranee Sriraj
Nadchanan Wongchalee
Porntip Laummaunwai
2015
28. A combination of liver fluke infection and traditional northeastern Thai foods associated with cholangiocarcinoma development Sriraj, P.
Boonmars, T.
Aukkanimart, R.
Songsri, J.
Boonjaraspinyo, S.
Laummaunwai, P.
2016
29. Angiostrongylus cantonensis and A. malaysiensis Broadly Overlap in Thailand, Lao PDR, Cambodia and Myanmar: A Molecular Survey of Larvae in Land Snails. Intapan, P.M.A.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Sadaow, L.
Laymanivong, S.
Phosuk, I.
Laummaunwai, P.
Maleewong, W.
2016
30. Animal Models for Echinostoma malayanum Infection: Worm Recovery and Some Pathology. Jiraporn Songsri
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Panaratana Ratanasuwan
Porntip Laummaunwai
Pranee Sriraj
Panupan Sripan
2016
31. Clinical Features, Risk Factors, and Treatments of Microsporidial Epithelial Keratitis Thanathanee, O
Athikulwongse, R
Anutarapongpan, O
Laummaunwai, P
Maleewong, W
Intapan, PM
Suwan-Apichon, O
2016
32. Contamination of Opisthorchis viverrini and Haplorchis taichui metacercariae in fermented fish products in northeastern Thailand markets Onsurathum, S.
Pinlaor, P.
Charoensuk, L.
Haonon, O.
Chaidee, A.
Intuyod, K.
Laummaunwai, P.
Boonmars, T.
Kaewkes, W.
Pinlaor, S.
2016
33. Development and usefulness of an immunochromatographic device to detect antibodies for rapid diagnosis of human gnathostomiasis. Penchom Janwan
Pewpan M. Intapan
Hiroshi Yamasaki
Rutchanee Rodpai
Porntip Laummaunwai
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Kaoru Kobayashi
Katsuyoshi Takayama
Yukuharu Kobayashi
Wanchai Maleewong
2016
34. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae Sudarat Onsurathum
Porntip Pinlaor
Ornuma Haonon
Apisit Chaidee
Lakhanawan Charoensuk
Kitti Intuyod
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Somchai Pinlaor
2016
35. Isolation and identification of Acanthamoeba species from natural water sources in the northeastern part of Thailand Thani Thammaratana
Porntip Laummaunwai
Thidarut Boonmars
2016
36. Strongyloides stercoralis diagnostic polypeptides for human strongyloidiasis and their proteomic analysis. Intapan, P.M.A.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Janwan, P.
Laummaunwai, P.
Wongkham, C.
Insawang, T.
Maleewong, W.
2016
37. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand Prasongdee, TK
Laoraksawong, P
Kanarkard, W
Kraiklang, R
Sathapornworachai, K
Naonongwai, S
Laummaunwai, P
Sanpool, O
Intapan, PM
Maleewong, W
2017
38. Carcinogenic liver fluke and others contaminated in pickled fish of northeastern Thailand Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sriraj, P
Sripan, P
Songsri, J
Ratanasuwan, P
Laummaunwai, P
Suwanantrai, A
Aunpromma, S
Khueangchaingkhwang, S
Pumhirunroj, B
Artchayasawat, A
Khuntikeo, N
Loilome, W
Namwat, N
Yongvanit, P
Boonjaraspinyo, S
2017
39. Identification of antigenic proteins in Strongyloides stercoralis by proteomic analysis Rutchanee Rodpai
Pewpan M. Intapan
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Porntip Laummaunwai
Chaisiri Wongkham
Tonkla Insawang
Wanchai Maleewong
2017
40. In vitro and in vivo inhibitory effects of α-mangostin on cholangiocarcinoma cells and allografts Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sriraj, P
Sripan, P
Songsri, J
Ratanasuwan, P
Laummaunwai, P
Boueroy, P
Khueangchaingkhwang, S
Pumhirunroj, B
Artchayasawat, A
Boonjaraspinyo, S
Wu, Zh
Hahnvajanawong, Ch
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, S
2017
41. Status and Risk Factors of Strongyloides stercoralis Infection in Rural Communities of Xayaburi Province, Lao PDR. Phasouk Senephansiri
Porntip Laummaunwai
Sakorn Laymanivong
Thidarut Boonmar
2017
42. An Alternative Method for ExtractingDNA from EDTA Whole Blood for Malaria Diagnosis. Seesui, K
Imtawil, K
Chanetmahun, P
Laummaunwai, P
Boonmars, T
2018
43. An alternative method for extracting plasmodium DNA from EDTA whole blood for malaria diagnosis Krongkaew Seesui
Kanokwan Imtawil
Phimphakon Chanetmahun
Porntip Laummaunwai
Thidarut Boonmars
2018
44. Effect of household cleaning solutions and disinfectants on the infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae Sukhonthip Khueangchiangkhwang
Thidarut Boonmars
Panupan Sripan
Jiraporn Songsri
Parichart Boueroy
Ratchadawan Aukkanimart
Pranee Sriraj
Panaratana Ratanasuwan
Kanpicha Chomphumee
Porntip Laummaunwai
Sirintip Boonjaraspinyo
2018
45. Effect of temperature on the killing of opisthorchis viverrini eggs in vitro Parichart Boueroy
Kunyarat Duenngai
Chatanun Eamudomkarn
Panupan Sripan
Thidarut Boonmars
Benjamabhorn Pumhirunroj
Atchara Artchayasawat
Jiraporn Songsri
Kanpicha Chomphumee
Panaratana Rettanasuwan
Porntip Laummaunwai
Sukhonthip Khueangchiangkhwang
Sirintip Boonjaraspinyo
2019
46. In Vitro and In Vivo effect of Chia oil (Salvia hispanica L.) on Haplorchis taichui Jiraporn Songsri
Danupol Ketthaisong
Thidarut Boonmars
Parichart Boueroy
Porntip Laummaunwai
Kulthida Vaeteewoottacharn
Panaratana Rattanasuwan
Chantana Boonyarat
Khomsorn Lomthaisong
Ratchada Tangwongchai
Glenn N. Borlace
2019
47. Molecular identification and genetic diversity of Gnathostoma spinigerum larvae in freshwater fishes in southern Lao PDR, Cambodia, and Myanmar Boonroumkaew, P
Sanpool, O
Rodpai, R
Sadaow, L
Somboonpatarakun, C
Laymanivong, S
Aung, WPP
Un, M
Laummaunwai, P
Intapan, PM
Maleewong, W
2019
48. Current status of Opisthorchis viverrini, minute intestinal fluke and Taenia spp. infections among inhabitants in the Kenethao district of northern Lao PDR. Senephansiri, P
Thongseesuksai, T
Sithay, P
Laymanivong, S
Boonmar, T
Laummaunwai, P
2020
49. Evaluating the in vitro efficacy of gatifloxacin, levofloxacin and gentamicin against Acanthamoeba cysts Thaksaporn Thongseesuksai
Phanthipha Wongwai
Thidarut Boonmars
Oranuch Sanpool
Porntip Laummaunwai
2020
50. Investigation of the in vitro cysticidal activity of miltefosine against Acanthamoeba spp. Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
2020
Count 44 42 42 2

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Short report: A modified filter paper culture technique for screening of Strongyloides stercoralis ivermectin sensitivity in clinical specimens Intapan, P.M.A.
