Loading
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ

รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ

ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์,
คณะสาธารณสุขศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6603439460: H-INDEX 29

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Maintenance therapy of melioidosis with ciprofloxacin plus azithromycin compared with cotrimoxazole plus doxycycline. Chetchotisakd, P
Chaowagul, W
Mootsikapun, P
Budhsarawong, D
Thinkamrop, B
0
2. Methodological issues in conducting a survey of construction workers in northeastern Thailand. Thinkhamrop, B.
Dobson, A.J.
1996
3. Working and living conditions of construction workers: comparison between large and small construction sites in northeastern Thailand. Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, A.
Dobson, A.J.
Chirawatkul, S.
Prab-na-sak, B.
Kampor, P.
1997
4. A multi-centre cross-sectional survey on safety at construction sites in Thailand, 1994-1995 Chirawatkul, A.
Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, S.
Prab-Na-Sakdi, B.
Aekplakorn, W.
1998
5. Cefoperazone/sulbactam + co-trimoxazole vs ceftazidime + co-trimoxazole in the treatment of severe melioidosis: a randomized, double-blind, controlled study. Thamprajamchit, S.
Chetchotisakd, P.
Thinkhamrop, B.
1998
6. Comparision between the Antimicrobial Susceptibility of Burkholderia pseudomallei to Trimethoprim-Sulfamethoxazole by Standard Disk Diffusion Method and by Minimal Inhibitory Concentration Determination Lumbiganon, P.
Tattawasatra, U.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
Thinkhamrop, B.
2000
7. Comparison between the antimicrobial susceptibility of Burkholderia pseudomallei to trimethoprim-sulfamethoxazole by standard disk diffusion method and by minimal inhibitory concentration determination. Lumbiganon, P
Tattawasatra, U
Chetchotisakd, P
Wongratanacheewin, S
Thinkhamrop, B
2000
8. Angina pectoris and coronary artery disease in severe isolated valvular aortic stenosis. Silaruks, S.
Thinkhamrop, B.
2001
9. A prognostic model to predict the disappearance of left atrial thrombi among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy under oral anticoagulant therapy S Silaruks
B Thinkhamrop
W Tantikosum
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
O Pacheerat
V Klungboonkrong
2001
10. A proper range of the international normalized ratio for left atrial thrombi resolution among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy under oral anticoagulant therapy S Silaruks
B Thinkhamrop
W Tantikosum
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
V Klungboonkrong
2001
11. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2001
12. A prognostic model for predicting the disappearance of left atrial thrombi among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy Silaruks, S
Thinkhamrop, B
Tantikosum, W
Wongvipaporn, C
Tatsanavivat, P
Klungboonkrong, V
2002
13. Resolution of left atrial thrombi with anticoagulant therapy in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy Silaruks, S
Kiatchoosakun, S
Tantikosum, W
Wongvipaporn, C
Tatsanavivat, P
Klungboonkrong, V
Thinkhamrop, B
2002
14. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis [4] (multiple letters) Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2002
15. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis - Reply P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2002
16. A controlled trial of a new treatment for galactocele Auvichayapat, P
Auvichayapat, N
Tong-un, T
Thinkhamrop, B
Vachirodom, D
Uttravichien, T
2003
17. Adrenocorticotropin stimulation test in congenital adrenal hyperplasia: comparison between standard and low dose test. Panamonta, O.
Kirdpon, W.
Sungsahachart, D.
Thinkhamrop, B.
Pudtawaro, L.O.
2003
18. A prognostic model for good immediate result of percutaneous mitral valvuloplasty for mitral stenosis patients S Tansuphaswadikul
N Truong
B Thinkhamrop
K Hengrussamee
W Kehasukcharoen
T Chantadansuwan
B Saejueng
J Assavahanrit
2003
19. Ceftriaxone compared with sodium penicillin G for treatment of severe leptospirosis T Panaphut
S Domrongkitchaiporn
A Vibhagool
B Thinkamrop
W Susaengrat
2003
20. Root fracture detection on digital images: effect of the zoom function. Kositbowornchai, S.
Sikram, S.
Nuansakul, R.
Thinkhamrop, B.
2003
21. Short-term effect of oral anticoagulant therapy on documented left atrial thrombi in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kietchoosakul
C Wonvipaporn
P Tatsanavivat
V Klungboonklong
2003
22. Short-term effect of oral anticoagulation on documented left atrial thrombi in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kietchoosakul
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
2003
23. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency. P Chetchotisakd
S Sungkanuparph
B Thinkhamrop
P Mootsikapun
P Boonyaprawit
2004
24. Bitewing film quality: a clinical comparison of the loop vs. holder techniques. S Kositbowornchai
T Phadannorg
M Permpoonsinsook
B Thinkhamrop
2004
25. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus Panamonta, O.
Kosalaraksa, P.
Thinkhamrop, B.
Kirdpon, W.
Ingchanin, C.
Lumbiganon, P.
2004
26. Examining within-country variation of maternity costs in the context of a multicountry, multicentre randomised controlled trial Hutton, G
Fox-Rushby, J
Mugford, M
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Galvez, AM
Alvarez, M
2004
27. Incidence of febrile seizures in thalassemic patients Auvichayapat, P
Auvichayapat, N
Jedsrisuparp, A
Thinkhamrop, B
Sriroj, S
Piyakulmala, T
Paholpak, S
Wattanatorn, J
2004
28. Motor blockade associated with continuous epidural infusion after abdominal hysterectomy: A randomized controlled trial comparing 0.1% ropivacaine-plus- fentanyl versus 0.2% ropivacaine-alone Thienthong, S.
Krisanaprakornkit, W.
Horatanaruang, D.
Yimyam, P.
Thinkhamrop, B.
2004
29. Resolution of left atrial thrombus after 6 months of anticoagulation in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy. S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kiatchoosakun
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
2004
30. Short-term effect of oral anticoagulant therapy on documented left atrial thrombi in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy: at the first 3rd-month follow-up S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kietchoosakul
C Wongvipaporn
R Tatsanavivat
V Klungboonklong
2004
31. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Tolosa, J.E.
2004
32. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2005
33. Effectiveness of traditional Thai massage versus Swedish massage among patients with back pain associated with myofascial trigger points Chatchawan, U.
Thinkhamrop, B.
Kharmwan, S.
Knowles, J.B.
Eungpinichpong, W.
2005
34. Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs MR Layton
S Chadbunchachai
B Thinkhamrop
V Tangcharoensathien
AI Wertheimer
2005
35. Randomized trial of atorvastatin in improving endothelial function in diabetics without prior coronary disease and having average cholesterol level Tantikosoom, W
Thinkhamrop, B
Kiatchusakul, S
Jarernsiripornkul, N
Srinakarin, J
Ojongpian, S
2005
36. Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs Layton, M.R.
Chadbunchachai, S.
Thinkhamrop, B.
2006
37. Risk factors associated with language development problems in childhood - A literature review Chaimay, B
Thinkhamrop, B
Thinkhamrop, J
2006
38. Specific language impairment: Effect on later language development: A literature review Prathanee, B
Thinkhamrop, B
Dechongkit, S
2006
39. Factors associated with specific language impairment and later language development during early life: a literature review. Benjamas Prathanee
Bandit Thinkhamrop
Sumalee Dechongkit
2007
40. The influence of breastfeeding and first meaningful words of Thai children at first year of age B. Chaimay
B. Thinkhamrop
B. Prathanee
S. Woradet
2007
41. Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial Paradee Auvichayapat
Montira Prapochanung
Oratai Tunkarnnerdthai
Bung-Orn Sripanidkulchai
Narong Auvichayapat
Bandit Thinkhamrop
Soontorn Kunhasura
Srisuda Wongpratoom
Supat Sinawat
Pranithi Hongprapas
2008
42. Advanced periductal fibrosis from infection with the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini correlates with elevated levels of interleukin-6 Banchob Sripa
Eimorn Mairiang
Bandit Thinkhamrop
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Smarn Tessana
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Jeffrey M. Bethony
2009
43. Early language delay and predictive factors in children aged 2 years Prathanee, B
Purdy, SC
Thinkhamrop, B
Chaimay, B
Ruangdaraganon, N
Mo-suwan, L
Phuphaibul, R
2009
44. FALSE POSITIVE RATES OF THALASSEMIA SCREENING IN RURAL CLINICAL SETTING: 10-YEAR EXPERIENCE IN THAILAND Jopang, Y
Thinkhamrop, B
Puangpruk, R
Netnee, P
2009
45. Haemostatic drugs for acute traumatic brain injury Perel, P.A.
Thinkhamrop, B.
2009
46. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2010
47. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions Bandit Chumworathayi
Jadsada Thinkhamrop
Paul D. Blumenthal
Bandit Thinkhamrop
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
2010
48. Haemostatic drugs for traumatic brain injury. Pablo Perel
Ian Roberts
Haleema Shakur
Bandit Thinkhamrop
Nakornchai Phuenpathom
Surakrant Yutthakasemsunt
2010
49. Prevalence and incidence of child stunting from birth to two years of life in Thai children: based on the Prospective Cohort Study of Thai Children (PCTC). Mongkolchati, A.
Thinkhamrop, B.
2010
50. Comparison of alternative methods with intensive method for: Collecting insects and spider data in rice field Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2011
51. Efficacy of Deferasirox on Iron Chelation in Thalassemia Patients After Hematopoietic Stem Cell Transplantation Samart Pakakasama
Somtawin Sirireung
Bandit Thinkhamrop
Nongnuch Sirachainan
Suradej Hongeng
2011
52. Thai Clinical Trials Registry Tulvatana, W
Kulvichit, K
Thinkhamrop, B
Tatsanavivat, P
2011
53. TRANEXAMIC ACID FOR PATIENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011
54. TRANEXAMIC ACID IN THE TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMORRHAGE: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011
55. Association between types of play materials and cognitive development among 12-month-old Thai infants: the prospective cohort study of Thai children Thepsuthammarat, K.
Thinkhamrop, B.
2012
56. Can Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) replace Mini-Mental State Examination (MMSE) for dementia screening in a Thai geriatric outpatient setting? Panita Limpawattana
Somsak Tiamkao
Kittisak Sawanyawisuth
Bandit Thinkhamrop
2012
57. Diagnostic performance of 2 h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance Sauwanan Bumrerraj
Janusz Kaczorowski
Pattapong Kessomboon
Bandit Thinkhamrop
Chatchalit Rattarasarn
2012
58. Elevated plasma IL-6 associates with increased risk of advanced fibrosis and cholangiocarcinoma in individuals infected by Opisthorchis viverrini. Banchob Sripa
Bandit Thinkhamrop
Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Maria Victoria Periago
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Ponlapat Yonglitthipagon
Jason Mulvenna
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Jeffrey M. Bethony
2012
59. Endorsement and implementation of high impact factor medical journals on the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) policy of mandatory clinical trial registration Wasee Tulvatana
Bandit Thinkhamrop
Kittisak Kulvichit
Pyatat Tatsanavivat
2012
60. Migraine prophylaxis by anodal transcranial direct current stimulation, a randomized, placebo-controlled trial Auvichayapat, P
Janyacharoen, T
Rotenberg, A
Tiamkao, S
Krisanaprakornkit, T
Sinawat, S
Punjaruk, W
Thinkhamrop, B
Auvichayapat, N
2012
61. Prevalence of Gastroesophageal Reflux Disease in Patients With Upper Gastrointestinal Tract Symptoms in Thailand Somchai Leelakusolvong
Chuanpit Suttinont
Paitoon Nitipitichai
Manoch Ouwuttipong
Pitinun Puapatanakul
Weerayut Kositsakulchai
Bandit Thinkhamrop
2012
62. Transcranial Direct Current Stimulation on Prophylactic Treatment in Migraine Patients, an Open-Label Pilot Study Paradee Auvichayapat
Taweesak Janyacharoen
Somsak Tiamkao
Thawatchai Krisanaprakornkit
Bandit Thinkhamrop
Narong Auvichayapat
2012
63. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand Mairiang, E.
Laha, T.
Bethony, J.M.
Thinkhamrop, B.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Tesana, S.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2012
64. Rivastigmine patch for treatment of Alzheimer's disease in clinical practice in Thailand Kulkantrakorn, K
Tanyakitpisal, P
Towanabut, S
Dejthevaporn, C
Rangseekajee, P
Pongpakdee, S
Laptikultham, S
Rodprasert, K
Setthawatcharawanich, S
Thinkhamrop, B
2013
65. Trials registration: a new era in Thailand. Kulvichit, K
Tulvatana, W
Thinkhamrop, B
Tatsanavivat, P
2013
66. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2014
67. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
2014
68. Dialysis dose and risk factors for death among ESRD patients treated with twice-weekly hemodialysis: a prospective cohort study. Panaput, T.
Thinkhamrop, B.
Sirivongs, D.
Praderm, L.
Anukulanantachai, J.
Pongskul, C.
Anutrakulchai, S.