Prasongdee, T.K.
Laummaunwai, P.
Sawanyawisuth, K.
Maleewong, W.
2006 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
3 (75), pp. 563-564
2. Evaluation of human IgG class and subclass antibodies to a 24 kDa antigenic component of Gnathostoma spinigerum for the serodiagnosis of gnathostomiasis Laummaunwai, P.
Sawanyawisuth, K.
Intapan, P.M.A.
Chotmongkol, V.
Wongkham, C.
Maleewong, W.
2007 Parasitology Research
3 (101), pp. 703-708
3. Gnathostoma spinigerum: Molecular cloning, expression and characterization of the cyclophilin protein Laummaunwai, P.
Intapan, P.M.A.
Wongkham, C.
Lulitanond, V.
Tayapiwatana, C.
Maleewong, W.
2010 Experimental Parasitology
4 (126), pp. 611-616
4. A hospital-based study of epidemiological and clinical data on blastocystis hominis infection Laodim, P.
Intapan, P.M.A.
Sawanyawisuth, K.
Laummaunwai, P.
Maleewong, W.
2012 Foodborne Pathogens and Disease
12 (9), pp. 1077-1082
5. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Wonkchalee, O.
Boonmars, T.
Aromdee, C.
Laummaunwai, P.
Khunkitti, W.
Vaeteewoottacharn, K.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Loilome, W.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
2012 Parasitology Research
1 (111), pp. 353-359
6. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species Laummaunwai, P.
Ruangjirachuporn, W.
Boonmars, T.
2012 Parasitology Research
4 (110), pp. 1569-1572
7. Down-regulated expression of HSP70 in correlation with clinicopathology of cholangiocarcinoma Boonjaraspinyo, S.
Boonmars, T.
Kaewkes, S.
Laummaunwai, P.
Pinlaor, S.
Loilome, W.
Yongvanit, P.
Puapairoj, A.
Bhudhisawasdi, V.
2012 Pathology and Oncology Research
2 (18), pp. 227-237
8. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model Wonkchalee, N.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Aromdee, C.
Hahnvajanawong, C.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
2013 Parasitology Research
12 (112), pp. 4211-4219
9. A cross-sectional study on intestinal parasitic infections in rural communities, northeast Thailand Boonjaraspinyo, S.
Boonmars, T.
Kaewsamut, B.
Laummaunwai, P.
Aukkanimart, R.
Wonkchalee, N.
Juasook, A.
Sriraj, P.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 727-734
10. Application of Recombinant Gnathostoma spinigerum Matrix Metalloproteinase-Like Protein for Serodiagnosis of Human Gnathostomiasis by Immunoblotting Janwan, P.
Intapan, P.M.A.
Yamasaki, H.
Laummaunwai, P.
Sawanyawisuth, K.
Wongkham, C.
Tayapiwatana, C.
Kitkhuandee, A.
Lulitanond, V.
Nawa, Y.
Maleewong, W.
2013 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
1 (89), pp. 63-67
11. A recombinant matrix metalloproteinase protein from gnathostoma spinigerum for serodiagnosis of neurognathostomiasis Janwan, P.
Intapan, P.M.A.
Yamasaki, H.
Laummaunwai, P.
Sawanyawisuth, K.
Wongkham, C.
Tayapiwatana, C.
Kitkhuandee, A.
Lulitanond, V.
Nawa, Y.
Maleewong, W.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 751-754
12. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Wonkchalee, N.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
2013 Parasitology Research
8 (112), pp. 2971-2981
13. Evaluation of IgG4 subclass antibody detection by peptide-based ELISA for the diagnosis of human paragonimiasis heterotrema Intapan, P.M.A.
Sanpool, O.
Janwan, P.
Laummaunwai, P.
Morakote, N.
Maleewong, W.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 763-766
14. Histopathological changes in tissues of Bithynia siamensis goniomphalos incubated in crude extracts of camellia seed and mangosteen pericarp Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Pinlaor, S.
Tesana, S.
Aunpromma, S.
Booyarat, C.
Sriraj, P.
Laummaunwai, P.
Punjaruk, W.
2013 Korean Journal of Parasitology
5 (51), pp. 537-544
15. Hypoalbuminemia as a predictor of diarrhea caused by blastocystis hominis Laodim, P.
Intapan, P.M.A.
Sawanyawisuth, K.
Prasongdee, T.K.
Laummaunwai, P.
Maleewong, W.
2013 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (44), pp. 374-378
16. Molecular detection of ancylostoma duodenale, ancylostoma ceylanicum, and necator americanus in humans in northeastern and southern Thailand Phosuk, I.
Intapan, P.M.A.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Janwan, P.
Laummaunwai, P.
Morakote, N.
Maleewong, W.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 747-749
17. Molecular differentiation of opisthorchis viverrini and clonorchis sinensis eggs by multiplex real-time pcr with high resolution melting analysis Kaewkong, W.
Intapan, P.M.A.
Sanpool, O.
Janwan, P.
Thanchomnang, T.
Laummaunwai, P.
Lulitanond, V.
Doanh, P.N.G.
Maleewong, W.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 689-694
18. Tumor-related gene changes in immunosuppressive syrian hamster cholangiocarcinoma Juasook, A.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sudsarn, P.
Wonkchalee, N.
Laummaunwai, P.
Sriraj, P.
2013 Pathology and Oncology Research
4 (19), pp. 785-794
19. Viable metacercariae of Opisthorchis viverrini in northeastern Thai cyprinid fish dishes - As part of a rational program for control of O. viverrini-associated cholangiocarcinoma Prasongwatana, J.
Laummaunwai, P.
Boonmars, T.
Pinlaor, S.
2013 Parasitology Research
3 (112), pp. 1323-1327
20. A dot-ELISA test using a Gnathostoma spinigerum recombinant matrix metalloproteinase protein for the serodiagnosis of human gnathostomiasis Saenseeha, S.
Penchom, J.
Yamasaki, H.
Laummaunwai, P.
Tayapiwatana, C.
Kitkhuandee, A.
Maleewong, W.
Intapan, P.M.A.
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 990-996
21. Molecular detection and treatment of tick-borne pathogens in domestic dogs in Khon Kaen, northeastern Thailand Laummaunwai, P.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Boonjaraspinyo, S.
Sangmaneedet, S.
Potchimplee, P.
Khianman, P.
Maleewong, W.
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 1157-1166
22. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model Sudsarn, P.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Boonjaraspinyo, S.
2014 Parasitology Research
3 (113), pp. 829-835
23. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sriraj, P.
Songsri, J.
Laummaunwai, P.
Waraasawapati, S.
Boonyarat, C.
Rattanasuwan, P.
Boonjaraspinyo, S.
2015 Experimental Parasitology
(154), pp. 5-13
24. Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae Janwan, P.
Intapan, P.M.A.
Laummaunwai, P.
Wongkham, C.
Insawang, T.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Maleewong, W.
2015 Experimental Parasitology
(159), pp. 53-58
25. A combination of liver fluke infection and traditional northeastern Thai foods associated with cholangiocarcinoma development Sriraj, P.
Boonmars, T.
Aukkanimart, R.
Songsri, J.
Boonjaraspinyo, S.
Laummaunwai, P.
2016 Parasitology Research
10 (115), pp. 3843-3852
26. Angiostrongylus cantonensis and A. malaysiensis Broadly Overlap in Thailand, Lao PDR, Cambodia and Myanmar: A molecular survey of larvae in land snails Intapan, P.M.A.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Sadaow, L.
Laymanivong, S.
Phosuk, I.
Laummaunwai, P.
Maleewong, W.
2016 PLoS ONE
8 (11), pp.
27. Animal models for echinostoma malayanum infection: Worm recovery and some pathology Songsri, J.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Sriraj, P.
2016 Korean Journal of Parasitology
1 (54), pp. 47-53
28. Clinical Features, Risk Factors, and Treatments of Microsporidial Epithelial Keratitis Thanathanee, O.
Athikulwongse, R.
Anutarapongpan, O.
Laummaunwai, P.
Maleewong, W.
Intapan, P.M.A.
Suwan-apichon, O.
2016 Seminars in Ophthalmology
3 (31), pp. 266-270
29. Contamination of Opisthorchis viverrini and Haplorchis taichui metacercariae in fermented fish products in northeastern Thailand markets Onsurathum, S.
Pinlaor, P.
Charoensuk, L.
Haonon, O.
Chaidee, A.
Intuyod, K.
Laummaunwai, P.
Boonmars, T.
Kaewkes, W.
Pinlaor, S.
2016 Food Control
(59), pp. 493-498
30. Development and usefulness of an immunochromatographic device to detect antibodies for rapid diagnosis of human gnathostomiasis Janwan, P.
Intapan, P.M.A.
Yamasaki, H.
Laummaunwai, P.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Maleewong, W.
2016 Parasites and Vectors
1 (9), pp.
31. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae Onsurathum, S.
Pinlaor, P.
Haonon, O.
Chaidee, A.
Charoensuk, L.
Intuyod, K.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Pinlaor, S.
2016 International Journal of Food Microbiology
(218), pp. 1-5
32. Isolation and identification of Acanthamoeba species from natural water sources in the northeastern part of Thailand Laummaunwai, P.
Boonmars, T.
2016 Parasitology Research
4 (115), pp. 1705-1709
33. Strongyloides stercoralis diagnostic polypeptides for human strongyloidiasis and their proteomic analysis Intapan, P.M.A.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Janwan, P.
Laummaunwai, P.
Wongkham, C.
Insawang, T.
Maleewong, W.
2016 Parasitology Research
10 (115), pp. 4007-4012
34. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand Prasongdee, T.K.
Kanarkard, W.
Laummaunwai, P.
Sanpool, O.
Intapan, P.M.
Maleewong, W.
2017 BMC Infectious Diseases
1 (17), pp.
35. Carcinogenic liver fluke and others contaminated in pickled fish of northeastern Thailand Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sriraj, P.
Songsri, J.
Laummaunwai, P.
Aunpromma, S.
Khuntikeo, N.
Loilome, W.
Namwat, N.
Yongvanit, P.
Boonjaraspinyo, S.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (18), pp. 529-533
36. Identification of antigenic proteins in Strongyloides stercoralis by proteomic analysis Intapan, P.M.
Thanchomnang, T.
Sanpool, O.
Janwan, P.
Laummaunwai, P.
Wongkham, C.
Insawang, T.
Maleewong, W.
2017 Parasitology Research
6 (116), pp. 1687-1693
37. In vitro and in vivo inhibitory effects of α-mangostin on cholangiocarcinoma cells and allografts Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sriraj, P.
Songsri, J.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
Hahnvajanawong, C.
Vaeteewoottacharn, K.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (18), pp. 707-713
38. Status and risk factors of Strongyloides stercoralis infection in rural communities of Xayaburi Province, Lao PDR Laummaunwai, P.
Laymanivong, S.
2017 Korean Journal of Parasitology
5 (55), pp. 569-573
39. An alternative method for extracting plasmodium DNA from EDTA whole blood for malaria diagnosis Imtawil, K.J.
Laummaunwai, P.
Boonmars, T.
2018 Korean Journal of Parasitology
1 (56), pp. 25-32
40. Effect of household cleaning solutions and disinfectants on the infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae Boonmars, T.
Songsri, J.
Aukkanimart, R.
Sriraj, P.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
2018 Food Control
(89), pp. 291-299
41. Effect of temperature on the killing of opisthorchis viverrini eggs in vitro Duenngai, K.
Eamudomkarn, C.
Boonmars, T.
Songsri, J.