Keobounma, T.
Narenpitak, S.
Intarawongchot, P.
Suwattanasin, A.
Tatiyanupanwong, S.
2014
69. Reduction of spasticity in cerebral palsy by anodal transcranial direct current stimulation. Aree-Uea, B.
Auvichayapat, N.
Janyacharoen, T.
Siritaratiwat, W.
Amatachaya, A.
Tunkamnerdthai, O.
Thinkhamrop, B.
Jensen, M.P.
Auvichayapat, P.
2014
70. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: a pragmatic study. Watchara Boonsawat
Bandit Thinkhamrop
2014
71. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprimsulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): A multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Ploenchan Chetchotisakd
Wirongrong Chierakul
Wipada Chaowagul
Siriluck Anunnatsiri
Kriangsak Phimda
Piroon Mootsikapun
Seksan Chaisuksant
Jiraporn Pilaikul
Bandit Thinkhamrop
Sunchai Phiphitaporn
Wattanachai Susaengrat
Chalongchai Toondee
Surasakdi Wongrattanacheewin
Vanaporn Wuthiekanun
Narisara Chantratita
Janjira Thaipadungpanit
Nicholas P. Day
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
2014
72. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Tolosa, J.E.
2014
73. A risk score for predicting pulmonary hypertension in patients with non-transfusion-dependent thalassemia in northeastern Thailand: The E-SAAN score Teawtrakul, N.
Pussadhamma, B.
Ungprasert, P.
Prayalaw, P.
Fucharoen, S.P.
Jetsrisuparb, A.
Pongudom, S.
Sirijerachai, C.
Chansung, G.
Wanitpongpun, C.
Thinkhamrop, B.
Chuncharunee, S.
2015
74. Association between diabetes mellitus and fatty liver based on ultrasonography screening in the world's highest cholangiocarcinoma incidence region, Northeast Thailand Thinkhamrop, K
Khuntikeo, N
Phonjitt, P
Chamadol, N
Thinkhamrop, B
Moore, MA
Promthet, S
2015
75. Association between infant feeding practices and first meaningful words at first year of life: a prospective cohort study of Thai children. Chaimay, B.
Ruagdaraganon, N.
Thinkhamrop, B.
Thinkhamrop, J.
2015
76. Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: A hospital-based matched case-control study Supot Kamsa-Ard
Vor Luvira
Ake Pugkhem
Varisara Luvira
Bandit Thinkhamrop
Krittika Suwanrungruang
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2015
77. Cohort profile: cholangiocarcinoma screening and care program (CASCAP) Khuntikeo, N.
Chamadol, N.
Yongvanit, P.
Loilome, W.
Namwat, N.
Sithithaworn, P.
Andrews, R.H.
Petney, T.N.
Promthet, S.S.
Thinkhamrop, K.
Tawarungruang, C.
Thinkhamrop, B.
2015
78. ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE AT INITIATION OF DIALYSIS AND OUTCOMES AMONG PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE TREATED WITH TWICE-WEEKLY HEMODIALYSIS Thanachai Panaput
Somneuk Domrongkitchaiporn
Dhavee Sirivongs
Bandit Thinkhamrop
Cholatip Pongskul
Sirirat Anutrakulchai
Suraapong Narenpitak
Pisith Intarawongchot
Sajja Tatiyanuphanwong
Pakorn Tungkasereerak
Chavasak Kanokkantapong
Ammrit Suwattanasin
Laksamon Praderm
Thathsalang Keonounma
Kannika Niwattayakul
2015
79. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand Watchara Boonsawat
Bandit Thinkhamrop
2015
80. Haemostatic drugs for traumatic brain injury (Withdrawn Paper, 2015. art. no. CD007877) Pablo Perel
Ian Roberts
Haleema Shakur
Bandit Thinkhamrop
Nakornchai Phuenpathom
Surakrant Yutthakasemsunt
2015
81. Inter-and intra-observer reliability of modified rodnan skin score assessment in Thai systemic sclerosis patients: A validation for multicenter scleroderma cohort study Foocharoen, C.
Thinkhamrop, B.
Mahakkanukrauh, A.
Suwannaroj, S.
Netwijitpan, S.
Towiwat, P.
Nanagara, R.
2015
82. Outcome of curative resection for perihilar cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Titapun, A
Pugkhem, A
Luvira, V
Srisuk, T
Somintara, O
Saeseow, OT
Sripanuskul, A
Nimboriboonporn, A
Thinkhamrop, B
Khuntikeo, N
2015
83. The Association between Hypertension Comorbidity and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes Patients: A Nationwide Cross-Sectional Study in Thailand. Cameron Hurst
Bandit Thinkhamrop
Hoang The Tran
Hoang The Tran
2015
84. The correlation between intradermal testing and serum specific IgE to house dust mite in negative skin prick test allergic rhinitis adult patients Pongsakorn Tantilipikorn
Piyanart Danpornprasert
Premyot Ngaotepprutaram
Paraya Assanasen
Chaweewan Bunnag
Bandit Thinkhamrop
2015
85. The effect of hypertension comorbidity on the development of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes Hoang T. Tran
Bandit Thinkhamrop
Wongsa Laohasiriwong
Cameron Hurst
2015
86. The relationships between the use of self-regulated learning strategies and depression among medical students: an accelerated prospective cohort study. Hung Van Nguyen
Wongsa Laohasiriwong
Jiamjit Saengsuwan
Bandit Thinkhamrop
Pamela Wright
2015
87. WITHDRAWN: Haemostatic drugs for traumatic brain injury Perel, P
Roberts, I
Shakur, H
Thinkhamrop, B
Phuenpathom, N
Yutthakasemsunt, S
2015
88. A Comprehensive Public Health Conceptual Framework and Strategy to Effectively Combat Cholangiocarcinoma in Thailand. Khuntikeo, N.
Loilome, W.
Thinkhamrop, B.
Chamadol, N.
Yongvanit, P.
2016
89. A multicentre, randomised controlled study of enteric-coated mycophenolate sodium for the treatment of relapsed or resistant proliferative lupus nephritis: an Asian experience Anutrakulchai, S
Panaput, T
Wongchinsri, J
Chaishayanon, S
Satirapoj, B
Traitanon, O
Pima, W
Rukrung, C
Thinkhamrop, B
Avihingsanon, Y
2016
90. Changing patterns of prevalence in Opisthorchis viverrini sensu lato infection in children and adolescents in northeast Thailand Khuntikeo, N
Sithithaworn, P
Loilom, W
Namwat, N
Yongvanit, P
Thinkhamrop, B
Kiatsopit, N
Andrews, RH
Petney, TN
2016
91. Erratum to: Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand. Anutrakulchai, S
Mairiang, P
Pongskul, C
Thepsuthammarat, K
Chan-On, C
Thinkhamrop, B
2016
92. Factors associated with mortality and high treatment expense of adult patients hospitalized with chronic kidney disease in Thailand Anutrakulchai, S.
Pongskul, C.
Sirivongs, D.
Thepsuthammarat, K.
Promthet, S.S.
Thinkhamrop, B.
2016
93. Factors associated with periductal fibrosis daignosied by ultrasonography screening among a high risk population for cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Khuntikeo, N.
Chamadol, N.
Thinkhamrop, B.
Promthet, S.S.
2016
94. Factors Associated with Periductal Fibrosis Diagnosed by Ultrasonography Screening among a High Risk Population for Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand. Intajarurnsan, S
Khuntikeo, N
Chamadol, N
Thinkhamrop, B
Promthet, S
2016
95. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand Anutrakulchai, S.
Mairiang, P.
Pongskul, C.
Thepsuthammarat, K.
Chan-On, C.
Thinkhamrop, B.
2016
96. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand (vol 16, 528, 2016) Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
2016
97. Parameters Affecting Length of Stay Among Neurosurgical Patients in an Intensive Care Unit Phuping Akavipat
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
Wimonrat Sriraj
2016
98. Prevalence and associating factors of atrial fibrillation in patients with hypertension: A nation-wide study Rungroj Krittayaphong
Ram Rangsin
Bandit Thinkhamrop
Cameron Hurst
Suthee Rattanamongkolgul
Nintita Sripaiboonkij
Ahthit Yindeengam
2016
99. Prevalence of impaired lower airway function in Thai patients with allergic rhinitis Pongsakorn Tantilipikorn
Jitraporn Juntabenjapat
Torpong Thongngarm
Paraya Assanasen
Chaweewan Bunnag
Bandit Thinkhamrop
2016
100. Rajavithi-ovarian cancer predictive score (R-OPS): A new scoring system for predicting ovarian malignancy in women presenting with a pelvic mass Yanaranop, M
Tiyayon, J
Siricharoenthai, S
Nakrangsee, S
Thinkhamrop, B
2016
101. Relation of peritubular capillary features to class of lupus nephritis. Sirirat Anutrakulchai
Tanin Titipungul
Thanyaluk Pattay
Putachart Mesung
Anucha Puapairoj
Dhavee Sirivongs
Cholatip Pongsakul
Prasit Futrakul
Bandit Thinkhamrop
Richard J. Johnson
2016
102. Self-assessment of skin tightness severity by scleroderma patients Daungkum, K
Foocharoen, C
Mahakkanukrauh, A
Suwannaroj, S
Thinkhamrop, B
Nanagara, R
2016
103. Thai nurse cohort study: cohort profiles and key findings Sawaengdee, K.
Thinkhamrop, K.
Tawarungruang, C.
Thinkhamrop, B.
2016
104. THE EFFECT OF RESPONSE TIME ON SURVIVAL AMONG NON-TRAUMATIC OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST PATIENTS IN THAILAND Mali Photipim
Wongsa Laohasiriwong
Bandit Thinkhamrop
Anuchar Sethasathien
Cameron Hurst
2016
105. Association between oral hypoglycemic agents, insulin and lifestyle modifications on glycemic control among type 2 diabetes patients in Thailand: National survey in 2011 Sutra, S.
Sripaiboonkij, N.
Thinkhamrop, B.
2017
106. Evaluating a preoperative protocol that includes magnetic resonance imaging for lymph node metastasis in the Cholangiocarcinoma Screening and Care Program (CASCAP) in Thailand. Metha Songthamwat
Nittaya Chamadol
Narong Khuntikeo
Jadsada Thinkhamrop
Supinda Koonmee
Nathaphop Chaichaya
Jeffrey Bethony
Bandit Thinkhamrop
2017
107. Factors Associated With Specific Language Impairment and Later Language Development During Early Life: A Literature Review (vol 46, page 22, 2007) Benjamas Prathanee
Bandit Thinkhamrop
Sumalee Dechongkit
2017
108. Gender differences in the prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in the Northeast of Thailand: A population-based cross-sectional study. Thinkhamrop, B.
Chamadol, N.
2017
109. Is the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm Better Than Other Tests for Predicting Ovarian Malignancy in Women with Pelvic Masses? Marut Yanaranop
Vahcharapot Anakrat
Somchai Siricharoenthai
Saranyu Nakrangsee
Bandit Thinkhamrop
2017
110. Mortality prediction in a neurosurgical intensive care unit P. Akavipat
J. Thinkhamrop
B. Thinkhamrop
W. Sriraj
2017
111. Prevalence of chronic kidney disease associated with cardiac and vascular complications in hypertensive patients: a multicenter, nation-wide study in Thailand Krittayaphong, R
Rangsin, R
Thinkhamrop, B
Hurst, C
Rattanamongkolgul, S
Sripaiboonkij, N
Wangworatrakul, W
2017
112. Self-efficacy in child rearing and quality of life among adolescent mothers in the northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Thinkhamrop, B.
2017
113. Teleconsultation ultrasonography: A new weapon to combat cholangiocarcinoma Nittaya Chamado
Vallop Laopaiboon
Jiraporn Srinakarin
Watcharin Loilome
Puangrat Yongvanit
Bandit Thinkhamrop
Narong Khuntikeo
2017
114. The impact of the quality of care and other factors on progression of chronic kidney disease in Thai patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A nationwide cohort study. Paithoon Sonthon
Supannee Promthet
Siribha Changsirikulchai
Ram Rangsin
Bandit Thinkhamrop
Suthee Rattanamongkolgul
Cameron P. Hurst
2017
115. Accuracy of Computerised Tomography Scan for the Diagnosis of Lymph Node Metastasis in Cholangiocarcinoma Chamadol, N.
Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, J.
Koonmee, S.
Thinkhamrop, B.
2018
116. Atrial fibrillation and ischemic stroke in patients with hypertension: A multicenter nation-wide study Thinkhamrop, B. 2018
117. Child-rearing practices and its effect on cognitive development of children at the first year of age: The prospective cohort study of Thai children Thinkhamrop, B.
Mongkolchati, A.
Laohasiriwong, W.
2018
118. Current Perspectives on Opisthorchiasis Control and Cholangiocarcinoma Detection in Southeast Asia. Narong Khuntikeo
Attapol Titapun
Watcharin Loilome
Puangrat Yongvanit
Bandit Thinkhamrop
Nittaya Chamadol
Thidarat Boonmars
Teerachai Nethanomsak
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
Paiboon Sithithaworn
2018
119. Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: a retrospective chart review. Sangkomkamhang, T
Thinkhamrop, W
Thinkhamrop, B
Laohasiriwong, W
2018
120. Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: A retrospective chart review [version 1; referees: 2 approved] Thinkhamrop,
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2018
121. National survey: Evaluation of cardiovascular risk factors in Thai patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease after the development of cardiovascular disease Siribha Changsirikulchai
Pornpen Sangthawan
Jirayut Janma
Nintita Sripaiboonkij
Suthee Rattanamongkolgul
Bandit Thinkhamrop
2018
122. The Socioeconomic Burden of Cholangiocarcinoma Associated With Opisthorchis viverrini Sensu Lato Infection in Northeast Thailand: A Preliminary Analysis. Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, B.
Andrews, R.H.
Yongvanit, P.
Loilome,
Chamadol, N.
Kosuwan, W.
Sithithaworn, P.
2018
123. Utilization of full postnatal care services among rural Myanmar women and its determinants: a cross-sectional study. Thinkhamrop,
Thinkhamrop, B.
2018
124. A comparison of the proportion of early stage cholangiocarcinoma found in an ultrasound-screening program compared to walk-in patients Khuntikeo, N.
Koonmee, S.
Chamadol, N.
Laopaiboon, V.
Titapun, A.
Yongvanit, P.
Loilome,
Andrews, R.H.
Thinkhamrop, K.
Tawarungruang, C.
Thinkhamrop, B.
2019
125. ACUTE PHYSIOLOGY AND CHRONIC HEALTH EVALUATION (APACHE) II SCORE - THE CLINICAL PREDICTOR IN NEUROSURGICAL INTENSIVE CARE UNIT Akavipat, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Sriraj, W
2019
126. Acute physiology and chronic health evaluation (Apache) II score – the clinical predictor in neurosurgical intensive care unit Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Sriraj, W.
2019
127. Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: a cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand Chamadol, N.
Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, B.
Thinkhamrop, K.
Suwannatrai, A.
Promthet, S.S.
2019
128. Bayesian spatial analysis of cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Suwannatrai, AT
Thinkhamrop, K
Clements, ACA
Kelly, M
Suwannatrai, K
Thinkhamrop, B
Khuntikeo, N
Gray, DJ
Wangdi, K
2019
129. Correction:: Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: A cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand (BMJ Open (2019) 9 (e023217) DOI: 10.1136/bmjopen-2018-023217) Chamadol, N.
Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, B.
2019
Count 94 81 82 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Methodological issues in conducting a survey of construction workers in Northeastern Thailand Thinkhamrop, B.
Dobson, A.J.
1996 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (27), pp. 481-486
2. Working and living conditions of construction workers: Comparison between large and small construction sites in Northeastern Thailand Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, A.
Dobson, A.J.
Chirawatkul, S.
Prab-na-sak, B.
Kampor, P.
1997 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (28), pp. 46-54
3. A multi-centre cross-sectional survey on safety at construction sites in Thailand, 1994-1995 Chirawatkul, A.
Thinkhamrop, B.
Chirawatkul, S.
Prab-Na-Sakdi, B.
Aekplakorn, W.
1998 Journal of Occupational Health
4 (40), pp. 319-324
4. Cefoperazone/Sulbactam + Co-trimoxazole vs Ceftazidime + Co-trimoxazole in the Treatment of Severe Melioidosis: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study Thamprajamchit, S.
Chetchotisakd, P.
Thinkhamrop, B.
1998 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (81), pp. 265-271
5. Comparision between the Antimicrobial Susceptibility of Burkholderia pseudomallei to Trimethoprim-Sulfamethoxazole by Standard Disk Diffusion Method and by Minimal Inhibitory Concentration Determination Lumbiganon, P.
Tattawasatra, U.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
Thinkhamrop, B.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (83), pp. 856-860
6. Angina pectoris and coronary artery disease in severe isolated valvular aortic stenosis Silaruks, S.
Thinkhamrop, B.
2001 Heart Lung and Circulation
1 (10), pp. 14-23
7. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2001 Clinical Infectious Diseases
1 (33), pp. 29-34
8. A prognostic model for predicting the disappearance of left atrial thrombi among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy Silaruks, S.
Thinkhamrop, B.
Tantikosum, W.
Wongvipaporn, C.
Tatsanavivat, P.
Klungboonkrong, V.
2002 Journal of the American College of Cardiology
5 (39), pp. 886-891
9. Resolution of left atrial thrombi with anticoagulant therapy in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy Silaruks, S.
Kiatchoosakun, S.
Tantikosum, W.
Wongvipaporn, C.
Tatsanavivat, P.
Klungboonkrong, V.
Thinkhamrop, B.
2002 Journal of Heart Valve Disease
3 (11), pp. 346-352
10. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis [4] (multiple letters) Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2002 Clinical Infectious Diseases
5 (34), pp. 721-723
11. A controlled trial of a new treatment for galactocele Auvichayapat, P.
Tong-Un, T.
Vachirodom, D.
Auvichayapat, N.
Thinkhamrop, B.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (86), pp. 257-261
12. Adrenocorticotropin stimulation test in congenital adrenal hyperplasia: Comparison between standard and low dose test Panamonta, O.
Kirdpon, W.
Sungsahachart, D.
Thinkhamrop, B.
Pudtawaro, L.O.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (86), pp. 634-640
13. Root fracture detection on digital images: Effect of the zoom function Kositbowornchai, S.
Sikram, S.
Nuansakul, R.
Thinkhamrop, B.
2003 Dental Traumatology
3 (19), pp. 154-159
14. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency Chetchotisakd, P.
Sungkanuparph, S.
Thinkhamrop, B.
Mootsikapun, P.
Boonyaprawit, P.
2004 HIV Medicine
3 (5), pp. 140-143
15. Bitewing film quality: A clinical comparison of the loop vs. holder techniques Kositbowornchai, S.
Phadannorg, T.
Permpoonsinsook, M.
Thinkhamrop, B.
2004 Quintessence International
4 (35), pp. 321-325
16. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus Panamonta, O.
Kosalaraksa, P.
Thinkhamrop, B.
Kirdpon, W.
Ingchanin, C.
Lumbiganon, P.
2004 Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
1 (17), pp. 33-40
17. Examining within-country variation of maternity costs in the context of a multicountry, multicentre randomised controlled trial Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2004 Applied Health Economics and Health Policy
3 (3), pp. 161-170
18. Incidence of febrile seizures in thalassemic patients Auvichayapat, P.
Auvichayapat, N.
Jedsrisuparp, A.
Thinkhamrop, B.
Paholpak, S.
Wattanatorn, J.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (87), pp. 970-973
19. Motor blockade associated with continuous epidural infusion after abdominal hysterectomy: A randomized controlled trial comparing 0.1% ropivacaine-plus- fentanyl versus 0.2% ropivacaine-alone Thienthong, S.
Krisanaprakornkit, W.
Horatanaruang, D.
Yimyam, P.
Thinkhamrop, B.
2004 Acute Pain
1 (6), pp. 15-21
20. Resolution of Left Atrial Thrombus after 6 Months of Anticoagulation in Candidates for Percutaneous Transvenous Mitral Commissurotomy Silaruks, S.
Thinkhamrop, B.
Kiatchoosakun, S.
Wongvipaporn, C.
Tatsanavivat, P.
2004 Annals of Internal Medicine
2 (140), pp. 101-105+I36
21. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Tolosa, J.E.
2004 Cochrane database of systematic reviews (Online)
4 (), pp. CD004070
22. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2005 Cochrane database of systematic reviews (Online)
4 (), pp. CD005125
23. Effectiveness of traditional Thai massage versus Swedish massage among patients with back pain associated with myofascial trigger points Chatchawan, U.
Thinkhamrop, B.
Kharmwan, S.
Knowles, J.B.
Eungpinichpong, W.
2005 Journal of Bodywork and Movement Therapies
4 (9), pp. 298-309
24. Randomized trial of atorvastatin in improving endothelial function in diabetics without prior coronary disease and having average cholesterol level Thinkhamrop, B.
Kiatchusakul, S.
Jarernsiripornkul, N.
Srinakarin, J.
Ojongpian, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (88), pp. 399-406
25. Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs Layton, M.R.
Chadbunchachai, S.
Thinkhamrop, B.
2006 Journal of Pharmaceutical Finance, Economics and Policy
4 (14), pp. 53-68
26. Risk factors associated with language development problems in childhood - A literature review Chaimay, B.
Thinkhamrop, B.
Thinkhamrop, J.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (89), pp. 1080-1086
27. Specific language impairment: Effect on later language development: A literature review Prathanee, B.
Thinkhamrop, B.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (89), pp. 1775-1787
28. Factors associated with specific language impairment and later language development during early life: A literature review Prathanee, B.
Thinkhamrop, B.
2007 Clinical Pediatrics
1 (46), pp. 22-29
29. Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial Auvichayapat, P.
Prapochanung, M.
Tunkamnerdthai, O.
Sripanidkulchai, B.O.
Auvichayapat, N.
Thinkhamrop, B.
Kunhasura, S.
Wongpratoom, S.
Sinawat, S.
Hongprapas, P.
2008 Physiology and Behavior
3 (93), pp. 486-491
30. Advanced periductal fibrosis from infection with the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini correlates with elevated levels of interleukin-6 Sripa, B.
Mairiang, E.
Thinkhamrop, B.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
2009 Hepatology
4 (50), pp. 1273-1281
31. Early language delay and predictive factors in children aged 2 years Prathanee, B.
Thinkhamrop, B.
Chaimay, B.
Phuphaibul, R.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (92), pp. 930-938
32. False positive rates of thalassemia screening in rural clinical setting: 10-year experience in Thailand Jopang, Y.
Thinkhamrop, B.
2009 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (40), pp. 576-580
33. Haemostatic drugs for acute traumatic brain injury Perel, P.A.
Thinkhamrop, B.
2009 Cochrane Database of Systematic Reviews
3 (), pp.
34. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2010 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(11), pp. CD005125
35. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions Chumworathayi, B.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
2010 International Journal of Gynecology and Obstetrics
2 (108), pp. 119-122
36. Haemostatic drugs for traumatic brain injury. Perel, P.A.
Thinkhamrop, B.
Yutthakasemsunt, S.
2010 Cochrane database of systematic reviews (Online)
1 (), pp. CD007877
37. Prevalence and incidence of child stunting from birth to two years of life in Thai children: Based on the prospective cohort study of Thai children (PCTC) Mongkolchati, A.
Thinkhamrop, B.
2010 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (93), pp. 1368-1378
38. Comparison of alternative methods with intensive method for: Collecting insects and spider data in rice field Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2011 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
2 (10), pp. 181-196
39. Thai Clinical Trials Registry Kulvichit, K.
Thinkhamrop, B.
Tatsanavivat, P.
2011 Journal of Evidence-Based Medicine
3 (4), pp. 182-184
40. Association between types of play materials and cognitive development among 12-month-old Thai infants: The prospective cohort study of Thai children Thepsuthammarat, K.
Thinkhamrop, B.
2012 Asian Biomedicine
5 (6), pp. 703-711
41. Can Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) replace Mini-Mental State Examination (MMSE) for dementia screening in a Thai geriatric outpatient setting? Limpawattana, P.
Tiamkao, S.
Sawanyawisuth, K.
Thinkhamrop, B.
2012 American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias
4 (27), pp. 254-259
42. Diagnostic performance of 2 h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance Bumrerraj, S.
Kessomboon, P.
Thinkhamrop, B.
2012 Primary Care Diabetes
3 (6), pp. 207-211
43. Elevated plasma IL-6 associates with increased risk of advanced fibrosis and cholangiocarcinoma in individuals infected by opisthorchis viverrini Sripa, B.
Thinkhamrop, B.
Mairiang, E.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Bhudhisawasdi, V.
Yonglitthipagon, P.
Mulvenna, J.P.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Bethony, J.M.
2012 PLoS Neglected Tropical Diseases
5 (6), pp.
44. Endorsement and implementation of high impact factor medical journals on the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) policy of mandatory clinical trial registration Thinkhamrop, B.
Kulvichit, K.
Tatsanavivat, P.
2012 Asian Biomedicine
3 (6), pp. 423-427
45. Migraine prophylaxis by anodal transcranial direct current stimulation, a randomized, placebo-controlled trial Auvichayapat, P.
Janyacharoen, T.
Rotenberg, A.
Tiamkao, S.
Krisanaprakornkit, T.
Sinawat, S.
Punjaruk, W.
Thinkhamrop, B.
Auvichayapat, N.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (95), pp. 1009-1012
46. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand Mairiang, E.
Laha, T.
Bethony, J.M.