Rattanasuwan, P.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
2019 Korean Journal of Parasitology
1 (57), pp. 49-53
42. Molecular identification and genetic diversity of Gnathostoma spinigerum larvae in freshwater fishes in southern Lao PDR, Cambodia, and Myanmar Sanpool, O.
Sadaow, L.
Laymanivong, S.
Laummaunwai, P.
Intapan, P.M.
Maleewong, W.
2019 Parasitology Research
(), pp.
43. Evaluating the in vitro efficacy of gatifloxacin, levofloxacin and gentamicin against Acanthamoeba cysts Boonmars, T.
Sanpool, O.
Laummaunwai, P.
2020 International Ophthalmology
2 (40), pp. 361-368
44. Investigation of the in vitro cysticidal activity of miltefosine against Acanthamoeba spp. Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
2020 Journal of Parasitic Diseases
(), pp.

Title Authors Year Journal title
1. A modified filter paper culture technique for screening of Strongyloides stercoralis ivermectin sensitivity in clinical specimens. Intapan, PM
Prasongdee, TK
Laummaunwai, P
Sawanyawisuth, K
Singthong, S
Maleewong, W
2006 The American journal of tropical medicine and hygiene
3 (75), pp. 563-4
2. Evaluation of human IgG class and subclass antibodies to a 24 kDa antigenic component of Gnathostoma spinigerum for the serodiagnosis of gnathostomiasis. Laummaunwai, P
Sawanyawisuth, K
Intapan, PM
Chotmongkol, V
Wongkham, C
Maleewong, W
2007 Parasitology research
3 (101), pp. 703-8
3. Gnathostoma spinigerum: molecular cloning, expression and characterization of the cyclophilin protein. Laummaunwai, P
Intapan, PM
Wongkham, C
Lulitanond, V
Tayapiwatana, C
Maleewong, W
2010 Experimental parasitology
4 (126), pp. 611-6
4. A hospital-based study of epidemiological and clinical data on Blastocystis hominis infection. Laodim, P
Intapan, PM
Sawanyawisuth, K
Laummaunwai, P
Maleewong, W
2012 Foodborne pathogens and disease
12 (9), pp. 1077-82
5. Down-regulated expression of HSP70 in correlation with clinicopathology of cholangiocarcinoma. Boonjaraspinyo, S
Boonmars, T
Kaewkes, S
Laummaunwai, P
Pinlaor, S
Loilome, W
Yongvanit, P
Wu, Z
Puapairoj, A
Bhudhisawasdi, V
2012 Pathology oncology research : POR
2 (18), pp. 227-37
6. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species. Laummaunwai, P
Ruangjirachuporn, W
Boonmars, T
2012 Parasitology research
4 (110), pp. 1569-72
7. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis. Wonkchalee, O
Boonmars, T
Aromdee, C
Laummaunwai, P
Khunkitti, W
Vaeteewoottacharn, K
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Loilome, W
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
2012 Parasitology research
1 (111), pp. 353-9
8. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model. Wonkchalee, N
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Aromdee, C
Hahnvajanawong, C
Wu, Z
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Juasook, A
Sudsarn, P
2013 Parasitology research
12 (112), pp. 4211-9
9. Evaluation of IgG4 subclass antibody detection by peptide-based ELISA for the diagnosis of human paragonimiasis heterotrema. Intapan, PM
Sanpool, O
Janwan, P
Laummaunwai, P
Morakote, N
Kong, Y
Maleewong, W
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 763-6
10. A recombinant matrix metalloproteinase protein from Gnathostoma spinigerum for serodiagnosis of neurognathostomiasis. Janwan, P
Intapan, PM
Yamasaki, H
Laummaunwai, P
Sawanyawisuth, K
Wongkham, C
Tayapiwatana, C
Kitkhuandee, A
Lulitanond, V
Nawa, Y
Maleewong, W
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 751-4
11. Molecular detection of Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, and Necator americanus in humans in northeastern and southern Thailand. Phosuk, I
Intapan, PM
Thanchomnang, T
Sanpool, O
Janwan, P
Laummaunwai, P
Aamnart, W
Morakote, N
Maleewong, W
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 747-9
12. A cross-sectional study on intestinal parasitic infections in rural communities, northeast Thailand. Boonjaraspinyo, S
Boonmars, T
Kaewsamut, B
Ekobol, N
Laummaunwai, P
Aukkanimart, R
Wonkchalee, N
Juasook, A
Sriraj, P
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 727-34
13. Molecular differentiation of Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis eggs by multiplex real-time PCR with high resolution melting analysis. Kaewkong, W
Intapan, PM
Sanpool, O
Janwan, P
Thanchomnang, T
Laummaunwai, P
Lulitanond, V
Doanh, PN
Maleewong, W
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 689-94
14. Histopathological changes in tissues of Bithynia siamensis goniomphalos incubated in crude extracts of camellia seed and mangosteen pericarp. Aukkanimart, R
Boonmars, T
Pinlaor, S
Tesana, S
Aunpromma, S
Booyarat, C
Sriraj, P
Laummaunwai, P
Punjaruk, W
2013 The Korean journal of parasitology
5 (51), pp. 537-44
15. Hypoalbuminemia as a predictor of diarrhea caused by blastocystis hominis. Laodim, P
Intapan, PM
Sawanyawisuth, K
Prasongdee, TK
Laummaunwai, P
Maleewong, W
2013 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (44), pp. 374-8
16. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Juasook, A
Sudsarn, P
Wonkchalee, N
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Laummaunwai, P
Boonjaraspinyo, S
2013 Parasitology research
8 (112), pp. 2971-81
17. Application of recombinant Gnathostoma spinigerum matrix metalloproteinase-like protein for serodiagnosis of human gnathostomiasis by immunoblotting. Janwan, P
Intapan, PM
Yamasaki, H
Laummaunwai, P
Sawanyawisuth, K
Wongkham, C
Tayapiwatana, C
Kitkhuandee, A
Lulitanond, V
Nawa, Y
Maleewong, W
2013 The American journal of tropical medicine and hygiene
1 (89), pp. 63-7
18. Tumor-related gene changes in immunosuppressive Syrian hamster cholangiocarcinoma. Juasook, A
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sudsarn, P
Wonkchalee, N
Laummaunwai, P
Sriraj, P
2013 Pathology oncology research : POR
4 (19), pp. 785-94
19. Viable metacercariae of Opisthorchis viverrini in northeastern Thai cyprinid fish dishes--as part of a rational program for control of O. viverrini-associated cholangiocarcinoma. Prasongwatana, J
Laummaunwai, P
Boonmars, T
Pinlaor, S
2013 Parasitology research
3 (112), pp. 1323-7
20. Molecular detection and treatment of tick-borne pathogens in domestic dogs in Khon Kaen, northeastern Thailand. Laummaunwai, P
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Boonjaraspinyo, S
Sangmaneedet, S
Potchimplee, P
Khianman, P
Maleewong, W
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 1157-66
21. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model. Sudsarn, P
Wongchalee, N
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Juasook, A
Boonjaraspinyo, S
2014 Parasitology research
3 (113), pp. 829-35
22. A dot-ELISA test using a Gnathostoma spinigerum recombinant matrix metalloproteinase protein for the serodiagnosis of human gnathostomiasis. Saenseeha, S
Penchom, J
Yamasaki, H
Laummaunwai, P
Tayapiwatana, C
Kitkhuandee, A
Maleewong, W
Intapan, PM
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 990-6
23. Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae. Janwan, P
Intapan, PM
Laummaunwai, P
Rodpai, R
Wongkham, C
Insawang, T
Thanchomnang, T
Sanpool, O
Maleewong, W
2015 Experimental parasitology
(), pp.
24. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis. Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sriraj, P
Songsri, J
Laummaunwai, P
Waraasawapati, S
Boonyarat, C
Rattanasuwan, P
Boonjaraspinyo, S
2015 Experimental parasitology
(154), pp. 5-13
25. Isolation and identification of Acanthamoeba species from natural water sources in the northeastern part of Thailand. Thammaratana, T
Laummaunwai, P
Boonmars, T
,
2016 Parasitology research
4 (115), pp. 1705-9
26. Development and usefulness of an immunochromatographic device to detect antibodies for rapid diagnosis of human gnathostomiasis. Janwan, P
Intapan, PM
Yamasaki, H
Rodpai, R
Laummaunwai, P
Thanchomnang, T
Sanpool, O
Kobayashi, K
Takayama, K
Kobayashi, Y
Maleewong, W
2016 Parasites & vectors
1 (9), pp. 14
27. Clinical Features, Risk Factors, and Treatments of Microsporidial Epithelial Keratitis. Thanathanee, O
Athikulwongse, R
Anutarapongpan, O
Laummaunwai, P
Maleewong, W
Intapan, PM
Suwan-Apichon, O
2016 Seminars in ophthalmology
3 (31), pp. 266-70
28. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae. Onsurathum, S
Pinlaor, P
Haonon, O
Chaidee, A
Charoensuk, L
Intuyod, K
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Pinlaor, S
2016 International journal of food microbiology
(218), pp. 1-5
29. Strongyloides stercoralis diagnostic polypeptides for human strongyloidiasis and their proteomic analysis. Rodpai, R
Intapan, PM
Thanchomnang, T
Sanpool, O
Janwan, P
Laummaunwai, P
Wongkham, C
Insawang, T
Maleewong, W
2016 Parasitology research
10 (115), pp. 4007-12
30. A combination of liver fluke infection and traditional northeastern Thai foods associated with cholangiocarcinoma development. Sriraj, P
Boonmars, T
Aukkanimart, R
Songsri, J
Sripan, P
Ratanasuwan, P
Boonjaraspinyo, S
Wongchalee, N
Laummaunwai, P
2016 Parasitology research
10 (115), pp. 3843-52
31. Animal Models for Echinostoma malayanum Infection: Worm Recovery and Some Pathology. Songsri, J
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Ratanasuwan, P
Laummaunwai, P
Sriraj, P
Sripan, P
2016 The Korean journal of parasitology
1 (54), pp. 47-53
32. Angiostrongylus cantonensis and A. malaysiensis Broadly Overlap in Thailand, Lao PDR, Cambodia and Myanmar: A Molecular Survey of Larvae in Land Snails. Rodpai, R
Intapan, PM
Thanchomnang, T
Sanpool, O
Sadaow, L
Laymanivong, S
Aung, WP
Phosuk, I
Laummaunwai, P
Maleewong, W
2016 PloS one
8 (11), pp. e0161128
33. In Vitro and In Vivo Inhibitory Effects of α-Mangostin on Cholangiocarcinoma Cells and Allografts Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sriraj, P
Sripan, P
Songsri, J
Ratanasuwan, P
Laummaunwai, P
Boueroy, P
Khueangchaingkhwang, S
Pumhirunroj, B
Artchayasawat, A
Boonjaraspinyo, S
Wu, Zh
Hahnvajanawong, Ch
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, S
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (18), pp. 707-713
34. Identification of antigenic proteins in Strongyloides stercoralis by proteomic analysis. Rodpai, R
Intapan, PM
Thanchomnang, T
Sanpool, O
Janwan, P
Laummaunwai, P
Wongkham, C
Insawang, T
Maleewong, W
2017 Parasitology research
6 (116), pp. 1687-1693
35. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand. Prasongdee, TK
Laoraksawong, P
Kanarkard, W
Kraiklang, R
Sathapornworachai, K
Naonongwai, S
Laummaunwai, P
Sanpool, O
Intapan, PM
Maleewong, W
2017 BMC infectious diseases
1 (17), pp. 627
36. Status and Risk Factors of Strongyloides stercoralis Infection in Rural Communities of Xayaburi Province, Lao PDR. Senephansiri, P
Laummaunwai, P
Laymanivong, S
Boonmar, T
2017 The Korean journal of parasitology
5 (55), pp. 569-573
37. Carcinogenic Liver Fluke and Others Contaminated in Pickled Fish of Northeastern Thailand Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sriraj, P
Sripan, P
Songsri, J
Ratanasuwan, P
Laummaunwai, P
Suwanantrai, A
Aunpromma, S
Khueangchaingkhwang, S
Pumhirunroj, B
Artchayasawat, A
Khuntikeo, N
Loilome, W
Namwat, N
Yongvanit, P
Boonjaraspinyo, S
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (18), pp. 529-533
38. An Alternative Method for ExtractingDNA from EDTA Whole Blood for Malaria Diagnosis. Seesui, K
Imtawil, K
Chanetmahun, P
Laummaunwai, P
Boonmars, T
2018 The Korean journal of parasitology
1 (56), pp. 25-32
39. Effect of Temperature on the Killing of Opisthorchis viverrini Eggs In Vitro. Boueroy, P
Duenngai, K
Eamudomkarn, C
Sripan, P
Boonmars, T
Pumhirunroj, B
Artchayasawat, A
Songsri, J
Chomphumee, K
Rattanasuwan, P
Laummaunwai, P
Khueangchiangkhwang, S
Boonjaraspinyo, S
2019 The Korean journal of parasitology
1 (57), pp. 49-53
40. Molecular identification and genetic diversity of Gnathostoma spinigerum larvae in freshwater fishes in southern Lao PDR, Cambodia, and Myanmar. Boonroumkaew, P
Sanpool, O
Rodpai, R
Sadaow, L
Somboonpatarakun, C
Laymanivong, S
Aung, WPP
Un, M
Laummaunwai, P
Intapan, PM
Maleewong, W
2019 Parasitology research