Thinkhamrop, B.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Tesana, S.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 208-211
47. Rivastigmine patch for treatment of Alzheimer's disease in clinical practice in Thailand Towanabut, S.
Rangseekajee, P.
Pongpakdee, S.
Setthawatcharawanich, S.
Thinkhamrop, B.
2013 Psychogeriatrics
1 (13), pp. 1-8
48. Trials registration: a new era in Thailand. Kulvichit, K.
Thinkhamrop, B.
Tatsanavivat, P.
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (96), pp. 1385-1387
49. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD005125
50. Dialysis dose and risk factors for death among ESRD patients treated with twice-weekly hemodialysis: A prospective cohort study Panaput, T.
Thinkhamrop, B.
Sirivongs, D.
Praderm, L.
Anukulanantachai, J.
Pongskul, C.
Anutrakulchai, S.
Keobounma, T.
Narenpitak, S.
Intarawongchot, P.
Suwattanasin, A.
Tatiyanupanwong, S.
2014 Blood Purification
3-4 (38), pp. 253-262
51. Reduction of spasticity in cerebral palsy by anodal transcranial direct current stimulation Aree-Uea, B.
Auvichayapat, N.
Janyacharoen, T.
Siritaratiwat, W.
Amatachaya, A.
Tunkamnerdthai, O.
Thinkhamrop, B.
Jensen, M.P.
Auvichayapat, P.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (97), pp. 954-962
52. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: A pragmatic study Boonsawat, W.
Thinkhamrop, B.
2014 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2 (32), pp. 160-165
53. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprimsulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): A multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Chetchotisakd, P.
Chaowagul, W.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Chaisuksant, S.
Thinkhamrop, B.
Susaengrat, W.
Wuthiekanun, V.R.
Chantratita, N.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
2014 The Lancet
9919 (383), pp. 807-814
54. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV) Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Tolosa, J.E.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD004070
55. A risk score for predicting pulmonary hypertension in patients with nontransfusion-dependent thalassemia in northeastern Thailand: The E-SAAN score Teawtrakul, N.
Pussadhamma, B.
Ungprasert, P.
Prayalaw, P.
Fucharoen, S.P.
Jetsrisuparb, A.
Pongudom, S.
Sirijerachai, C.
Chansung, G.
Wanitpongpun, C.
Thinkhamrop, B.
Chuncharunee, S.
2015 Hematology
7 (20), pp. 416-421
56. Association between diabetes mellitus and fatty liver based on ultrasonography screening in the world's highest cholangiocarcinoma incidence region, Northeast Thailand Thinkhamrop, K.
Khuntikeo, N.
Phonjitt, P.
Chamadol, N.
Thinkhamrop, B.
Moore, M.A.
Promthet, S.S.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (16), pp. 3931-3936
57. Association between infant feeding practices and first meaningful words at first year of life: A prospective cohort study of thai children Chaimay, B.
Ruagdaraganon, N.
Thinkhamrop, B.
Thinkhamrop, J.
2015 Asia-Pacific Journal of Public Health
2 (27), pp. NP1071-NP1084
58. Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: A hospital-based matched case-control study Kamsa-ard, S.
Luvira, V.
Pugkhem, A.
Luvira, V.
Thinkhamrop, B.
Suwanrungruang, K.
Bhudhisawasdi, V.
2015 BMC Cancer
1 (15), pp.
59. Cohort profile: Cholangiocarcinoma screening and care program (CASCAP) Khuntikeo, N.
Chamadol, N.
Yongvanit, P.
Loilome, W.
Namwat, N.
Sithithaworn, P.
Andrews, R.H.
Petney, T.N.
Promthet, S.S.
Thinkhamrop, K.
Tawarungruang, C.
Thinkhamrop, B.
2015 BMC Cancer
1 (15), pp.
60. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand Boonsawat, W.
Thinkhamrop, B.
2015 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1 (33), pp. 21-25
61. Inter-and intra-observer reliability of modified rodnan skin score assessment in Thai systemic sclerosis patients: A validation for multicenter scleroderma cohort study Foocharoen, C.
Thinkhamrop, B.
Mahakkanukrauh, A.
Suwannaroj, S.
Netwijitpan, S.
Towiwat, P.
Nanagara, R.
2015 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (98), pp. 1082-1088
62. The association between hypertension comorbidity and microvascular complications in type 2 diabetes patients: A nationwide cross-sectional study in Thailand Hurst, C.P.
Thinkhamrop, B.
2015 Diabetes and Metabolism Journal
5 (39), pp. 395-404
63. The relationships between the use of self-regulated learning strategies and depression among medical students: An accelerated prospective cohort study Van Nguyen, H.
Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
Thinkhamrop, B.
Wright, P.E.
2015 Psychology, Health and Medicine
1 (20), pp. 59-70
64. WITHDRAWN: Haemostatic drugs for traumatic brain injury Perel, P.A.
Thinkhamrop, B.
Yutthakasemsunt, S.
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(5), pp. CD007877
65. A Comprehensive Public Health Conceptual Framework and Strategy to Effectively Combat Cholangiocarcinoma in Thailand Khuntikeo, N.
Loilome, W.
Thinkhamrop, B.
Chamadol, N.
Yongvanit, P.
2016 PLoS Neglected Tropical Diseases
1 (10), pp.
66. A Comprehensive Public Health Conceptual Framework and Strategy to Effectively Combat Cholangiocarcinoma in Thailand Khuntikeo, N.
Loilome, W.
Thinkhamrop, B.
Chamadol, N.
Yongvanit, P.
2016 PLoS Neglected Tropical Diseases
1 (10), pp.
67. Factors associated with mortality and high treatment expense of adult patients hospitalized with chronic kidney disease in Thailand Anutrakulchai, S.
Pongskul, C.
Sirivongs, D.
Thepsuthammarat, K.
Promthet, S.S.
Thinkhamrop, B.
2016 Asian Biomedicine
1 (10), pp. 15-24
68. Factors associated with periductal fibrosis daignosied by ultrasonography screening among a high risk population for cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Khuntikeo, N.
Chamadol, N.
Thinkhamrop, B.
Promthet, S.S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
8 (17), pp. 4133-4138
69. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand Anutrakulchai, S.
Mairiang, P.
Pongskul, C.
Thepsuthammarat, K.
Chan-On, C.
Thinkhamrop, B.
2016 BMC Health Services Research
1 (16), pp. 1-11
70. Prevalence and associating factors of atrial fibrillation in patients with hypertension: A nation-wide study Thinkhamrop, B.
Rattanamongkolgul, S.
Sripaiboonkij, N.
2016 BMC Cardiovascular Disorders
1 (16), pp.
71. Prevalence of impaired lower airway function in Thai patients with allergic rhinitis Thinkhamrop, B. 2016 Asian Biomedicine
1 (10), pp. 67-74
72. Relation of peritubular capillary features to class of lupus nephritis Titipungul, T.
Puapairoj, A.
Sirivongs, D.
Thinkhamrop, B.
Johnson, R.J.
2016 BMC Nephrology
1 (17), pp. 1-9
73. Thai nurse cohort study: Cohort profiles and key findings Sawaengdee, K.
Thinkhamrop, K.
Tawarungruang, C.
Thinkhamrop, B.
2016 BMC Nursing
1 (15), pp.
74. Association between oral hypoglycemic agents, insulin and lifestyle modifications on glycemic control among type 2 diabetes patients in Thailand: National survey in 2011 Sutra, S.
Sripaiboonkij, N.
Thinkhamrop, B.
2017 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (100), pp. 512-520
75. Evaluating a preoperative protocol that includes magnetic resonance imaging for lymph node metastasis in the Cholangiocarcinoma Screening and Care Program (CASCAP) in Thailand Chamadol, N.
Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, J.
Koonmee, S.
Bethony, J.M.
Thinkhamrop, B.
2017 World Journal of Surgical Oncology
1 (15), pp.
76. Gender differences in the prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in the Northeast of Thailand: A population-based cross-sectional study Thinkhamrop, B.
Chamadol, N.
2017 F1000Research
(6), pp.
77. Is the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm Better Than Other Tests for Predicting Ovarian Malignancy in Women with Pelvic Masses? Thinkhamrop, B. 2017 Gynecologic and Obstetric Investigation
1 (82), pp. 47-53
78. Mortality prediction in a neurosurgical intensive care unit Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Sriraj, W.
2017 Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
4 (80), pp. 451-456
79. Prevalence of chronic kidney disease associated with cardiac and vascular complications in hypertensive patients: a multicenter, nation-wide study in Thailand Thinkhamrop, B.
Rattanamongkolgul, S.
Sripaiboonkij, N.
2017 BMC Nephrology
1 (18), pp.
80. Self-efficacy in child rearing and quality of life among adolescent mothers in the northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Thinkhamrop, B.
2017 Kathmandu University Medical Journal
58 (15), pp. 164-172
81. Teleconsultation ultrasonography: A new weapon to combat cholangiocarcinoma Chamadol, N.
Laopaiboon, V.
Srinakarin, J.
Loilome,
Yongvanit, P.
Thinkhamrop, B.
Khuntikeo, N.
2017 ESMO Open
3 (2), pp.
82. The impact of the quality of care and other factors on progression of chronic kidney disease in Thai patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A nationwide cohort study Promthet, S.S.
Thinkhamrop, B.
Rattanamongkolgul, S.
Hurst, C.P.
2017 PLoS ONE
7 (12), pp.
83. Accuracy of computerised tomography scan for the diagnosis of lymph node metastasis in cholangiocarcinoma Chamadol, N.
Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, J.
Koonmee, S.
Thinkhamrop, B.
2018 Journal of Clinical and Diagnostic Research
2 (12), pp. PC12-PC16
84. Atrial fibrillation and ischemic stroke in patients with hypertension: A multicenter nation-wide study Thinkhamrop, B. 2018 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (101), pp. 1207-13
85. Child-rearing practices and its effect on cognitive development of children at the first year of age: The prospective cohort study of Thai children Thinkhamrop, B.
Mongkolchati, A.
Laohasiriwong, W.
2018 Kathmandu University Medical Journal
61 (16), pp. 42-47
86. Current perspectives on opisthorchiasis control and cholangiocarcinoma detection in Southeast Asia Khuntikeo, N.
Titapun, A.
Loilome,
Yongvanit, P.
Thinkhamrop, B.
Chamadol, N.
Boonmars, T.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2018 Frontiers in Medicine
APR (5), pp.
87. Current perspectives on opisthorchiasis control and cholangiocarcinoma detection in southeast asia Khuntikeo, N.
Titapun, A.
Loilome,
Yongvanit, P.
Thinkhamrop, B.
Chamadol, N.
Boonmars, T.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2018 Frontiers in Medicine
APR (5), pp.
88. Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: A retrospective chart review [version 1; referees: 2 approved] Thinkhamrop,
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2018 F1000Research
(7), pp.
89. National survey: Evaluation of cardiovascular risk factors in Thai patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease after the development of cardiovascular disease Janma, J.
Sripaiboonkij, N.
Rattanamongkolgul, S.
Thinkhamrop, B.
2018 Nephrology
1 (23), pp. 53-59
90. The Socioeconomic Burden of Cholangiocarcinoma Associated With Opisthorchis viverrini Sensu Lato Infection in Northeast Thailand: A Preliminary Analysis Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, B.
Andrews, R.H.
Yongvanit, P.
Loilome,
Chamadol, N.
Kosuwan, W.
Sithithaworn, P.
2018 Advances in Parasitology
(102), pp. 141-163
91. Utilization of full postnatal care services among rural Myanmar women and its determinants: a cross-sectional study Thinkhamrop,
Thinkhamrop, B.
2018 F1000Research
(7), pp. 1167
92. A comparison of the proportion of early stage cholangiocarcinoma found in an ultrasound-screening program compared to walk-in patients Khuntikeo, N.
Koonmee, S.
Chamadol, N.
Laopaiboon, V.
Titapun, A.
Yongvanit, P.
Loilome,
Andrews, R.H.
Thinkhamrop, K.
Tawarungruang, C.
Thinkhamrop, B.
2019 HPB
(), pp.
93. Acute physiology and chronic health evaluation (Apache) II score – the clinical predictor in neurosurgical intensive care unit Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Sriraj, W.
2019 Acta Clinica Croatica
1 (58), pp. 50-56
94. Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: A cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand Chamadol, N.
Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, B.
Thinkhamrop, K.
Suwannatrai, A.
Promthet, S.S.
2019 BMJ Open
3 (9), pp.
95. Bayesian spatial analysis of cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Suwannatrai, A.
Thinkhamrop, K.
Clements, A.C.A.
Suwannatrai, K.
Thinkhamrop, B.
Khuntikeo, N.
2019 Scientific Reports
1 (9), pp.
96. Correction:: Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: A cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand (BMJ Open (2019) 9 (e023217) DOI: 10.1136/bmjopen-2018-023217) Chamadol, N.
Khuntikeo, N.
Thinkhamrop, B.
2019 BMJ Open
5 (9), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Methodological issues in conducting a survey of construction workers in northeastern Thailand. Thinkhamrop, B
Dobson, AJ
1996 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (27), pp. 481-6
2. Working and living conditions of construction workers: comparison between large and small construction sites in northeastern Thailand. Thinkhamrop, B
Chirawatkul, A
Dobson, A
Chirawatkul, S
Prab-na-sak, B
Kampor, P
1997 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (28), pp. 46-54
3. Cefoperazone/sulbactam + co-trimoxazole vs ceftazidime + co-trimoxazole in the treatment of severe melioidosis: a randomized, double-blind, controlled study. Thamprajamchit, S
Chetchotisakd, P
Thinkhamrop, B
1998 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (81), pp. 265-71
4. Comparison between the antimicrobial susceptibility of Burkholderia pseudomallei to trimethoprim-sulfamethoxazole by standard disk diffusion method and by minimal inhibitory concentration determination. Lumbiganon, P
Tattawasatra, U
Chetchotisakd, P
Wongratanacheewin, S
Thinkhamrop, B
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (83), pp. 856-60
5. Angina pectoris and coronary artery disease in severe isolated valvular aortic stenosis. Silaruks, S
Clark, D
Thinkhamrop, B
Sia, B
Buxton, B
Tonkin, A
2001 Heart, lung & circulation
1 (10), pp. 14-23
6. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis. Chetchotisakd, P
Porramatikul, S
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Thinkhamrop, B
2001 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
1 (33), pp. 29-34
7. Resolution of left atrial thrombi with anticoagulant therapy in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy. Silaruks, S
Kiatchoosakun, S
Tantikosum, W
Wongvipaporn, C
Tatsanavivat, P
Klungboonkrong, V
Thinkhamrop, B
2002 The Journal of heart valve disease
3 (11), pp. 346-52
8. A prognostic model for predicting the disappearance of left atrial thrombi among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy. Silaruks, S
Thinkhamrop, B
Tantikosum, W
Wongvipaporn, C
Tatsanavivat, P
Klungboonkrong, V
2002 Journal of the American College of Cardiology
5 (39), pp. 886-91
9. A controlled trial of a new treatment for galactocele. Auvichayapat, P
Auvichayapat, N
Tong-un, T
Thinkhamrop, B
Vachirodom, D
Uttravichien, T
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (86), pp. 257-61
10. Root fracture detection on digital images: effect of the zoom function. Kositbowornchai, S
Sikram, S
Nuansakul, R
Thinkhamrop, B
2003 Dental traumatology : official publication of International Association for Dental Traumatology
3 (19), pp. 154-9
11. Adrenocorticotropin stimulation test in congenital adrenal hyperplasia: comparison between standard and low dose test. Panamonta, O
Thinkhamrop, B
Kirdpon, W
Pudtawaro, LO
Sungsahachart, D
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (86), pp. 634-40
12. Examining within-country variation of maternity costs in the context of a multicountry, multicentre randomised controlled trial. Hutton, G
Fox-Rushby, J
Mugford, M
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Galvez, AM
Alvarez, M
2004 Applied health economics and health policy
3 (3), pp. 161-70
13. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency. Chetchotisakd, P
Sungkanuparph, S
Thinkhamrop, B
Mootsikapun, P
Boonyaprawit, P
2004 HIV medicine
3 (5), pp. 140-3
14. Incidence of febrile seizures in thalassemic patients. Auvichayapat, P
Auvichayapat, N
Jedsrisuparp, A
Thinkhamrop, B
Sriroj, S
Piyakulmala, T
Paholpak, S
Wattanatorn, J
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (87), pp. 970-3
15. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Tolosa, JE
2004 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD004070
16. Bitewing film quality: a clinical comparison of the loop vs. holder techniques. Kositbowornchai, S
Phadannorg, T
Permpoonsinsook, M
Thinkhamrop, B
2004 Quintessence international (Berlin, Germany : 1985)
4 (35), pp. 321-5
17. Resolution of left atrial thrombus after 6 months of anticoagulation in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy. Silaruks, S
Thinkhamrop, B
Kiatchoosakun, S
Wongvipaporn, C
Tatsanavivat, P
2004 Annals of internal medicine
2 (140), pp. 101-5
18. Endocrine function in thai children infected with human immunodeficiency virus. Panamonta, O
Kosalaraksa, P
Thinkhamrop, B
Kirdpon, W
Ingchanin, C
Lumbiganon, P
2004 Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM
1 (17), pp. 33-40
19. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
2005 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD005125
20. Randomized trial of atorvastatin in improving endothelial function in diabetics without prior coronary disease and having average cholesterol level. Tantikosoom, W
Thinkhamrop, B
Kiatchusakul, S
Jarernsiripornkul, N
Srinakarin, J
Ojongpian, S
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (88), pp. 399-406
21. Risk factors associated with language development problems in childhood--a literature review. Chaimay, B
Thinkhamrop, B
Thinkhamrop, J
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (89), pp. 1080-6
22. Specific language impairment: effect on later language development: a literature review. Prathanee, B
Thinkhamrop, B
Dechongkit, S
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (89), pp. 1775-87
23. Factors associated with specific language impairment and later language development during early life: a literature review. Prathanee, B
Thinkhamrop, B
Dechongkit, S
2007 Clinical pediatrics
1 (46), pp. 22-9
24. Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial. Auvichayapat, P
Prapochanung, M
Tunkamnerdthai, O
Sripanidkulchai, BO
Auvichayapat, N
Thinkhamrop, B
Kunhasura, S
Wongpratoom, S
Sinawat, S
Hongprapas, P
2008 Physiology & behavior
3 (93), pp. 486-91
25. False positive rates of thalassemia screening in rural clinical setting: 10-year experience in Thailand. Jopang, Y
Thinkhamrop, B
Puangpruk, R
Netnee, P
2009 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (40), pp. 576-80
26. Early language delay and predictive factors in children aged 2 years. Prathanee, B
Purdy, SC
Thinkhamrop, B
Chaimay, B
Ruangdaraganon, N
Mo-suwan, L
Phuphaibul, R
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (92), pp. 930-8
27. Advanced periductal fibrosis from infection with the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini correlates with elevated levels of interleukin-6. Sripa, B
Mairiang, E
Thinkhamrop, B
Laha, T
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Tessana, S
Loukas, A
Brindley, PJ
Bethony, JM
2009 Hepatology (Baltimore, Md.)
4 (50), pp. 1273-81
28. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
2010 The Cochrane database of systematic reviews
11 (), pp. CD005125
29. Haemostatic drugs for traumatic brain injury. Perel, P
Roberts, I
Shakur, H
Thinkhamrop, B
Phuenpathom, N
Yutthakasemsunt, S
2010 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD007877
30. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions. Chumworathayi, B
Thinkhamrop, J
Blumenthal, PD
Thinkhamrop, B
Pientong, C
Ekalaksananan, T
2010 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
2 (108), pp. 119-22
31. Prevalence and incidence of child stunting from birth to two years of life in Thai children: based on the Prospective Cohort Study of Thai Children (PCTC). Mongkolchati, A
Thinkhamrop, B
Mo-Suwan, L
Chittchang, U
Choprapawon, C
2010 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (93), pp. 1368-78
32. Thai clinical trials registry. Tulvatana, W
Kulvichit, K
Thinkhamrop, B
Tatsanavivat, P
2011 Journal of evidence-based medicine
3 (4), pp. 182-4
33. Can Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) replace Mini-mental State Examination (MMSE) for dementia screening in a Thai geriatric outpatient setting? Limpawattana, P
Tiamkao, S
Sawanyawisuth, K
Thinkhamrop, B
2012 American journal of Alzheimer's disease and other dementias
4 (27), pp. 254-9
34. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand. Mairiang, E
Laha, T
Bethony, JM
Thinkhamrop, B
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Tesana, S
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 208-11
35. Diagnostic performance of 2 h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance. Bumrerraj, S
Kaczorowski, J
Kessomboon, P
Thinkhamrop, B
Rattarasarn, C
2012 Primary care diabetes
3 (6), pp. 207-11
36. Elevated plasma IL-6 associates with increased risk of advanced fibrosis and cholangiocarcinoma in individuals infected by Opisthorchis viverrini. Sripa, B
Thinkhamrop, B
Mairiang, E
Laha, T
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Periago, MV
Bhudhisawasdi, V
Yonglitthipagon, P
Mulvenna, J
Brindley, PJ
Loukas, A
Bethony, JM
2012 PLoS neglected tropical diseases
5 (6), pp. e1654
37. Migraine prophylaxis by anodal transcranial direct current stimulation, a randomized, placebo-controlled trial. Auvichayapat, P
Janyacharoen, T
Rotenberg, A
Tiamkao, S
Krisanaprakornkit, T
Sinawat, S
Punjaruk, W
Thinkhamrop, B
Auvichayapat, N
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (95), pp. 1003-12
38. Trials registration: a new era in Thailand. Kulvichit, K
Tulvatana, W
Thinkhamrop, B
Tatsanavivat, P
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (96), pp. 1385-7
39. Rivastigmine patch for treatment of Alzheimer's disease in clinical practice in Thailand. Kulkantrakorn, K
Tanyakitpisal, P
Towanabut, S
Dejthevaporn, C
Rangseekajee, P
Pongpakdee, S
Laptikultham, S
Rodprasert, K
Setthawatcharawanich, S
Thinkhamrop, B
2013 Psychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society
1 (13), pp. 1-8
40. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial. Chetchotisakd, P
Chierakul, W
Chaowagul, W
Anunnatsiri, S
Phimda, K
Mootsikapun, P
Chaisuksant, S
Pilaikul, J
Thinkhamrop, B
Phiphitaporn, S
Susaengrat, W
Toondee, C
Wongrattanacheewin, S
Wuthiekanun, V
Chantratita, N
Thaipadungpanit, J
Day, NP
Limmathurotsakul, D
Peacock, SJ
2014 Lancet (London, England)
9919 (383), pp. 807-14
41. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD005125
42. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Tolosa, JE
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD004070
43. Dialysis dose and risk factors for death among ESRD patients treated with twice-weekly hemodialysis: a prospective cohort study. Panaput, T
Thinkhamrop, B
Domrongkitchaiporn, S
Sirivongs, D
Praderm, L
Anukulanantachai, J
Kanokkantapong, C
Tungkasereerak, P
Pongskul, C
Anutrakulchai, S
Keobounma, T
Narenpitak, S
Intarawongchot, P
Suwattanasin, A
Tatiyanupanwong, S
Niwattayakul, K
2014 Blood purification
3 (38), pp. 253-62
44. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: a pragmatic study. Boonsawat, W
Thinkhamrop, B
2014 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
2 (32), pp. 160-5
45. Reduction of spasticity in cerebral palsy by anodal transcranial direct current stimulation. Aree-uea, B
Auvichayapat, N
Janyacharoen, T
Siritaratiwat, W
Amatachaya, A
Prasertnoo, J
Tunkamnerdthai, O
Thinkhamrop, B
Jensen, MP
Auvichayapat, P
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (97), pp. 954-62
46. Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case-control study. Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Pugkhem, A
Luvira, V
Thinkhamrop, B
Suwanrungruang, K
Bhudhisawasdi, V
2015 BMC cancer
1 (15), pp. 776
47. Association between infant feeding practices and first meaningful words at first year of life: a prospective cohort study of Thai children. Chaimay, B
Ruagdaraganon, N
Thinkhamrop, B
Thinkhamrop, J
2015 Asia-Pacific journal of public health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
2 (27), pp. NP1071-84
48. The relationships between the use of self-regulated learning strategies and depression among medical students: an accelerated prospective cohort study. Van Nguyen, H
Laohasiriwong, W
Saengsuwan, J
Thinkhamrop, B
Wright, P
2015 Psychology, health & medicine
1 (20), pp. 59-70
49. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand. Boonsawat, W
Thinkhamrop, B
2015 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
1 (33), pp. 21-5
50. A risk score for predicting pulmonary hypertension in patients with non-transfusion-dependent thalassemia in northeastern Thailand: The E-SAAN score. Teawtrakul, N
Pussadhamma, B
Ungprasert, P
Prayalaw, P
Fucharoen, S
Jetsrisuparb, A
Pongudom, S
Sirijerachai, C
Chansung, K
Wanitpongpun, C
Thongbuaban, S
Thinkhamrop, B
Chuncharunee, S
2015 Hematology (Amsterdam, Netherlands)
7 (20), pp. 416-21
51. WITHDRAWN: Haemostatic drugs for traumatic brain injury. Perel, P
Roberts, I
Shakur, H
Thinkhamrop, B
Phuenpathom, N
Yutthakasemsunt, S
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(5), pp. CD007877
52. The Association between Hypertension Comorbidity and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes Patients: A Nationwide Cross-Sectional Study in Thailand. Hurst, C
Thinkhamrop, B
Tran, HT
2015 Diabetes & metabolism journal
(), pp.