5 (118), pp. 1465-1472
41. Evaluating the in vitro efficacy of gatifloxacin, levofloxacin and gentamicin against Acanthamoeba cysts. Thongseesuksai, T
Wongwai, P
Boonmars, T
Sanpool, O
Laummaunwai, P
2020 International ophthalmology
2 (40), pp. 361-368
42. Current status of Opisthorchis viverrini, minute intestinal fluke and Taenia spp. infections among inhabitants in the Kenethao district of northern Lao PDR. Senephansiri, P
Thongseesuksai, T
Sithay, P
Laymanivong, S
Boonmar, T
Laummaunwai, P
2020 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
5 (114), pp. 397-400

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Short report: A modified filter paper culture technique for screening of Strongyloides stercoralis ivermectin sensitivity in clinical specimens Pewpan M. Intapan
Thidarat K. Prasongdee
Porntip Laummaunwai
Kittisak Sawanyawisuth
Saree Singthong
Wanchai Maleewong
2006 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
3.0 (75.0), pp. 563.0-564.0
3 0 0 0 0 0 3
2. Evaluation of human IgG class and subclass antibodies to a 24 kDa antigenic component of Gnathostoma spinigerum for the serodiagnosis of gnathostomiasis Porntip Laummaunwai
Kittisak Sawanyawisuth
Pewpan M. Intapan
Verajit Chotmongkol
Chaisiri Wongkham
Wanchai Maleewong
2007 PARASITOLOGY RESEARCH
3.0 (101.0), pp. 703.0-708.0
56 0 0 0 0 0 56
3. Gnathostoma spinigerum: Molecular cloning, expression and characterization of the cyclophilin protein Porntip Laummaunwai
Pewpan M. Intapan
Chaisiri Wongkham
Viraphong Lulitanond
Chatchai Tayapiwatana
Wanchai Maleewong
2010 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
4.0 (126.0), pp. 611.0-616.0
7 0 0 0 0 0 7
4. A Hospital-Based Study of Epidemiological and Clinical Data on Blastocystis hominis Infection Pongsakorn Laodim
Pewpan M. Intapan
Kittisak Sawanyawisuth
Porntip Laummaunwai
Wanchai Maleewong
2012 FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE
12.0 (9.0), pp. 1077.0-1082.0
11 0 0 0 0 0 11
5. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Orasa Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Chantana Aromdee
Porntip Laummaunwai
Watcharee Khunkitti
Kulthida Vaeteewoottacharn
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Watchalin Loilome
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Zhiliang Wu
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2012 PARASITOLOGY RESEARCH
1.0 (111.0), pp. 353.0-359.0
32 0 0 0 0 0 32
6. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species Porntip Laummaunwai
Wipaporn Ruangjirachuporn
Thidarut Boonmars
2012 PARASITOLOGY RESEARCH
4.0 (110.0), pp. 1569.0-1572.0
14 0 0 0 0 0 14
7. Down-Regulated Expression of HSP70 in Correlation with Clinicopathology of Cholangiocarcinoma Sirintip Boonjaraspinyo
Thidarut Boonmars
Sasithorn Kaewkes
Porntip Laummaunwai
Somchai Pinlaor
Watchalin Loilome
Puangrat Yongvanit
Zhiliang Wu
Anucha Puapairoj
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2012 PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
2.0 (18.0), pp. 227.0-237.0
17 0 0 0 0 0 17
8. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model Nadchanan Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Chantana Aromdee
Chariya Hahnvajanawong
Zhiliang Wu
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
12.0 (112.0), pp. 4211.0-4219.0
4 0 0 0 0 0 4
9. A Cross-Sectional Study on Intestinal Parasitic Infections in Rural Communities, Northeast Thailand Sirintip Boonjaraspinyo
Thidarut Boonmars
Butsara Kaewsamut
Nuttapon Ekobol
Porntip Laummaunwai
Ratchadawan Aukkanimart
Nadchanan Wonkchalee
Amornrat Juasook
Pranee Sriraj
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 727.0-734.0
28 0 0 0 0 0 28
10. Application of Recombinant Gnathostoma spinigerum Matrix Metalloproteinase-Like Protein for Serodiagnosis of Human Gnathostomiasis by Immunoblotting Penchom Janwan
Pewpan M. Intapan
Hiroshi Yamasaki
Porntip Laummaunwai
Kittisak Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Chatchai Tayapiwatana
Amnat Kitkhuandee
Viraphong Lulitanond
Yukifumi Nawa
Wanchai Maleewong
2013 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
1.0 (89.0), pp. 63.0-67.0
11 0 0 0 0 0 11
11. A Recombinant Matrix Metalloproteinase Protein from Gnathostoma spinigerum for Serodiagnosis of Neurognathostomiasis Penchom Janwan
Pewpan M. Intapan
Hiroshi Yamasaki
Porntip Laummaunwai
Kittisak Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Chatchai Tayapiwatana
Amnat Kitkhuandee
Viraphong Lulitanond
Yukifumi Nawa
Wanchai Maleewong
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 751.0-754.0
5 0 0 0 0 0 5
12. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wonkchalee
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Porntip Laummaunwai
Sirintip Boonjaraspinyo
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
8.0 (112.0), pp. 2971.0-2981.0
9 0 0 0 0 0 9
13. Evaluation of IgG4 Subclass Antibody Detection by Peptide-Based ELISA for the Diagnosis of Human Paragonimiasis Heterotrema Pewpan M. Intapan
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Porntip Laummaunwai
Nimit Morakote
Yoon Kong
Wanchai Maleewong
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 763.0-766.0
5 0 0 0 0 0 5
14. Histopathological Changes in Tissues of Bithynia siamensis goniomphalos Incubated in Crude Extracts of Camellia Seed and Mangosteen Pericarp Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Somchai Pinlaor
Smam Tesana
Surasit Aunpromma
Chantana Booyarat
Pranee Sriraj
Porntip Laummaunwai
Wiyada Punjaruk
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
5.0 (51.0), pp. 537.0-544.0
4 0 0 0 0 0 4
15. HYPOALBUMINEMIA AS A PREDICTOR OF DIARRHEA CAUSED BY BLASTOCYSTIS HOMINIS Pongsakorn Laodim
Pewpan M. Intapan
Kittisak Sawanyawisuth
Thidarat K. Prasongdee
Porntip Laummaunwai
Wanchai Maleewong
2013 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
3.0 (44.0), pp. 374.0-378.0
1 0 0 0 0 0 1
16. Molecular Detection of Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, and Necator americanus in Humans in Northeastern and Southern Thailand Issarapong Phosuk
Pewpan M. Intapan
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Porntip Laummaunwai
Witthaya Aamnart
Nimit Morakote
Wanchai Maleewong
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 747.0-749.0
9 0 0 0 0 0 9
17. Molecular Differentiation of Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis Eggs by Multiplex Real-Time PCR with High Resolution Melting Analysis Worasak Kaewkong
Pewpan M. Intapan
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Tongjit Thanchomnang
Porntip Laummaunwai
Viraphong Lulitanond
Pham Ngoc Doanh
Wanchai Maleewong
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 689.0-694.0
9 0 0 0 0 0 9
18. Tumor-Related Gene Changes in Immunosuppressive Syrian Hamster Cholangiocarcinoma Amornrat Juasook
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wonkchalee
Porntip Laummaunwai
Pranee Sriraj
2013 PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
4.0 (19.0), pp. 785.0-794.0
6 0 0 0 0 0 6
19. Viable metacercariae of Opisthorchis viverrini in northeastern Thai cyprinid fish dishes-as part of a rational program for control of O. viverrini-associated cholangiocarcinoma Jiraporn Prasongwatana
Porntip Laummaunwai
Thidarut Boonmars
Somchai Pinlaor
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
3.0 (112.0), pp. 1323.0-1327.0
36 0 0 0 0 0 36
20. A DOT-ELISA TEST USING A GNATHOSTOMA SPINIGERUM RECOMBINANT MATRIX METALLOPROTEINASE PROTEIN FOR THE SERODIAGNOSIS OF HUMAN GNATHOSTOMIASIS Suphakdee Saenseeha
Penchom Janwan
Hiroshi Yamasaki
Porntip Laummaunwai
Chatchai Tayapiwatana
Amnat Kitkhuandee
Wanchai Maleewong
Pewpan M. Intapan
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 990.0-996.0
2 0 0 0 0 0 2
21. MOLECULAR DETECTION AND TREATMENT OF TICK-BORNE PATHOGENS IN DOMESTIC DOGS IN KHON KAEN, NORTHEASTERN THAILAND Porntip Laummaunwai
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Nadchanan Wonkchalee
Sirintip Boonjaraspinyo
Somboon Sangmaneedet
Treetip Mityodwong
Prapasara Potchimplee
Parin Khianman
Wanchai Maleewong
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 1157.0-1166.0
5 0 0 0 0 0 5
22. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wongchalee
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Amornrat Juasook
Sirintip Boonjaraspinyo
2014 PARASITOLOGY RESEARCH
3.0 (113.0), pp. 829.0-835.0
4 0 0 0 0 0 4
23. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Pranee Sriraj
Jiraporn Songsri
Porntip Laummaunwai
Sakda Waraasawapati
Chantana Boonyarat
Panaratana Rattanasuwan
Sirintip Boonjaraspinyo
2015 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
(154.0), pp. 5.0-13.0
6 0 0 0 0 0 6
24. Proteomic analysis identification of antigenic proteins in Gnathostoma spinigerum larvae Penchom Janwan
Pewpan M. Intapan
Porntip Laummaunwai
Rutchanee Rodpai
Chaisiri Wongkham
Tonkla Insawang
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Wanchai Maleewong
2015 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
(159.0), pp. 53.0-58.0
8 0 0 0 0 0 8
25. A combination of liver fluke infection and traditional northeastern Thai foods associated with cholangiocarcinoma development Pranee Sriraj
Thidarut Boonmars
Ratchadawan Aukkanimart
Jiraporn Songsri
Panupan Sripan
Panaratana Ratanasuwan
Sirintip Boonjaraspinyo
Nadchanan Wongchalee
Porntip Laummaunwai
2016 PARASITOLOGY RESEARCH
10.0 (115.0), pp. 3843.0-3852.0
14 0 0 0 0 0 14
26. Angiostrongylus cantonensis and A. malaysiensis Broadly Overlap in Thailand, Lao PDR, Cambodia and Myanmar: A Molecular Survey of Larvae in Land Snails Rutchanee Rodpai
Pewpan M. Intapan
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Lakkhana Sadaow
Sakhone Laymanivong
Win Papa Aung
Issarapong Phosuk
Porntip Laummaunwai
Wanchai Maleewong
2016 PLOS ONE
8.0 (11.0), pp.