53. Outcome of curative resection for perihilar cholangiocarcinoma in Northeast Thailand. Titapun, A
Pugkhem, A
Luvira, V
Srisuk, T
Somintara, O
Saeseow, OT
Sripanuskul, A
Nimboriboonporn, A
Thinkhamrop, B
Khuntikeo, N
2015 World journal of gastrointestinal oncology
12 (7), pp. 503-12
54. Association between Diabetes Mellitus and Fatty Liver Based on Ultrasonography Screening in the World's Highest Cholangiocarcinoma Incidence Region, Northeast Thailand. Thinkhamrop, K
Khuntikeo, N
Phonjitt, P
Chamadol, N
Thinkhamrop, B
Moore, MA
Promthet, S
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (16), pp. 3931-6
55. Cohort profile: cholangiocarcinoma screening and care program (CASCAP). ,
Khuntikeo, N
Chamadol, N
Yongvanit, P
Loilome, W
Namwat, N
Sithithaworn, P
Andrews, RH
Petney, TN
Promthet, S
Thinkhamrop, K
Tawarungruang, C
Thinkhamrop, B
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2015 BMC cancer
(15), pp. 459
56. The Association between Hypertension Comorbidity and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes Patients: A Nationwide Cross-Sectional Study in Thailand. Hurst, C
Thinkhamrop, B
Tran, HT
2015 Diabetes & metabolism journal
5 (39), pp. 395-404
57. Prevalence and associating factors of atrial fibrillation in patients with hypertension: a nation-wide study. Krittayaphong, R
Rangsin, R
Thinkhamrop, B
Hurst, C
Rattanamongkolgul, S
Sripaiboonkij, N
Yindeengam, A
2016 BMC cardiovascular disorders
1 (16), pp. 57
58. A multicentre, randomised controlled study of enteric-coated mycophenolate sodium for the treatment of relapsed or resistant proliferative lupus nephritis: an Asian experience. Anutrakulchai, S
Panaput, T
Wongchinsri, J
Chaishayanon, S
Satirapoj, B
Traitanon, O
Pima, W
Rukrung, C
Thinkhamrop, B
Avihingsanon, Y
2016 Lupus science & medicine
1 (3), pp. e000120
59. A Comprehensive Public Health Conceptual Framework and Strategy to Effectively Combat Cholangiocarcinoma in Thailand. Khuntikeo, N
Loilome, W
Thinkhamrop, B
Chamadol, N
Yongvanit, P
2016 PLoS neglected tropical diseases
1 (10), pp. e0004293
60. Thai nurse cohort study: cohort profiles and key findings. Sawaengdee, K
Tangcharoensathien, V
Theerawit, T
Thungjaroenkul, P
Thinkhamrop, W
Prathumkam, P
Chaichaya, N
Thinkhamrop, K
Tawarungruang, C
Thinkhamrop, B
2016 BMC nursing
(15), pp. 10
61. Rajavithi-ovarian cancer predictive score (R-OPS): A new scoring system for predicting ovarian malignancy in women presenting with a pelvic mass. Yanaranop, M
Tiyayon, J
Siricharoenthai, S
Nakrangsee, S
Thinkhamrop, B
2016 Gynecologic oncology
3 (141), pp. 479-84
62. Self-assessment of skin tightness severity by scleroderma patients. Daungkum, K
Foocharoen, C
Mahakkanukrauh, A
Suwannaroj, S
Thinkhamrop, B
Nanagara, R
2016 International journal of rheumatic diseases
10 (19), pp. 989-995
63. Factors Associated with Periductal Fibrosis Diagnosed by Ultrasonography Screening among a High Risk Population for Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand. Intajarurnsan, S
Khuntikeo, N
Chamadol, N
Thinkhamrop, B
Promthet, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
8 (17), pp. 4131-6
64. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand. Anutrakulchai, S
Mairiang, P
Pongskul, C
Thepsuthammarat, K
Chan-On, C
Thinkhamrop, B
2016 BMC health services research
1 (16), pp. 528
65. Erratum to: Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand. Anutrakulchai, S
Mairiang, P
Pongskul, C
Thepsuthammarat, K
Chan-On, C
Thinkhamrop, B
2016 BMC health services research
1 (16), pp. 614
66. Changing patterns of prevalence in Opisthorchis viverrini sensu lato infection in children and adolescents in northeast Thailand. Khuntikeo, N
Sithithaworn, P
Loilom, W
Namwat, N
Yongvanit, P
Thinkhamrop, B
Kiatsopit, N
Andrews, RH
Petney, TN
2016 Acta tropica
(164), pp. 469-472
67. Relation of peritubular capillary features to class of lupus nephritis. Anutrakulchai, S
Titipungul, T
Pattay, T
Mesung, P
Puapairoj, A
Sirivongs, D
Pongsakul, C
Futrakul, P
Thinkhamrop, B
Johnson, RJ
2016 BMC nephrology
1 (17), pp. 169
68. Gender differences in the prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in the Northeast of Thailand: A population-based cross-sectional study. Summart, U
Thinkhamrop, B
Chamadol, N
Khuntikeo, N
Songthamwat, M
Kim, CS
2017 F1000Research
(6), pp. 1630
69. Is the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm Better Than Other Tests for Predicting Ovarian Malignancy in Women with Pelvic Masses? Yanaranop, M
Anakrat, V
Siricharoenthai, S
Nakrangsee, S
Thinkhamrop, B
2017 Gynecologic and obstetric investigation
1 (82), pp. 47-53
70. Prevalence of chronic kidney disease associated with cardiac and vascular complications in hypertensive patients: a multicenter, nation-wide study in Thailand. Krittayaphong, R
Rangsin, R
Thinkhamrop, B
Hurst, C
Rattanamongkolgul, S
Sripaiboonkij, N
Wangworatrakul, W
2017 BMC nephrology
1 (18), pp. 115
71. The impact of the quality of care and other factors on progression of chronic kidney disease in Thai patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A nationwide cohort study. Sonthon, P
Promthet, S
Changsirikulchai, S
Rangsin, R
Thinkhamrop, B
Rattanamongkolgul, S
Hurst, CP
2017 PloS one
7 (12), pp. e0180977
72. Evaluating a preoperative protocol that includes magnetic resonance imaging for lymph node metastasis in the Cholangiocarcinoma Screening and Care Program (CASCAP) in Thailand. Songthamwat, M
Chamadol, N
Khuntikeo, N
Thinkhamrop, J
Koonmee, S
Chaichaya, N
Bethony, J
Thinkhamrop, B
2017 World journal of surgical oncology
1 (15), pp. 176
73. Teleconsultation ultrasonography: a new weapon to combat cholangiocarcinoma. Chamadol, N
Laopaiboon, V
Srinakarin, J
Loilome, W
Yongvanit, P
Thinkhamrop, B
Khuntikeo, N
2017 ESMO open
3 (2), pp. e000231
74. The Socioeconomic Burden of Cholangiocarcinoma Associated With Opisthorchis viverrini Sensu Lato Infection in Northeast Thailand: A Preliminary Analysis. Khuntikeo, N
Thinkhamrop, B
Bundhamcharoen, K
Andrews, RH
Grundy-Warr, C
Yongvanit, P
Loilome, W
Chamadol, N
Kosuwan, W
Sithithaworn, P
Petney, TN
2018 Advances in parasitology
(102), pp. 141-163
75. Current Perspectives on Opisthorchiasis Control and Cholangiocarcinoma Detection in Southeast Asia. Khuntikeo, N
Titapun, A
Loilome, W
Yongvanit, P
Thinkhamrop, B
Chamadol, N
Boonmars, T
Nethanomsak, T
Andrews, RH
Petney, TN
Sithithaworn, P
2018 Frontiers in medicine
(5), pp. 117
76. Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: a retrospective chart review. Sangkomkamhang, T
Thinkhamrop, W
Thinkhamrop, B
Laohasiriwong, W
2018 F1000Research
(7), pp. 612
77. Utilization of full postnatal care services among rural Myanmar women and its determinants: a cross-sectional study. Mon, AS
Phyu, MK
Thinkhamrop, W
Thinkhamrop, B
2018 F1000Research
(7), pp. 1167
78. National survey: Evaluation of cardiovascular risk factors in Thai patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease after the development of cardiovascular disease. Changsirikulchai, S
Sangthawan, P
Janma, J
Sripaiboonkit, N
Rattanamongkolgul, S
Thinkamrop, B
2018 Nephrology (Carlton, Vic.)
1 (23), pp. 53-59
79. Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: a cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand. Chamadol, N
Khuntikeo, N
Thinkhamrop, B
Thinkhamrop, K
Suwannatrai, AT
Kelly, M
Promthet, S
2019 BMJ open
3 (9), pp. e023217
80. Bayesian spatial analysis of cholangiocarcinoma in Northeast Thailand. Suwannatrai, AT
Thinkhamrop, K
Clements, ACA
Kelly, M
Suwannatrai, K
Thinkhamrop, B
Khuntikeo, N
Gray, DJ
Wangdi, K
2019 Scientific reports
1 (9), pp. 14263
81. ACUTE PHYSIOLOGY AND CHRONIC HEALTH EVALUATION (APACHE) II SCORE - THE CLINICAL PREDICTOR IN NEUROSURGICAL INTENSIVE CARE UNIT. Akavipat, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Sriraj, W
2019 Acta clinica Croatica
1 (58), pp. 50-56
82. Maintenance therapy of melioidosis with ciprofloxacin plus azithromycin compared with cotrimoxazole plus doxycycline. Chetchotisakd, P
Chaowagul, W
Mootsikapun, P
Budhsarawong, D
Thinkamrop, B
The American journal of tropical medicine and hygiene
1 (64), pp. 24-7

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A prognostic model to predict the disappearance of left atrial thrombi among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy under oral anticoagulant therapy S Silaruks
B Thinkhamrop
W Tantikosum
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
O Pacheerat
V Klungboonkrong
2001 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
2.0 (37.0), pp. 488A-488A
0 0 0 0 0 0 0
2. A proper range of the international normalized ratio for left atrial thrombi resolution among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy under oral anticoagulant therapy S Silaruks
B Thinkhamrop
W Tantikosum
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
V Klungboonkrong
2001 EUROPEAN HEART JOURNAL
(22.0), pp. 629.0-629.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2001 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
1.0 (33.0), pp. 29.0-34.0
44 0 0 0 0 0 44
4. A prognostic model for predicting the disappearance of left atrial thrombi among candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy S Silaruks
B Thinkhamrop
W Tantikosum
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
V Klungboonkrong
2002 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
5.0 (39.0), pp. 886.0-891.0
33 0 0 0 0 0 33
5. Resolution of left atrial thrombi with anticoagulant therapy in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy S Silaruks
S Kiatchoosakun
W Tantikosum
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
V Klungboonkrong
B Thinkhamrop
2002 JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE
3.0 (11.0), pp. 346.0-352.0
8 0 0 0 0 0 8
6. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis - Reply P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2002 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
5.0 (34.0), pp. 722.0-723.0
2 0 0 0 0 0 2
7. A prognostic model for good immediate result of percutaneous mitral valvuloplasty for mitral stenosis patients S Tansuphaswadikul
N Truong
B Thinkhamrop
K Hengrussamee
W Kehasukcharoen
T Chantadansuwan
B Saejueng
J Assavahanrit
2003 EUROPEAN HEART JOURNAL
(24.0), pp. 438.0-438.0
0 0 0 0 0 0 0
8. Ceftriaxone compared with sodium penicillin G for treatment of severe leptospirosis T Panaphut
S Domrongkitchaiporn
A Vibhagool
B Thinkamrop
W Susaengrat
2003 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
12.0 (36.0), pp. 1507.0-1513.0
157 0 0 0 0 0 157
9. Root fracture detection on digital images: effect of the zoom function S Kositbowornchai
S Sikram
R Nuansakul
B Thinkhamrop
2003 DENTAL TRAUMATOLOGY
3.0 (19.0), pp. 154.0-159.0
31 0 0 0 0 0 31
10. Short-term effect of oral anticoagulant therapy on documented left atrial thrombi in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kietchoosakul
C Wonvipaporn
P Tatsanavivat
V Klungboonklong
2003 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
6.0 (41.0), pp. 233A-233A
0 0 0 0 0 0 0
11. Short-term effect of oral anticoagulation on documented left atrial thrombi in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kietchoosakul
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
2003 EUROPEAN HEART JOURNAL
(24.0), pp. 437.0-437.0
0 0 0 0 0 0 0
12. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency P Chetchotisakd
S Sungkanuparph
B Thinkhamrop
P Mootsikapun
P Boonyaprawit
2004 HIV MEDICINE
3.0 (5.0), pp. 140.0-143.0
80 0 0 0 0 0 80
13. Bitewing film quality: A clinical comparison of the loop vs. holder techniques S Kositbowornchai
T Phadannorg
M Permpoonsinsook
B Thinkhamrop
2004 QUINTESSENCE INTERNATIONAL
4.0 (35.0), pp. 321.0-325.0
1 0 0 0 0 0 1
14. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus O Panamonta
P Kosalaraksa
B Thinkhamrop
W Kirdpon
C Ingchanin
P Lumbiganon
2004 JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
1.0 (17.0), pp. 33.0-40.0
17 0 0 0 0 0 17
15. Resolution of left atrial thrombus after 6 months of anticoagulation in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kiatchoosakun
C Wongvipaporn
P Tatsanavivat
2004 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE
2.0 (140.0), pp. 101.0-105.0
23 0 0 0 0 0 23
16. Short-term effect of oral anticoagulant therapy on documented left atrial thrombi in candidates for percutaneous transvenous mitral commissurotomy: at the first 3rd-month follow-up S Silaruks
B Thinkhamrop
S Kietchoosakul
C Wongvipaporn
R Tatsanavivat
V Klungboonklong
2004 EUROPEAN HEART JOURNAL
(25.0), pp. 643.0-644.0
0 0 0 0 0 0 0
17. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth P. Buppasiri
P. Lumbiganon
J. Thinkhamrop
B. Thinkhamrop
2005 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
19 0 0 0 0 0 19
18. Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs MR Layton
S Chadbunchachai
B Thinkhamrop
V Tangcharoensathien
AI Wertheimer
2005 VALUE IN HEALTH
6.0 (8.0), pp. A193-A194
0 0 0 0 0 0 0
19. Factors associated with specific language impairment and later language development during early life: A literature review Benjamas Prathanee
Bandit Thinkhamrop
Sumalee Dechongkit
2007 CLINICAL PEDIATRICS
1.0 (46.0), pp. 22.0-29.0
41 0 0 0 0 0 41
20. The influence of breastfeeding and first meaningful words of Thai children at first year of age B. Chaimay
B. Thinkhamrop
B. Prathanee
S. Woradet
2007 EARLY HUMAN DEVELOPMENT
(83.0), pp. S76-S76
0 0 0 0 0 0 0
21. Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial Paradee Auvichayapat
Montira Prapochanung
Oratai Tunkarnnerdthai
Bung-Orn Sripanidkulchai
Narong Auvichayapat
Bandit Thinkhamrop
Soontorn Kunhasura
Srisuda Wongpratoom
Supat Sinawat
Pranithi Hongprapas
2008 PHYSIOLOGY & BEHAVIOR
3.0 (93.0), pp. 486.0-491.0
178 0 0 0 0 0 178
22. Advanced Periductal Fibrosis from Infection with the Carcinogenic Human Liver Fluke Opisthorchis viverrini Correlates with Elevated Levels of Interleukin-6 Banchob Sripa
Eimorn Mairiang
Bandit Thinkhamrop
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Smarn Tessana
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Jeffrey M. Bethony
2009 HEPATOLOGY
4.0 (50.0), pp. 1273.0-1281.0
171 0 0 0 0 0 171
23. FALSE POSITIVE RATES OF THALASSEMIA SCREENING IN RURAL CLINICAL SETTING: 10-YEAR EXPERIENCE IN THAILAND Yupin Jopang
Bandit Thinkhamrop
Rawiwan Puangpruk
Paripat Netnee
2009 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
3.0 (40.0), pp. 576.0-580.0
10 0 0 0 0 0 10
24. Antibiotic prophylaxis for third-and fourth-degree perineal tear during vaginal birth Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2010 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
11.0 (), pp.