25 0 0 0 0 0 25
27. Animal Models for Echinostoma malayanum Infection: Worm Recovery and Some Pathology Jiraporn Songsri
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Panaratana Ratanasuwan
Porntip Laummaunwai
Pranee Sriraj
Panupan Sripan
2016 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
1.0 (54.0), pp. 47.0-53.0
6 0 0 0 0 0 6
28. Clinical Features, Risk Factors, and Treatments of Microsporidial Epithelial Keratitis Onsiri Thanathanee
Raweewan Athikulwongse
Orapin Anutarapongpan
Porntip Laummaunwai
Wanchai Maleewong
Pewpan Maleewong Intapan
Olan Suwan-apichon
2016 SEMINARS IN OPHTHALMOLOGY
3.0 (31.0), pp. 266.0-270.0
4 0 0 0 0 0 4
29. Contamination of Opisthorchis viverrini and Haplorchis taichui metacercariae in fermented fish products in northeastern Thailand markets Sudarat Onsurathum
Porntip Pinlaor
Lakhanawan Charoensuk
Ornuma Haonon
Apisit Chaidee
Kitti Intuyod
Porntip Laummaunwai
Thidarut Boonmars
Wanlop Kaewkes
Somchai Pinlaor
2016 FOOD CONTROL
(59.0), pp. 493.0-498.0
14 1 0 0 0 0 15
30. Development and usefulness of an immunochromatographic device to detect antibodies for rapid diagnosis of human gnathostomiasis Penchom Janwan
Pewpan M. Intapan
Hiroshi Yamasaki
Rutchanee Rodpai
Porntip Laummaunwai
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Kaoru Kobayashi
Katsuyoshi Takayama
Yukuharu Kobayashi
Wanchai Maleewong
2016 PARASITES & VECTORS
(9.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
31. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae Sudarat Onsurathum
Porntip Pinlaor
Ornuma Haonon
Apisit Chaidee
Lakhanawan Charoensuk
Kitti Intuyod
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Somchai Pinlaor
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY
(218.0), pp. 1.0-5.0
16 0 0 0 0 0 16
32. Isolation and identification of Acanthamoeba species from natural water sources in the northeastern part of Thailand Thani Thammaratana
Porntip Laummaunwai
Thidarut Boonmars
2016 PARASITOLOGY RESEARCH
4.0 (115.0), pp. 1705.0-1709.0
4 0 0 0 0 0 4
33. Strongyloides stercoralis diagnostic polypeptides for human strongyloidiasis and their proteomic analysis Rutchanee Rodpai
Pewpan M. Intapan
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Porntip Laummaunwai
Chaisiri Wongkham
Tonkla Insawang
Wanchai Maleewong
2016 PARASITOLOGY RESEARCH
10.0 (115.0), pp. 4007.0-4012.0
14 0 0 0 0 0 14
34. An eleven-year retrospective hospital-based study of epidemiological data regarding human strongyloidiasis in northeast Thailand Thidarat K. Prasongdee
Pokkamol Laoraksawong
Wanida Kanarkard
Ratthaphol Kraiklang
Kraisit Sathapornworachai
Sureeporn Naonongwai
Porntip Laummaunwai
Oranuch Sanpool
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
2017 BMC INFECTIOUS DISEASES
(17.0), pp.
7 0 0 0 0 0 7
35. Identification of antigenic proteins in Strongyloides stercoralis by proteomic analysis Rutchanee Rodpai
Pewpan M. Intapan
Tongjit Thanchomnang
Oranuch Sanpool
Penchom Janwan
Porntip Laummaunwai
Chaisiri Wongkham
Tonkla Insawang
Wanchai Maleewong
2017 PARASITOLOGY RESEARCH
6.0 (116.0), pp. 1687.0-1693.0
2 0 0 0 0 0 2
36. Status and Risk Factors of Strongyloides stercoralis Infection in Rural Communities of Xayaburi Province, Lao PDR Phasouk Senephansiri
Porntip Laummaunwai
Sakorn Laymanivong
Thidarut Boonmar
2017 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
5.0 (55.0), pp. 569.0-573.0
7 0 0 0 0 0 7
37. An Alternative Method for Extracting Plasmodium DNA from EDTA Whole Blood for Malaria Diagnosis Krongkaew Seesui
Kanokwan Imtawil
Phimphakon Chanetmahun
Porntip Laummaunwai
Thidarut Boonmars
2018 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
1.0 (56.0), pp. 25.0-32.0
0 0 0 0 0 0 0
38. Effect of household cleaning solutions and disinfectants on the infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae Sukhonthip Khueangchiangkhwang
Thidarut Boonmars
Panupan Sripan
Jiraporn Songsri
Parichart Boueroy
Ratchadawan Aukkanimart
Pranee Sriraj
Panaratana Ratanasuwan
Kanpicha Chomphumee
Porntip Laummaunwai
Sirintip Boonjaraspinyo
2018 FOOD CONTROL
(89.0), pp. 291.0-299.0
0 0 0 0 0 0 0
39. Effect of Temperature on the Killing of Opisthorchis viverrini Eggs In Vitro Parichart Boueroy
Kunyarat Duenngai
Chatanun Eamudomkarn
Panupan Sripan
Thidarut Boonmars
Benjamabhorn Pumhirunroj
Atchara Artchayasawat
Jiraporn Songsri
Kanpicha Chomphumee
Panaratana Rettanasuwan
Porntip Laummaunwai
Sukhonthip Khueangchiangkhwang
Sirintip Boonjaraspinyo
2019 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
1.0 (57.0), pp. 49.0-53.0
0 0 0 0 0 0 0
40. In Vitro and In Vivo effect of Chia oil (Salvia hispanica L.) on Haplorchis taichui Jiraporn Songsri
Danupol Ketthaisong
Thidarut Boonmars
Parichart Boueroy
Porntip Laummaunwai
Kulthida Vaeteewoottacharn
Panaratana Rattanasuwan
Chantana Boonyarat
Khomsorn Lomthaisong
Ratchada Tangwongchai
Glenn N. Borlace
2019 THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
4.0 (49.0), pp. 393.0-400.0
0 0 0 0 0 0 0
41. Molecular identification and genetic diversity of Gnathostoma spinigerum larvae in freshwater fishes in southern Lao PDR, Cambodia, and Myanmar Patcharaporn Boonroumkaew
Oranuch Sanpool
Rutchanee Rodpai
Lakkhana Sadaow
Chalermchai Somboonpatarakun
Sakhone Laymanivong
Win Pa Pa Aung
Mesa Un
Porntip Laummaunwai
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
2019 PARASITOLOGY RESEARCH
5.0 (118.0), pp. 1465.0-1472.0
2 0 0 0 0 0 2
42. Evaluating the in vitro efficacy of gatifloxacin, levofloxacin and gentamicin against Acanthamoeba cysts Thaksaporn Thongseesuksai
Phanthipha Wongwai
Thidarut Boonmars
Oranuch Sanpool
Porntip Laummaunwai
2020 INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY
2.0 (40.0), pp. 361.0-368.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. The Contamination of Free-Living Amoebae in Tap Water Thani Thammaratana
Porntip Laummaunwai
Krongkaew Seesui
Thidarut Boonmars
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 85
2. The Current Status of Echinostome Infected Indoplanorbis exutus Snails in Khon Kaen Province, Thailand. Jiraporn Songsri
Thidarut Boonmars
Ratchadawan Aukkanimart
Pranee Sriraj
Nadchanan Wongchalee
Porntip Laummaunwai
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 86

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.015182256698608398