12 0 0 0 0 0 12
25. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions Bandit Chumworathayi
Jadsada Thinkhamrop
Paul D. Blumenthal
Bandit Thinkhamrop
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
2.0 (108.0), pp. 119.0-122.0
19 0 0 0 0 0 19
26. Haemostatic drugs for traumatic brain injury Pablo Perel
Ian Roberts
Haleema Shakur
Bandit Thinkhamrop
Nakornchai Phuenpathom
Surakrant Yutthakasemsunt
2010 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
46 0 0 0 0 0 46
27. Efficacy of Deferasirox on Iron Chelation in Thalassemia Patients After Hematopoietic Stem Cell Transplantation Samart Pakakasama
Somtawin Sirireung
Bandit Thinkhamrop
Nongnuch Sirachainan
Suradej Hongeng
2011 BLOOD
21.0 (118.0), pp. 1355.0-1355.0
1 0 0 0 0 0 1
28. TRANEXAMIC ACID FOR PATIENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011 JOURNAL OF NEUROTRAUMA
6.0 (28.0), pp. A55-A55
2 0 0 0 0 0 2
29. TRANEXAMIC ACID IN THE TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMORRHAGE: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011 JOURNAL OF NEUROTRAUMA
5.0 (28.0), pp. A4-A4
0 0 0 0 0 0 0
30. Association between types of play materials and cognitive development among 12-month-old Thai infants: the prospective cohort study of Thai children Kaewjai Thepsuthammarat
Bandit Thinkhamrop
Chanpen Choprapawon
2012 ASIAN BIOMEDICINE
5.0 (6.0), pp. 703.0-711.0
3 0 0 0 0 0 3
31. Can Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) Replace Mini-Mental State Examination (MMSE) for Dementia Screening in a Thai Geriatric Outpatient Setting? Panita Limpawattana
Somsak Tiamkao
Kittisak Sawanyawisuth
Bandit Thinkhamrop
2012 AMERICAN JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE AND OTHER DEMENTIAS
4.0 (27.0), pp. 254.0-259.0
22 0 0 0 0 0 22
32. Diagnostic performance of 2h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance Sauwanan Bumrerraj
Janusz Kaczorowski
Pattapong Kessomboon
Bandit Thinkhamrop
Chatchalit Rattarasarn
2012 PRIMARY CARE DIABETES
3.0 (6.0), pp. 207.0-211.0
2 0 0 0 0 0 2
33. Elevated Plasma IL-6 Associates with Increased Risk of Advanced Fibrosis and Cholangiocarcinoma in Individuals Infected by Opisthorchis viverrini Banchob Sripa
Bandit Thinkhamrop
Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Maria Victoria Periago
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Ponlapat Yonglitthipagon
Jason Mulvenna
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Jeffrey M. Bethony
2012 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
5.0 (6.0), pp.
84 0 0 0 0 0 84
34. Endorsement and implementation of high impact factor medical journals on the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) policy of mandatory clinical trial registration Wasee Tulvatana
Bandit Thinkhamrop
Kittisak Kulvichit
Pyatat Tatsanavivat
2012 ASIAN BIOMEDICINE
3.0 (6.0), pp. 423.0-427.0
0 0 0 0 0 0 0
35. Prevalence of Gastroesophageal Reflux Disease in Patients With Upper Gastrointestinal Tract Symptoms in Thailand Somchai Leelakusolvong
Chuanpit Suttinont
Paitoon Nitipitichai
Manoch Ouwuttipong
Pitinun Puapatanakul
Weerayut Kositsakulchai
Bandit Thinkhamrop
2012 GASTROENTEROLOGY
5.0 (142.0), pp. S421-S421
0 0 0 0 0 0 0
36. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in patients with upper gastrointestinal tract symptoms in Thailand Somchai Leelakusolvong
Chuanpit Suttinont
Paitoon Nitipitichai
Manoch Ouwuttipong
Pitinun Puapatanakul
Weerayut Kositsakulchai
Bandit Thinkhamrop
2012 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
(27.0), pp. 148.0-148.0
0 0 0 0 0 0 0
37. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Jeffrey M. Bethony
Bandit Thinkhamrop
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Smarn Tesana
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 208.0-211.0
80 0 0 0 0 0 80
38. Rivastigmine patch for treatment of Alzheimer's disease in clinical practice in Thailand Kongkiat Kulkantrakorn
Panas Tanyakitpisal
Somchai Towanabut
Charungthai Dejthevaporn
Poonsri Rangseekajee
Sunsanee Pongpakdee
Somsak Laptikultham
Kritsada Rodprasert
Suwanna Setthawatcharawanich
Bandit Thinkhamrop
2013 PSYCHOGERIATRICS
1.0 (13.0), pp. 1.0-8.0
2 0 0 0 0 0 2
39. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
17 0 0 0 0 0 17
40. Dialysis Dose and Risk Factors for Death Among ESRD Patients Treated with Twice-Weekly Hemodialysis: A Prospective Cohort Study Thanachai Panaput
Bandit Thinkhamrop
Somnuek Domrongkitchaiporn
Dhavee Sirivongs
Laksamon Praderm
Jirasak Anukulanantachai
Chavasak Kanokkantapong
Pakorn Tungkasereerak
Cholatip Pongskul
Sirirat Anutrakulchai
Thathsalang Keobounma
Surapong Narenpitak
Pisith Intarawongchot
Ammrit Suwattanasin
Sajja Tatiyanupanwong
Kannika Niwattayakul
2014 BLOOD PURIFICATION
3-4 (38.0), pp. 253.0-262.0
21 0 0 0 0 0 21
41. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: a pragmatic study Watchara Boonsawat
Bandit Thinkhamrop
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
2.0 (32.0), pp. 160.0-165.0
6 0 0 0 0 0 6
42. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Ploenchan Chetchotisakd
Wirongrong Chierakul
Wipada Chaowagul
Siriluck Anunnatsiri
Kriangsak Phimda
Piroon Mootsikapun
Seksan Chaisuksant
Jiraporn Pilaikul
Bandit Thinkhamrop
Sunchai Phiphitaporn
Wattanachai Susaengrat
Chalongchai Toondee
Surasakdi Wongrattanacheewin
Vanaporn Wuthiekanun
Narisara Chantratita
Janjira Thaipadungpanit
Nicholas P. Day
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
2014 LANCET
9919.0 (383.0), pp. 807.0-814.0
89 0 0 0 0 0 89
43. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV) Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
Jorge E. Tolosa
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
9 0 0 0 0 0 9
44. A risk score for predicting pulmonary hypertension in patients with non-transfusion-dependent thalassemia in northeastern Thailand: The E-SAAN score Nattiya Teawtrakul
Burabha Pussadhamma
Phuangpaka Ungprasert
Patcharawadee Prayalaw
Supan Fucharoen
Arunee Jetsrisuparb
Saranya Pongudom
Chittima Sirijerachai
Kanchana Chansung
Chinadol Wanitpongpun
Srisuda Thongbuaban
Bandit Thinkhamrop
Suporn Chuncharunee
2015 HEMATOLOGY
7.0 (20.0), pp. 416.0-421.0
10 1 0 0 0 0 11
45. Association Between Infant Feeding Practices and First Meaningful Words at First Year of Life: A Prospective Cohort Study of Thai Children Bhunyabhadh Chaimay
Nichara Ruagdaraganon
Bandit Thinkhamrop
Jadsada Thinkhamrop
2015 ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
2.0 (27.0), pp. NP1071-NP1084
0 0 0 0 0 0 0
46. Association between praziquantel treatment and cholangiocarcinoma: a hospital-based matched case-control study Supot Kamsa-Ard
Vor Luvira
Ake Pugkhem
Varisara Luvira
Bandit Thinkhamrop
Krittika Suwanrungruang
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2015 BMC CANCER
(15.0), pp.
23 0 0 0 0 0 23
47. Cohort profile: cholangiocarcinoma screening and care program (CASCAP) Narong Khuntikeo
Nittaya Chamadol
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Paiboon Sithithaworn
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
Supannee Promthet
Kavin Thinkhamrop
Chaiwat Tawarungruang
Bandit Thinkhamrop
2015 BMC CANCER
(15.0), pp.
67 2 0 0 0 0 69
48. ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE AT INITIATION OF DIALYSIS AND OUTCOMES AMONG PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE TREATED WITH TWICE-WEEKLY HEMODIALYSIS Thanachai Panaput
Somneuk Domrongkitchaiporn
Dhavee Sirivongs
Bandit Thinkhamrop
Cholatip Pongskul
Sirirat Anutrakulchai
Suraapong Narenpitak
Pisith Intarawongchot
Sajja Tatiyanuphanwong
Pakorn Tungkasereerak
Chavasak Kanokkantapong
Ammrit Suwattanasin
Laksamon Praderm
Thathsalang Keonounma
Kannika Niwattayakul
2015 NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
(30.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
49. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand Watchara Boonsawat
Bandit Thinkhamrop
2015 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
1.0 (33.0), pp. 21.0-25.0
3 0 0 0 0 0 3
50. Haemostatic drugs for traumatic brain injury (Withdrawn Paper, 2015. art. no. CD007877) Pablo Perel
Ian Roberts
Haleema Shakur
Bandit Thinkhamrop
Nakornchai Phuenpathom
Surakrant Yutthakasemsunt
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
5.0 (), pp.
3 0 0 0 0 0 3
51. Outcome of curative resection for perihilar cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Attapol Titapun
Ake Pugkhem
Vor Luvira
Tharatip Srisuk
Ongart Somintara
O-tur Saeseow
Anan Sripanuskul
Anongporn Nimboriboonporn
Bandit Thinkhamrop
Narong Khuntikeo
2015 WORLD JOURNAL OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY
12.0 (7.0), pp. 503.0-512.0
14 0 0 0 0 0 14
52. The Association between Hypertension Comorbidity and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes Patients: A Nationwide Cross-Sectional Study in Thailand Cameron Hurst
Bandit Thinkhamrop
Hoang The Tran
Hoang The Tran
2015 DIABETES & METABOLISM JOURNAL
5.0 (39.0), pp. 395.0-404.0
16 0 0 0 0 0 16
53. The correlation between intradermal testing and serum specific IgE to house dust mite in negative skin prick test allergic rhinitis adult patients Pongsakorn Tantilipikorn
Piyanart Danpornprasert
Premyot Ngaotepprutaram
Paraya Assanasen
Chaweewan Bunnag
Bandit Thinkhamrop
2015 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
4.0 (33.0), pp. 308.0-311.0
3 0 0 0 0 0 3
54. The effect of hypertension comorbidity on the development of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes Hoang T. Tran
Bandit Thinkhamrop
Wongsa Laohasiriwong
Cameron Hurst
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES
4.0 (35.0), pp. 598.0-603.0
0 0 0 0 0 0 0
55. The relationships between the use of self-regulated learning strategies and depression among medical students: An accelerated prospective cohort study Hung Van Nguyen
Wongsa Laohasiriwong
Jiamjit Saengsuwan
Bandit Thinkhamrop
Pamela Wright
2015 PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE
1.0 (20.0), pp. 59.0-70.0
19 0 0 0 0 0 19
56. A Comprehensive Public Health Conceptual Framework and Strategy to Effectively Combat Cholangiocarcinoma in Thailand Narong Khuntikeo
Watcharin Loilome
Bandit Thinkhamrop
Nittaya Chamadol
Puangrat Yongvanit
2016 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
1.0 (10.0), pp.
43 0 0 0 0 0 43
57. A multicentre, randomised controlled study of enteric-coated mycophenolate sodium for the treatment of relapsed or resistant proliferative lupus nephritis: an Asian experience Sirirat Anutrakulchai
Thanachai Panaput
Jeerapat Wongchinsri
Somchai Chaishayanon
Bancha Satirapoj
Opas Traitanon
Warabhorn Pima
Chutima Rukrung
Bandit Thinkhamrop
Yingyos Avihingsanon
2016 LUPUS SCIENCE & MEDICINE
1.0 (3.0), pp.
7 0 0 0 0 0 7
58. Changing patterns of prevalence in Opisthorchis viverrini sensu lato infection in children and adolescents in northeast Thailand Narong Khuntikeo
Paiboon Sithithaworn
Watcharin Loilom
Nisana Namwat
Puangrat Yongvanit
Bandit Thinkhamrop
Nadda Kiatsopit
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
2016 ACTA TROPICA
(164.0), pp. 469.0-472.0
15 0 0 0 0 0 15
59. Factors associated with mortality and high treatment expense of adult patients hospitalized with chronic kidney disease in Thailand Sirirat Anutrakulchai
Cholatip Pongskul
Dhavee Sirivongs
Pantipa Tonsawan
Kaewjai Thepsuthammarat
Sutin Chanaboon
Supannee Promthet
Bandit Thinkhamrop
2016 ASIAN BIOMEDICINE
1.0 (10.0), pp. 15.0-24.0
0 0 0 0 0 0 0
60. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2016 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
(16.0), pp.
28 0 0 0 0 0 28
61. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand (vol 16, 528, 2016) Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
2016 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
(16.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
62. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand (vol 16, 528, 2016) Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
2016 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
(16.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
63. Parameters Affecting Length of Stay Among Neurosurgical Patients in an Intensive Care Unit Phuping Akavipat
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
Wimonrat Sriraj
2016 ACTA MEDICA INDONESIANA
4.0 (48.0), pp. 275.0-281.0
0 0 0 0 0 0 0
64. Prevalence and associating factors of atrial fibrillation in patients with hypertension: a nation-wide study Rungroj Krittayaphong
Ram Rangsin
Bandit Thinkhamrop
Cameron Hurst
Suthee Rattanamongkolgul
Nintita Sripaiboonkij
Ahthit Yindeengam
2016 BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS
(16.0), pp.
16 0 0 0 0 0 16
65. Prevalence of impaired lower airway function in Thai patients with allergic rhinitis Pongsakorn Tantilipikorn
Jitraporn Juntabenjapat
Torpong Thongngarm
Paraya Assanasen
Chaweewan Bunnag
Bandit Thinkhamrop
2016 ASIAN BIOMEDICINE
1.0 (10.0), pp. 67.0-74.0
0 0 0 0 0 0 0
66. Rajavithi-ovarian cancer predictive score (R-OPS): A new scoring system for predicting ovarian malignancy in women presenting with a pelvic mass Marut Yanaranop
Jitima Tiyayon
Somchai Siricharoenthai
Saranyu Nakrangsee
Bandit Thinkhamrop
2016 GYNECOLOGIC ONCOLOGY
3.0 (141.0), pp. 479.0-484.0
11 0 0 0 0 0 11
67. Relation of peritubular capillary features to class of lupus nephritis Sirirat Anutrakulchai
Tanin Titipungul
Thanyaluk Pattay
Putachart Mesung
Anucha Puapairoj
Dhavee Sirivongs
Cholatip Pongsakul
Prasit Futrakul
Bandit Thinkhamrop
Richard J. Johnson
2016 BMC NEPHROLOGY
(17.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
68. Relation of peritubular capillary features to class of lupus nephritis Sirirat Anutrakulchai
Tanin Titipungul
Thanyaluk Pattay
Putachart Mesung
Anucha Puapairoj
Dhavee Sirivongs
Cholatip Pongsakul
Prasit Futrakul
Bandit Thinkhamrop
Richard J. Johnson
2016 BMC NEPHROLOGY
(17.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
69. Self-assessment of skin tightness severity by scleroderma patients Kittikorn Daungkum
Chingching Foocharoen
Ajanee Mahakkanukrauh
Siraphop Suwannaroj
Bandit Thinkhamrop
Ratanavadee Nanagara
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES
10.0 (19.0), pp. 989.0-995.0
4 0 0 0 0 0 4
70. Thai nurse cohort study: cohort profiles and key findings Krisada Sawaengdee
Viroj Tangcharoensathien
Tuangtip Theerawit
Petsunee Thungjaroenkul
Wilaiphorn Thinkhamrop
Panuwat Prathumkam
Nathaphop Chaichaya
Kavin Thinkhamrop
Chaiwat Tawarungruang
Bandit Thinkhamrop
2016 BMC NURSING
(15.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
71. THE EFFECT OF RESPONSE TIME ON SURVIVAL AMONG NON-TRAUMATIC OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST PATIENTS IN THAILAND Mali Photipim
Wongsa Laohasiriwong
Bandit Thinkhamrop
Anuchar Sethasathien
Cameron Hurst
2016 JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
1.0 (30.0), pp. 19.0-24.0
3 0 0 0 0 0 3
72. Evaluating a preoperative protocol that includes magnetic resonance imaging for lymph node metastasis in the Cholangiocarcinoma Screening and Care Program (CASCAP) in Thailand Metha Songthamwat
Nittaya Chamadol
Narong Khuntikeo
Jadsada Thinkhamrop
Supinda Koonmee
Nathaphop Chaichaya
Jeffrey Bethony
Bandit Thinkhamrop
2017 WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY
(15.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
73. Factors Associated With Specific Language Impairment and Later Language Development During Early Life: A Literature Review (vol 46, page 22, 2007) Benjamas Prathanee
Bandit Thinkhamrop
Sumalee Dechongkit
2017 CLINICAL PEDIATRICS
10.0 (56.0), pp. 979.0-979.0
0 0 0 0 0 0 0
74. Is the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm Better Than Other Tests for Predicting Ovarian Malignancy in Women with Pelvic Masses? Marut Yanaranop
Vahcharapot Anakrat
Somchai Siricharoenthai
Saranyu Nakrangsee
Bandit Thinkhamrop
2017 GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION
1.0 (82.0), pp. 47.0-53.0
23 0 0 0 0 0 23
75. Mortality Prediction in a Neurosurgical Intensive Care Unit P. Akavipat
J. Thinkhamrop
B. Thinkhamrop
W. Sriraj
2017 CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
4.0 (80.0), pp. 451.0-456.0
0 0 0 0 0 0 0
76. Prevalence of chronic kidney disease associated with cardiac and vascular complications in hypertensive patients: a multicenter, nation-wide study in Thailand Rungroj Krittayaphong
Ram Rangsin
Bandit Thinkhamrop
Cameron Hurst
Suthee Rattanamongkolgul
Nintita Sripaiboonkij
Wipaporn Wangworatrakul
2017 BMC NEPHROLOGY
(18.0), pp.
4 0 0 0 0 0 4
77. Teleconsultation ultrasonography: a new weapon to combat cholangiocarcinoma Nittaya Chamado
Vallop Laopaiboon
Jiraporn Srinakarin
Watcharin Loilome
Puangrat Yongvanit
Bandit Thinkhamrop
Narong Khuntikeo
2017 ESMO OPEN
3.0 (2.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
78. The impact of the quality of care and other factors on progression of chronic kidney disease in Thai patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A nationwide cohort study Paithoon Sonthon
Supannee Promthet
Siribha Changsirikulchai
Ram Rangsin
Bandit Thinkhamrop
Suthee Rattanamongkolgul
Cameron P. Hurst
2017 PLOS ONE
7.0 (12.0), pp.
4 0 0 0 0 0 4
79. Accuracy of Computerised Tomography Scan for the Diagnosis of Lymph Node Metastasis in Cholangiocarcinoma Metha Songthamwat
Nitaya Chamadol
Narong Khuntikeo
Jadsada Thinkhamrop
Supinda Koonmee
Nathaphop Chaichaya
Bandit Thinkhamrop
2018 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
2.0 (12.0), pp. PC12-PC16
0 0 0 0 0 0 0
80. Current Perspectives on Opisthorchiasis Control and Cholangiocarcinoma Detection in Southeast Asia Narong Khuntikeo
Attapol Titapun
Watcharin Loilome
Puangrat Yongvanit
Bandit Thinkhamrop
Nittaya Chamadol
Thidarat Boonmars
Teerachai Nethanomsak
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
Paiboon Sithithaworn
2018 FRONTIERS IN MEDICINE
(5.0), pp.
10 0 0 0 0 0 10
81. National survey: Evaluation of cardiovascular risk factors in Thai patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease after the development of cardiovascular disease Siribha Changsirikulchai
Pornpen Sangthawan
Jirayut Janma
Nintita Sripaiboonkij
Suthee Rattanamongkolgul
Bandit Thinkhamrop
2018 NEPHROLOGY
1.0 (23.0), pp. 53.0-59.0
0 0 0 0 0 0 0
82. The Socioeconomic Burden of Cholangiocarcinoma Associated With Opisthorchis viverrini Sensu Lato Infection in Northeast Thailand: A Preliminary Analysis Narong Khuntikeo
Bandit Thinkhamrop
Kanitta Bundhamcharoen
Ross H. Andrews
Carl Grundy-Warr
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Nittaya Chamadol
Weerachai Kosuwan
Paiboon Sithithaworn
Trevor N. Petney
2018 ASIATIC LIVER FLUKE - FROM BASIC SCIENCE TO PUBLIC HEALTH, PT B
(102.0), pp. 141.0-+
4 0 0 0 0 0 4
83. ACUTE PHYSIOLOGY AND CHRONIC HEALTH EVALUATION (APACHE) II SCORE - THE CLINICAL PREDICTOR IN NEUROSURGICAL INTENSIVE CARE UNIT Phuping Akavipat
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
Wimonrat Sriraj
2019 ACTA CLINICA CROATICA
1.0 (58.0), pp. 50.0-56.0
0 0 0 0 0 0 0
84. Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: a cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand Nittaya Chamadol
Narong Khuntikeo
Bandit Thinkhamrop
Kavin Thinkhamrop
Apiporn T. Suwannatrai
Matthew Kelly
Supannee Promthet
2019 BMJ OPEN
3.0 (9.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
85. Bayesian spatial analysis of cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Apiporn T. Suwannatrai
Kavin Thinkhamrop
Archie C. A. Clements
Matthew Kelly
Kulwadee Suwannatrai
Bandit Thinkhamrop
Narong Khuntikeo
Darren J. Gray
Kinley Wangdi
2019 SCIENTIFIC REPORTS
(9.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Transcranial Direct Current Stimulation on Prophylactic Treatment in Migraine Patients, an Open-Label Pilot Study Paradee Auvichayapat
Taweesak Janyacharoen
Somsak Tiamkao
Thawatchai Krisanaprakornkit
Bandit Thinkhamrop
Narong Auvichayapat
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 1), pp. 49-57

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.06644773483276367